DEBOERENJEUGD OS?.! VAN ITALIË TOT DE PYRENEËN ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND Graslandkeuring start met 35 deelnemers BIJEENKOMSTEN CONTACTAVOND Streek Walcheren AFD. KRUININGEN ZEEÜWSCH LANDBOUWBLAD 243 Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, P. Hendrik se, M. Kosten, L. de Jager, Z. Poppe en M. Poissonnier. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G„ Landbouwhuls, Goes. III. Ten opzichte van het vorige jaar is dit een verdubbeling West Zeeuws-Vlaanderen spant de kroon met 13 deelnemers, terwijl Wal cheren en Tholen beide 11 deelne mers leveren. Van deze laatste beho ren er 2 tot de categorie „geïnun deerd". We hebben deze opgenomen, omdat meer dan elders de verbetering hiér een rol zal gaan spelen. De eerste keuring zal „ergens" in April plaatsvinden. In het vorige nummer schreven we, dat opgave vóór 1 April nodig is. Men kan zich echter nog wel opgeven, al is dit, in verband met de eerste keu ring, op eigen risico. We zijn er enkele auto's tegengeko men. In 't begin ging alles goed, on danks scherpe hairpins en hellingen. De leuningen en paaltjes lang de ran den gaven nog een gevoel van veilig heid. Voor de rest had men het druk met de versnellingen. De motor en de temperatuur hiervan, was in orde, dus stegen we toch nog behoorlijk snel naar boven. Totdat we in de sneeuw zaten en ook de vertrouwen- gevende paaltjes gingen missen. 't Stoppen om de sneeuwkettingen aan te leggen veroorzaakte bijna een catastrophe. De motor sloeg af en on danks remmen gleden we langzaam maar zeker naar beneden. Pogingen om een versnelling in te schakelen faalden onder hevig tandwielgekras. M'n vriend ging de auto uit en plantte snel enige grote stenen achter de wie len. Wanneer er een tijdopnemer had gestaan, was er wel 't een of ander record verbeterd, 't Was echter nodig, ondanks de intense koude was de temperatuur van mezelf aan de hoge kant. Van kettingen omleggen kon geen sprake zijn, dus startten we nu Op 25 Maart hield de Streek Wal cheren haar eerste contactavond in het jaar 1954. De Voorzitter Van Sluijs opende de vergadering met ons allen een harte lijk welkom- toe te roepen, in het bij zonder mevr. HuismanGriep, mej. v. d. Leden en Ir. Bos. Dan kwam ons nieuwe orkest aan de beurt om te tonen wat ze in de •korte tijd van haar bestaan te preste ren had. Dit werd een succes. Vooral de zangnummertjes met de Z. P. M., afd. Koudekerke, vielen bijzonder in de smaak. Hierna voerde mevr. Huisman Griep het woord. Haar onderwerp was „Lectuurvoorziening op het platte land". Ze bracht ons onder het oog dat er op het platteland nog maar weinig gelezen wordt na de oorlog. En wat er gelezen wordt is nog lang niet al tijd goede lectuur. Ook spelen de hoge prijzen van de boeken een voorname rol, docludit behoeft volgens spreek ster geen bezwaar te zijn, daar er ook tegen lage prijzen goede boeken te krijgen zijn. Een andere oplossing is het abon neren op een goede boekenreeks. Na haar betoog droeg ze twee ge dichten voor van J. Campert, n.l. „Loflied op Walcheren" en Achttien doden". Ook las zij nog het eerste hoofdstuk uit het boek Gösta Berling. De Voorzitter bedankte haar dan ook hartelijk en biedt haar een boe- kenbon aan. Na de pauze gaf de Voorzitter een. kort jaaroverzicht van het jaar 1953. Tvyee Z. P. M.-sters van de. afd. Zou- telande kwamen noge met een voor dracht voor het voetlicht. Het volgende punt van het pro gramma werd verzorgd door Ir. Bos, die enkele films vertoonde, waar voor de Voorzitter hem hartelijk dank betuigde. Deze sloot de vergadering en na het zingen van ons Zeeuwse Volks lied, gingen we naar huis, met het besef een leerzame en welbestede avond gehad te hebben. Op Zaterdag 20 Maart j.l. werd door de L. J. G., afdeling Kruiningen, ter plaatse een goed geslaagde uitvoering gegeven. Deze avond werd groten deels verzorgd door de L. J. G. en Z. P. M., afd. St. Maartensdijk. Er werd een zeer gevarieerd pro gramma afgewerkt, dat naast toneel bestond uit orkest" met zang, decla matie en volksdans. Naast het toneelstuk, dat op zeer verdienstelijke wijze naar voren werd gebracht, verdienen toch zeker de an dere onderdelen van het programma een woord van lof. Vooral de declama tie door twee nog zeer jonge dames, viel zeer in de smaak. De volksdans werd uitgevoerd door Z. P. M.-sters uit Goes (want in O.Z.B. zijn er geen Z. L. M.-dochters en de L. J. G. Kruiningen. Opvallend was nog dat naast ver schillende ouderen uit de omgeving, zelfs nog enkele ouderen uit Tholen aanwezig waren. Bravo! Is dat niet wat beschamend voor de nog altijd vele thuisblijvers onder de jongeren en ouderen uit eigen om geving, of zijn«we hun belangstelling niet waard? T. met stenen in de auto voor eventuele herhalingen. Bijna aan de top ontmoetten we nog een Italiaanse wagen, welke dwars stond en vóór noch achteruit durfde. Met vereende krachten der inzitten den werd hij aan de kant gezet, zodat we nog een smalle strook hadden om te passeren. Dat deden we. hoewel ik 't uitzicht naast mij niet kon waar deren; 't liep me te veel en te steil af naar beneden. De sneeuwdikte viel nog al mee, zodat we met een voldaan gevoel op de top arriveerden. De koude was scherp en fel, een meertje was stijf bevroren, zodat men er over kon lopen, 't Hele landschap was wat woest en indrukwekkend. De afdaling ging de eerste paar honderd meter nu ook niet zoals dat eigenlijk wenselijk was. Door de sneeuw kon men de remmen slechts spaarzaam gebruiken. Later ging het met de mo tor als grootste en beste rem ge smeerd. De bochten zijn echter zo scherp dat men er toch nog een hele poos over doet. De weg naar Italië lag nu voor ons open. Aanvankelijk kregen we een woest, doch eentonig landschap, dat naar 't Zuiden toe reeds een Italiaans karakter krijgt. In Bellinzona kregen we een inheemse maaltijd van rijst en één of andere vogel. Ons vermoeden ging sterk uit naar een kraai. Gezien de bittere smaak en de'taaiheid, niet één van jónge datum. Ook de verdere ingrediënten waren duister, wat de afkomst betreft. Overdag kochten we brood, de rest hadden we bij ons. Eén keer per dag namen we dan een warme maaltijd. Nabij Cadenazzo kregen we 't eer ste gezicht op het bekende Lago Mag- giore en verder op Lugano, fraai ge legen aan het meer van Lugano, met sub-tropische plantengroei. Verder lig gen aan het Lago Maggiore nog de bekende toeristenplaatsen Locarno en Ascona. De reis werd nu vervolgd naar Mi laan. De Zwitsers-Italiaanse grens leverde geen moeilijkheden op. Como, aan het zeer mooie Como- meer werd bezichtigd. Hier bevindt zich een geheel marmeren kathedraal. We kregen nu ook met taalmoeilijk heden te kampen. Dit is 't ergste wat er is, omdat men dan geheel op zich zelf aangewezen is. Vooral wanneer men belang stelt in de levensomstan digheden en 't doen en laten van de bevolking. In Milaan begon dit pas goed. De weg naar ons hotel kon men mij al niet wijzen, omdat men het niet be greep. In verband1 met de internatio nale motorrijwieltentoonstelling had de Koninklijke Nederl. Motorrijwiel vereniging in Den Haag o.a. voor dit adres gezorgd. Een passerende En gelsman, ook al gekomen voor deze tentoonstelling, bracht uitkomst. Het hotel zelf maakte nog al indruk op ons. 't Was in 't bezit van 225 kamers met 340 bedden, overal met telefoon en 100 badkamers, een eigen post- en telefoonkantoor, een wasserij en een kapper, een reparatie-werkplaats voor auto's en een benzinestation. Uit alle landen waren bezoekers en vertegenwoordigers aanwezig voor de motortentoonstelling. De maaltijd was een hele plechtigheid met een regi ment aan werktuigen. Achter de stoel een kellner, die van alles deed; alleen eten moest men nog zelf. Dit laatste was in orde; drie soorten vlees ge roosterd aan een stok en allerlei Ita liaanse gerechten. Op de duur begon nen de vlugge kellners achter onze zitplaatsen, op onze zenuwen te wer ken, zodat we met behulp van enige Hollandse cigaretten, waarop men nogal gebrand is, hen vriendelijk ver zochten 'm te smeren. Een verzoek waaraan men onder vele dankbetui gingen snel voldeed. Op 't secretariaat kregen we een overzichtskaart en een plattegrond van Milaan. Met behulp van de tram, die altijd eivol is, waren we nu vlug op de tentoonstelling. Alleen hierover zou ik een artikel apart kunnen schrij ven. Italië is meer dan welk ander land ook oen land van motorrijders. Enige cijfers zullen U dit duidelijk maken. Zowat één millioen motorrij wielen, inclusief scooters en lichte machines. Een kwart millioen is zwaardere motoren en verder zijn er ruim een half millioen bromfietsen. De export spreekt ook een belang rijk woordje mee. Zo stond er op een stand van één enkele fabriek de 500.000ste scooter. Een mijlpaal waar op men terecht trots was. Verschillende nieuwigheden die ge tuigden van 't Italiaanse vakman schap, waren er te bewonderen. Zo vvaren er enkele merken, die de kwes tie van 't lawaai onder handen geno men hadden. Het resultaat was, dat 't geluid welke een grote Amerikaan se automobiel voortbrengt, benaderd werd. Gino Bartali, de grote wielrenner van Italië, die zich momenteel ook bezighoudt met 't vervaardigen van motorrijwielen, was vertegenwoor digd met een machine, "die er zijn mocht. Racemachines, waarin de nieuwste vindingen en verbeteringen worden beproefd, genoten onze volle aan- dachtv^. T^t slot kr^e^ikmog't -aanbod om op de testbaan eéh der nieuwe model len te proberen. De constructie was van normale modellen. Ruggegraat- frame, dus met weglating van de voorste famebuis. Op de plaats hier van bevond zich een grote oliekoeler. Men staat verbaasd dat de technici uit een betrekkelijk lichte motor zo veel toeren en zoveel pk's kunnen toveren, zonder dat het materiaal het begeeft. De fabrieksrijders in hun hemels blauwe overalls huilden over de baan met een snelheid en een zekerheid waarvan men staat te kijken. De eer ste ronden deed ik maar eens kalm aan; de wegligging was prima. Nadat ik de versnellingen en remmen wat nader had leren kennen, wilde ik wel eens nader kennis maken met de krachten in de machine. Na eoa korte draai aan 't gashandel was die ken nismaking er schielijk. Tenslotte zó. dat ik 't maar bij gezien hield, omdat ik bij tijd en wijle nogal veel van mezelf houd. In de tijd, die ons nog in Milaan restte, bezichtigden we in vogelvlucht enige bezienswaardigheden, o.a. het Scala. We aten in een cafetaria spa ghetti. zonder naar een tweede portie te verlangen. We noteerden de prijzen van vele ar- tikelen, die in de étalages van de win kels lagen uitgestald. Uien waren b.v. 40 lire per kg 24 ct.); sinaasappe len 100 lire per kg. 60 ct.). De cigaretten waren slecht en duur. Iets wat ons bijzonder opviel, vooral als men bij de fruitteelt geïnteresseerd is, was de prijs der appels en peren. Prachtige rode Delicious, verpakt in vloeipapier, kostten in 'n eerste klas zaak 90 lire, d.i. zegge en schrijve 54 ct per kg. Een prijs, welke wij in Ne derland op de veiling verwachten. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11