Conferentie van Organisaties van Melkproducenten Korte wenken voor de praktijk De import van trekkers in 1953. (78) EinÉi Ll.lIEVE&CO Melkafzet en melkprijs op Zuid-Beveland. 240 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD De op 16 en 17 Maart 1954 in Straatsburg bijeen gekomen deelnemers aan de onder auspiciën van de CEA georganiseerde Conferentie van Organisa ties van Melkproducenten uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Zwitser land alsmede het Saargebied, zijn, na kennisneming van de rapporten betreffende de situatie op de markt van melk en melkproducten in de verschil lende landen, tot de volgende conclusies gekomen: 1. De melkproductie in West-Europa is, ondanks een in aantal constant blijvende veestapel, stij gende; deze stijging is niet alleen toe te schrij ven aan seizoensinvloeden, maar ook aan de verhoging van de productiviteit, in het bijzon der van het melkvee. 2. Overeenkomstig de toeneming van de melk productie heeft ook de voortbrenging van zui vel- en melkproducten een uitbreiding onder gaan. Aanbod en vraag op de Europese markt van melk en melkproducten dreigen steeds ver der uiteen té lopen. 3. Hoewel de bevolking van West-Europa groei ende is en daarmee een natuurlijke toename van het verbruik gepaard gaat, moet aan de afzet van de grotere hoeveelheden melk en melkproducten de volle aandacht worden ge schonken; de afzet van room, boter, kaas en vooral consumptiemelk, dient zoveel mogelijk te worden bevorderd. 4. Met grote ongerustheid werd kennis genomen van het stijgende margarine-verbruik, alsmede van de zich steeds meer ten nadele van de boter ontwikkelende prijsverhouding tussen boter en margarine. Het is,dringend geboden, dat de melkprodu centen Van alle landen voor het margarinepro bleem de volle aandacht hebben. 5. De Europese melkproducenten spreken de op rechte hoop uit, dat het de Amerikaanse re gering zal gelukken, de in de Verenigde Staten van Amerika aanwezige overschotten aan boter, Cheddarkaas en melkpoeder op zodanige wijze te liquideren, dat het normale handels verkeer tussen de U. S. A. en de exportlanden van zuivel, en melkproducten, alsmede tussen deze en derde landen niet verstoord wordt. Deze overschotten zouden uitsluitend naar uit gesproken tekortgebieden geleid moeten wor den. Diesel: Petroleum: Benzine: Allgaier 601 Allis Chalmers 230 Bautz 11 Bisschoff 3 President 48 David Brown 91 102 Deutz 63 Dieselrosz 24 Eicher 14 Fahr 34 Ferguson 300 407 17 Ford 88 Fordson 249 10 12 Güldner 33 Hanomag 70 Gunsmith II 2 Hela 36 Holder 56 Hommel 1 I. H. C. 422 149 15 John Deere 4 Kramer 76 Lanz Bulldog 209 M. A. N. 6 Massey Harris 15 Monarch 18 Muktell 31 11 Normag 13 Nuffield 39 81 Oliver 1 Raucke 2 P Ritsch^r 10 Röhr 54 Ruhrstahl 1 Schlüter 26 Steyr 27 Turner 2 Unimag 4 - Vewema 8 Volvo 16 Zetor 69 2586 1166 59 6. Met betrekking tot de productiekosten van melk kan vastgesteld worden, dat de arbeids kosten in het algemeen aanzienlijk blijven. De goede oogst aan voedergranen in 1953 be- invloedde daarentegen de productie-kosten in gunstige zin. De hogere loonkosten compen seren echter de lagere veevoederkosten voor een groot deel, zodat gestreefd dient te wor den naar een stabilisatie van de producenten melkprijs. Iedere daling van de productiekos ten betekent een slechter worden van de eco nomische positie van de melkproducenten. 7. Met het oog op de grotere concurrentie op de markt van melk- en melkproducten, wordt de producenten aangeraden bijzondere aandacht te besteden aan de verbetering van de kwali teit van hun producten. De Coöp. Melkafzetorganisatie „Zuid-Beveland" heeft haar eerste volle boekjaar op 31 Dec. 1953 afgesloten. Op 19 September 1952 opgericht door de drie landbouworganisaties, heeft zij de door haar leden geleverde melk via de fabriek te Wemeldinge aan de Coöp. Zuivelfabriek „Walcheren" afgezet op basis van een afgesloten jaarcontract met deze fabriek. Aanvankelijk is, zoals dat bij meerdere coöpera ties het geval is, een voorschot melkprijs betaald, waarop, na afsluiting van het boekjaar, een nabe taling is gevolgd. Deze twee uitbetalingen vormen tezamen de uiteindelijke melkprijs, die aan de leden kan worden uitbetaald. Een prijs, die de werkelijke waarde van de melk vertegenwoordigt. Het bestuur van de M. Z. B. is er van overtuigd, dat de door hem uitbetaalde prijs over 1953, iedere vergelijking met andere kan doorstaan. Het eerste jaar kan zeker als een goed jaar wor den beschouwd, niettegenstaande de verliezen, die de vereniging door de ramp leed. Het steeds groeiende ledenaantal en de groeien de hoeveelheid melk, die door de leden wordt ge leverd, bewijst, dat de M. Z. B. bij de Zuid-Beveland- se veehouders een groot vertrouwen heeft. Wij zeg gen, dunkt ons, ook niet te veel, als we beweren, dat de M. Z. B. sinds haar bestaan grote invloed uitoefent op het melkprijspeil op Zuid-Beveland. Het feit, dat, na het bekend worden van de uitein delijke melkprijs van de M. Z. B., een in Zuid-Beve land werkend particulier bedrijf, zijn prijs tot het zelfde niveau optrok door middel van een nabeta ling aan zijn leveranciers, moge elke weldenkende veehouder tot nadenken stemmen. De landbouw organisaties hebben op het gebied van de melk hun taak gezien, toen ze de M. Z. B. in het leven riepen. Een nabetaling, als bij de coöperatie, is, voor zo ver wij weten, nog nooit door een particulier be drijf toegepast. De niet-leden van de M. Z. B. heb ben dus mede-geprofiteerd van het werk van de leden van deze vereniging, die begrijpen, dat de in vloed van de veehouder, o.a. op de vaststelling van de prijs van zijn producten, zo groot mogelijk dient te zijn. HET BESTUUR VAN DE M. Z. B. Lieve's Veeolie het oude, maar nooit geëvenaarde ge neesmiddel - is uit natuur lijke oliën samengesteld en helpt vlug en goed. itm, Uitwendig: voor huldziek ten, eczeem, schurft, mok, wonden, ontstekingen, door liggen, klauwzweren, haar uitval, enz. Inwendigwitvuil, diarrhee, koliek, trommelzucht, varkenspest, verstopping, enz. «4 Raadpleeg steeds gebruiksaanwijzing. Tientallen veehouders schreven enthousiaste brieven over de verrassende resultaten met Lieve's veeolle behaald. Vraag inlichtingen bij In totaal werden dus in 1953 geïmporteerd 3811 trekkers. KORTEDIJK 16 - VLAARDINGEN - TELEF. 2108 Goede bietenjaren hebben het nadeel dat het daar op volgende jaar minder aandacht aan het zaaien en verplegen van het gewas wordt besteed. Het laatste nummer van „De Suikerbiet" noemt een aantal „zeilen" die dit jaar bijgezet zullen moeten worden om het resultaat van voorgaande jaren te benaderen. De belangrijkste van dit moment is wel het opper vlakkig klaarmaken van het zaaibed en het zo weinig mogelijk werken met zo licht mogelijke werktuigen. Doch, er zijn d'r meer. Een stikstofbemesting van 120 kg zuivere stikstof per ha is voldoende voor een goed gewas suikerbieten. Alleen op lichte grond kan men in verband met de bestrijding van zomeronkruiden wat meer geven. Geeft men meer, dan is dit weggegooid geld, omdat alleen het loof er beter van wordt, doch niet de sui keropbrengst. En daarvoor worden de bieten toch in de eerste plaats geteeld. Zorg er voor dat er een 70.000 planten per ha voor komen. Op de meeste percelen is het aantal planten te gering. Wel worden de bieten dan groter, doch de fabriek betaalt niet meer de grootte der bieten, doch naar gewicht en suikergehalte. Het verschil in suiker, opbrengst tussen 55.000 en 70.000 planten scheelt zeker 5 wat gauw 100,per ha kan schelen. Ter bereiking van het bovenstaande staan ons de volgende middelen ten dienste: 1°. Een goed zaaibed. 2°. Goed zaaizaad, dat door de machine regelmatig verdeeld wordt. 3°. Nauwkeurig werk van de arbeiders. 4°. Een extra aantal planten van 5 a 10 i. v. m. het verlies van planten bij latere werk zaamheden. 5°. Het wegnemen van de kleine plantjes en het laten staan van gezonde en grote planten. Indien de tijdnood dwingt het bekalken te beperken tot enkele percelen, kies hiervoor dan vooral die per celen, waar gewassen op moeten komen, die aan de kalktoestand hoge eisen stellen. Dit zijn bijvoorbeeld de Suiker- en Voederbieten, Peulvruchten, Klavers. Maïs, enz. Vooral bieten zijn zeer dankbaar voor een goede kalktoestand. Is deze onvoldoende, dan kan dit al direct tot uiting komen in een slechte opkomst van het zaad. Ook in hun verdere ontwikkeling worden zij geremd en de opbrengst moet dus wel tegenvallen. Een lichte bekalking alleen van het zaaibed, is voor bieten naar onze mening niet voldoende. Men kan er inderdaad een goede opkomst mee bevorderen, maar zodra de bieten zich wat verder ontwikkelen komen ze in de zure ondergrond. Op deze overgang reageert de biet heel dikwijls door zich sterk te ver takken. De opbrengst van vertakte bieten is minder en bij suikerbieten is bovendien het suikergehalte dan nog lager ook. Daarom is het beter bij een te lage kalktoestand de kwaal grondig te genezen door een bekalking van de gehele bouwvoor. Hoewel hierboven niet speciaal genoemd, reageren ook de granen wel degelijk op een bekalking van een te zure grond; zelfs rogge doet dit. Kan het nog, dan moet men ook hier dus om denken. Dit wordt zelfs zeer noodzakelijk, indien men klaver als ondervrucht wil zaaien. Daarvoor is een goede kalktoestand be slist noodzakelijk, want alleen dan kan een goed re sultaat verwacht worden. Met de klavers als onder vrucht komen in ons land nog veel te veel mislukkin gen voor. Daarbij is men te vaak geneigd dit toe te schrijven aan andere oorzaken, terwijl door een te lage kalktoestand de kans van slagen al bij voorbaat uiterst gering is. Men komt in de practijk soms de mening nog tegen, dat een bekalking in deze tijd gegeven niet snel ge noeg tot werking zou komen om er het nu te zaaien gewas nog van te laten profiteren. Dit is in zijn alge meenheid onjuist. De fijne koolzure- en kiezelzure kalkmeststoffen, die tegenwoordig in de handel zijn, werken namelijk zeer snel. Zelfs wanneer ze pas vlak voor het zaaien gegeven worden zal het gewas er nog ten volle profijt van hebben. Tenslotte moet nog het grasland genoemd worden. Nu het gras nog zo kort is kan ook hier een bekal king nog zeer goed toegepast worden. Bij gebruik van bovengenoemde meststoffen behoeft men voor verbranding niet bang te zijn. Dit gevaar bestaat alleen bij het gebruik van poederkalk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 8