Nieuwe uitgaven Korte wenken voor de praktijk Hoe zal de voorjaarsgrondbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen uitgevoerd kunnen worden? De verstrekking van gips in het rampgebied ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD (Niet voor geïnundeerde grond). Het najaar van 1953 is zeer droog geweest en dientengevolge is het op wintervoor ploegen dan ook onder zeer droge omstandigheden gebeurd. De grond lag na deze bewerking dan ook in het algemeen behoorlijk vlak. Door het aanhoudend gunstige weer is er toch nog heel wat voorbewerkt. Dit viel niet altijd zo mee, omdat de omgeploegde voren te weinig verweerd waren. Tot Februari 1954 is er weinig regen gevallen en daarna heeft het flink gevroren. Dit voorjaar is dus te verwachten een flinke, losse laag natuur lijke grond, die weinig moeilijkheden zal geven bij de bewerking. Er kan echter nog wel wat tussen beide komen en wel de weersomstandigheden van nu totdat de grond zaaiklaar gemaakt kan worden. Komt er nog een lange tijd tussen met veel regen, dan kan de genoemde natuurlijke laag grond wel aanmerkelijk minder worden en zal het met de voorjaarsgrondbewerking weer oppassen zijn. Alvorens iets te zeggen over de voorjaarsgrond bewerking op de zwaardere kleigrond lijkt het ons goed om iets te zeggen over de bewerking op de zeer lichte grond. Van dergelijke grond wordt er in het voorjaar heel wat geploegd en soms vlak voor het zaaien. Wij menen dit ten sterkste te moeten afraden en wel om de volgende redenen: a. de grond wordt te veel doorlucht en houdt het vocht dan moeilijk vast; b. bij het zaaien (zaaimachine) zal het moeilijk zijn om dit op de gewenste diepte te kunnen doen. Het beste is daarom dergelijke grond, als het mogelijk is," zo vroeg mogelijk te ploegen, zodat deze nog wat kan bezakken. Bij later ploegen zal men steeds ondieper moeten werken om toch zo weinig mogelijk losse grond te krijgen, daar de tijd van bezakken voor het zaaien steeds korter wordt. Dit houdt echter niet in, dat alle lichte grond, die nog geploegd moet worden, zo bewerkt moet wor den als hiervoren omschreven. Slechte ontwate- de, stugge, slempige grond zal misschien een die pere bewerking nodig hebben om wat meer lucht in de grond te krijgen voor een goede ontwikkeling van het te zaaien gewas. Voor zwaardere gronden, die reeds vorig najaar geploegd zijn en dan dit voorjaar alleen met egge bewerkt zullen worden, geldt ongeveer hetzelfde. Minder goed ontwaterde, stugge, slempige grond zal men dus ook wat dieper moeten bewerken om wat meer lucht in de grond te krijgen. Ook de gronden, die een grove ligging hebben (veel hoogten en laagten), zullen indien mogelijk wat dieper bewerkt moeten worden om overal wat losse grond te krijgen. Zou men dergelijke grond ondiep bewerken, dan sleept men de losse, natuur lijke laag van de koppen af en krijgt men op plek ken alleen de natte taaie grond boven. Dit moet men zien te voorkomen en daarom zal een diepere grondbewerking nodig zijn met alle risico's daar aan verbonden. De goed ontwaterde, niet slempige of stugge grond zal men iets dieper bewerken dan de diepte, waarop men het zaad wil brengen. Voor de fijne zaden zal dit dus zeer ondiep zijn. Het kan wel eens moeilijk Worden om met zo weinig mogelijk bewerkingen toch een vlak zaaibed te krijgen. Een yzeren staaf achter elke egge ter breedte van elk veld kan heel wat doen. Ër mogen ook geen te diepe trekkersporen gemaakt worden, zodat kooi- wielen die groot genoeg zijn, niet gemist kunnen worden. Het is gebleken, dat er misverstand bestaat ten aanzien van de verstrekking van gips in het ramp gebied in 1954. De Rijksdienst voor Landbouwher- stel stelt geen gips beschikbaar uitgezonderd in enkele polders op Schouwen-Duiveland met het oog op de voorjaarsinzaai. Er is het vorig jaar her haaldelijk op gewezen, dat men voor dit doel een deel van de toewijzing 1953 moest bewaren. De gips, welke binnenkort wordt afgeleverd, is dus bestemd voor het najaar Reeds vroeg wordt met de distributie begonnen, daar ook nog dit jaar grote hoeveelheden voor de najaarsverstrekking moeten worden aangevoerd. Hierdoor zal het moge lijk zijn, dat in vele gevallen reeds bij de voorjaars inzaai gips ter beschikking van de landbouwers staat. Uitdrukkelijk wordt er echter op gewezen, dat deze .gips bestemd is, om bij de najaarsbewer king te worden gestrooid. De gips dient dan ook volgens de aanwijzingen van de landbouwvoorlich- tingsdienst te worden opgeslagen. Mocht men alle gips in 1953 reeds hebben ver bruikt en voor de teelt tvan bepaalde gewassen in het komende voorjaar toch gips willen strooien, dan zal men door de aankoop van afvalgips hierin kunnen voorzien. Vanzelfsprekend zal voor de aan koop, noch voor de rij- en strooikosten van deze afvalgips enigerlei Vergoeding worden betaald. Wanneer na de strenge vorst en voor het zaaien weinig regen meer valt, dan zal er dit voorjaar waarschijnlijk een dikke, losse laag grond aan wezig zijn, die moeilijk ondiep te bewerken is. In zo'n dikke losse laag grond is een diepere bewer king ook niet zo erg, daar men dan geen onnatuur lijke grond boven haalt. Het kan dan wel eens moeilijk zijn om fijne zaden toch niet te diep in de grond te brengen, vooral wanneer het voorjaar zeer droog is. Rollen vóór het zaaien kan dan mis schien helpen. J. SCHEELE. Axel, 25 Februari 1954. Wist U dat in het koude voorjaar de gewassen het fosfaat uit de voorraad in de bodem véél moeilijker opnemen dan uit een verse bemesting? De bekende paarsrode verkleuringen van de blad- punten en bladscheden bvj verschillende gewassen, zijn een aanwijzing voor een ernstig tekort aan fos faat in de plant. Door de koude verlopen de stofwisselings-processen in de plant veel trager en als gevolg hiervan is dan ook het vermogen van de wortels om plantenvoe- dingsstoffen op te nemen maar zeer gering. In het bijzonder geldt dit voor de opname van hot voorraadfosfaat uit de bodem, dat vooral in bepaalde gronden vrij sterk gebonden kan zijn. Het bacterie leven is in deze tijd van het jaar nog onvoldoende op gang gekomen om het fosfaat te kunnen mobiliseren. Bovendien is het wortelstelsel van de planten dan doorgaans nog onvoldoende ontwikkeld en vooral is dit het geval in fosfaat-arme grond. Afhankelijk van de fosfaattoestand van de, grond, van weersomstandigheden en andere factoren, kan in het voorjaar een kortere of langere periode van groeistagnatie optreden, als gevolg van een onvol doende voorziening in de behoefte aan gemakkelijk opneembaar fosfaat. Elk stadium in de ontwikkeling van een plant is van belang, dus ook het stadium van het aanslaan en de eerste uitgroei, waarin juist de basis voor de verdere ontwikkeling wordt gelegd. Het is daarom zaak er voor te zorgen, dat in het voorjaar het gras- en bouwland in ruim voldoende mate worden voorzien van een fosfaatmeststof die door het nog zwakke wortelstelsel zeer gemakkelijk kan worden opgenomen. C. den Engelsen, Veevoeding. Uitg. Fa G. W. den Boer, Middelburg. Prijs 1,90. We hebben maar één bezwaar tegen dit boekje: Het had eerder moeten verschijnen. Verder hebben we niets dan lof voor de duide lijke en overzichtelijke wijze waarop de stof be handeld is. Ook de foto's verlevendigen dit 80 pa gina's tellende boekje op aardige wijze. Jammer genoeg zal de op pag. 74 en 75 opgenomen tabel, waarin de waarde van de voedermiddelen verge leken wordt op grond van de prijs per 1 Jan. 1954, spoedig weer verouderd zijn. Een dergelijk over zicht is van groot belang voor hen, die veevoeder aan moeten kopen. Laten we hopen dat de belangstelling voor een doelmatige veevoeding in Zeeland zó groot wordt, dat spoedig een tweede druk nodig wordt. E. J. A. Hoogland, Mechanisatie van de bieten- oogst. Uitgave Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen. Prijs 1,—. Deze 25ste publicatie van het Instituut is ge maakt n.a.v. de demonstratie die het vorig jaar in het Noorden van Groningen werd gehouden. Ge zien de duidelijke wijze waarop het verslag is samengesteld en de vele uitverkochte voorgangers, durven we ook deze uitgave een goede toekomst te voorspellen. Ir. B. H. Olthoff en F. Mulder, Handleiding voor Zaadteelt op landbouwbedrijven. Uitg.: Staatsdruk kerij, Den Haag. Prijs 6,50. (Giro 425300.) Wie aan de veelzijdigheid van dit boekje mocht twijfelen moet de inhoud maar eens raadplegen. De uitgeverij heeft van het boekje wat moois ge maakt, dat we graag in handen van vele landbou wers zouden zien, vooral omdat naast de teelt ook de regelingen en de afzet besproken wdrden. 'OöPER ATIEVE ZUIVELFABRIEK „WALCHEREN". Op 1 Maart werd de algemene vergadering ge houden onder voorzitterschap van de heer S. Simonse te Sint Laurens in de bovenzaal van het Nederlands Koffiehuis. Het jaarverslag over 1953 werd goedgekeurd. Er blijkt uit dat van veehou ders ontvangen wgrd 16.322.670 kg melk met 3.72 vet. Er werd voor betaald 3.767,486,88 of ge middeld 23,06 cent per kg melk. Bijgekocht: wer den o.a. 2.023.817 kg melk, 20.200 kg boter, 85.194 kg ondermelk en 69.250 kg magere melkpoeder. De producten brachten op ƒ4.163.973,08. Van de vloeibare producten werd 60 los en 40 in flessen verkocht. De onkosten bedroegen 724.210,80 of 4,44 cent per kg melk. Op de balans komen voor als activa: gebouwen en machines ƒ425.000,beleggingen ƒ133.465,90, voorraden en vorderingen 293.743,31, geldmidde len ƒ636.810,72, terwijl als passiva voorkomen: reserve 108.275,37, pensioenfondsen 90.491,38, schulden op lange termijn 126.963,62, ledenkapi taal 339.743,48 en 823,546,08 aan schulden op korte termijn. Uit een geheim iveehhoek van Bram uit de Slikhoek 2 Maart. Zaterdag kwamen Willem en Plone op bezoek. Willem zal al vol kleine driftjes want hij wilde Maandag zomertarwe gaan zaaien. Hij had de zaai machine al gesteld; de Allis Chalmers stond tot zijn hals vol benzine en de Peko stond klaar afgewogen op de piezel. 't Was alles voor elkaar, de schoenen gesmout en dan starten. Ja, zei hij, zomertarwe moet je vroeg zaaien, als 't maar enigszins kan dan dér op. Nu zou ik hem gistermorgen (Maandag) wel eens zien staan kijken hebben, toen het zo hard sneeuwde! Hij had tarwe willen zaaien op dat hoge leidingstuk bij Jane van Ulle, want 't was er prima droog en er lagen al witte kopjes op, zei hij. Enfin nu kan hij wel effen aanzien, 't is weer 'volop winter en van sneeuw ben je in den regel niet vlug af. Bij Willem was de Heine's tarwe goed door de winter (van toen) gekomen, maar de Staring zag er iets minder uit. Nu was 't wel een beetje te zien. doch het stond nog niet vast wat goed of niet goed was. We zullen nu zeker nog wat geduld moeten oefenen. Willem vertelde nog dat hij bijna een gelukje had gehad vorige week. Hij had een lot van de Staats loterij en laat dat nummer nu maar één cijfer sche len met het lot dat de 30.000 won. Plone las het eerst en toen 't lot voor de dag. Eén cijfertje één ééntje maar. Dat was toch op 't kantje af geweest. Jonge, jonge, zei Plone, wat is dat jammer; dat is toch eigenlik aast gin verschil,hé? Ja, zei Willem, ik bin knap blieë, dat .jie et uut ezocht ei, want anders ad ik wat motten oren... Afijn, zei Plone, der zun wèr meer mensen zién, die een niete adden; we open laeter op beter. Wat zou je noe mie die dertig duuzend gullens edaen ei, zei Willem. Nou, dat weet ik niet zo gauw; ik ad zeker zo'n electries naaimachien ekocht en nieuwe stoelen en een nieuw kleed in den groten uuze. De ouwe stoelen nae de weunkaemer, een nieuwe loper in de gank en dan zatten we weer prontjes, zei Plone. Ja mèr, zei Willem, je bin nog nie an dertig duu zend gullen, oor! O ja, zei Plone, de bromfiets wég, want die be- gunt soms zo arig te doen en die is zo nikwillig soms, en in de plekke ervan... een auto. Best, zei Willem, laeten we ons eigen maer is rieke rekenen, 't geeft toch niks! Ja, zei Plone, en dan ad ik graeg nog een paer are stikken, want de miene, wees noe zelf is eerlik, bin toch êel wat kleiner dan die van bure Wanne. Dat zal wel óor, zei Willem. Wat nog, want je bint er nog nie. Een nieuwen aerd, zo'n antrecietkachel, die nooit rookt, zou ik nog willen én, ja zo'n warmwater- rese'voir met does, dan kun je bie 't ertendorsen je eigen is flienk onder annen nemen. Je dienkt toch nie, zei Willem, dat ik niet schoon bin? Wat zouën we toch 'n werk ehad én as ons lot toch is werkelik de 30.000 ewist was! (Advertentie). HER INZAAI VAN DOOR HET ZEEWATER OVERSTROOMDE GRONDEN: Gaarne vestigen wij er Uw aandacht op, dat wij U uit voorraad kunnen bedienen met zaaigerst en zaaihaver alsmede een uitgebreid sortiment voeder bieten in de ruimste zin genomen, waaronder de meest vooraanstaande en productieve rassen. De Lucerne „Triomphe du Nord" staat wegens haar welige groei, grote bladrijkdom en uitstekende wintervastheid vooraan in de rij van Lucerne- rassen. Ook Westerwolds Raaigras is uit voor raad leverbaar alsmede alle andere gras- en klaver soorten. GEBRS. DE JONGH, Postbus 85 Goes, tel.nrs. 2180 en 2180 (K 1100),

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 8