Pirolinegerst Ir J. A. van Riel nam afscheid OP DE ERE-GALERIJ Zaai nu op zoute gronden: KEURINGSDIENST ZEELAND. VOEDERBIETEN NIET IN DE WEIDE OF IN DE MESTPUT GOOIEN! RECTIFICATIE. Veiligheid in het landbouw bedrijf EERSTE NABOUW 290 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD De directeur van de Middelbare Landbouwschool en de Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht is in het gehele Zuid-Westen van Nederland een be kende figuur. Dat bleek ook weer Zaterdagmiddag 24 April j.l., toen de heer Van Riel afscheid nam, omdat hij per 1 Mei de pensioengerechtigde leef tijd bereikt. Massa's oud-leerlingen en andere be langstellenden en personaliteiten waren naar Dordt gekomen om deze Middelburger van geboor te te huldigen en daarbij troffen we menige Zeeuw. De volte, die zodanig was, dat er van dit treffen niet veel terecht kon komen, bewees hoezeer deze gebeurtenis hier een onderwijskracht betrof, die waardering in algemene kring had weten te ver werven en te behouden. Wie, als schrijver dezes, Ir Van Riel kent, heeft nooit lang nodig gehad zijn waarde voor het on derwijs te peilen. Zijn lesgeven is uitermate me thodisch en nauwkeurig. Hij heeft de gave mee gekregen het enige kenmerk van het ware onderwijs moeilijke zaken eenvoudig klaar en duidelijk voor te stellen. Er is geen leerling ge weest, hoe moeilijk hij de scheikunde ook mocht vinden, die dit ooit aan de heer Van Riel geweten heeft, integendeel altijd aan het vak. Het gezag van deze directeur ten opzichte van de jongens, evenals van zijn collega destijds te Goes Droogendijk, stond boven twijfel en ten voor beeld aan iedere leraar. Na in 1913 te zijn afgestudeerd werd de heer Van Riel reeds in 1915 Directeur van de R. L. W. S. te Dordrecht. In 1941 werd deze functie gecom bineerd met die van de toen opgerichte Middélbare Landbouwschool, de tweede in ons land na Gro ningen. Deze school is sindsdien begonnen ook meer Zeeuwen tot zich te trekken, hoewel nog steeds veel te weinig. Als enige eiste de heer Van Riel voor het volgen van dit onderwijs steeds de nodige practijk voorafgaand, een streven waar van wij de juistheid nimmer hebben onderkend en dat wij steeds gaarne zijn blijven steunen. Het zal Ir Van Riel niet meevallen na deze 41 jaren zeer trouwe dienst zijn school in de steek te laten. Zeer trouwe dienst, maar we zouden kun nen schrijven ongekend trouwe dienst. Naar wij menen te weten heeft Ir Van Riel, die nooit ziek is geweest, in die 39 Dordtse jaren nimmer één uur lesgeven verzuimd, tenzij wegens een bijzondere dienstreis, of wat ook, en heeft hij van de 159 leraarsvergaderingen sindsdien er nimmer één ge mist. We wensen hem een langdurig profijt van zijn pensioen in een gelukkige familiekring. G. Aan de Aangevers voor de keuring van gewassen te velde. Bij deze vestigen wij er de aandacht op, dat over de percelen die uit de keuring moeten worden teruggetrokken, wegens uitwintering of slechte stand, het aangiftegeld volledig zal worden terug betaald, mits hiervan schriftelijk mededeling wordt gedaan vóór of op 15 Mei a.s. aan het Secretariaat van de Keuringsdienst Zeeland te Goes, Grote Markt 9. Alle opgaven over terugtrekking van percelen (uitgezonderd maïs en bonen, die tot 1 Juli terug getrokken kunnen Worden) die na 15 Mei door ons worden ontvangen komen niet meer voor terugbetaling van aangiftegeld in aanmerking. De Directeur van de Keuringsdienst Zeeland, J. D. DORST. In het Provinciaal blad van Zeeland komt in no. 13 een besluit voor, waarbij de Stekbietenverorde- ning Zeeland met het volgende wordt uitgebreid. „Het is, na een door het College van Gedepu teerde Staten vast te stellen datum, verboden restanten van levende voederbieten te vervoeren naar ruimten die met de open lucht in verbinding staan, dan wel dat de restanten van de voeder bieten zich daar bevinden na de bovengenoemde datum." Aan het euvel, dat rottende bieten tussen de mest Worden weggewerkt, of dat voederbieten in de weide worden gevoerd en geheel of gedeeltelijk blijven liggen om zodoende een bron voor de ver spreiding van de vergelingsziekte te vormen, zal dus spoedig een einde worden gemaakt. Ook het niet goed opruimen van kuilen, die buiten gelegen zijn, valt hier onder. Eén van de lekken zal weer gestopt worden, al is het wellicht niet de belangrijkste. In ons blad van 17 April schreven we in het artikel „Waar het eerste groen een symbool van het herstel is", over de kosten die verbonden zijn aan het opruimen van zand met bulldozers. Het blijkt naderhand, dat het in dit artikel ge noemde tarief per uur reeds geruime tijd geleden vervangen is door een tarief per verwerkte kubieke meter. Daar dit een principiëel verschil is, meenden we dit te moeten rectificeren. REDACTIE. De Arbeidsinspectie op de Landbouwbetirs 1954. Het veiligheidstoezicht op de landbouwarbeid is nog van betrekkelijk jonge datum, zulks in tegen stelling tot het toezicht ten aanzien van fabrieken of werkplaatsen, dat reeds omstreeks de eeuwwis seling werd ingevoerd. De Landbouwbeurs, welke van 3 tot en met 8 Mei in de Bernhardhal te Utrecht wordt gehouden, biedt de Arbeidsinspectie een goede gelegenheid te voldoen aan de reeds herhaaldelijk in landbouw- kringen uitgeoefende aandrang om voor het voet licht te treden met deze zoals gezegd nog jonge bemoeienis van de Overheid. Bemoeienis van de OverheidInderdaad, maar ook een bemoeienis van het bedrijfsleven: van werkgevers en werknemers. De ongevallen- bestrijding ligt voor het grootste gedeelte in han den van leiding en personeel van het bedrijf. De leiding heeft de taak de arbeidsomstandigheden zo veilig mogelijk te maken en de beschuttingsmidde len te verschaffen. Het personeel heeft de taak oordeelkundig en veilig te werken en de gegeven instructies op te volgen. De tentoonstellingsstand van de Arbeidsinspectie, waaraan medewerking is verleend door het veilig heidsinstituut te Amsterdam, geeft voorlichting omtrent de thans verkrijgbare beschuttingsmidde len op het gebied van werktuigen en giftige stof fen. Eén van de meest op de voorgrond tredende ge varen in de moderne landbouw is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die vrijwel alle ook giftig zijn voor de mens. De Arbeidsinspectie wil op de Landbouwbeurs de middelen en mogelijk heden voor veilig werken met deze stoffen aan geven. Ook de mechanisatie heeft het landbouwbedrijf grote voordelen maar tevens grote risico's ge bracht. Voorschriften, die moeten worden nage leefd om veilig met deze moderne krachtbronnen te kunnen werken, werden gemaakt en in publica ties van de Arbeidsinspectie op populaire wijze ge formuleerd. Nog tijdig voor de opening van de Landbouwbeurs zal een speciale publicatie gereed komen betreffende het veilig werken met trekkers. Tot slot een inventaris van de stand. Geëxpo seerd worden: complete nevelspuit met verse-lucht- kappen voor spuiter en trekkerbestuurder; hand schoenen en overalls, die volledige beschutting bie den tegen vergiften; af taksbeschuttingen; bevei ligde cirkelzaagmachines; schaalmodellen van een dorsmachine en van een stro-pers. Tenslotte zal nog worden gewezen op de juiste aanleg van schrikdraadinstallaties en bliksembeveiligings-in- stallaties. Telers en handelaren, die nog beschikken over onverkochte voorraden pootaardappelen dienen deze vóór 8 Mei ter overname aan de Stichting tot Overname van Pootaardappelen (ST. O. P. A.) aan te bieden. Na deze datum neemt de ST. O. P. A. geen pootaardappelen tegen garantieprijs over. Opnieuw kunnen wij een aantal jubilea van.land arbeiders memoreren en wel van: de heer Fr. de Marree, die op 1 Mei 1954 niet minder dan 50 jaar in dienst is op het bedrijf van de heer J. A. Hoste te Nieuwvliet. Eveneens 50 jaar in dienst is de heer Joh. Ver burg op het bedrijf van de heer J. M. Breure te Kats. Op 1 Mei is het tevens 25 jaar geleden, dat de heer J. L. Hage in dienst trad op het bedrijf van de heer Joh. L. Vis te Noordgouwe. Op dezelfde datum trad 25 jaar geleden de heer I. Boeije in dienst van de heer C. M. Risseeuw te IJzendijke. Eveneens 25 jaar werkzaam waren de heren Adr. Visser bij de heer J. v. d. Zande te Nieuwer; kerk en de heer P. J. M. Dees bij de heer F. Dees te Cadzand (voordien J. DeesHaak). Wij wensen de jubilarissen alsmede hun werk gevers van harte geluk. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. GOES: Dinsdag 4 Mei van 1215 uur, Grote Markt 28A. OOSTBURG: Woensdag 5 Mei van 14—16 uur in Café „De Vuyst". MIDDELBURG: Donderdag 6 Mei van 1416 uur, Dam 43. ST. PHILIPSLANDZaterdag 8 Mei van 11—13 uur in Café „De Druyventros". KRUININGENWoensdag 12 Mei van 10—12 uur in Café „Korenbeurs". ZIERIKZEE: Donderdag 13 Mei van 1114 uur in het „Huis van Nassau". Vrijdag 14 Mei van 1012 uur idem Woensdag 19 Mei van 1113 uur idem Donderdag 20 Mei van 1114 uur idem. Vrijdag 28 Mei van 1113 uur idem. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED. (Z. V. V.) WISSEKERKE: Woensdag 5 Mei op de beurs van 1113 uur ((de heer Wegner). ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 6 Mei in Hotel „Hof van Holland" van 10.3012.30 uur (de heer Cevaal). AXEL: Zaterdag 8 Mei in Hotel „De Graanbeurs" van 14.3016.30 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat uw bestaande pensioen-, lijfrente-, studie-, en uitzetverzekeringen controleren en vraagt in lichtingen alvorens nieuwe posten af te sluiten. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING. (Z.V.B.) KORTGENE: Donderdag 6 Mei in Hotel „De Ko renbeurs" van 1113 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat uw brandpolissen controleren door onze adviseur-deskundige, de heer J. van Burg, en vraagt inlichtingen bij het afsluiten van nieuwe brandpolissen. aq ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE (A.E.C.) AFDELING GOES. Iedere Maandag van 20—21 uur op het Land bouwhuis te Goes. CONTRACTTEELT. Brengt of zendt uw teeltcontracten vóór het af sluiten ter beoordeling aan het Secretariaat der Z. L. M. Dit geldt óók voor de afrekeningen. 10V 1. Verdraagt laat zaaien zeer geed. 2. Snelle groei, waardoor vlugge grondbedekking. 3. Stelt geen hoge eisen aan de grond. 4. Hoge kilo-opbrengst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 2