MARKTBERICHTEN 314 Uit een geheim iceekboek van Bram uit de Slikhoek ZEfiUWSCH LANDBOUWBLAD ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse granen. In de week van 26 April tct 1 Mei ging er weinig om in binnenlandse granen. In landse rogge werd weinig aangeboden, doch de vraag was zeer gering, daar er voldoende buitenlandse rogg j beschikbaar was. De pryzen waren onveranderd Zomergerst was eveneens schaars, maar kon voldoen de vervangen worden door de pp Maandag 26 April geveilde en de te Rotterdam aangekomen Australi sche gerst. De prjjs kon zich handhaven. Naar brouw- gerst bestond zowel van de zijde der Ned. brouwerijen als van het buitenland weinig vraag. In gepunte Engelse en Schotse haver ging regelmatig wat om, tegen onveranderde prijzen. De inl. haver ondervond concurrentie van deze Engelse/Schotse haver, waar door de prijzen van de inlandse haver lager werd gelaten. De inl. markt sloot met een kalme stem ming. Buitenlandse granen. De buitenlandse graanmarkt kenmerkte zich de afgelopen week door een zeer vaste stemming en zeer grote omzetten. Oude oogst Laplatamaïs werd vrijwel niet meer aangeboden en ook de vraag ernaar was zeer gering. Op nieuwe oogst kwamen grote zaken tr^ stand en iedere dag zag men Argentinië hoger terugkomen. Indien de V. S. in staat zijn naar prijzen te hand haven, is het waarschijnlijk, dat Argentinië haar no teringen iets lager zal stellen teneinde het grootste deel van de international® handel tot zich te trekken. Men moet echter wel beu«nken, dat de voorraden in de U.S.A. nog steeds aanzienlijk zijn en dat er per 1 October a.s., dus bij het begin \an de nieuwe oogst, nog een zeer belangrijk overschot zal zijn. Spoedige maïs lijkt zeer vast, temeer ook daar er in Argenti nië weer moeilijkheden zijn met de verlading. De regens aldaar doen aanvoeren naar de havens minder vlot plaats vinden en men zag de afgelopen week dan ook dat verschillende afladers April-contracten terugkochten en daartegen Mei gaven. Het gaat hier niet alleen om maïs, maar vermelde moeilijkheden doen zich voor t.a.v. alle granen, welke voor spoedige verscheping bestemd zijn. De gerstmarkt was even eens zeer vast gestemd, waardoor voor de goedkoop ste soorten t.w. Syrische-Noordafr.- en Irak een toe nemende belangstelling viel waar te nemen. Offertes van Argentinië ontbraken vrijwel, hetgeen de indruk zou kunnen wekken, dat de voorraden aldaar klein zijn. Dit is volgens sommige buitenlandse bronnen niet het geval, integendeel: er zouden zelfs nog be langrijke kwantiteiten voor export beschikbaar zijn, indien er tegen de huidige prijzen maar vraag was. 'De ëogstbetichten van Noord-Afrika waren de afge lopen week iets minder gunstig, in verband met het koude en zeer vochtige weer. Stemmen uit Syrië en de Libanon daarentegen lieten een heel ander geluid horen. De buitenlandse graanmarkt sloot Zaterdag j.l. in een zeer vaste stemming met veel zaken. Prijzen Laplata maïsdisp. ca 34,stomend ca 33,50, afl. ca ƒ25,90 (Juni/Juli). Gele Amerik. maïs: disp. ca 29,60, stomend Cfc ƒ28,75, afl. ca ƒ28,75. Laplata gerst: disp. ca ƒ23,60, stomend ca 2"ö,cZ, an. ca ƒ23,35. Laplata haverdisp. 21,stomend ca 20,T, afl. ca ƒ20,20. Laplata roggedisp. ca 21,25, stomend ca 20,70, afl. ca ƒ20,70. MESTSTOFFEN. De kalipryzen onveranderd. De prijzen, welke voor de diverse zoutsoorten in het seizoen 1954/'55 zullen gelden, zijn thans door de Ned. Kali Imp. Mij. bekend gemaakt. Deze officiële producentennoteringen z\jn geheel gelijk gebleven aan die van het vorige jaar. Zoals uit het hieronder volgende prijzenoverzicht blijkt, is het kalijaar wederom in drie perioden ver deeld, t.w. Mei/September, Oct./Dec. en Jan./April. Door de in de prijzen aangebrachte staffel kan ook in dit seizoen weer een redelijke vergoeding voor vroege opslag worden verkregen. Frankrijk en West- Duitsland zullen ook in het nieuwe kalijaar onze voornaamste leveranciers zijn. De import van kalizouten is in liet afgelopen sei zoen niet onbelangrijk gestegen. Zonder rekenipg te houden met hetgeen de industrie aan kalizouten in mengmeststoffen heeft verwerkt, is ca. 157.000 ton K20 dit is ca. 5.000 ton meer dan in 1952/'53 aangevoerd. De indruk is, dat dit ge- importeerde kwantum niet geheel is verbruikt. Door de langdurige vorstperiode, welke tot in Maart aan hield en het daarop gevolgde schrale weer, is het voorjaarsverbruik beneden de aanvankelijke raming gebleven. Toch zijn er in het algemeen geen al te grote hoeveelheden kalizouten overgehouden, alhoe wel dit plaatselijk wel verschillend is. Het verbruik van magnesiumhoudende zoutsoorten nam nog meer toe. Aan magn. kainiet 17 werd bijv. ca. 67.000 ton door producenten aangevoerd, tegenover 49.000 ton in 1952/'53. Ook patentkali ging vooruit en kwam van ca. 50.000 ton op ca. 57.000 ton. Kalizout 40 wist zich te handhaven. Deze zoutsoort blijft voor ons land de meest gewenste kalimeststof, hetgeen blökt uit het feit, dat meer dan -li van de totale be hoefte door deze soort wordt gedekt. Ook chloorkali 60 en kalizout 20 hebben wat meer belangstel ling ondervonden, hoewel de kwantiteiten, welke in deze zoutsoorten omgingen, niet van grote betékenis geweest zijn. De gewone kainiet 17 verloor weder om terrein. Nu de prijs vrijwel gelijk is aan die van het magnesiumhoudende product, hebben verbruikers hiervoor nauwelijks belangstelling meer. Het seizoen 1953/'54 heeft zich gekenmerkt door een algemeen zeer goede en tijdige voorziening. Dit was te danken aan het feit, dat in de eerste periode verreweg het grootste deel van de behoefte kon worden aange voerd. De aanvoer in de eerste periode zal echter zeker niet dezelfde afmetingen kunnen aannemen als het vorige jaar. Als norm is hierbij genoemd 60 van de aanvoer in de eerste periode van 1953/'54. Hieronder volgen thans de officiële groothandels- prijzen, welke voor nieuwe aanvoer, waarmede over enkele weken een begin zal worden gemaakt, zullen gelden. De prijzen bedragen per 100 kg losgeladen voor complete ladingen van 250 ton, vrachtvrij schip van aanvoer, maar met normale schepen bereikbare losplaatsen Kainiet 17 ca. 5 MgO: Mei/Sept. ƒ5; Oct./ Dec. ƒ5,40; Jan./April ƒ5,80. Kalizout 20 Mei/Sept. 5,65; Oct./Dec. ƒ6,05; Jan,/April 6,45. Kalizout 40 Mei/Sept. ƒ10,95; Oct./Dec. ƒ11,65; Jan./April 12,15. Kalizout 60 Mei/Sept. 16,50; Oct./Dec. 17,15; Jan./April 17,75. Patentkali: Mei/Sept. ƒ11,05; Oct./Dec. ƒ11,75; Jan./April 12,25. Zwavelzure kali 48 Mei/Sept. ƒ18,50; Oct./Dec. ƒ19,10; Jan./April ƒ19,70. Als leveringsdatum geldt steeds de dagtekening van het connossement. Stikstofmeststoffen. De belangstelling voor dispo nibele stikstof is zeer groot. Algemeen wordt ver wacht, dat zich ook in de resterende maanden van het huidige seizoen nog een grote vraag zal ontwik kelen, vooral voor aanwending in de graslandgebie den. Na het langdurig schrale weer zal nog veel moe ten worden verstrooid. GRAANBEURS ROTTERDAM. Op de graanbeurs te Rotterdam noteerde de prima kwaliteit witte tarwe voor de vlakmolenaars Maan dag tot 28,45 per 100 kg. De rode tarwe op vocht- conditie deed tot 28,15. De handel in zomergerst was kalm en die in haver was flauw. In rogge was weinig handel. De handel in groene erwten was kalm. De schokkers waren prijshoudend en voor bruine bonen bleven de prijzen bij kalme handel on veranderd. AARDAFPELBEURS ROTTERDAM. Gp de aardappefwurs te Rotterdam waren de prij zen van klei-aardappelen van 35 mm opwaarts Maan dag als volgt: Bintjes en Bevelanders ƒ21; Alpha's 1617,50 en Furore 20. De prijzen van zand- aardappelen waren voor Wilpo's ƒ11; voor IJsselster 11,50—12 en voor Voran 8,509,50,Voeraard- appelen noteerden 3,50 per 100 kg. AARDAFPELBEURS GOES <4-5-'54). Prijzen voor consumptie-aardappelen van de klei: Alpha 35 mm opw. ƒ18ƒ18,50; Furore idem 18,5019. Bintje is bij de telers practisch niet .«eer aanwezig. Geen notering. Prijs is berekend per 100 kg volgens handels-voor waarden, vastgesteld voor de verkoop van consump tie-aardappelen franco leveringsplaats of sorteer- inrichting. (Eventuele sorteerkosten zijn voor telers rekening.) FRUIT AFZET 29 APRIL—5 MEI 1954 In Goes en Kapelle werden nog flinke hoeveel heden fruit geveild, gezien dat het nu reeds Mei is. De kwaliteit is overwegend goed. Alleen in Bramley komt soms veel scald voor. In Kapelle vooral was er heel wat verpakt fruit. De aanvoer betrof in hoofd zaak Jonathan en Golden Delicious, in Goes daar naast Bramley en restanten Goudreinette. Er was een levendige handel, met opgaande prijzen. Het binnenland was de grote afnemer. Bramley werd gekocht voor België. De prijzen waren: Goudreinette: I grof: 5763; I: 51—56; II: 40 41; K.: 44—49; F.: 40—43. Jonathan: I grof verp.: 7590; I grof 6780; I: 63-73; II: 45—54; K.: 48—60; F.: 42—50. Golden Delicious: I grof verp.: 83106; I grof: 86-95; I: 69—83; II: 45—51; K.: 61—69; F.: 4047. Bramley's Seedling: II: 31—32; K.: 25—31; F.: 19—28. Zoete Ermgaard: I: 55; K.: 46; F.: 3145. Monsterveiling: Jonathan: I en op ƒ71,30ƒ72,10. Bramley's Seedling: I en op ƒ50,9052,70. EIERVEILING MIDDELBURG. De minimumprijs voor pluimveehouders is 1,60 per kg BIGGENMARKT GOES (4-5-'54). Prijs voor koper: 68 weekse biggen 50— 70 per Stuk. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt van Rotterdam waren in totaoï aangevoerd.6743 dieren, zijnde: 3019 vette koeien en gebruiksvee w. o. 638 t.b.c.-vrij379 vette en graskal veren w. o. 167 t.b.c.-vrij; 1855 nuchtere kalveren,. 895 varkens; 183 biggen; 164 paarden; 8 veulens; 77 schapen of lammeren; 134 zuiglammeren; 29 bok ken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien 2,10ƒ2,95; Vette kalveren 1,9Ö~~- 2,55; Varkens (lev. gew.) ƒ1,83ƒ1,88; Slachtpaar^ den 1,80—ƒ2; alles per kg. Graskalveren ƒ240ƒ440; Nuchtere kalveren ƒ38 -ƒ49; Biggen 40—70; Schapen 10O—140; Zuiglammeren ƒ30ƒ40; Melk- en Kalf koeien ƒ780 ƒ1125; Vare koeien 575775; Vaarzen 570— ƒ850; Pinken ƒ370—ƒ580. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoere" 6279 stuks vee, zijnde: 2319 runderen, 339 vette kal veren, 888 nuchtere kalveren, 96 fokzeugen, 3Ö3 slachtzeugen, 106 lopers; 1913 biggen; 119 schapen; 172 lammeren en 24 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van ƒ750ƒ1050; Guist© koeien ƒ575ƒ850; Kalfvaarzen ƒ650—ƒ900; Klam" vaarzen 575ƒ750; Guiste vaarzen ƒ525ƒ725; Pinken 375ƒ550; Graskalveren 250ƒ380; Nuchtere fokkalveren 85150; Nuchtere slacht- kalveren 3852; Drachtige zeugen 260375; Lopers ƒ90ƒ120; Biggen ƒ50ƒ76; Schapen 50— ƒ70; Vette schapen ƒ85ƒ110; Ooien met lammere?* 95150, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 864 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten 3,053,15, le kw. 2,903, 2e kW, 2,70—2,80, 3e kw. 2,35—2,60, vette stieren 2,55 ƒ2,70 worstkoeien ƒ2,102,30, alles per kg ge slacht gewicht. Vette kalveren zware soorten van ƒ2,252,29; idem middenklasse 22,15; idem lichte soorten j 1,70ƒ1,90; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,05ƒ.1,15; zware soorten ƒ1,25ƒ1,50; Slachtzeugen 1,60— 1,65 met 4 kg tarra; Jonge slachtvarkens ƒ1,72— 1,85 met 4 kg tarra, alles per kg lev. gewicht. 4 Mei. 4' Mei schrijven wij. Vorig jaar waren we bezig met het doorslaan der suikerbieten; daar zijn we nu nog niet aan toe. We zijn net begonnen met het machinaal wieden der bieten, en ze zijn eigenlijk nog te klein om mooi te gaan. Toch moet je er aan beginnen, wanneer je er veel hebt. Want je kunt er nog wel eens een week af regenen. Gisteren avond was het werkelijk een lekker buitje en de regenmeter wees 5 mm aan; een getal, dat we in geen weken gehad hebben. Het weer is nog te koud, maar zal nu misschien wel gauw omdraaien. We kunnen gerust 40 mm water inschikken, na tuurlijk niet op één dag, maar langzaam aan. Ge lukkig hebben we dit niet voor 't zeggen want dan kwam er zeker niets van terecht. Vorige week feest gevierd ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. Koningin Juliana. Het was een kroonjaar, 45 jaar, en dan feesten we bij ons. 't Was een gezellig feest en iedereen deed er aan mee; echt een dorpsfeest. De volksspelen waren zó druk bezet, dat er bijna geen eind aan kwam. Het saamhorigheidsgevoel wordt op zo'n dag weer wat groter. Het weer was ook prachtig zon nig en dat doet ook veel aan de feestvreugde toe. We lazen onlangs een mooi stukje, dat melk niet overal populair is. In China wordt bijna geen melk gedronken; het vee wordt gehouden voor vlees en trekkracht. Zij hebben een vooroordeel tegen melk. Wie melk drinkt van een koe wordt familie van die koe, zeggen de Chinezen. Voordat Colum bus Amerika ontdekte werd in Amerika ook geen melk gedronken, omdat men geen vee hield. De veroveraars uit Europa brachten vee mee en lang zaam aan kreeg men de smaak er van te pakken. In 1874 lieten rijke Mexicaanse veehouders gecon denseerde melk uit Europa komen. De weinige melk, die de koeien gaven, werd aan de opfok der kalveren verbruikt. In Tanganyika mogen de vrou wen geen melk drinken en in Uganda de mannen niet. Men is bang van de melk wormen te krijgen, doch in het nabije Kenya leven de Massai's van koeienmelk en stierenbloed. In Aziatische landen neemt de vraag naar blik- melk toe, daar deze niet rechtstreeks uit de koeien- uier komt. Dit werkt gunstig op de verbeeldings kracht van de consument, die er niet voor voelt om met een dier vergeleken te worden, dat de melk direct uit de tepels krijgt. In India drinkt men graag melk, maar er is veel te weinig. De koe is daar een heilig dier, dat niet geslacht mag wor den, zodat een groot deel uit oude dieren bestaat, die weinig of geen melk meer geven. De kalveren laat men aan hun lot over. Het komt Veel voor, dat de koe haar melk niet wil laten schieten als het kalf er niet bij i3. De melkboer gebruikt dan een list. Als hij gaat melken zet hij op een stok vóór de koe een opgezette kalfskop. Ja, 's lands wijs, 's lands eer

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 10