KORT VERSLAG AASCHEN Bataaf Bruinebonen ZATERDAG 17 APRIL 1954. Voor Zeeland MIDDELBURG waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwse he Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Rrabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ii nu de taal van mensche en dier! d. j. van der have No. 2219. Frankering bij abonnement: Terneuzen •^iUiuiSwh-Tec, mOiG, 42e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op Maandag 12 April 1954 te Goes. Opening. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de verga dering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Mededelingen. Schade en herstel. In de Landelijke Herstelcommissie van de Stich ting voor de Landbouw is gesproken over de vraag, hoe de „dubbel-getroffenen" tegemoet gekomen kunnen worden. Dit is zeker geen gemakkelijk vraagstuk, aange zien het voornamelijk kwesties zijn van inkomsten derving. Een bepaalde richtlijn is dan ook nog niet getrokken. Het Dagelijks Bestuur is van mening, dat liefst zoveel mogelijk geïnundeerd geweest zijnde gron den dienen te worden ingezaaid, zulks met het oog op het herstel van de structuur van de grond. De definitieve berekeningen van de Sub-formu lieren zijn op het ogenblik aan de gang. Medege deeld kan worden, dat de eerste uitbetalingen heb ben plaats gehad. Met het L. E. I. is een bespreking gevoerd, waar bij van de zijde van de organisaties is aangedron gen op een speciaal onderzoek naar de bedrljfs- toestand, en de mogelijkheden in de toekomst, op Schouwen en Duiveland. Dit voorstel, dat gunstig werd ontvangen, zal door de betreffende instanties nader worden onder zocht. Geschenkzendingen. De geschenkzendingen vee uit Friesland voor Schouwen en Duiveland zullen in de loop van de komende maanden in Zeeland aankomen. Er zullen ongeveer 114 koeien en 100 pinken op het eiland zelve geplaatst kunnen worden. Een 200-tal zal worden ingeschaard in de N. O. P. Voor het overschot van ongeveer 400 stuks zal elders in Zeeland een onderdak gevonden moeten worden. Dit zal kunnen geschieden tegen een bescheiden weide-vergoeding. Alle dieren zijn reactievrij en vrij van abortus. Aan de Afdelingen der Z. L. M. zal worden ver zocht behulpzaam te zijn bij het zoeken van plaats. Ten aanzien van de geschenkzendingen werk tuigen kan worden medegedeeld, dat de gereed schapspakketten, die uitgereikt zullen worden aan de landarbeiders en de boeren met een bedrijf, kleiner dan 4 ha, in de komende weken in de ver schillende dorpen hun bestemming zullen vinden. Werkgeversaangelegenheden. Gesproken wordt over de nieuwe collectieve ar beidsovereenkomst voor het jaar 1954/1955. Zoals bekend mag worden geacht, bestond er over de hoogte van de lonen, die zouden moeten gelden in het vóór ons liggende contractjaar, ver schil van mening tussen het K. N. L. C. en de vijf andere organisaties, die in de Stichting voor de Landbouw samenwerken. Het College van Rijks bemiddelaars heeft thans de uurlonen als volgt ge adviseerd: Voor de losse arbeiders 0,94; voor de vaste arbeiders van 0,99 tot 1,04, al naar gelang deze meer of minder in accoord wer ken. Voor bijzondere leiding-gevende arbeid, waaron der ook de knechts kunnen vallen, mag hier boven op nog een toeslag worden betaald. Tevens heeft het College over enkele andere pun ten advies gegeven, zoals de vacantie voor de losse arbeiders en vacantietoeslag in de tuinbouw. De besprekingen in de provincie over de bijzon dere bepalingen van het contract, waaronder dus ook vallen de accoord-tarieven, zijn zo juist begon nen. Medegedeeld kan worden, dat het in de bedoe ling ligt de lonen op de cultuurtechnische werken bij verhoging van de landbouwlonen niet op te trekken. Ook voor deze werken zal een nieuwe G. A. O. tot stand komen, die, naar het Bestuur hoopt, aan het bovenstaande uiting zal geven. Ten aanzien van het Bureau Oogstvoorziening wordt medegedeeld, dat dit in 1954 op dezelfde wijze werkzaam zal zijn als in 1953. Voor het jaar 1955 moet echter op verandering worden gerekend. Fiscale mededelingen. Investeringsaftrek en desinvesterings- bijtelling. De nieuwe wettelijke bepalingen betreffende dit punt roepen zeer grote moeilijkheden in het levep t.a.v. de veestapel op de bedrijven. Daar de inves teringsaftrek niet facultatief is. maar wettelijk dwingend is voorgeschreven, zijn hier, speciaal voor onze veebedrijven, moeilijkheden en onbillijk heden te vrezen. Momenteel wordt via de vereniging van Land- bouwboekhoudbureaux, in samenwerking met de Belastingcommissie van de Stichting voor de Land bouw, getracht een billijke en practisch uitvoer bare regeling te krijgen. Investeringsaftrek grondverbeteringen. Daar het als een onbillijkheid wordt gevoeld, dat geen investeringsaftrek geldt voor grondverbete ring, wordt via de Stichting voor de Landbouw ge tracht een regeling te krijgen, dat ook hiervoor de investeringsaftrek zal gelden. Daar dit geheel over eenkomstig de bedoeling der wet voor de werk verruiming op lange termijn is, kan mogelijk een regeling worden gevonden. Reserve met bestede kosten. Teneinde een voor de watersnoodslachtoffers goede regeling te verkrijgen, is overleg met het Departement van Financiën gaande om dat punt te regelen. Hierover kunnen in dit stadium nog geen verdere mededelingen worden gedaan. Vergadering Belastingscommissie. De Belastingcommissie der Z. L. M. vergaderde op 29 Maart teneinde haar standpunt te bepalen betreffende de waardebepalingen van de grond per 1 Januari 1954, vooral in verband met het in wer king treden van de Wet op de Vervreemding Land bouwgronden. Het desbetreffende advies der Belastingcommis sie is inmiddels in ons Landbouwblad gepubliceerd. Paaschen, Paaschen, luide klinke nu de taal van lerke en vinke, Paaschen, Paaschen, wijdt het vier, wijdt het licht en spijst de lampen, laat den blauwen wirook dampen: Halllujah God is groot: Overwinaar van de dood! GU1DO GEZELLE Belasting v,an vergoeding watersnood- schade boomgaarden. Ten aanzien van dit punt dient er op gewezen te worden, dat de uitkering van deze vergoedin gen zeer ingrijpende fiscale consequenties kan hebben, speciaal voor die fruitkwekers, die niet opnieuw willen inplanten. In verband met de zeer grote belastingbedragen, welke hiermee zijn ge moeid, zal een artikel in het Landbouwblad worden opgenomen, waarin mede nog andere aspecten van dit geval naar voren zullen worden gebracht. Veeverkoop bij Herverkaveling. Door de herverkaveling komt het meermalen voor, dat een veehouder zijn weiland verliest en bouwland krijgt toegewezen. De consequentie van een en ander is, dat feitelijk gedwongen vee-oprui ming plaats heeft, waarmee grote belastingbedra gen gemoeid zijn. Het Bpekhoudbureau is bezig om hier naar een billijke regeling te zoeken. TUINBOUW. Medegedeeld wordt, dat de Minister van Land bouw besloten heeft een toeslag van 3 cent per kg te verstrekken over rode en witte kool, die na 3 Januari ter veiling is aangevoerd of nog zal wor den aangevoerd vóór het einde van het seizoén. Het ligt in de bedoeling reeds vóór Pasen a.s. een voorschot te verstrekken over de kool, die geveild is vóór 28 Maart j.l. De toeslag zal worden ge geven over kool van de kwaliteiten I en II. Afwij kende kool komt niet voor toeslag in aanmerking. Samenstelling Grondkamer. De kwestie van de verantwoordelijkheid van cle Grondkamer wordt, mede in verband met de Wet Vervreemding Landbouwgronden, door het Bestuur besproken. De algemene mening is, dat een uit breiding van het aantal leden gewenst wordt ge acht. Landbouwonderwijs. De Voorzitter deelt mede, dat hij op 11 Mei a.s. de commissie voor het landbouwhuishoudonderwijs van de Z. L. M. hoopt te installeren. De aanbesteding van de Lagere Landbouwschool te Zierikzee wordt besproken. Besloten wordt deze aan de laagste inschrijver te gunnen. Ledenwerfactie. De eindresultaten van de ledenwerfacties in de jaren 1953 en 1954 worden bezien. Meer dan 600 nieuwe leden meldden zich in dit tijdvak aan, zo dat het ledental nu de 5800 vèr overschreden heeft. Het Bestuur brengt dank aan al diegenen, die hiertoe hebben medegewerkt en besluit de bestu ren van de twee winnende Afdelingen in de Hoofd bestuursvergadering van de a.s. zomer te ontvan gen. Aan twee Afdelingen, te weten Oudelande en Waarde, zal een prijs worden toegekend. Electriciteitsvoorziening onrendabele gebieden. Besloten wordt, teneinde een goed overzicht te verkrijgen van de toestand, zoals die zich in Zee land op het gebied van de electriciteitsvporziening ten plattelande voordoet, aan een in te stellen commissie te verzoeken een rapport samen te stel len, waarna eventuele verdere actie kan volgen. In deze commissie zullen zitting nemen verschil lende personen, die zelve uit de z.g. onrendabele gebieden komen. Het Fjord en paard. Gesproken wordt over de plannen van de kleine Boeren Commissie van de Stichting voor de Land bouw om in Nederland een proef te nemen met het kleine Fjordenpaard. Het Bestuur is van mening, dat een dergelijke proef op zeer beperkte schaal dient te geschieden. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE een oogstzeker ras.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1