Nieuws van de deelnemers aan de Landbouwbeurs. VAN 3-8 MEI ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 291 kan wor- speciaal geschikt voor grondwerk- FORD. Aan weerszijden van het midden pad heeft Ford haar stands vlakbij de ingang van de Bernhardhal zo danig opgebouwd dat aan de ene zijde de Amerikaanse Ford Red Tractoren met een grote keur van landbouwwerktuigen en aan de an dere zijde uitsluitend de Engelse Fordson Major Tractoren worden geëxposeerd. Achter een Ford Red Tiger trac tor is een bekende Dearborn Wood Bros maïsplukmachine gekoppeld. Als bijzonderheid wordt vermeld dat deze tractor is uitgevoerd met onaf hankelijk doordraaiende aftakas, welke door de fabriek tegen extra kosten kan worden medegeleverd. Voorts treft men hier twee Ho ward grondfreesen, één voor ge bruik met de Ford Red Tiger. Met deze zgn. Red Tiger grondfrais komt Ford voor het eerst op deze beurs uit. Nieuw is voorts het originele Ford Industrie voorlaad apparaat, het welk in Amerika wordt vervaardigd en zowel op de Ford Dearborn als de Ford Tiger kan worden gemon teerd. Het hefvermogen van deze laadschop bedraagt 450 kg. Eveneens nieuw is de combinatie Fordson Major Volrups met Bray bulldozer/angledozer. In samenwer king met de firma Bray in Enge land werd een speciale bulldozer met een blad van 2.20 m breedte ontworpen, dat onder een hoek van 26 den gesteld, zaamheden. Behoudens de standaard typen Fordson Major tractoren, is er ook een boomgaard-model. Dit type is aanzienlijk laag van bouw en heeft een speciale vooras, waardoor een veel grotere wendbaarheid wordt verkregen. Aangezien reeds een aantal van deze tractoren aan de Nederlandse fruitkwekers werd afgeleverd, bestaat hiervoor sindsdien van deze zijde groeiende belangstelling. Op de Ford stand ziet men deze tractor uitgerust met de Ho ward Rotavator, een zeer geschikte combinatie voor werkzaamheden in boomgaarden e.d. Behalve genoemde „specialités" is er nog een grote collectie tractoren in diverse uitvoeringen met vele typen ploegen, maaibalken, cultivators e.d. Voorts wordt een doorsnede model van een Fordson Major dieseltractor getoond. Firma Gebr. Kuiken. De importeur van de bekende Bolinder Munktell (Zweden) landbouwmachines zal op de Landbouw beurs voor het eerst uitkomen met een nieuwe zelf- rijdende maaidorsmachine van het type M.S.T.-751. Volgens de opgave is deze maaidorser in het bij zonder geschikt voor de grote en middelgrote be drijven en aangepast aan gewassen die in Neder land worden verbouwd. Het type M.S.T.-751 heeft een transportbreedte van 2.65 m. Een gunstige wielbasis maakt deze machine met zijn zeer kleine draaicirkel tot een ideaal type voor kleine stukken land. De snijbreedte bedraagt 2.25 m en de dors- breedte 69 cm. Door uitvoéPing met een cylinder van grote diameter, sterke slagmantel en groot zevenoppervlak is zaadverlies practisch uitgeslo ten. De motor heeft een vermogen van 57 PK bij 2300 omw./min. Voorts zullen in deze stand tal van types Zweed se tractoren (Volvo en Bolinder Munktell) worden aangetroffen, alsook een John Deere volautoma tische draadpers, welke leverbaar is met een 23 PK luchtgekoelde 4-cylinder Wisconsinmotor of afta- kasinstallatie en een Stihltractor met een 1-cylin- der tweetakt luchtgekoelde dieselmotor. Nederlandse Tractie Import Maatschappij. De N.T.I. komt ter beurze uit met enige nieuwe typen water- en luchtgekoelde Röhrdiesel tracto ren, welke kunnen worden geleverd met een lier voor het optrekken van boomstammen. Tevens kan achter de tractor een houtzaagmachine worden gebouwd, welke zoals de exposant opgeeft kan worden gebruikt voor het zagen van hout in bos sen en op het terrein. Deze machine wordt aange dreven door een aftakas van de motor. Een en ander wordt gedeeltelijk in Nederland geassem bleerd. Volgens de opgave geschiedt zulks ook voor export naar Spanje en Brazilië. N.V. Kon. Ned. Zoutindustrie. De N.V. Kon. Ned. Zoutindustrie toont op de Landbouwbeurs als nouveauté minerale likstenen KNZ, welke zijn geperst uit een mengsel van zout, magnesium, mangaan, cobalt, koper en jodium. Met een persdruk van meer dan 1000 kg per cm2 wordt uit dit mengsel van fijn zout en mineralen, zonder toevoeging van vreemde bestanddelen als bindmiddel een kubusvormige liksteen van pl.m. 10 kg vervaardigd, die een zeer grote hardheid heeft en weersbestendig is. In dit machtige bouwwerk van steen en staal met een inhoud van ongeveer 150.000 m3, wordt dit jaar van 3-8 Mei de Land bouwbeurs gehouden. Philips-Roxane. In een attractieve stand, die geheel gewijd is aan de plantenziektenbestrijding, zal in de stand van P.R. behalve „Duphar"-bestrijdingsmiddelen ook wetenschappelijk materiaal worden geëxposeerd, waarmede in de laboratoria op „Boekesteyn" wordt gewerkt zoals insecten, planten en preparaten. Voorts zal in de stand in een voor dit doel ge bouwd zaaltje voor het eerst in het openbaar de film „De stille oorlog" worden vertoond. Agromotor Künzli. In een omvangrijke collectie tuinbouwtractoren, grondfreesmachines, regeninstallaties, nevelspui ten, motor-zeisen en -gazonmaaimachines zal; Agro motor Künzli ditmaal ter beurze uitkomen met een nieuwe „landmaster"-bladenfrais en nieuwe Jacob- son motor-gazonmaaiers (spindel- en sikkel systeem). Ing. Bureau „Kracht". Het vorige jaar werd een prior oogstdroger op de markt gebracht in directe stookuitvoering. Thans komt het Ing. Bureau „Kracht" met een nieuwe Nederlandse oogstdroger uit voor het dro gen van alle landbouwproducten. Deze droger ver warmt de lucht, welke door een ventilator wordt aangezogen. Deze warme lucht wordt vervolgens door dezelfde ventilator door een perskanaal en lattenroosters of een gaasbodem door het te dro gen product gestuwd. De installatie, welke in in directe stookuitvoering leverbaar is, stelt de land bouwer in staat, ongeacht de weersomstandigheden de tarwe-, gerst- of maïsoogst of ook gras op elk gewenst tijdstip binnen te halen en na droging op te slaan. Techn. Handelsond. J. Helmerhorst. Deze exposant demonstreert ter beurze een nieuw Zwitsers electrisch handslijpapparaat voor maaimachinemessen. Met behulp van dit hand slijpapparaat (gewicht 3% kg) kan men maaima chinemessen op het bedrijf slijpen. Het wordt gele verd met gummikabel van 3 meter, voorzien van stekker (2p+A) en kan op elk geaard licht- of krachtstopcontract aangesloten worden. J. H. Kimman's Techn. Handelmij. Een wat veelzijdiger en groter slijpmachine, de zgn. ,Merz-Simplex slijpmachine", wordt ter beurze aangeboden door J. H. Kimman's Techn. Handel mij. Dit apparaat kan zowel als maaimessenslijp- Ford Red Tiger met Rotavator machine, hakselmessenslijpmachine, handslijpmachine, als gereedschap slijpmachine worden gebruikt. Het is uitgerust met een draaistroom- motor 220/380 volt, 2800 omw./min. met ingebouwde motorschakelaar. N.V. v.h. Firma A. Kwint. Plasticproducten blijken ook in de agrarische sector hun weg te heb ben gevonden. De Firma Kwint brengt op de Landbouwbeurs een nieuw dekkledendoek, dat aan één zijde met plastic is bespoten. Deze plasticiaag voorKomt dat water in het weefsel dringt, waardoor de le vensduur van het weefsel, wordt verlengd. Voorts exposeert deze deelnemer zeer buigzame metalen slangen wél ke ter vervanging kunnen dienen van de kaf pijpen onder dorsmachi nes, alsook een nieuwe hilshear me- taalschaar, met behulp waarvan rond ijzer tot 9 mm dik, ongehard staal tot 6 mm dik en allerlei soor ten platen kunnen worden geknipt. Gr oen veld's Eerste Ned. Agrarische Flastichandel. GENAP zal op de Landbouwbeurs een nieuw systeem voor afdekking van groenvoersilo's exposeren. Hier bij wordt gebruik gemaakt van een rond gelast plastic zeil, met behulp waarvan het gras direct na het in kuilen waterdicht kan worden afge sloten. Voorts wordt een nieuw soort trekband aangebo den waarmede de silo lucht- en waterdicht kan worden afgesloten. Op dit trekband is octrooi aan gevraagd. Tevens zal in de stand een nieuwe methode van inkuilen worden getoond, waarbij de grondpersing op een silo met behulp van het plasticzeil wordt vervangen door een waterpersing. In dezelfde stand zullen tenslotte enige toepas singmogelijkheden van plastic in de landbouwsec tor worden getoond. Gebr. Huizinga. De beheersing van'he^ hooi op het land en in de schuür vormt vóör Veïebbefténèeh probleem'//De Gebr. Huizinga hebben hiervoor een oplossing ge vonden, welke de aandacht verdient. Zij hebben daartoe een speciale inpakwagen geconstrueerd. Dit is een wagen met een bak waarin een net is bevestigd. Met de vork steekt men het hooi in de inpakwagen. Als de bak bijna vol is neemt men een koker en legt deze op het hooi in de breedte van de wagen. Vervolgens maakt men de, bak ge heel vol. Daarna trekt men met behulp van een katrol de uiteinden van het net over de koker naar elkaar toe. Men krijgt dan een pak hooi, dat de vorm heeft van een rollade met een koker in het midden. De rollen hebben een gewicht van circa 300 kg en kunnen op palen worden geplaatst. Be dekt men ze dan met een waterdicht kleed dan be tekent dit een doelmatige en handige wijze van op slag, welke kracht en waterbroei uitsluit. Worden de netten met toebehoren 3 maal per jaar gebruikt dan zijn de kosten van deze methode één cent per kg, aldus Gebr. Huizinga. Meestal ge bruikt men de netten wel 5 a 6 maal per jaar. Hoopman Landbouwmachines'. Hoopma brengt ter beurze een nieuwe Hola- fruitsorteermachine, welke sorteert naar de grootte der vruchten en daarbij geen aandrijving door mo tor of handkracht vereist. De vruchten worden op een gleuf tussen sorteerring en schijf gelegd die door het gewicht der vruchten in beweging komen. Doordat de gleuf telkens breder wordt, vallen de vruchten op gewenste grootte in de aangebouwde opvanggoot van rubber. De randen van de ringen zijn met schuimrubber bekleed, zodat het fruit niet wordt beschadigd. De machine sorteert in stan daarduitvoering in grootten van 45 tot 80 mm met verschillen van 5 mm. Door het verwisselen van de sorteerring kunnen kleinere vruchten (tomaten, perziken, pruimen enz.) van 35 tot 70 mm gesor teerd worden en grotere vruchten van 55 tot 90 mm. De capaciteit van de machine varieert naar gelang de kwetsbaarheid der vruchten van 500 tot 1500 kg/uur. Voorts komt fa. R. Pool ter beurze uit met een nieuw erwten-maaigarnituur. Nieuwe betonplaten met ingeperste steenvorm, speciaal geschikt voor landbouwschuren worden geëxposeerd door J. v. d. Ende. Tevens zijn er nieuwe rugspuiten van Ned. fabrikaat van de fa. Gebr. Douven. Een nieuw model „Mauser" rolschoffels, aluminium hooihar- ken en nieuwe modellen snoei- en heggescharen worden aangeboden door de fa. Joh. Voerman. Voor klein transport is er een nieuw tafelwagentje van L. S. Brouwers.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 3