Bataaf Bruinebonen ZATERDAG 8 MEI 1954. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE 4 No. 2222. Frankering bij abonnement: Terneuzen «-couoniisGh-Techiïoiogiscii ia, voor Zeeland MIDDEL BURO 42e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD - Si ©v er zie Rt De datum van 1 Mei is voorbij en daarmede zit ten wij alweer een eind in het voorjaar. Nu moet de groei komen, die in April door koude en droogte is uitgebleven. Inmiddels was 1 Mei een belang rijke dag in Zeeland, want de verbinding KruiningenPerkpolder kwam weer tot stand. Met feestelijk vertoon en in het bijzijn van vele autoriteiten ontknoopte de Minister van Verkeer en Waterstaat het lint, dat op dat ogenblik nog het enige beletsel was om de veerpont te bereiken, die de dienst tussen Zuid- Beveland en Oost Zeeuws-Vlaanderen ging onder houden. En daarmede was opnieuw een periode van de grote herstelwerkzaamheden in onze pro vincie afgesloten. Onwillekeurig denkt men op een dergelijke dag terug aan alles wat gebeurd is. Op 1 Mei van ver leden jaar spoelde het zoute water nog tweemaal per etmaal door het gat in de Veerhavendijk de polder Kruiningen in en uit. Maar de mannen van de Waterstaat en van de aannemers vochten de aloude strijd tegen het water met de modernste hulpmiddelen. Dat zij het onvoorziene omstan digheden voorbehouden zouden winnen, lag in de lijn van ieders verwachting. De snelheid echter, waarmede het gat gesloten werd, denieuwe zeer zware dijk gelegd werd, de veerhaven gemaakt en daarbij tevens de aanvoerwegen, was boven veler verwachting. Een ere-saluut daarom aan al dege nen, die medehielpen dit tot stand te brengen. Thans vaart dan weer de boot tussen Kruinin gen en Perkpolder. Oost Zeeuws-Vlaanderen, het zo belangrijke industrie- en landbouwgebied kan zich weer concentreren op overig Zeeland en op Nederland. De omweg over Antwerpen behoeft niet meer gemaakt te worden, al is deze omweg door velen herontdekt. Dat er vreugde was aan beide zijden van de Schelde is te begrijpen. Ook voor Kruiningen was het, het bereiken van een mijlpaal op de weg naar volledig herstel. Nog ligt er heel wat arbeid voor de boeg. Doch de forse aanpak van alle her stelwerkzaamheden doet hopen, dat op 1 Mei 1955 opnieuw een grote vooruitgang mag worden ge constateerd. Voor Zeeland ware het te wensen, dat de energie, die zich na de ramp heeft ontwikkeld, moge blijven Deze voederbietenkuil werd niet vóór 1 April opgeruimd, omdat een behandeling met Co?iserbeta plaats vond. Toen we op 26 April naar luizen zochten vonden we er geen. Hoewel deze kuil dus geen gevaar meer vormt voor- de versprei ding van de vergelingsziekteis het de vraag in hoeverre deze behandeling invloed heeft op de verspreiding van de vergelings ziekte in het algemeen. Dat zullen we deze zomer op Noord- Beveland kunnen constateren. in de komende jaren, waarin nieuwe en grote plan nen zullen worden uitgevoerd. Want deze energie zullen de bewoners nodig hebben om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Arbeidscontract. 1 Mei is in een geheel ander opzicht in de land bouw een belangrijke datum. Im mers, de Collectieve Arbeids overeenkomst voor de akker en weidebouw, die jaarlijks afge sloten wordt door de landbouw- en landarbeidersorganisaties loopt van 1 Mei tot 1 Mei. Vóór deze datum vinden steeds de onderhandelingen plaats tus sen de vertegenwoordigers van deze organisaties. Eerst lande lijk, teneinde overeenstemming te verkrijgen over het algemene gedeelte, de zogenaamde mantel, waarin dus de arbeidsvoorwaar den worden neergelegd, die in het gehele land hetzelfde luiden. Ook brengt men landelijk, in het verband van de Stichting voor de Landbouw, een loon- advies uit aan de partijen in de provincies. Na dit landelijk overleg vindt dan het overleg in de provincies plaats, want daar wordt het eigenlijke contract tussen de ver schillende partijen de 3 land bouw- en de 3 landarbeidersorga nisaties afgesloten. Dit gesprek heeft thans in Zee land plaats gevonden en er werd overeenstemming bereikt, zodat een contract kon worden afgeslo ten, dat nu nog door het College van Rijksbemiddelaars moet wor den goedgekeurd. Dit college is belast met het toezicht op de lonen en met het bemiddelen tussen partijen, wan neer geen overeenstemming wordt bereikt. Het kan ook een bindende regeling opleggen, indien ook na bemiddelingspogingen partijen niet tot elkaar wensen te komen. Heef( een C.A.O. waarde? De vraag of een collectieve ar beidsovereenkomst waarde heeft, zowel voor werkgevers als werk nemers, moet zeker in het alge meen bevestigend worden beant woord. De ontwikkeling in ons land heeft geleid tot deze C.A.O.'s en men kan zich zelfs moeilijk meer een andere toestand inden ken. De waarde van een C.A.O. wordt echter in belangrijke mate ondergraven, indien partijen er zich in de practijk niet aan hou den. De laatste tijd, vooral na de ramp van verleden jaar, komt het euvel van loonontduikingen steeds meer voor. Reeds meer dere malen werd in deze kolom men op het kwaad van de zwar te lonen gewezen, zodat wij hier thans aan voorbijgaan. Hgt heeft onzes inziens ook weinig zin om de schuld bij werk gever of werknemer te zoeken. Het is natuurlijk wel nobel om de hand in eigen boezem te ste ken, maar zowel individuele werkgevers als werknemers sto ren zich, als het erbp aankomt, niet aan de bepalingen van de C.A.O. Dit komt heus niet alleen in de landbouwsector voor, doch in practisch alle bedrijfstakken. Onder de huidige omstandig heden heeft de commissie werk gevers der Z.L.M. zich afgevraagd of het afsluiten van een C.A.O. voor de provincie Zeeland nog zin heeft, omdat in drukke perioden er op vele plaatsen teveel betaald wordt en de boeren in sommige rampgebieden gedwóngen worden de loonbepalin- gen te overschrijden, willen zij over arbeidskrach ten beschikken. Contröle op dit alles is bovendien onmogelijk en ongewenst, daar alleen de werkgever strafbaar is. Men was zich in de commissie ter dege bewust van de morele ontwaarding van de C.A.O. Het is fout, dat het steeds meer in de mode komt zich niet aan overeenkomsten te houden. Toch meende de commissie tenslotte, dat men, door mede te werken aan het afsluiten van een C.A.O. aan allen, die zich nog kunnen of willen Deze volkomen willekeurige keuze uit de kuil laat ons mooie bieten ziendie maar weinig gespruit zijn en geen rot vertonen. Dat wil heel wat zeggen in eenvoorjaar waarin het veevoer uiterst schaars is. Volgens het blad „De Boer?' wordt in België reeds 1 fr. per kg bieten betaald. Dan is zelf verbouwen en bewaren nog wat goedkoper. houden aan de vastgestelde lonen, de mogelijkheid daartoe biedt. Over de getroffen regelingen zelve, mogen wij verwijzen naar de rubriek „Lonen en Sociale Voor zieningen" elders in dit blad. Afscheid Dr. Ir. Mesu. Tenslotte vond op 1 Mei de commandowisseling plaats bij de Cultuur Technische Dienst. De grote Nederlandse cultuurtechnicus, Dr. Ir. Mesu, ging met pensioen en in zijn plaats werd tot directeur benoemd Ir. S. Herweijer. Beiden zijn voor Zeeland geen onbekenden. De heer Mesu is een geboren Zeeuw en als zodanig kan Zeeland trots zijn op de prestaties van één zijner zonen. Bij zijn afscheid werd de heer Mesu gehuldigd en wij sluiten ons gaarne namens de Z. L. M. aan bij de dank, die hem daar voor zijn verdienstelijk werk werd gebracht. Verheugend is het ook. dat Dr. Mesu met zijn adviezen in de toe komst de Stichting v. d. Landb. zal blijven helpen. Ir. Herweijer heeft zich in Zeeland;'direct na de oorlog als Inspecteur van LandbouWherstel grote bekendheid verworven. Zoals een ieder hem heeft leren kennen, kan men thans bij zijn benoeming tot .directeur van de Cultuur Technische Dienst, met'een gerust hart zeggen: Dr. Mesu krijgt een waardig opvolger! S. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE een oogstzeker ras.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1