Aangifte veldkeuring van Zomergewassen. NATIONALE Uitbreidings ter inzage. liljil&fiilillj ^EMELTEN! en streekplannen liggen V bent I f verantwoordelijk voor Uw veestapel en Uw machines Provinciale Voedselcommissaris MÊÊ 236 Z E E U VV S CH LANDBOUWBLAD Aan de deelnemers, die vorig jaar zomergewas sen voor de keuring hebben aangegeven, zijn de formulieren voor aangifte weer verzonden. De aangifte is opengesteld tot en met Z,aterdag 24 April a.s. (stambonen en maïs tot en met 1 Juni a.s.). Bij aangifte moeten alle certificaten, welke op het aangegeven perceel betrekking hebben, wor den ingeleverd, terwijl het verschuldigde aangifte- geld bij inlevering van het aangifteformulier moet Worden voldaan. Het verschuldigde aangiftegeld bedraagt 11, per ha voor granen, zaden ën peulvruchten met een minimum van ƒ6,per bedrijf. 15,per ha voor maïs met een minimum van 9.per bedrijf. 15,per ha voor aardappelen met een mini mum van 8,— per bedrijf. Bovendien zal later in het jaar voor alle goed gekeurde aardappelpercelen een bepaald bedrag voor na-contróle in rekening gebracht worden. Dit bedrag zal, ongeveer ƒ7,per ha bedragen. Het aangiftegeld is verschuldigd over de gemeten maat van het aangegeven perceel, dus over de be zaaide oppervlakte. Voor de aangegeven percelen aardappelen is geen aangiftegeld verschuldigd over de oppervlakte van de wendakkers (kopeinden). Deze oppervlakte mag dus Worden afgetrokken van de totale opper vlakte van het aangegeven perceel. De opbrengst van de wendakkers mag ook niet bij de gekeurde partij worden gevoegd. De aangifte voor de keuring van gewassen kan geschieden rechtstreeks bij de Keuringsdienst Zee land. Grote Markt 9 te Goes (postrekening no. 438510) of bij de controleurs van de Keuringsdienst die zitting houden in de navolgende plaatsen in het tijdvak 8 t/m 24 April voor het in ontvangstnemen der aangifteformulieren. De aangevers worden aangeraden hun formulie ren zoveel mogelijk thuis in te vullen en daarmee niet te wachten tot op de zitdagen. Dit werkt een vlotte afwerking op de zitdagen in de hand, terwijl de aangevers met ingevulde formulieren in de regel het eerst geholpen worden. De telers die geen aangifteformulieren hebben ontvangen en die dit jaar toch één of meer per celen voor de keuring wensen aan te geven kun nen de benodigde formulieren aanvragen bij het Secretariaat te Goes (telefoon no. K 11002443) of bij de controleurs (zie onderstaande adreslijst) die voor toezending zullen zorgdragen. De aangifteformulieren worden gratis verstrekt. Evenals vorig jaar zullen de keuringslijsten en jaarverslagen beschikbaar gesteld worden tegen betaling van 1,per exemplaar. Opgave voor toezending van de keuringslijst en/of het jaarverslag moet tegelijk bij de aangifte worden gedaan zomede de betaling van de kosten. CONTROLEURS. M. A. Stouten, St. Maartensdijk, Molenweg D 108a, telef. S3. J. Verburg, Colijnsplaat, Westhavenstraat 4, telef. K 1199—301. J. J. Goetheer, Wolfaartsdijk, Veerweg B 44, telef. K 1198—282. A. Hamelink, Kapelle, Molenwater 1, telef. K 1102—441. P. Bakker, Ovezande, Nieuwstraat A 7, telef. K 1195—208. J. Koole Wzn., Koudekerke, Biggekerksestr. 33, telef. K 1185—295. D. Kallewaard, Groede, Voorstraat A 184, telef. 108. J. de Bruijne, Oostburg, Weststraat 26, telef. 182. P. de Feijter, Axel, Pr. Hendrikstraat 69, telef. K 1155—719. W. van Cadsand, Axel, Singelweg 23, telef. K 1155—604. G. Th. M. Staal, Lamswaarde, Dreef 23, telef. 9. R. van Damme, Hulst, Hulsterweg 184, telef. 335. G. de Bruijne, St. Jansteen, Pr. Beatrixstraat 23, telef. 143. J. P. Maas, Lamswaarde, Fr. Hendrikstraat 10. In 1953 werd in Zeeland 1440 ha aardappelen voor de keuring opgegeven. Hiervan werd 1263 ha goed gekeurd, waarvan de verdeling over de klassen als volgt was: S 16 ha, SE 56 ha, E 166 ha, A 495 ha, B 134 ha, C 384 ha, EG 10 ha. ZITDAGEN. Donderdag 8, 15 en 22 April: Middelburg van 104 uur in ,,De Eendracht". Zaterdag 10, 17 en 24 April: Axel van 14 uur in Hotel C. Jansen. Maandag 12 April: Hulst van 14 uur in de R.K. Landbouwwinter- school. Woensdag 14 en 21 April: Terneuzen van 2—5 uur in Hotel „Des Bays-Bas". Oostburg van 14 uur in Hotel „De Vuijst". Wissekerke van 101 uur in Hotel „De Kroon". Donderdag 15 en 22 April: Kortgene van 102 uur in „De Korenbeurs". St. Maartensdijk van 101 uur in „Hof van Holland". Donderdag 22 April: Koewacht van 26 uur in Café M. A. de Schep per. Zierikzee van 111.30 uur in „Huis van Nassau". Zaterdag 17 en 24 April: Tholen van 101 uur in „Hof van Holland". IJzendijke van 101 uur in Hotel Lievens. Zaterdag 17 April: St. Philipsland van 111 uur in Hotel „De Drui ventros". Dinsdag 20 April: Hulst van 14 uur in de R.K. Landbouwwinter- school. HeikantSt. Jansteen van 15 uur bij J. Ingelsde Block, Café „Centrum", Juliana- straat 15. Denk om de sluitingsdatum voor de aangifte van gewassen 24 April 1954. V bit gaat goed, zolang U daarvóoe zelf kunt zorgen, maar bij Uw •ventuele overlijden? Kan dan het bedrijf ongejtoord doorgaan? Ja, mitt U er tijdig voor zorgt, dat een geldelijke uitkering van de NATIONALE dit mogelijk «naakt, f Laat U hierover nu vrijblijvend voorlichte^ door de vertegenwoor* digers en deskundigen van de LEVENSVERZEKERING-BANK N.V. SCHiEKMDfc 130. ROTTERDAM, TEL. 32700 Rul» 2 milliard verzekerd bedrag In ons blad treft U regelmatig berichten aan over uitbreidingsplannen, welke ter visie liggen. U weet de bedoeling hiervan. Het betekent het hijsen van het attentie-sein om na te gaan of het ontwerp) - plan zoveel als mogelijk rekening houdt met de landbouwbelangen. D.w.z. of geen te ruime bebou wing is toegepast, geen overdreven oppervlakten goede landbouwgrond voor plantsoenen e.d. zijn be stemd, terwijl de naaste omgeving rijk is aan natuurschoon, of een bodemkundig onderzoek naar de productie-mogelijkheden van de grond is inge steld en met het plan hierbij rekening is gehouden, of geen knellende bepalingen t.a.v. de uitoefening van de bedrijfsvoering zijn opgelegd (minimum be- drijifsgrootte o.a.) en zo meer. Bezwaarschriften moeten gericht worden tot de Gemeenteraad en niet tot Burgemeester en Wet- MEDEDELIN G VOOR ZEELAND. Zitdag St. Philipsland. De P. B. H. voor Tholen en St. Philipsland zal op Dinsdag 6 April 1954 tussen 9 en 16 uur zitting houden in de „Druiventros" te St. Philipsland. Getroffenen kunnen aldaar alle inlichtingen krij gen betreffende de watersnood. In dit verband zij medegedeeld, dat tijdens de ziekte van de heer C. G: Hage, de heer P. Kloet te St. Maartensdijk als waarnemend P. B. H. zal op treden. tfft Een product vanNV NOURY&VAN DER LANDE'5 EXPLOITATIE Ml). Deventer V VffcfBflhtfr hih Vuduot-AOAaUa ta PiaiUiliika ta4a*ratlf. houders. In de mededelingen van ons blad staat als regel vermeld binnen welke termijn U deze bezwa ren kunt indienen. U houdt er toch rekening mede, dat U niet in hoger beroep kunt protesteren bij Ge deputeerde Staten of de Kroon, als U nagelaten heeft, een bezwaarschrift bij de Gemeenteraad in te dienen? En bovendien, dat een 'landbouworganisa tie geen bezwaar kan indienen, tenzij in haar be zwaarschrift wordt gesteld, dat zij tot het indienen hiervan gemachtigd is door bij het plan betrokken eigenaren. Naast de uitbreidingsplannen worden hier en daar ook streekplannen ter visie gelegd. Dergelijke plannen geven richtlijnen aan voor de toekomstige ontwikkeling van een streek, of ter bescherming van een bepaald belang. U herinnert zich ook het Streekplan Walcheren, wat in feite een veel te veel uitgewerkt uit breidingsplan is, waarover de Kroon zich nog moet uitspreken en waaromtrent op verschillende onder* delen de Zeeuwse georganiseerde landbouw doel treffend actie heeft gevoerd. Een voorbeeld van het tweede een facet streek plan is b.v. een streekplan ter bescherming van waterwingebieden of van natuurreservaten. Derge lijke streekplannen zijn dikwijls nuttig en nodig. Denk b.v. aan de nodige coördinatie betreffende de industrievestiging. Anderzijds moet de georgani seerde landbouw ook de inhoud van deze plannen nauwkeurig nagaan en zich tot actie aangorden als daartoe redenen bestaan. Helaas blijkt dit nogal eens het geval te zijn. Een streekplan wordt voorbereid door de provin ciale planologische dienst en vastgesteld door Pro vinciale Staten. Het ligt gedurende een termijn van twee maanden ter inzage. Gedurende deze termijn en nog een maand daarna, kan ieder bij Gedepu teerde Staten daartegen zijn bezwaren indienen. Nadat Provinciale Staten het streekplan hebben vastgesteld, wordt dit weer ter visie gelegd, thans gedurende een termijn van drie weken. Hoger be roep moet uiterlijk binnen een maand na de dag van de ter inzagelegging worden ingesteld. Dit hoger beroep moet gericht worden tot H. M. de Koningin en ingediend bij de Minister Van Weder opbouw en Volkshuisvesting te 's-Gravenhage. Als men in eerste instantie geen bezwaarschrift bij Provinciale Staten heeft ingediend, kan men slechts dan in hoger beroep bij de Kroon gaan, in dien Provinciale Staten bij de vaststelling van het plan een wijziging hebben aangebracht en men zich door de wijziging in zijn belangen getroffen voelt. Over het algemeen doet men dus ook hier verstan dig niet te Verzuimen, een bezwaarschrift bij Gede puteerde Staten in te dienen, indien daartoe aan leiding is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 4