De voorlichting op de Landbouwbeurs ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Bataaf Bruinebonen voor Zeeland M1DDELBUH ZATERDAG 1 MEI 1954. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.J de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE i Owl—-- No. 2221. Frankering bij abonnement: Terneuzen 42e «Wargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD De Stichting voor de Landbouw zal op de Utrecht se Landbouwbeurs een vooraanstaande plaats in nemen en met een tweetal stands hieraan deel nemen. In verband met de instelling van het landbouw schap zal de Stichting waarschijnlijk voor de laat ste maal in deze vorm optreden en mede in verband hiermede zal zij in een van haar stands op aantrekkelijke wijze een over zicht geven van de geschiedenis en de tot standkoming van dit landbouwschap. In de stand zijn een aantal panelen aangebracht waarop met behulp van teke ningen en tekst de markante hoofdstukken uit de voorgeschie denis van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie worden uitge beeld. Voorts zal in de stand een fol der worden uitgereikt, waarin de ontwikkeling van het landbouw schap wordt behandeld en toe gelicht. Daarenboven zullen elke dag vertegenwoordigers van de zes samenwerkende organisaties, t. w. de drie landbouworganisa ties en de drie organisaties van landbouwarbeiders, in de stand zitting houden om de werkzaam heden van de Stichting en de ont wikkeling van de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie aan be langstellenden nader uiteen te zetten. De tweede stand van de Stich ting zal in het teken staan van de voorlichting op technisch ge bied. In deze stand zullen tijdens de beursdagen de Rijkslandbouw- consulent met leden van zijn staf, alsook vertegenwoordigers van het Instituut voor landbouw techniek en rationalisatie, hun zetel hebben om voorlichting te geven over alles wat betrekking heeft op de aanschaf en het ge bruik van werktuigen, machines en gereedschappen voor land- en tuinbouw. van alle stikstofmeststoffen, die door de Neder landse industrie in ons eigen land en in het bui tenland worden verkocht. Als nouveauté zal dit maal aanwezig zijn gegranuleerde ureum meststof, waarvoor men in het bijzonder in het buitenland belangstelling hoopt te trekken. De belangstelling en het medelevendie Hare Majesteit de Koningin in de achter ons liggende periode heeft getoond voor het zwaar getroffen Zuid-Westen van ons land, hebben de banden met het Oranjehuis nog hechter gemaakt. Bij Haar 45ste verjaardag voegen wij onze gelukwensen bij die van zo velen en hopen dat Zij nog lang gespaard zal mogen blijven voor Haar gezinland en volk. In de voorlichtingsafdeling is voorts een belangrijke plaats in geruimd voor het Landbouwkun dig Bureau der Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie. In deze stand zal in zakken en in bakken een overzicht worden gegeven HULST: Maandag 3 Mei in „De Graanbeurs", van 35 uur. KOUDEKERKE: Woensdag 5 Mei inHotel „Nieuw Walcheren" van 91.30 uur. TERNEUZEN: Woensdag 5 Mei in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 6 Mei in Hotel „Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 6 Mei in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 6 Mei in Café „De Eendracht". SEROOSKERKE: Vrijdag 7 Mei in Café „Huysse" van 91.30 uur. Tegen de achterwand van de stand zal een twee tal grafieken worden aangebracht. Eén daarvan geeft een overzicht van het verbruik van mest stoffen in Nederland in de periode 1922/'23 tot 1952/'53, uitgedrukt in tonnen. De tweede grafiek toont de verhouding van het verbruik in Neder land per ha in vergelijking met de West-Europese landen en Amerika. Er zullen folders worden beschikbaar gesteld over het algemeen gebruik van stikstofmeststoffen. Bovendien zal een bedrijfsplan voor het weide- bedrijf worden uitgereikt, waarin nauwkeurig de beweiding op een bedrijf wordt geanalyseerd. In beperkte mate is voorts aanwezig het nieuwe mede delingenblad „Stikstof," dat bestemd is voor de voorlichting, het onderwijs en de afnemer van stikstofmeststoffen. De Nederlandse Vereniging van Carrosserie- en Wagenmakers patroons, welke circa 500 'leden om vat, zal met een collectieve inzending aan de Land bouwbeurs deelnemen, waarin een aantal leden hun producten gezamenlijk exposeren. In deze stand zullen ondermeer worden aangetroffen transpor teurs voor zakken, gestorte goederen en stukgoe deren, waarbij een speciaal ontwerp aanwezig zal zijn voor het lossen van schepen. Voorts omvat de expositie tractorkappen en landbouwwagens. Vertegenwoordigers van het se cretariaat zullen aanwezig zijn om nadere inlich tingen te verstrekken of, zo nodig, bemiddeling te verlenen. Evenals het vorige jaar zal ook het Landbouw kundig Bureau voor Thomas- slakkenmeel met een voorlich tingsstand aan de Landbouw beurs deelnemen en inlichtingen verstrekken over het doelmatig gebruik, de bereiding en de wer king van Thomasmeel. In het linker gedeelte van de stand wordt een overzicht gegeven van een aantal onttrekkingscijfers van fosfaat. Op enige panelen zijn daartoe in kleur een aantal land- en tuinbouwgewassen af gebeeld met daarbij de onttrek kingscijfers van fosfaat, die zij aan de bodem onttrekken. Rechts daarvan zal een kaart van Nederland worden aange bracht, waarop de proefvelden zullen worden aangegeven waar het bureau proeven met Thomas- meel neemt. In de stand zullen brochures aanwezig zijn voor veehouders, tuinders en landbouwers over het gebruik van Thomasmeel. Voorts zal een nieuwe brochure, een vervolg in de serie „Het Thomas meel" beschikbaar worden ge steld, waarin onder andere een artikel zal worden opgenomen over het 75-jarig bestaan van het Thomas-staalprocédé, dat dit jaar wordt gevierd. Evenals de twee voorgaande jaren heeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie stand ruimte gehuurd en die ter be schikking gesteld van het Insti tuut voor Tuinbouw Techniek te Wageningen. Medewerkers van het I. T. T. zullen hier tijdens de beursdagen zitting houden en alle gewenste adviezen verstrekken. Is het moeilijk een keuze te maken uit wat aangeboden wordt, of weet een teler niet wat voor zijn be drijf het meest geschikt is, dan kan hij aan deze stand steeds vol ledige informaties verkrijgen. Tevens is een complete collectie lectuur over tuinbouwtechniek in de stand voorradig. Tenslotte is in de Bernhardhal aanwezig een stand van de Rijksvoorlichtingsdienst, waar in formaties zullen worden verstrekt ten behoeve van de Centrale Dienst voor de Arbeidsinspectie, ten aanzien van de persoonlijke bescherming in de landbouw, uitrustingsstukken voor het perso neel, bescherming tegen ongevallen en de uitvoe ring van het landbouwveiligheidsbesluit. KONINKLIJK KVVEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE een oogstzeker ras.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1