SHELL" RUGSPROEIERS Gebrs De Jongh De huidige stand van de mechanisatie in Nederland. HET INVOERRECHT OP BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR DE LAND- EN TUINBOUW. bestrijdingsmiddelen J VERNEVELING! ZEEUWSOH LANDBOUWBLAD 307 BOER MOET GEESTELIJK RIJP ZIJN. De toename van de mechanisatie, die in 1946 begonnen is, zet zich tot op heden nog onver minderd voort. De steeds verder stijgende loonpost is, naast de schaarste aan arbeidskrachten, de belangrijkste oorzaak. Toch valt er een opmerkelijk groot ver schil te constateren tussen de akkerbouw en het grasland. Op het weidebedrijf is de mechanisatie nog lang niet zover voortgeschreden, al is de nood zaak hier, in de vorm van gebrek aan arbeids krachten, toch ook vaak genoeg aanwezig. Nederland bezit maar een 5000 melkmachines; Denemarken bij dezelfde hoeveelheid koeien, een 150.000. In dit verband is het goed er ook op te letten of de boer geestelijk wel geschikt is voor de mechanisatie. Bij de eerste import van melkmachi nes in de twintiger jaren was dat zeker nog niet het geval. En de meeste van deze machines kwa men op zolder terecht, al was er technisch niets op aan te merken. Hetzelfde kan worden gezegd bij de aanschaffing van een trekker, omdat de boer ook hier geestelijk rijp voor moet zijn. Ir Bakker Arkema komt met zijn schatting van het aantal trekkers, dat over 10 jaar in Nederland zal lopen, dan ook niet verder dan 45.000 stuks. De economen van het I. L. R. komen voor dezelfde periode op 60.000 trekkers, omdat ze met deze factor geen rekening houden. VEEL KAPITAAL NODIG. Mechanisatie vergt veel inves tering van kapitaal. Een begin nend pachter in de Wieringer- meer had aan ƒ300,per ha al voldoende; nu moet een pachter voor de N. O. P. over 1200, per ha beschikken, waarvan 600 a 800 gulden nodig is voor de dode inventaris. Door de goede bedrijfsuitkomsten van de laat- ste jaren is de aanschaf van vele machines mogelijk geworden. Op kleine bedrijven verdient het aanbeveling met anderen combinaties te vormen, dan wel landbouwcoöperaties op te rich ten, teneinde de investeringskos ten niet te hoog te laten oplopen. Ook kan men gebruik maken van de diensten van een loonwer ker, zoals dit b.v. bij het maai- dorsen nogal eens gebeurt. Een zelfrijdende maaidorser kost im mers zeker 25.000 a 26.000. De moeilijkheid is, dat de loonwerker zijn werktuigen park er mee moet uitbreiden, zonder dat zijn werk gebied er door wordt vergroot. Overigens is de maaidorser voor het korte gerstestro van de over stroomde polders d oplossing bij uitnemendheid gebleken. Bij de oogst van het vlas heeft de machine het moeilijke en zware handwerk vrijwel verdrongen; bij de aardappeloogst wordt met de voorraadrooier snel gerooid, terwijl de beschadiging zoveel mo gelijk achterwege blijft; bij de bietenoogst worden koppers en lichters gebruikt, die, als de weersom standigheden meewerken redelijk goed werk kun nen leveren. Het transport op het landbouwbedrijf wordt steeds meer vergemakkelijkt door het gebruik van wagens en luchtbanden. Deze banden worden ook bij machines steeds meer toegepast. MOTORISATIE NEEMT NOG STEEDS TOE. Het snel werken wordt ook mogelijk gemaakt door de motorisatie die hand over hand toeneemt. De grafiek die Ir Bakker Arkema ons toonde, liet hierover geen twijfel. De lijn van het aantal paarden is langzaam dalende; die van de trekkers stijgt vrij snel. Bij een toekomstige jaarlijkse aanschaf van 5000 trekkers 50.000 die in 10 jaar worden afgeschre ven is jaarlijks hiermee een kapitaal van 30 millioen gulden gemoeid. Bij het huidige aantal van 32.000 trekkers, heb ben we 1 trekker op 47 ha; tegenover 1 trekker op 25 ha in Engeland "en Zwitserland. Hierbij zijn de bedrijven beneden de 10 ha buiten beschouwing gebleven. Op schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Kamer, de heer Cornelissen, in verband met de export van kaas naar Rusland, heeft Minister Mans- holt geantwoord, dat 2 millioen kg kaas naar Rus land zullen worden geëxporteerd. De gecontrac teerde prijzen, welke liggen boven de door de vraag steller genoemde prijzen (ƒ2,10 voor de Goudse en ƒ1,90 voor Edammer kaas), kunnen om handels politieke redenen op dit moment niet worden open baar gemaakt. Voor het eerst sedert 1940 zijn er weer Japanse schokkers op de Engelse markt aangeboden. Dit houdt verband met het sterk teruglopende schok ker-areaal in Engeland. Tot dusverre werd het tekort gedekt door invoer uit Nederland. Daar er na de bevrijding slechts een 2000 trek kers over waren, zijn we nu nog niet toe aan de vervanging van de eerste na de oorlog gekochte trekkers. Wel bestaat er momenteel een vrij grote markt van 2e hands trekkers, omdat in het begin vele boeren wegens gebrek aan kapitaal een te kleine trekker hebben gekocht en deze nu weer van de hand willen doen om een grotere te kopen. TOENEMENDE BEHOEFTE AAN VOORLICHTING. De bij de mechanisatie en motorisatie betrokken personen dit zijn naast boerenzoons, smeden en loonwerkers ook voorlichters en emigranten hebben behoefte aan onderwijs dat op de praktijk is ingesteld. Sedert 1 Januari van dit jaar voorziet de Prak tijkschool voor Landbouwmechanisatie, die geves tigd is op de „Oostwaardhoeve" in de Wieringer- meer, in deze behoefte. Deze school werd j.l. Maan dag officieel geopend, nadat reeds enkele honder den personen er de lessen hadden gevolgd. Na de theoretische vooropleiding worden hier practische lessen gegeven. Bij de opening van deze school heeft de Direc teur-Generaal van de Landbouw, Ir A. W. v. d. Plassche, er op gewezen, dat de mechanisatie steeds getoetst dient te worden aan het landbouw beleid dat in Nederland wordt gevoerd in het be- We waren enige dagen vóór de opening van de Landbouwbeurs te gast bij de directie, die een persconferentie had belegd in het restau rant van de grote Bernhardhal. We zijn on der de indruk gekomen van al het lawaai dat met het inrichten van een dergelijke beurs gepaard schijnt te moeten gaan. We hadden ons daarom een betere plaats voor het hou den van een dergelijke bijeenkomst kunnen denken. Er zijn immers nog vele gebouwen op het uitgestrekte terrein, al is men ook bezig een aantal van de oudste te slopen om er indrukwekkende hallen, als de Bernhard hal, voor in de plaats te zetten. Als we dit schrijven weten we nog niets over het al dan niet slagen van de beurs. We prijzen er ons gelukkig om, daar we nu met des te meer vrijmoedigheid de houding van de Stichting „Het landbouwwerktuig" aan de kaak kunnen stellen. Dat deze Stichting niet mee doet aan de beurs is haar eigen zaak. We willen ons in deze kwestie niet verdiepen, doch nemen aan, dat beide partijen wel eens tekort zullen zijn geschoten. Het plaatsen van advertenties, waarin wordt geadviseerd de beurs niet te bezoeken, ten einde teleurstelling te vermijden, getuigt o.i. van een kleinheid van opvatting, waar we niet de minste bewondering voor kunnen hebben. Deze methode hadden we niet verwacht van een stichting, die een belangrijk deel van de handel in trekkers en landbouwwerktuigen omvat. Of zou deze stichting misschien bang zijn, dat de beurs, ook zonder haar medewerking, slaagt Op de persconferentie werd de hoofdmoot gevormd door een lezing van de Rijksland- bouwconsulent voor landbouwwerktuigen, Ir P. W. Bakker Arkema. We laten enige van zijn gezichtspunten in bijgaand artikel naar voren komen. RED. lang van de gehele bevolking en de boeren. Als zodanig heeft de mechanisatie door de toe nemende productie een verbetering van het be staan van boer en landarbeider gebracht. Velen vrezen, dat de romantiek van het land bouwbedrijf zal verdwijnen, en dat het hogere tempo de toewijding, waarmee het bedrijf wordt gevoerd, zal verminderen. Veel van deze bezwaren kunnen worden overwonnen als boeren en arbei ders de machines kennen en weten hoe er mee om te gaan. Als er een verstandig gebruik van wordt ge maakt is de mechanisatie de vriend van de mens. Hoe belangrijk de technische vindingrijkheid van de boer is voor de ontwikkeling van de mechani satie, zagen we nog eens duidelijk op een foto van een verbeterde tandensleep. Wil men met een tandensleep achter de trekker werken, dan mist men de persoon op de sleep, die met zijn gewicht deze in beweging houdt. Een vindingrijke boer be vestigde een gebogen ijzeren staaf in het midden van de achterzijde der tandensleep. Hij hing er een steen van 30 kg aan en de tandensleep levert nu achter de trekker ook goed werk. EIGEN INDUSTRIE IS BELANGRIJK. De Nederlandse werktuigenindustrie moet haar kracht zoeken in de specialisatie. Dat heeft ze in de na-oorlogse jaren ook gedaan door het maken van landbouwwagens, spuitmachines, dorsmachi nes, aardappelpootmachines, aardappelrooimachi- nes, sorteermachines, ploegen, eggen, rollen en niet te vergeten hooibouwwerktuigen. Sommige van deze machines worden geëxpor teerd, zowel naar Europese landen als Noord- en Zuid-Amerika. Vooral emigranten die enige tijd in Canada gevestigd zijn, laten een inventaris over komen, nadat de samenstelling hiervan door het Instituut (I. L. R.) bekeken is. De totale export bedraagt nu 5 k 6 millioen gul den per jaar. Zet men dit bedrag tegenover de totale aanschaf van machines en gereedschappen, die de laatste jaren ongeveer 100 millioen gulden bedraagt, dan is deze export maar van geringe betekenis. Maar juist omdat het hier een jonge industrie betreft, zijn de perspectieven nog groot. Niet voor niets heeft deze industrie al 35 van de binnenlandse markt veroverd. In het licht gezien van de grote bedragen en de nieuwe vindingen, is het voor de boer belangrijk, dat hij zich ieder jaar kan oriënteren op het gebied van de landbouwmechanisatie. B. Op schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Karner, de heer De Ruiter in verband met de eventuele heffing van invoerrecht op bestrij dingsmiddelen voor de land- en tuinbouw heeft de Staatssecretaris van Financiën, de heer Van den Berge geantwoord, dat de Regering heeft beslo ten aan de Regeringen van België en Luxemburg voor te stellen voor de onder post 281, letter b, van het tarief van invoerrechten vallende niet „ver pakte", niet in „tabletvorm" voorkomende ontsmet tingsmiddelen, schimmelwerende middelen, insec tenbestrijdingsmiddelen en dergelijke middelen een invoerrecht in te stellen van 10 pet der waarde. De tariefswijziging kan uiteraard alleen tot stand komen, indien ter zake overeenstemming wordt bereikt tussen de Regeringen van de drie Benelux- landen. Deze maatregel wordt getroffen op aan dringen van Nederlandse fabrikanten in deze be strijdingsmiddelen. Hoewel de Nederlandse industrie niet in staat is alle bestrijdingsmiddelen te leveren ook in de toekomst zal een beperkte invoer van artikelen met bijzondere eigenschappen plaats vinden voorziet zij thans reeds voor het grootste deel in de Nederlandse behoefte, terwijl bovendien nog voor grote bedragen wordt geëxporteerd. 19 bij uitstek geschikt voor ook leverbaar met vernevel- apparatuur. Vraagt inlichtingen of reizigersbezoek. POSTBUS 35 TELEF. 2180 - 2189 GOES

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 3