Wij lazen voor U STEKELS op den BLEIK Wed. P. DEJONGH-Goes „PIROLINE" Zaaigerst BALDER- en KENIA GERST, 1 e nabouw PEKO Zomertarwe GRAS-enKLAVERZADEN POOTAARDAPPELEN Keuringdienst Zeeland ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 235 Met het zaad in de grond of het zaaien in het zicht kan het geen kwaad nog eens aandacht te schenken aan de teeltvoorwaarden van de suikerbietenteelt. In het onlangs verschenen verslag van de Studie clubvergaderingen in Zeeuws-Vlaanderen vonden we hieromtrent een aantal nuttige aanwijzingen. Temeer omdat fo.v. 'het plantenaantal hier niet be- behandeld was als een theoretische uiteenzetting aan de 'hand van de proefveldresultaten, doch als een practische uitwerking van in de zomer van 1953 gehouden tellingen op de bedrijven. Het doel van deze tellingen was een stimulerende invloed uit te oefenen op de verhoging van het aantal planten per ha in de praktijk. Als factoren die invloed hebben op het planten aantal worden genoemd: 1°. de structuur van de grond. 2°. de grondbewerkingen. 3°. vreterij door schadelijke insecten. 4°. de mentaliteit van de arbeiders. De sturctuur is vooral van belang voor een goede en gelijkmatige opkomst, terwijl de grondbewerking hier ook grote invloed op heeft. Met HCH kunnen vele beschadigingen van het gewas worden tegengegaan. Blijft de mentaliteit van de arbei ders, die maar moeilijk te verande ren is, omdat bij een accoordloon per oppervlakte nu eenmaal geldt dat het op éénzetten en rooien vlugger gaat bij een gering aantal planten. Men kan echter trachten de belangstelling van de arbeiders te wekken door er met hen over te spre ken en hun de noodzaak van het grote aantal uit te leggen. De tellingen wezen uit dat het plantaantal ge legen is tussen 56.000 en 81.000 per ha met een ge middelde van 67.000 per ha. Wat zeker goed ge noemd mag worden. Toch blijven er nog -Telen over die het aantal planten nog op kunnen voeren. Sommigen .zijn voorstanders van een premiestel sel; anderen menen dat dit niets uithaalt, omdat de individualistische inslag van de Zeeuws:Vlaming het goed functionneren in de weg staat. Aspecien van de Suikerbieienieeli Genoemd worden de volgende stelsels: B planten per ha 75.000 105 van het max. 70.000 100 idem 65.000 95 c/c idem 60.000 90 idem 55.000 85 idem 70.000 105 idem 65.000 100 idem 60.000 95 %- idem 55.000 90 idem contractloon D 70.000 planten en meer: premie 2 ct per roe voor doorslaan, dunnen en 2 X wieden, premie 2 ct voor het rooien. Totaal dus 4 ct per roe 12,— per gemet. 70.000 planten en meer: zelfde premie als voor beeld C behalve voor het rooien 3 ct per roe. Totaal dus 5 ct per roe 15,per gemet. Er zijn natuurlijk vele stelsels te bedenken; ook ^hier zal eenvoud wel weer het kenmerk van het wa re zijn. Sommigen hebben met deze premiestelsels al goede ervaringen opgedaan; bij anderen heeft het niets geholpen. Werkt men met eigen personeel dan ligt de zaak veel eenvoudiger. Vooral ook om dat er behoorlijk gelet dient te worden op de groot te van de plantjes die blijven staan. In Groningen heeft men hier aardige proeven mee gedaan. Uit voorraad leverbaar: Originele le nabouw en handelszaad. in de voorgeschreven samenstelling voor inundatiegebieden. Vraagt onze speciale Prijscourant. Diverse soorten en maten N.V. ZAADHANDEL BOOMKWEKERIJEN Stelt men de opbrengst van de middelgrote plan ten op 100 dan is de opbrengst van de kleine plantjes 69 en die van de grote zelfs 145 Ook proeven in Amerika en Duitsland hebben dit duide lijk aangetoond. De zaaidata lopen in West en Oost Zeeuws Vlaan deren gemiddeld 3 a 4 dagen uiteen. Een gevolg hiervan is, dat de later gezaaide bieten in Oost Zeeuws Vlaanderen doorgaans een hoger suikerge halte hebben bij een wat lagere opbrengst. D<* gemiddelde stikstofgift ligt bij 160 kg zuivere stikstof per ha, bij een maximum/ van 270 kg/ha. Terecht wordt opgemerkt dat steeds teveel „in de sloot" wordt gegooid. In een proef met 113 en 225 kg zuivere N per ha was de suikeropbrengst bij de hoogste gift zelfs al gedaald. In de meerderheid der gevallen wordt kalkammonsalpeter (kas) gegeven, ten onrechte ook wel als overbemesting, hoewel kalksalpeter of chilisalpeter veel beter voldoen. Merkwaardig is ook de grote invloed die de nabij heid van de zee heeft op het optreden van de ver- gelingsziekte. Tegenover Biervliet en Hoofdplaat met 5 en Groede met 8 staan Sluis en Aarden burg met 37 %'Vergelingszieke planten. Over het algemeen wordt ook Oost Zeeuws-Vlaan deren veel sterker door deze ziekte "l geteisterd. Wat de schietervorming betreft kon het volgende worden geconsta teerd. Afhankelijk van de tempera tuur zal het vroeg zaaien meer of 1 minder schieters opleveren. Volgt er op het zaaien koud weer, dan wordt de schietervorming bevorderd. Ook door droogte en oud zaad wordt de schietervorming be vorderd. Verder zijn nog van invloed een te zware behandeling met chemische middelen, een slechte kalktoestand, te diep zaaien en een te hoge stikstof gift. Er zijn dus wel erg veel factoren die op deze schietervorming invloed hebben en daardoor indi rect ook op de opbrengst, daar een gedeelte van de schieters niet leverbaar is. Bij 8 schieters kan deze schade wel ongeveer 100 per ha bedragen. De voorlichtingsdienst strooit telkenjare vele ad viezen rond door middel van lezingen, artikelen in de landbouwbladen en persoonlijk contact met de boeren. Wat komt er van al die adviezen terecht, zullen deze voorlichters zich wel eens afvragen. Er is geen beter middel dan het nemen van steek proeven, zoals door deze enquête die door het Rijks- landbouwconsulentsc'hap in Zeeuws Vlaanderen werd gehouden. Daardoor komt niet alleen aan het licht welke afwijkingen voorkomen of dit tege lijk fouten zijn laten we in het midden en in wel ke mate we deze in de praktijk kunnen vinden. Be ter materiaal voor een bespreking met practische bóeren kan men zich niet wensen, omdat het zich spiegelen aan een ander, weer andere facetten heeft dan de adviezen van de voorlichtingsdienst alleen. Bij het gewas bieten is het de laatste jaren wat teveel op rolletjes gegaan om niet te eniger tijd een ernstige terugslag te vrezen, doordat men van de gedachte uitgaat, dat de bieten toch wel groeien! We hebben er reeds meerdere keren de aandacht op gevestigd, dat de kostprijs sterk afhankelijk is van de opbrengst. Juist daardoor heeft men zelf een machtig wapen voor het verlagen van de kost prijs in handen. Naast de verhoging van de op brengst met eenvoudige middelen, zullen we OQk acht moeten slaan op middelen, die de opbrengst niet of nauwelijks verhogen en toch veel geld kos ten. Vooral de stikstofbemesting gaat in dit opzicht nog sterk mank. Bij een stikstofprijs van bijna 1,per zuivere kg N, zouden we daar eens wat beter op moeten gaan letten. Dat er voor 75, extra stikstof wordt gestrooid boven een normale gift, die voldoende is, komt veel voor. En dan komt het óók nog voor, dat er voor f 140,extra wordt gestrooid. Wanneer dergelijke gewoonten eerst bij een dalen, de conjunctuur worden afgeschaft, is het te laat. Het is beter deze koe direct bij de horens te pakken. Verslagen, als deze, geven ons daartoe ruim schoots de middelen. B. AAN DE TELERS VAN POOTAARDAPPELEN. Hierbij vestigen wij er de aandacht op, dat de risico-overgang van de aan de Stichting Overname Pootaardappelen (S. T. O. P. A.), Zwarteweg 23 te 's-Gravenhage overgedragen partijen pootaardappe len voor de vroege rassen, alsmede voor de rassen Bintje en Eigenheimer, op 11 April 1954, en voor de overige rassen op 25 April 1954 is bepaald. De contractformulieren dienen voor de vroege rassen en de rassen Bintje en Eigenheimer vóór 3 April 1954 en voor de overige rassen vóór 17 April 1954 volledig ingevuld te worden ingezonden aan de Gewestelijke Keuringsdienst van de N.A.K. binnen wiens-gebied de betreffende partij ligt op geslagen. In het tijdvak 14 dagen vóór de risico-overgang, zal door de keuringsdienst controle worden uitge oefend of de aan de Stopa verkochte partijen vol doen aan de in de Koop- en Verkoopvoorwaarden gestelde kwaliteitseisen voor pootaardappelen, ter wijl dan tegelijkertijd de hoeveelheid zal worden vastgesteld. Verder zal controle gehouden worden op de kwa liteit en de identiteit van de pootaardappelen tot dat de levering op de laadplaats heeft plaatsgevon den. Tevens zal.toezicht worden gehouden op de be waring en het onderhoud van de pootaardappelen na de datum van risico-overgang, zulks echter zon der aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de keuringsdiensten. De men: I: II: III: pootaardappelen kunnen worden overgeno- Volledig gesorteerd, gezakt en definitief ge plombeerd, dan wel plombeerwaardig. Niet volledig gesorteerd, in zakken, afgewo gen op gelijk gewicht. In deze partijen mag niet meer dan 10 tarra voorkomen. (Aan de verkopers zal voor deze partijen de garan tieprijs onder aftrek van 1,50 per 100 kg worden uitbetaald.) Los gestort, eveneens met een maximum van 10 tarra. (Voor deze partijen zal aan de verkopers de garantieprijs minus 2,50 per 100 kg worden uitbetaald.) Alle partijen dienen echter practisch yrij te zijn van rot, grond en spruiten. Binnenkort zal 't tijd worden om de eerste stekels op den bléik weer te kappen. Vooralsnog wachtten Scherpslijper andere werkzaamheden in de tuin. In opdracht van zijn gade heeft hij sla moeten zaaien en radijs en nog enige andere nuttige groen tes meer, zoals spinazie. Postelein mislukt altijd... daar zorgt Scherpslijper wel voor, want dat lust "hij niet! Maar spinazie te doen mislukken, is moei lijker en daarvan groeien dan meestal ook wel enige maaltjes. Scherpslijper is ieder jaar weer van plan een kostprijsberekening van deze huishoudelijke moes tuin per product op te zetten, doch ook deze goede bedoelingen sneuvelen meestal in de loop van het jaar. Toch stelt Scherpslijper zich voor zelfs zon der zijn uren op één gulden te zetten, dat de kost prijs van een kropje sla hem wel op ten minste het dubbele van de prijs aan de groentekar komt te staan. Maar daar is men tenslotte amateur, ver taal liefhebber, voor. En de vrouwe gelooft het toch niet! De zaadleverancier kan in zijn handen blijven wrijven. Overigens gelooft Scherpslijper, dat hij beter in zijn moestuintje kan arbeiden ter productie van min of meer mislukte groenten, dan dat men een professor atoom- of waterstofbommen kan laten maken. Scherpslijper had heel vroeger veel eerbied voor de professorstitel. Tot er in de boedel van zijn pachtheer een professor-schoonzoon verscheen en toen was het met zijn eerbied gauw uit. Nu vraagt de mensheid zich al jaren af, waar deze strevers naar de vooruitgang, deze opheffers tot een hoger niveau, de beoefenaren der weten schap par excellence, haar zal brengen. En het boek der Openbaring begint zelfs ook buiten de Kerk weer meer de aandacht te vragen. De Japanse vissers kunnen er van getuigen. Ze wachten af of hun brandwonden zullen genezen. De visverkoop in Japan is al teruggelopen tot min der dan de helft. De ontploffing van de waterstofbom is haar ver wekkers uit de hand gelopen. Tot hoevèr de radio actieve as invloed kan doen gelden, weet men nog niet. Hoelang allerlei voorwerpen in zee radio actief blijven, weet men nog niet. Er schijnen er te zijn, die deze werking duizenden jaren behouden. Men is bang voor de Russen en deze zullen zeker evengoed met de ontwikkeling van deze „vooruit gang" doorgaan, maar feitelijk moet iedere verant woordelijke op dit terrein van do atoomwetenschap bang zijn voor zichzelf. Zij weten niet meer wat zij doen. SCHERPSLIJPER.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 3