BELASTINGRECHT VAN ITALIË TOT DE PYRENEËN v. Landbouwtelling Mei 1954 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 299 Financiële zaken. De vergadering besluit 100 subsidie .toe te kennen aart de .deelnemers,,die door de L. J. G. worden afgevaardigd naar de landelijke ploegwedstrijd. Deze ploegwedstryd wordt in de maand Juli door de P. J. G. N. in de N.O-.P. georganiseerd. Voor de aanschaf van een provinciale vlag wordt een bedrag van maximaal 75 uitgetrokken. DRIEDAAGSE EXCURSIE NAAR LIMBURG EN Z.-W. DUITSLAND op Dinsdag 1, Woensdag 2 en Donderdag 3 Juni 1954. KEISSCHEMA. Ie dag: Samenkomst der deelnemers in Ber gen op Zoom, omstreeks 9 uur, waarna onmiddellijk vertrekken naar Tilburg. Bezoek aan Amerik. proefooerderij. Via Eindhoven en Weert naar Roer mond. Hier kunnen we een kijkje ne men bij de Coöp. Eiermijn of bij Veld- konings Handels Mij. Daarna via Sit- tard naar Lutterade (Stikstof bindings- bedrijf). Eventueel is het verder mo gelijk in Maastricht een papierfabriek of een porceleinfabriek (De Sphinx) te bezichtigen. Vandaar naar Valkenburg (bezienswaardigheden: o.a. model steen kolenmijn, gemeentegrot, catacomben, ruïne, openluchttheater, enz. Slapen in Valkenburg. Afstand, Ber gen op ZoomMaastricht 188 km. 2e dag: Vertrek Valkenburg 8 uur. Bij Vaals passeren we de grens. Aken, Stolberg, Zweifall. We zijn nu in het Eifelge- bergte met hoogten tot 600 m. Lam- mersdorf met prachtige vergezichten SimmerathKesternich. Diep beneden in het dal ziet men het dorpje Einrurh Schleiden. Door het Hohe Venn naar Blankenheim waar het riviertje de Ahr ontspringt. Dit riviertje volgen we tot Ahrdorf, Schuld, Adenau. Bij Adenau in de buurt van de Hohe Acht (746 m) de hoogste berg van de Eifel, wentelt zich de Nürnburgring, de mooiste, interes santste autorenbaan over en langs de bergen, waar de internationale kam pioenschappen worden verreden. Vandaar zoeken we de Ahr weer op en volgen die tot Altenahr, waar we zullen overnachten. Het Ahrdal is een zeer mooi dal, dat gekarakteriseerd wordt door wijnbergen en machtige rotspartijen. Afstand ongeveer 160 km. 3e dag: Via Ahrweilen, met zijn poorten en In één dag reden we van Lourdes naar Tours, in midden Frankrijk. On derweg passeerden we een hele keten dorpen en stadjes. Ook allerlei oude boerderijen en andere bouwsels, waarop Methusalem jaloers kon zijn. Geleide lijk aan zagen we steeds minder ossen en ezels en meer paarden en tractoren, hoewel nog heel wat minder dan in Noord-Frankrijk. Tours is een zeer drukke stad met zeer veel stoplichten. Het zoeken naar een onderkomen voor de nacht, werd nog een hele kwestie, omdat men ons voor Duitsers aanzag. Op twee plaat sen was dit het geval en men gaf "dui delijk te kennen op ons verblijf geen prijs te stellen. Gezien de ervaringen, die Frankrijk met dit volk opgedaan heeft, trouwens niet te verwonderen! Ik zelf was er echter ook weinig mee ingenomen, want, ondanks paspoorten en veel praten, bleef men erbij en ston- torens en de wereldbefaamde kuur- plaats Bad Neuenahr, bereiken we Sin- zig. Hier mondt de Ahr in de Rijn uit. Bij Remagen rijden we over de brug waar de geallieerden in 1944 het eerst over de Rijn trokken. Dit is een mooi plaatsje met schitterende terrassen. Langs de rechter Rijnoever rijden we naar Köningswinter. Hier brengen we met de tandradbaan een bezoek aan de Drachenfels. Dan via Bonn, Keulen, München Gladbach weer terug naar Nederland. Bij Roermond passeren we de grens en rijden dan via Weert, Eind hoven en Tilburg weer huiswaarts. Af stand tot Bergen op Zoom 300 km. De definitieve kosten zijn nog niet bekend, daar de bus-ondernemers nog gevraagd moeten worden. Reis- en logieskosten 30,—. Opgave tot deelname kan geschieden: tot uiterlijk 8 Mei met gelijktijdige storting van 30,aan de leden van de Excursie-commissie: M. C. J. Kos ten, Puitpolder 1, Tholen, voorzitter; Mej. E. Deïst, Blinkende Panhoeve, Nieuwerkerk; P. Janse, C 11, Colijnsplaat; J. W. de Putter, Lange- dreef L 56, Axel; J. v. d. Wege, Konin- ginnepolder, Biervliet en P. Lampert, Koudekerkseweg, Biggekerke. den we nog steeds op straat, moppe rend op de Franse hoteliers en ver wensend al wat Duits was, De derde hotelhouder nam ons voor wat we wa ren, zodat we, zij het laat, konden sla pen in een bed, waarop een vader van een groot huisgezin trots geweest zou zijn:' de auto had er óók nog wel bij gekund! Van ons voornemen om enige boeren uit ons goede Noord-Beveland, die rond Tours gevestigd z\jn, te bezoeken, moes ten we, na enig dwalen in de mist, he laas afzien. Later klaarde 't weer op, doch een maal in Boulogne aan de kust, kregen we in de stad eerst een hopeloze ver keersopstopping te verwerken. En tot besluit van de dag wederom een zeer zware mist. Achter een vrachtwagen sukkelden we naar Calais, doch hier was verder rijden onmogelijk. Als klap op de vuurpijl de eerste lek ke band tijdens de tocht, midden in Calais, 't Wiel omwisselen moest op straat, met zo nu en dan 'n noodsprong om 't vege lijf te redden voor 't ver keer, dat ons door de mist slechts op 't laatste ogenblik zag. Na de nacht in Calais doorgebracht te hebben werd de volgende dag beslo ten huistoe te rijden. Wegens de zware mist was dit nu niet bepaald een ge zelligheidsritje. In Duinkerken werden we nogmaals geconfronteerd met de gevolgen van de laatste oorlog. Allerwegen verwoes ting en slechte wegen. Ondanks de mist kwamen we langs de Belgische kust toch nog in Nederland terug. Nu zou ik kunnen besluiten met te schrijven, dat we terug kunnen zien op een geslaagde tocht. Ik wil echter toch nog even een en ander hierover naar voren brengen. Ik heb deze tocht eigenlijk drie keer gemaakt. Eerst bij. de voorbereiding, dan de tocht zelf en tenslotte bij 't be schrijven van deze tocht. Als bezwaar zou kunnen gelden, dat we in een be perkte tijd een te grote afstand hebben afgelegd om alle indrukken en erva ringen te kunnen verwerken. Ook moet men begiftigd zijn met een bijzondere opmerkingsgave om alles, wat men tijdens de tocht tegenkomt en onder vindt, tot zijn recht te laten komen. Niettemin zullen we nog jarenlang met genoegen op deze tocht terugzien. We hebben niet alleen veel gezien, maar óók ervaren, dat er buiten ons eigen leven, zoals we dit hier in Neder land gewend zijn, nog andere levens zijn. Misschien met andere vreugden, maar zeker met andere noden. Diegenen onder ons, die een kans of mogelijkheid hebben om Frankrijk, of een ander land, te bezoeken, zou ik toe willen roepen: „grijp die kans!" Is men er zelfstandig op reis, blijf dan niet op de hoofdverkeerswegen hangen. Begeef U ook eens op de dui zend en één zijwegen. Men ontmoet er soms de mooiste en beste dingen. Pro beer altijd, waar men ook naar toe gaat, iets te weten te komen van de streken, plaatsen en bevolking. Volgens mij ontbreekt hieraan bij ex- cursis nog teveel, óók bij excursies van de L. J. G. Men gaat met een groep in een autobus, men zit te kijken en vindt als men iets passeert, dat de belang stelling trekt, dit wel mooi, maar ver der gelooft men het wel. Het is mij al zo dikwijls opgevallen, vooral wanneer ik met zo'n excursie in een andere streek was, dat men b.v. wèl tarwe, aardappelen of gerst onderscheidt, doch niet de kenmerkende plantengroei van die streek, de bomen of de bekende ge bouwen. Waarom daar niet meer aandacht aan besteed? Bijv. door vóór de excursie gemaakt wordt eerst over die streek in een vergadering de geschiedenis en de levensomstandigheden van debetref- fende bewoners in 't kort te bespreken. Dit geldt niet alleen voor excursies naar het buitenland, maar, zelfs in nog sterkere mate, voor reizen in ons eigen land, waarvan, volgens mij, zovelen nog zo weinig van weten, ondanks het feit, dat ze er wel eens geweest zijn. We behoeven niet allemaal Barend Zwerf- mans te worden, die wellicht op een km méér opmerkt dan ik in duizend. Een beetje meer aandacht hieraan te wijden en wat minder op 't dagje uit zfjn, is volgens mij toch gewenst. Niet, dat ik van dit uitgaan niet houd, in tegendeel. We kunnen dit tegenwoor dig echter zoveel gemakkelijker in onze eigen omgeving dóen. Met deze opmerking wil ik mijn ver haal besluiten. Een verhaal, dat niet alles kan bevatten wat die 3500 km ons heeft gebracht, maar dat, naar ik hoop, U enige, zij het onvolledige, indrukken kan geven. NIC. FILIUS. In onze vorige schets noemden wij het begrip onzuiver inkomen. In art. 5 wordt aangegeven, wat hieronder moet worden verstaan. Art. 5 luidt: 1. „Het onzuiver inkomen bestaat uit het gezamen lijke bedrag van: 1°. zuivere opbrengst van eigen ondernemingen arbeid, zijnde: a. winst uit landbouwbedrijf; b. winst uit niet-agrarisch bedrijf; c. winst uit zelfstandig uitgeoefende beroep; tl. zuivere opbrengst van dienstbetrekking; e. andere zuivere opbrengst van arbeid; 2°. zuivere opbrengst van vermogen, zijnde: a. zuivere opbrengst van goederen; b. zuivere opbrengst van roerend kapitaal; 3°. zuivere inkomsten in de vorm van periodieke uitkeringen, voorzover ze niet vallen onder 1° of 2°. 2. Kan een Inkomensbestanddeel onder meer dan één der in lid 1° genoemde groepén of onder groepen van opbrengsten of inkomsten gerang schikt worden, dan behoort het tot de groep of ondergroep, welke het eerst is genoemd. 3. Het zuiver bedrag van de niet als winst aange duide opbrengsten of inkomsten (lid 1, 1° letters d en e; 2° en 3°) bestaat in het verschil tussen haar onzuiver bedrag de inkomsten art. 13) en de kosten van haar vererving (art. 14). 4. Leidt de berekening van een winst, zuivere op brengst of zuivere inkomst tot een verlies, dan vinden de bepalingen van dit hoofdstuk overeen komstige toepassing met betrekking tot dit ver lies." o Voor de berekening van het zuiver inkomen moeten we uitgaan van het onzuiver inkomen, waarvan art. 5 de bovengenoemde opsomming geeft. We hebben dus 3 hoofdgroeperingen in de bron nen van inkomen, n.l.: 1. eigen onderneming en arbeid; 2, vermogen; 3. periodieke uitkeringen. De wettelijke opsomming is een begrenzende, d.w.z. als een bepaalde bate niet onder te brengen is, onder één der opgenoemde gróepen, dan vormt ze geen belast inkomensbestanddeel. Het onzuiver inkomen vlg. art. 5 kan men in twee onderdelen splitsen, n.l. winsten en zuivere inkomsten. Winsten vloeien voort uit bedrijf of zelfstandig beroep, terwijl de overige bestanddelenVah hét onzuiver inkomen bestaan uit zuivere inkomsten. De betekenis dezer indeling zullen we in volgen de schetsen nog nader aantonen. Thans volstaan we met de opmerking, dat dit vooral van belang is met het oog op het tijdstip, waarop deze als ge noten worden beschouwd, en dus belastbaar zijn. Het is mogelijk dat een bepaalde bron van in komen in een zeker jaar een negatieve opbrengst, dus verlies, geeft. In dit geval geldt eveneens art. 5. Dit verlies moet dan gecompenseerd worden met de winsten der overige bronnen van inkomen in hetzelfde jaar. Op de verdere aangelegenheden der verliescom pensatie komen we nog nader terug. We willen nu enige aandacht schenken aan de verschillende groepen van inkomensbestanddelen. Hoofdgroep 1°. Zuivere opbrengst van eigen on derneming en van arbeid. De zuivere opbrengst van eigen onderneming wordt in de letters a. en b. nog weer onderverdeeld, n.l. in winst uit landbouwbedrijf en winst uit niet- agrarisch bedrijf. Deze indeling is momenteel zon der practisch belang. Op te merken valt, dat gesproken wordt van eigen onderneming, maar niet van eigen arbeid. Dit is opzettelijk. Onder zuivere opbrengst van arbeid valt b.v. ook .het pensioen ener weduwe. Onder opbrengst van eigen arbeid zou dit niet te rubriceren zijn. De vraag zou nu gesteld kunnen worden wan neer er van eigen onderneming sprake is. Moet het dan zó zijn, dat de ondernemer zélf aan de feite lijke bedrijfsuitoefening deelneemt? Moet de-boer dus zélf daadwerkelijk het bedrijf uitoefenen? Het antwoord moet ontkennend luiden. Het gaat om de vraag voor wiens rekening het bedrijf wordt uitgeoefend, wie dus het risico der bedrijfsuitoefe ning draagt. Hoofdgroep 2° wordt gesplitst in zuivere op brengst van goederen en zuivere opbrengst van roerend kapitaal. Onder opbrengst van goederen valt de opbrengst van alle lichamelijke roerende zowel als onroeren de zaken, voorzover niet aangewend in eigen onder neming óf arbeid. Tot de tweede groep behoren de vrachten van onlichamelijke zaken, b.v. dividend van aandelen, obligatierente, rente van hypothecaire en andere vorderingen, mits deze niet zijn aangewend in eigen onderneming of arbeid. Hoofdgroep 3° vermeldt de periodieke uitkerin gen. Over de Hoofdgroepen 2° en 3° zullen wij bij de artikelen 3034 nog nader handelen. In dit artikel hebben we gedurig gesproken van winst. Een volgende maal willen we beginnen met een nadere bespreking van dit winstbegrip. M. De P. V. C. voor Zeeland maakt bekend, dat de landbouwtelling Mei 1954 weer een aanvang heeft genomen. Geregistreerden bij de P. V. C. worden per kaart opgeroepen op de zitdag te verschijnen. Zij die niet geregistreerd zijn, maar wel iets op te geven hebben en geregistreerd moeten worden, worden verzocht zich bij de Plaatselijk Bureau houder te melden vóór 15 Mei 1954. De geregistreerden die cultuurgrond exploiteren in de laat drooggevallen polders n.l. Kruiningen, polder Schouwen, Vier-Bannen van Duiveland, Oos- terlandse, Sir Jansland, Gouweveer en Zuider Nieuwlandpolder Worden uitgenodigd het waters noodschadeformulier „schade aan de grond" mede naar de zitdag te brengen. t)E P. V. C. VOOR ZEELAND.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11