0P DE ERE GALERIJ ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAÜ Tiendaagse reis naar Noorwegen en Denemarken „HET NEDERLANDSCHE TREKPAARD'' 306 voor leden der Z. L. M. en de Noord-Brabanise Mij van Landbouw. Uitsluitend voor leden der Z. L. M. en de Noord-Brabantse Maatschappij van Land bouw met hun huisgenoten, zal van 8 Juli t/m 17 Juli 1954 een reis per luxe touring-car worden georganiseerd naar Scandinavië. Hoofddoel van de reis is Noorwegen. Aan Denemarken en N.W. Duitsland zal tevens een bezoek worden gebracht. De inschrijving wordt voorlopig opengesteld tot 22 Mei a.s. Bij voldoende deelname zal de inschrijving dan moeten worden stopgezet, omdat de besprekingen in hotels, veerboot, enz. zo tijdig mogelijk dient te geschieden. De prijs voor deelname bedraagt 375, per persoon. In dit bedrag zijn begrepen de volledige bus- en bootkosten, de kosten van nachtlogies, ochtend-, middag- en avondmaal tijden, gerekend uit en thuis Goes. Het vertrek is vastgesteld op Donderdag 8 Juli om 5 uur uit Goes. De reis gaat dan via Arnhem en Lingen naar Kiel. De volgende dag via Aarhus naar Frederikshavn, vanwaar met de nachtboot (logies aan boord!) naar Oslo. Van 10 tot 14 Juli excursies in Noorwegen. Op 15 Juli wordt een bezoek gebracht aan Denemarken, terwijl de volgende dag een be zoek aan Hamburg op het programma staat. Zaterdag 17 Juli vertrek uit Hamburg; aan komst te Goes om 22 uur. Aan de deelnemers zal t.z.t. een uitvoerig programma met bijzonderheden worden toe gezonden. Inschrijvingen gaarne uitsluitend door be taling van 375,op girorekening 172503 van de Z. L. M. te Goes, door betaling op kan toor of door overschrijving op de rekening der Z. L. M. bij de Rotterdamse Bank te Goes of de Coöp. Boerenleenbank te 's Heer Arends- kerke. Dus liefst vóór 22 Mei! PREMIEREGELING VOOR HET SCHIETEN VAN HOUTDUIVEN. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening heeft in overleg met de Stichting voor de Landbouw een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden, een einde te maken aan de ern stige schade, die de houtduiven aan de landbouw in ons land toebrengen. Hierbij is tevens uitgegaan van de overweging, dat de bestrijding met gifstof fen, gezien de gevaren, die hieraan voor andere dieren zijn verbonden, zoveel mogelijk moet wor den vermeden. Er zal nu voortaan worden getracht, de over vloedige houtduivenstand te beperken door het geven van een premie op de jacht op houtduiven. Op iedere gedode houtduif zal een premie van 0,75 worden verstrekt. Om hiervoor in aanmer king te komen, moeten de jachtvergunninghouders een rechtervleugel en rechterpoot van de geschoten duiven bij de Provinciale Voedselcommissaris in leveren. Omtrent de wijze van verzending zullen van .die zijde binnenkort nadere bekendmakingen volgen. De premieregeling geldt uitsluitend voor jacht- actehouders, met name voor de houders van ver gunningen bij de Vogelwet 1936 (inhoudende ver gunning tot het schieten van houtduiven) en hou ders van vergunningen bij artikel 60 van de Jacht wet 1923 Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname \^an artikelen is slechts geoorloofd met duide lijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en NT.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden, niet- grondgebruikers, bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,25. Incassokosten f 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdag avond aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes TeL K 1100-2345. KONINKLIJKE VERENIGING AFDELING ZEELAND. STAMBOEK-MERRIEKEURINGEN. Zoals ik in dit blad van drie weken geleden in aansluiting op de bekendmakingen in „Ons Trek paard" bekend maakte, konden merries voor keu ring voor opname in het weer voor drie jaren opengestelde Hulp-Stamboek tot uiterlijk 17 April worden aangegeven. Uit een nu van een fokker ontvangen schrijven komt de mening naar voren, dat men met deze merries maar naar de keuring kan komen zonder aangifte. Om misverstand te voorkomen wijs ik er hierbij nog eens nadrukke lijk op, dat men alleen merries, die op de gestelde datum werden aangegeven, kan voorbrengen. Deze uiterste data waren 6 April voor het Keur-Stam- boek en 17 April voor het Hulp-Stamboek. Alleen dan kunnen niet aangegeven merries ge keurd worden wanneer: le. het reisprogramma van de jury dit toelaat; 2e. per merrie vóór de keuring de bij art. 23 van het Reglement op de Stamboekhouding vastgestelde 10,voor te late aangifte wordt betaald. Belanghebbenden worden verzocht hiervan goede nota te willen nemen. De Secretaris, A. CAPPON. PREMIEKEURINGEN VOOR STIEREN EN VROUWELIJK FOKVEE IN ZEELAND. VOORJAAR 1954. De Provinciale Commissie ter bevordering van Rijkswege van de Veefokkerij, besloot voor 1954 de keuringen van stieren en vrouwelijk fokvee als volgt vast te stellen: ZUID BEVELAND. Maandag 10 Mei: 's-Heer Arendskerke 8.30 uur; Borssele 10,30 uur; 's-Heer Abtskerke 14,uur. WALCHEREN. Dinsdag 11 Mei: Middelburg (Nadorst) 8,uur; Souburg 10.30 uur; Ritthem 14,uur. ZUID-BEVELAND. W7oensdag 12 Mei: Oudelande 8.30 uur; Kapelle 10.30 uur; Goes 14.uur. Donderdag 13 Mei: Wolphaartsdijk 8.30 uur; Yerseke 10.30 uur; Heinkenszand 14,uur. NOORD- en ZUID-BEVELAND. Vrijdag 14 Mei: Kortgene 10,uur; Kruiningen 14,uur. Op 1 Mei 1954 was het 25 jaar geleden, dat de heer L. v. d. Berge te Nieuwerkerk in dienst trad op het bedrijf van de heer J. C. de Kam te Ouwer- kerk. Onze hartelijke gelukwensen. Op 1 April van dit jaar zagen de voorraden van de belangrijkste granen op Amerikaanse boerde rijen er in vergelijking met het vorige jaar aldus uit: (in duizend tonnen). Maïs Tarwe Haver Gerst 1 April 1953 36.898 7.335 6.591 1.244 1 April 1594 37.308 8.107 6.537 1.630 OOSTBURG: Woensdag 12 Mei in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 13 Mei in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 13 Mei in Hotel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 13 Mei in Café „De Eendracht". ST. PHILIPSLANDZaterdag 15 Mei in Hotel „De Druiventros". Kleine kinderen kunnen grote ongelukken krijgen. Ruim de gereedschappen op. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z. V. V.) HULST: Maandag 10 Mei a.s. in „De Korenbeurs" van 14.3016 uur (de heer Wegner). OOSTBURG: Woensdag 12 Mei a.s. in Café „De Vuyst" van 1416 uur (de heer Cevaal). MIDDELBURG: Donderdag 13 Mei a.s. in Café „De Eendracht" van 1316 uur (de heer Cevaal) ZIERIKZEE: Donderdag 13 Mei a.s. in „Huis van Nassau" van 1113 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw polissen op het gebied van de pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzetverzekering controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 13 Mei a.s. in „Hof van Holland" van 10.3012.30 uur (de heer Van Burg). OOSTBURG: Iedere Woensdag in Café „De Vuijst". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw brandpolissen controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. ZITDAG ST. PHILIPSLAND. De P. B. H. voor Tholen en St. Philipsland, zal op Dinsdag 11 Mei 1954, tussen 9 en 15 uur zitting houden in „De Druiventros" te St. Philipsland. Getroffenen kunnen aldaar alle inlichtingen krijgen betreffende de Watersnood. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 8 Mei van 1113 uur in Café „De Druyventros". KRUININGEN: Woensdag 12 Mei van 1012 uur in Café „Korenbeurs". ZIERIKZEE: Donderdag 13 Mei van 1114 uur in het „Huis van Nassau". Vrijdag 14 Mei van 10—12 uur idem Woensdag 19 Mei van 1113 uur idem Donderdag 20 Mei van 1114 uur idem. Vrijdag 28 Mei van 11—13 uur idem. ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE (A.E.C.) AFDELING GOES. Iedere Maandag van 20—21 uur op het Land bouwhuis te Goes. CONTRACTTEELT. Brengt of zendt uw teeltcontracten vóór het af sluiten ter beoordeling aan het Secretariaat der Z, L. M. Dit geldt óók voor de afrekeningen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 2