Fiscale voorzieningen Landbouwbedrijven in verband met de watersnoodramp MOLAl2i v NOURY b L ANDE'S Belastingvrije activering veldinventaris ook voor niet-watersnoodslachtoifers Algemene vergadering van de V. P. Z. HOUDT DE BAIAMS/NEVDNW/CAT, Z'J ZOfGT DAT U DE- JUISTE \R>JC,T VoofUWDIElfEtJ. Uit een geheim vceekboek van Bram uit de Slikhoek HEXYCLAN] tegen vlasthrips tegen onkruid in gras- en graanland 296 De dubbele titel boven het artikel moge een aan wijzing zijn voor het grote belang van de daarin opgenomen Ministriële beschikkingen. Reeds gedu rende meerdere maanden is door de Belastingcom missie van de Stichting voor de Landbouw, in nauwe samenwerking met de Boekhoudbureaux van de georganiseerde landbouw in de rampgebie den, bij het Departement van Financiën aange drongen op een regeling voor de rampslachtoffers die aan billijke eisen zou voldoen. Speciaal de situatie t.a.v. de veldinventaris heeft daarbij een punt van uitvoerige bespreking ge vormd. Bij de behandeling van dit onderwerp vonden we bij de autoriteiten op het Departement van Finan ciën veel begrip voor de moeilijkheden welke de ramp voor de landbouw, speicaal op fiscaal gebied meebrengt. Een naar onze mening voor de landbouw zeer billijke regeling is, mede tengevolge van deze actie, thans afgekondigd. De letterlijke tekst der Ministriële aanschrijving volgt hieronder. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeling: Directe Belastingen. 's-Gravenhage, 7 April 1954. No. 169. Onderwerp: Inkomstenbelasting. Voorzieningen ten aanzien van land bouwbedrijven in verband met de wa tersnoodramp (veldinventaris). Aan Heren Directeurs van 's Rijks belastingen en domeinen. (1). Hierbij deel ik U mede, dat ik in overleg met de Stichting voor de JLandbouw de volgende regeling heb getroffen. (2). Het is mij gebleken dat verscheidenen be lastingplichtigen, voor wier rekening -een akker bouw- of weidebedrijf wordt uitgeoefend, geen ge bruik hebben gemaakt van de hen bij de (rose) aanschrijvingen van 27 Juli 1948, no. 192, 31 Mei 1949, no. 87 en 13 Februari 1951, no. 2 geboden mo gelijkheid tot belastingvrije activering van de zoge naamde veldinventaris. Mede in verband met de watersnoodramp keur ik thans goed dat bedoelde belastingplichtigen ongeacht of zij tot de wa tersnoodslachtoffers behoren hun boekhouding De Vereniging tot bevordering van de Pluimvee houderij in Zeeland (V. P. Z.) hield op Vrijdag 9 April haar jaarvergadering in „De Prins van Oran je" te Goes. De Voorzitter, Dr. G. Wagenaar, opent de verga dering en heet allen welkom. De Vereniging telde op 1 Januari 1954 397 leden. In het bestuur kwam geen verandering. De heer Kort, die als secretaris-penningmeester bedankte, werd vervangen door de heer C. Remijnse. Er is één algemene vergadering gehouden. Het bestuur vergaderde 6 keer, terwijl de Vermeerderaars en Opfokkers drie vergaderingen hebben gehouden. Het hoofddoel van de vereniging is dit afgelopen jaar geweest om zoveel mogelijk de gedupeerde leden te helpen. Wij ontvingen met Pinksteren 1560 ééndags hennetjes van de V.B.N., die bij en kele van onze opfokkers zijn opgefokt tot zij 9 we ken oud waren, waarna zij onder de getroffenen gratis werden verdeeld. Verschillende voerfabri- kanten verstrekten ons gratis het kuikenvoer, de veiling „Zuid-Beveland" zorgde voor gratis vervoer. Moeite noch kosten zijn ontzien om zoveel mogelijk de helpende hand te bieden. Uit het 'verslag van de penningmeester bleek, dat de financiële toestand van de vereniging gunstig is; 1953 sloot met een goed batig saldo. Balans en begroting werden ongewijzigd vastgesteld. De con tributie blijft gehandhaafd. Aan de te houden tentoonstelling van de Z. L. M. in Goes wordt meegewerkt. Onze vereniging zal in een tent verschillende „stands" inrichten, die een goed beeld geven van de moderne pluimvee houderij. De hulpactie wordt voortgezet. De Zeeuwse ver meerderaars hebben in het laatst van December reeds ruim 6600 broedeieren gratis beschikbaar ge steld. De hiervan uitgekomen, nu reeds 9 weken jonge hennetjes, zijn aan verschillende getroffenen uitgedeeld. Nog enkele duizenden volgen in de loop van dit jaar. De eierprijzen vormden verder een punt van be spreking. Getracht zal worden te bereiken, dat de pluimveehouders prijzen voor hun eieren ontvan gen, ongeveer evenredig aan die in de andere pro vincies. De Secretaris, C. REMIJNSE. alsnog zodanig reconstrueren, dat daarin de veld inventaris op de eindbalans van het boekjaar 1952 (1951/1952) wordt opgenomen, onder voorwaarde dat de bedragen, welke in de aanschrijving van 27 Juli 1948, no. 192, zijn vermeld, worden aangehou den. Bovenbedoelde faciliteit dient echter slechts te worden verleend voor het kleinste aantal hecta ren dat door een belastingplichtige aan het einde van de boekjaren 1946 (c.q. 1945/1946) en 1952 (c.q. 1951/1952) werd bewerkt. (3). De belastingplichtigen, die van de in de voorgaande alinea verleende tegemoetkoming wil len gebruik maken, doch die bij hun aangifte de eindbalans van het boekjaar 1952 (1951/1952), waarop nog geen veldinventaris was geactiveerd, hebben overgelegd, kunnen binnen drie maanden na de dagtekening van deze aanschrijving een ver beterde aangifte, vergezeld door in dit opzicht ge wijzigde balans indienen. (4). Belastingvrije activering blijft achterwege wanneer de bedrijfsuitoefening door een bepaalde belastingplichtige na het einde van het boekjaar 1946 (c.q. 1945/1946 is aangevangen. (5). Ik keur voorts goed, dat door watersnood- Machtoffers ten laste van de winst van het boek jaar 1 Mei 1952 tot 30 April 1953 een bedrag, gelijk aan het verschil tussen de gemiddelde werkelijke kostprijs van de veldinventaris per 1 Mei 1952 en het bedrag waarvoor deze veldinventaris per 1 Mei 1952 eventueel na toepassing van het eerste lid is geactiveerd, voorlopig onbelast wordt gereser veerd. Als gemiddelde kostprijs wordt hierbij aan gehouden een bedrag van 76Ö, per ha gemeten bowland en een bedrag van 220,per ha geme ten weiland. Voor tuinbouw- en fruitteeltbedrijven wordt deze gemiddelde kostprijs bepaald op 1520,per ha. (6). Het aldus gereserveerde bedrag wordt bij de winst gevoegd, indien en voorzover de werke: lijke kostprijs van de veldinventaris in een der boekjaren na de ramp het bedrag waarvoor deze per 1 Mei 1952 was geactiveerd te boven gaat; deze toevoeging geschiedt echter niet later dan in het boekjaar 1 Mei 1956 tot 30 April 1957. Voor de toe passing van dit lid kan met een globale berekening van de kostprijs worden volstaan. (7). Indien de veldinventaris per 1 Mei 1952 was geactiveerd voor de in de resolutie van 27 Juli 1948 No. 192, vermelde bedragen, kunnen deze be dragen ook na het herstel van de grond worden aangehouden. DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Voor deze, DE DIRECTEUR-GENERAAL DER BELASTINGEN, H. Postma. Wij wijzen er nog met nadruk op dat blijkens deze aanschrijving, het thans nogmaals, voor de laatste maal, mogelijk de veldinventaris belas tingvrij te activeren, ook al is men geen water- snood-ftachtoffer. Ook ten aanzien van de invordering van de nog verschuldigde Inkomstenbelasting over 1952 en vroegere jaren, alsmede van andere belastingen, zijn de heren Directeuren richtlijnen verstrekt in zake uitstel van betaling en mede t.a.v. rentebere kening betreffende dit verleend uitstel. We brengen bovenstaande met grote nadruk on der de aandacht onzer lezers. De georganiseerde landbouw heeft hier weer belangrijke faciliteiten op fiscaal gebied voor de rampslachtoffers en ook voer niet-rampslachtofferfe kunnen verkrijgen. BOEKHOUDBUREAU Z. L. M. 27 April. Koud en guur blijft het weer en het gebrek aan neerslag kunnen we overal zien. We moesten een lage wind krijgen, dan komt er regen en met de regen zacht weer en groei. Dit hoort men overal verkonden, maar intussen blijft het droog en schraal. Het is of alles op ander weer wacht. Het vlas, dat tegen Mei zo wollig kan lijken, blijft maar klein en schriel en durft haast niet te groeien, bang zijnde dat er dan nog meer vocht zal ver dampen. Met het koolzaad is het precies 't zelfde; de bloemknoppen zijn gereed maar de bloei gaat heel langzaam. De regen zou er ook gauw wat „lijf" aanbrengen want het is ook te mager. De wintertarwe, die vroeg is gezaaid en niet van de vorst heeft geleden, groeit zelfs nog niet hard, hoewel de kunstmest er al weken opligt. De sui kerbieten staan al 14 dagen boven, geel en ver kleumd staan ze er bij. De perebloesem geheel compleet, durft ook niet vanwege de koude nach ten en is bang om met bloeien te beginnen. Het gras in de weide groeit sleclït en ziet bruin inplaats van fris groen. We hebben laat geweid van 't na jaar, maar kunnen nu van 't voorjaar de tol hier voor betalen. Het is van de week wel een klaaglied; een bui tenstaander zou zeggen: de boeren klagen altijd. Doch dit spreken we tegen. De oude Drentse her der, die met zijn kudde uit Drente dwaalt over de Zeeuwse wegen, zei, dat het vóór half Mei niet zou regenen. Nu een natuurmens is hij wel; het lijkt een nog overgeschoten Germaan te zijn. Zijn kleding heeft niet veel meer snit dan de dierenvellen die ze toen voor kleding gebruikten. Enfin we hopen dat hij 't mis heeft; de barometer wordt al kaler van »'t tikken er tegen. De grote schoonmaak is weer verleden tijd; het huis is van onder tot boven weer met bezemen gekeerd en de rust is wedergekeerd. We begin nen alles weer wat terug te vinden en dat is al een heel ding. Nu en 't was hard nodig zei de vrouw en die weet het. Daar is in dezen niets tegen in te brengen want daar hebben wij mannen geen verstand van en geen kaas van gegeten. We geloofden 't dan ook direct, wij zouden zeer zeker vervuilen zonder de vrouwelijke oppas met de gehele boel. Laten we blij zijn dat de schoonmaak, hoe vervelend ze soms kan zijn, nog in de mode is. Ja, we moeten natuurlijk alles wat meer ont zien; geen kaf meer aan je sokken, geen paarden haar meer aan je jas, geen slijk aan je pantoffels enz. Doch alles went. zei de man, en reed voor de derde keer met zijn fiets te water. ter bestrijding van brandnetels en houtige gewassen zoals bramen EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ - DEVENTER LV«rkrijgbMi_jBjj T Jebo^0«potsf -^Agonten «n Pl«|tfflijkf Coöperatit».

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 8