MARKTBERICHTEN AANBOUW - WERKTUIGEN ZECOVA "M£E- JE TOC-H GEE// ZORGE// OVE^> DE VERKOOP VA// JE VEE-, GEEF..., -ztz-AAM Wij leveren POOLMAN'S EEN AANDEEL Tractor Schijfegge BELANGRIJKE VERKOPING Landbouwwerktuigen te Tholen Landbouwmachines en Werktuigen C. L. VAN DE VREEDE Jutezakken Dekkleden vraagt Uw handelaar 161 ALGEMEEN OVERZICHT. In de week van 22 t/m 27 Februari ondervond de binnenlandse graanmarkt als geheel weinig belang stelling. Dit werd mede beïnvloed door een flauwe Stemming der buitenlandse graanprijzen en de betere vervoersmogelijkheden, waardoor de reeds in koop zijnde partijen thans vlugger afkomen en men dus in de cöhsumptiegebieden weer over grotere voor raden kan beschikken. Inlandse rogge lag verlaten in de markt. In dit artikel bestond wel enig aanbod, doch door de lagere buitenlandse roggepryzen, waren hiervoor geen kopèrs te vinden, hetgeen dan ook regelmatig lagere offertes tot gevolg had. Zomergerst bleef goed prijshoudend, speciaal wat betreft de prima kwaliteiten. Het aanbod hierin werd dan ook vlot opgenomen. De doorsneekwaliteiten konden moeilijk geplaatst worden. Dit artikel onder vond evenwel een tamelijk scherpe concurrentie van de Australische gerst, welke na de veiling van Maan dag j.l. te Rotterdam, lager te koop was. Wintergerst ondervond practisch geen vraag, door dat de maalindustrie in grotere mate de beschikking kreeg over buitenlandse gerst, welke lager in de markt lag. Met weinig zaken bleef de havermarkt in de afge lopen week prijshoudend. Hoewel er niet direct een grote vraag bestond bleef ook het aanbod beperkt tot wagonladingen voor directe levering. Voor kippenhaver op latere levering moesten flinke premies betaald worden, terwijl het aanbod hierin gering bleef, waaruit men mag concluderen, dat de houders van dit product met gerustheid de toe komstige ontwikkeling der havermarkt tegemoet zien en over het algemeen niet genegen zijn tegen lagere prijzen af te geven. Buitenlandse granen. Maïs. La Plata soorten onveranderd met weinig belangstelling. Nieuwe -oogst sloot iets gemakkelijker. Maalmaïs eveneens onveranderd, de belangstelling hiervoor was iets beter dan vorige week. Gerst. Door de 2e hand wordt uit aangekomen boten lager aangeboden, doch hiervoor was niet veel belangstelling. Het is niet onmogelijk dat de druk van deze zijde nog wat groter wordt om alsnog voor de onverkochte partijen uit de aangekomen boten, kopers te vinden. Het opslaan in de aanvoerhavens brengt onvermijdelijk kosten met zich en stelt hoge eisen aan de financiering. Haver zeer gedrukt. Zowel loco als stomende haver werd belangrijk lager aangeboden. Öók hierL voor was de afgelopen week weinig belangstelling. Rogge. Aangekomen boten drukken de markt en verder kan van dit artikel hetzelfde gezegd worden als van gerst. Heffing Aflad. per Jurii-Juli 100 kg 26,90n.o. ƒ0,55 Maart Notering buitenlandse granen. Disp. La Plata Maïs o. o. Gele Am. Maïs no. 2 La Plata Gerst 67/68 kg La Plata Rogge La Plata Haver 52/53 kg 31,20 30,25 22,75 21,50 21,50 29,10 22,40 20.70 22,30 0,55 0,55 0,55 1,55 ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe. Klein aanbod. Rode tarwe ƒ28. Witte tarwe 28,50. Gerst. Weinig handel, ruim aanbod. Doorsneekwa liteit ƒ23,70 en geschoond ƒ24,10 op wagon geleverd. Voor schuitjes nog geen interesse. Brouwgerst. De bepaling, dat de gerst ten hoogste 10% eiwit mag bevatten is weer ingetrokken. Het ras Balder noteert 26 en de Kenia 25,75 exclusief de bekende toeslagen. Haver. Vlotte handel, prijshoudend 50/51 kg 24,25 tot ƒ24,50. 55/56 kg gepunt ƒ25,10 tot 25,25. Kogge van 21,75 tot 22. Inlandse Maïs. Aanbod zeer klein 29. Groene erwten. Goed prijshoudend, voor de goede kwaliteiten 40 tot. 56. 3 erwten 59,50. Schokkers. Prijshoudend, bij matig aanbod 65 tot 81. 3 schokkers 87. Witte bonen. Handgelezen 94. Bruine bonen. Kleine aanvoer en vlotte handel ƒ80 tot ƒ108. Blauw maanzaad. Het geringe aanbod werd voor verhoogde prijzen verhandeld 125 tot 147,50. Karwijzaad liep in prijs terug en deed van 110 tot 120. STKOVLAS. De vlasmarkt is zeer flauw gestemd en er worden weinig partijen strovlas verkocht daar de vlassers de ontwikkeling van de vlaslintmarkt eerst willen af wachten. Goede kwaliteit gerepeld 24—31 et., ongerepeld 20—25 ct.; mindere soorten gerepeld 15- 24 ct., onge repeld 12 20 ct. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam golden de vol gende noteringen voor klei-aardappelen van 45 mm opwaarts, Eigenheimers ƒ18,50—ƒ20; Bintjes ƒ15,50 ƒ16; Alpha's ƒ13ƒ13,50; Bevelanders ƒ15,75 en Furore 15,50—116,50. De noteringen van zand- Eigenheimers van ƒ9.50 en die voor voeraardappelen 4,50- 5. De prijzen zijn berekend per 100 kg en op de han- delsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. AARDAPPELBEURS GOES (2-3-'54). Consumptie-aardappelen van de klei: Bintje 35 mm opw. ƒ14,75; Alpha idem ƒ12,50; Furore idem ƒ14,75. Prijs is berekend per 100 kg vplgens handelsvoor- waarden, vastgesteld voor de verkoop van consump tie-aardappelen franco leveringsplaats of sorteer- inrichting. (Eventuele sorteerkosten zijn voor reke ning van de teler.) Voederaardappelen 4,25 per 100 kg. FRUIT AFZET 24 Febr.—2 Maart 1954. Het aanbod minderde in de afgelopen week. In Goes werd een behoorlijk kwantum appels geveild. Uit de gascellen werd nog weinig geruimd; alleen een flinke partij Golden Delicious werd verkocht. Deze werd Huishoud-verpakt geveild. De prijzen hiervan waren, evenals van verpakte Goudreinette, zo dat niet van lonend verpakken gesproken kon worden, behalve voor de g'rote maten. Winston werd geruimd voor een sterk variërende prijs: I deed van 5590 ct. De export was matig: los in éénmalige kratten werd verzonden naar Duitsland. Jonathan en Winston werden gewikkeld voor Engeland. De prijzen gingen nog in dalende lyn. Het aanbod was de laatste weken gróter dan tijdens de vorst, en deed de vraag iets verslappen. De prijzen: Goudreinette: I verpakt: 48: I grof: 50 -51; I: 44—4VL-; K.: 28—40; F.: 22—31. Jonathan: I grof: 59—60; I: 59—61; K.: 41—51; F.: 31—36. Golden Delicious: I verp.6175; I grof: 67-72; I: 53—61; K.: 43—57; F.: 30 36. Winston: I grof: 6367; I: 55—90; K.: 3350; F.: 16 27. Brabantse Bellefleur: I grof: 34; I: 26; K.21 25; F.: 8—10. Saint Remy: I grof: 37—38; I: 36; K.: 34—38; F.: 33—34. Kleipeer: I: 4048; K.: 4041; F.: 25. v. d. G. EIERVEILING MIDDELBURG. De minimumprijs voor pluimveehouders is ƒ1,85 per kg. BIGGENMARKT GOES (2-3-'54). Duur. Alles werd verkocht, tegen hoge prijzen. 68 weekse biggen rond 3, per kg levend, 60 a 80 per stuk). VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 6294 dieren, zijnde: 2524 vette koeien, ossen en gebruiksvee, w.o. 492 t.b.c.-vrij; 312 vette en graskalveren w.o. 187 l.b.c.-vrij; 2059 nuchtere kal veren, 1017 varkens, 122 biggen, 129 paarden, 8 veu lens, 96 schapen of lammeren, 27 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien ƒ2,30- ƒ2,98; Vette kalveren ƒ2— 2,50; Varkens (levend gew.) ƒ1,86ƒ1,90; Slacht- paarden 1,651,95, alles per kg. Graskalveren ƒ240ƒ420; Nuchtere kalveren 34 42; Biggen 35—60; Schapen 95ƒ140; Lam meren ƒ90ƒ110; Melk- en kalfkoeien ƒ780ƒ1150; Vare koeien 600ƒ800; Vaarzen ƒ575870; Pin ken 375585, alles per stuk. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 5111 stuks vee, zijnde: 1916 runderen, 257 vette kal veren, 1064 nuchtere kalveren, 230 slachtzeugen, 87 fokzeugen, 145 lopers, 1277 biggen, 124 schapen en 11 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van ƒ775—ƒ1115; Guiste koeien 600ƒ850; Kalfvaarzen ƒ6901075; Klam- vaarzen ƒ585700; Guiste vaarzen ƒ640ƒ725; Pinken ƒ430550; Graskalveren ƒ255365; Fok- kalveren ƒ95—ƒ160; Nuchtere slachtkalveren ƒ37,50 50; zware soorten ƒ5578; Drachtige zeugen ƒ275—ƒ365; Lopers ƒ80—ƒ110; Biggen ƒ46 ƒ70; Schapen ƒ65—ƒ75; Vette schapen ƒ78ƒ115 alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 586 stuks. Prijzen: Extra kwaliteiten 3 ƒ3,10, le kw. 2,80—2,90, 2e kw. 2,552,70, 3e kw. ƒ2,35ƒ2,45; vette stieren 2,65; worstkoeien ƒ2,152,30, alles per kg gesl. gewicht. Vette kalveren' zware soorten van 2,30 2,45; idem middenklasse 22,20; idem lichte soorten 1,651,90; Nuchtere slachtkalveren 1,10 1,20 zware soorten 1,36—1,48; Slachtzeugen 1,66 ƒ1,75 met 4 kg tarra; Jonge slachtvarkens ƒ1,82 1,88 met 4 kg tarra, alles per kg lev. gew. Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingar nituren Constructiewerkplaatsen HILVERSUM Neuweg 60-62 Tel. K 2950 - 6462 AANGEBODEN: van de Coöp. Suikerfa briek te Sas van Gent a 30,-. Brieven onder No. 866, Bureau „De Vrije Zeeuw" te Terneuzen. Te koop gevraagd: een dubbele defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs en aantal schijven onder letter A.Z., Bureau van dit blad te Terneuzen van Notaris E. D. VAN DE VELDE te Tholen, zal op VRIJDAG 12 MAART 1954, des voormiddags om 9.30 uur, op de haven te Tholen, ten verzoeke van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Eiland Tholen" G.A. Sint-Annaland, een publieke verkoping houden van door diverse landbouwers ingebrachte waaronder: Tractoren, Combine, Dorsmachines, Per sen, Zaaimachipes, Aardappel- en Bietenrooiers, Loofplukkers, Hooiharken, -keerders en -schudders, Faarden- en Tractorploegen, Eggen, Cultivatoren, Motoren, enz. enz. Kijkdag: op Donderdag 11 Maart 1954, tussen 9 en 5 uur. Verkoping a contant. Op enkele afdelingen der STICHTING VOOR DE LANDBOUW, Raamweg 26 te 's-Gravenhage, kunnen worden geplaatst SECRETARESSEN Na ingewerkt, te zijn dienen gegadigden in staat te zijn vergaderingen stenografisch op te nemen. Diploma Mulo en steno-typen vereist. Zij die in het bezit zijn van het diploma ener middel bare school genieten de voorkeur-. TEVENS WORDEN GEVRAAGD STENO-TYPISTES Diploma Mulo en steno-typen vereist. Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan bovengenoemd adres. Zeil- en Zakkenhandel GOES J. A. van der Goeskade 11 Telefoon 2328 (b.g.g. 3166 of 3256 Reparatie van Jutezakken en Dekzeilen FIRMA FRANKEN 8. VAN WEEL - GOES

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 9