Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. ZITDAGEN ADVIESBUREAU. CONTRACTZAADTELERS- VERENIGING. DE LANDBOUWLONEN PER 1 MEI 1954. VAN DE PENNINGMEESTER. ONDERLINGE HAGELVERZEKERING. D.K.B.-PREMIEREGELING 1954 VOOR DE PROVINCIE NOORD-BRABANT. BEKNOPT VERSLAG ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 317 ZEVENBERGEN: Donderdag 13 Mei, 1112% uur, Hotel Tholenaar. Ter voorlichting en advisering zowel over ge bouwen-, agrarische- en huisraadschade zullen voor getroffen landbouwers en landarbeiders van de watersnood, alsmede Voor oorlógsgetroffenen in Noord-Brabant zitdagen worden gehouden op de navolgende plaatsen en data: ZEVENBERGEN op Donderdag 13 Mei a.s. in Hotel Tholenaar des v.m. van 10—13 uur. Verder elke Dinsdagvoormiddag op het kantoor der Provinciale Stichting voor de Landbouw te Tilburg, Spoorlaan 46 en elke Maandagvoormiddag in Café Van Dijk te Almkerk. Het is ter bevordering van een vlotte afwerking gewenst, dat men op de zitdagen steeds de beschei den meebrengt over het geval, waarover men ad vies of inlichtingen wenst. Voor hen die als contractzaadtelers voorlichting en advies wensen met betrekking tot de teelt van contractzaden zal de heer Meihuijzen, Directeur van de Contractzaadtelersvereniging op de beurs te Fijnaart aanwezig zijn op: Vrijdag 14 Mei a.s. van 1012.30 uur in Hotel Van Baaren te Fijnaart. Men make van deze gelegenheid gebruik en brenge zo mogelijk de teeltcontracten mee naar de beurs. De langdurige onderhandelingen welke dit jaar zijn voorafgegaan aan het loonadvies van de Hoofdafdeling Sociale Zaken van de Stichting voor dé Landbouw zijn oorzaak, dat met de onderhan delingen in de provincies te laat kon worden be gonnen. Deze onderhandelingen zijn voor wat onze provincie betreft momenteel nog niet geheel be ëindigd, zodat officieel nog geen CAO voor het contractjaar 19541955 is afgesloten. Het is ons dus nog niet mogelijk om nadere mededelingen hierover te doen, doch we hopen hierop binnen kort terug te kunnen komen. Men diene dus voorlopig nog af te rekenen volgens de oude CAO, waarna alsnog nabetaling van het vanaf 1 Mei te weinig betaalde loon kan plaats hebben. In de afgelopen week werd op de postrekening der N.B.M.L. contributie overgemaakt door de afdelingen Fijnaart, Steenbergen, Hilvarenbeek, St. Michielsgestel, Raamsdonk, Willemstad, Wer kendam en Sprang-Capelle. Aan penningmeesters en leden onze dank voor hun medewerking bij de vlotte afdracht. Deelnemers aan de Onderlinge Verzekeringsmij tegen Hagelschade, die tot nu toe hun formulier voor opgave der te verzekeren gewassen niet in zonden, worden verzocht dit thans zo spoedig mo gelijk ingevuld in te zenden aan het secretariaat: Stationslaan 4, te Zevenbergen. Bij e.t. vroegtijdige hagelschade kunnen moeilijkheden hierdoor wor den voorkomen. Er bestaat thans weer in beperkte mate gelegen heid om D.K.B.-premie te kunnen krijgen. Ik moet er echter op wijzen, dat de hoeveelheid geld zeer beperkt is en dat daarom teleurstellingen voor zullen komen. Er zijn veel veranderingen in vergelijking met het vorige jaar. Het aantal objecten is ten zeerste beperkt.' Dit jaar zal uitsluitend premie worden gegeven op de volgende objecten: a. Verbetering en uitbreiding van stal- en hok- ruimte. b. Drinkwatervoorziening in de stal. c. Aankoop van rundvee. Dit is de regeling, zoals ze in het algemeen voor de provincie Noord-Brabant zal gelden. In verband met het te verwachten grote aantal aanvragen zijn er echter ook voor de hierboven ge noemde objecten in de diverse consulentschappen beperkingen en speciale eisen mogelijk. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de rayonassistent. Het Rijkslandbouwconsulentschap voor West Noord-Brabant te Zevenbergen. van de vergadering van het Hoofdbestuur der Noord-Brabantse Mij van Landbouw, gehouden op 26 April j.l. in Hotel-Restau rant „De Beurs" te Breda. Vertegenwoordigd waren de afdelingen: Alm kerk, Capelle, Deurne, Dinteloord, DussenHank, Fijnaart, Hilvarenbeek De Kempen, Klundert, Lage-Zwaluwe, Nieuwendijk, Ond. Tuinbouwver. 's-Grevelduin-Capelle, Raamsdonk, Steenbergen, Sleeuwijk,. Valkenswaard, Werkendam, Willem stad, Woudrichem en Zevenbergen, alsmede de vertegenwoordigers van diverse leden-verenigin gen en de Prov. Jongerenorganisatie. Na een woord van welkom door de voorzitter, de heer W. G. de Waard, en goedkeuring der notulen, werden enkele ingekomen stukken behandeld. Bezoek voorbeelddorp Kerkhoven bij Oïsterwijk. De besturen van de standsorganisaties zijn uit genodigd om op 13 Mei a.s. een bezoek aan dit voorbeelddorp te brengen teneinde met deze nieu we wijze van landbouwvoorlichting nader kennis te kunnen maken. Een aantal H. B.-leden zal van deze uitnodiging gebruik maken. Voorts werd nog behandeld een schrijven van de Mij van Welstand en enkele ingekomen stukken van meer onderge schikt belang. Hierna volgde behandeling van: Rekening en balans over het afgelopen jaar. Ondanks de hogere uitgaven kon, dank zij de van zuster-organisaties ontvangen watersnoodbijdra gen, de rekening met een klein batig saldo van 411,06 worden afgesloten. De rekening over 1953 werd goedgekeurd waarbij na uitgebracht verslag door de financiële commis sie, aan de penningmeester décharge werd verleend voor het gevoerd beheer. Benoeming vertegenwoordigers in commissies en besturen. a. Financiële commissie. Aftredend en niet her kiesbaar was de heer Ir G. Gombert. Benoemd werd de heer R. Scheele te Standdaarbuiten en als plv. lid de heer Aarden te Esbeek. b. Prov. agrarische raad. Hiervoor wijzen Bond van Plattelandsvrouwen, Jongerenorganisatie en N.B.M.L. elk drie vertegenwoordigers aan. Benoemd werden de heren B. J. Elsman, C. de Zeeuw en A. Korteweg. c. Kleine boerencommissie van het K.N.L.C. Goedgekeurd werd de benoeming van de heer A. de Vos te Helmond als vertegenwoordiger der N.B.M.L. in deze commissie. d. Werktuigencommissie-West van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant. Goed gekeurd werd de benoeming van de heer R. den Engelse te Fijnaart als opvolger van de heer A. J. van Nieuwenhuijzen, die wegens drukke werkzaamheid heeft bedankt. Ter aanvulling van de Werktuigencommis sie der N.B.M.L. werd benoemd de heer G. A. Knaap te Raamsdonk. e. K.N.L.C.-commissie akkerbouw. Als vertegen woordiger voor het gemengd bedrijf werd be noemd de heer C. de Zeeuw te Valkenswaard. f. K.N.L.C.-commissie veehouderij. Als vertegen woordiger voor Zeeland en Noord-Brabant werd benoemd (in overleg met de Z.L.M.) de heer A. B. Snoek te Almkerk. g. Bestuur Keuringsdienst Noord-Brabant. We gens bedanken van de heer Joh. Bom werd be noemd de heer Jac. Bom te Willemstad. Aan de heer Bom werd dank gebracht voor alles wat door hem gedurende vele jaren in het belang van het keuringswezen werd verricht. h. Chr. Lagere Tuinbouwschool te Dussen. Als vertegenwoordiger in het bestuur dezer school werd herkozen de heer J. J. Raams te Dussen. i. Commissaris Onderlinge Hagelverzekering. Als commissaris dezer verzekeringsmij werd her kozen de heer A. B. Snoek te Almkerk. Commissie grond- en pachtzaken. In verband met het desgewenst geven van advie zen inzake prijzen bij overdracht van gronden enz. werd besloten deze commissie uit te breiden met de heren J. J. van NieuwenhuijzenJas te De Heen en J. van de Vijver te Bergen op Zoom. Het indienen van pachtcontracten. Voor de leden die hiervan gebruik willen maken zal het secretariaat zich belasten met het opstellen, doen registreren en indienen van pachtcontracten. Behalve zegel- en registratiekosten zal hiervoor een bépaalde vergoeding in rekening worden gebracht. Het grond- en pachtprijsi>eU. Door de voorzitter werd een uiteenzetting gege ven van de consequentie van de Wet Vervreemding Landbouwgronden, waardoor geheel nieuwe nor men komen te gelden. Vooral voor gebouwen worden de pachtprijzen belangrijk hoger, terwijl de pachtwaarde voortaan als basis dient voor het bepalen van de hoogst toelaatbare verkoopwaarde. Hiervoor geldt een kapitalisatienorm van 3 welke voor bijzondere gevallen M daar boven of daar beneden kan worden vastgesteld. Voor het woongedeelte gelden de volgende nor men: modaal nieuw kleiner dan 10 ha 225 300 10—20 ha 275 375 20—50 ha 425 575 50 ha en groter 450 600 Voor de bedrijfsgebouwen geldt per ha tot 20 ha 40 55 20—50 ha 35 50 50 ha en groter 30 40 Om van het voorkeursrecht bij verkoop gebruik te kunnen maken dient de pachter in ieder geval in het bezit te zijn van een door de Grondkamer goedgekeurd wettelijk pachtcontract. Bij overdracht aan kinderen en boedelscheiding is geen goedkeuring van de Grondkamer nodig. Uit de hierover gevoerde besprekingen bleek, dat meer spreiding van de pachtprijzen voor slechte en goede gronden gewenst geacht wordt. De pacht normen van de Grondkamer voor Noord-Brabant zijn nog niet officieel bekend gemaakt. Opgemerkt werd nog, dat de door de Grondkamer te hanteren normen maxima zijn en dat de praktijk daaronder kan blijven. Het voorkeursrecht van de pachter zou bovendien een wassen neus zijn, wanneer deze maxima niet waren gesteld. Samenstelling Prov. Raa<l voor de Landbouw voorlichting. Deze Raden zijn intussen in enkele provincies reeds geïnstalleerd. In onze provincie zijn de be sprekingen over de samenstelling nog gaande. Het Hoofdbestuur stelde als haar standpunt vast, dat deze samenstelling zodanig zal dienen te zijn, dat geen der daarin vertegenwoordigde organisaties de absolute meerderheid heeft. De heffing van het landbouwschap. Ingaande 1 Januari 1955 zal door het Landbouw schap een heffing per ha worden ingesteld ter fi nanciering van de kosten van het Landbouwschap. De mogelijkheid zal worden geopend, dat de aan de standsorganisatie betaalde contributie tot maxi maal 50 van het totaal der heffing zal mogen worden afgetrokken. Van een heffing van b.v. 2,50 per ha zal dus maximaal 1,25 per ha aan contributie kunnen worden afgetrokken. Voor het vaststellen van deze aftrekmogelijkheid is een over zicht gemaakt van de huidige contributie-systemen der diverse standsorganisaties, waarvan een af schrift aan de H. B.-leden werd toegezonden. Hier uit blijkt o.a., dat de N.B.M.L. de laagste contributie heeft. Besloten werd de contributieregeling in een vol gende vergadering opnieuw te bezien en deze aan te passen aan de aftrekmogelijkheid die door het Landbouwschap zal worden gesteld. Mclkprijsbeleid. De kostprijzen van melk in de verschillende ge bieden van ons land vertonen belangrijke verschil len. Het gevolg daarvan is dat, wanneer de thans vastgestelde minimumgarantie in werking treedt, de melkveehouders in de zandgebieden niet aan hun trek komen. De minimum-garantieprijs voor melk is n.l. vastgesteld op de kale kostprijs van de zandgebieden. Dat betekent dat deze 'bedrijven, waarvoor melk een van de belangrijkste producten is, het zonder ondernemersbeloning zullen moeten doen. Hoewel een bevredigende oplossing hiervoor zeer moéilijk te vinden is, kan het toch moeilijk anders worden gesteld, dan dat ook de duurst werkende gebieden, die goed geleid en economisch verantwoord produ ceren, in de minimumprijs al hun kosten (ook on- dernemersloon) vergoed dienen te krijgen. Door een kleine commissie uit de N.B.M.L. werd een voorstel uitgewerkt, waarbij voor deze gebieden voor de eerste 15.000 kg geleverde melk een hogere prijs wordt voorgesteld. Dit voorstel is via de afd. kleine Boeren van het K.N.L.C., in de vergadering van het Hoofdbestuur van het K.N.L.C. gebracht. Dit besloot aan de Stichting voor de Landbouw te verzoeken dit voorstel nader te bestuderen op zijn uitvoerbaarheid. In ieder geval zal dienen te worden nagegaan, op welke wijze de voortbrenging van het basispro duct melk op de zandgebieden lonend kan worden gemaakt. (Zie verder pag. 319, le kolom.),

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 13