HET RIJKSVEETEELTCONSULENTSCHAP GEZONDHEIDSDIENST IN NIEUWE BEHUIZING Uit het Jaarverslag van over 1953 PAARDENFOKKERIJ 158 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Wij ontvingen dezer dagen het getypte jaarver slag vam deze dienst, dat 21 pagina's telt. Direct kwam bij ons de gedachte op, dat een dergelijk ver slag een ruimer verspreiding in gedrukte vorm verdient, zoals dit bv. met het regionale landbouw- verslag het geval is. Het verslag ademt sterk de gevolgen van de ramp doordat het aantal dieren over de gehele linie geringer is geworden. De gezamenlijke aankoop van vee via Landbouw- herstel heeft tot gevolg gehad, dat eind 1953 nog maar 200 stuks rundvee waren aangekocht. Tegen over het totale aantal verdronken stuks vee van ruim 7500, is dit slechts een gering aantal. In het verslag wordt verder opgemerkt dat verlaging van de prijs van sommige akkerbouwproducten geen merkbare invloed op het aanhouden van meer vee heeft gehad. In verschillende gebieden, o.a. Zeeuws-Vlaanderen, valt eerder het tegendeel te constateren, doordat er zich een groot gebrek aan melkers voordoet. Het gebruik van de schrikdraad is in sommige delen van Walcheren en Zeeuws- Vlaanderen door de practijk aanvaard, doch de be langstelling op Tholen en Zuid-Beveland is nog maar gering. De apparaten met batterij geven te veel storingen en worden daarom van geringe waarde geacht. Het prijspeil van de veevoedermiddelen is over de gehele linie gedaald, waardoor de kunstmatig gedroogde producten in verhouding duurder ge worden zijn. Er komt een toenemende belangstel ling voor de verbouw van stoppelknollen, hoewel deze teelt op zware kleigronden wel vrij veel be zwaren heeft. Rundveehouderij. Het aantal stuks rundvee was per Mei 1953 bijna 10.000 stuks minder dan in het voorgaande jaar; in December 1953 was dit aantal zelfs 13.000 stuks INHOUDSOPGAVE Bladz. Overzicht 153 Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M. 153 Nederl. Wolfederatie Afdeling Zeeland: Nabetaling over scheer 1953 153 Uit de Herverkavelingsgebieden154 Herverkaveling Waarde III Herverkaveling Zuid-Beveland Ledenwerfactie: Bevredigende resultaten 154 De zoutgevoeligheid van de verschillende ge wassen 154 Programma Stierenkeuringen 1954 154 Op de Ere-galerü 154 Zitdagen154 Zeeuws Voorlichtingsinstituut op Verzeke- ringsgebied. Z. V. V. Zeeuws Voorlichtingsinstituut voor de Brandverzekering. (Z. V. B.) Adviesbureau voor Oorlogs- en Rampschade Afdeling Goes Algemene Emigratie Centrale A. E. C.) Contractteelt Wij lazen voor U 155 De aardappel in het middelpunt 155 Areaalheffing en Fondsvorming aardappelen 156 Bestrijding mond- en klauwzeer in Europa 156 Boerderij en Organisatie 157 Radio 157 Uit het Jaarverslag van het Rijksveeteeltconsu- lentschap over 1953 158 Paardenfokkerij158 Albion de Klokhof, K. 2412. Gezondheidsdienst in nieuwe behuizing 158 Wormziekte bij paarden 159 Korte Berichten 159 Paard en paardensport 159 Hoe zal de voorjaarsgrondbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen uitgevoerd kunnen worden 160 De verstrekking van gips in de rampgebieden 160 Korte wenken voor de praktijk 160 Coöperatieve Zuivelfabriek „Walcheren" 160 Bram uit de Slikhoek 160 Marktberichten 161 De Boerenjeugd 163 Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw 165 Uit de Kringen en Afdelingen: 167 Agenda Algemene Ledenvergadering Kring Westelijk Zuid-Beveland der Z. L. M. Kort verslag jaarvergadering Afdeling Aagtekerke der Z. L. M. Kort verslag jaarvergadering Afdeling Grijpskerke der Z. L. M. Kort verslag algemene vergadering Afde ling Westkapelle der Z. L. M. minder. In de gebieden die niet onder de water snood hebben geleden is er geen vermindering van het totaal aantal stuks vee, doch wel van het aan tal melkkoeien, dat in December 1953 3500 beneden het aantal van December 1952 lag. De melkcontröle liep ook in omvang terug, door dat het aantal gecontroleerde koeien terug liep van 5300 tot 4937 en het aantal leden van 1177 tot 1103. Het contrólewerk werd op Schouwen en St. Philips- land stil gelegd, terwijl op Tholen en Zuid-Beveland dit gedeeltelijk het geval was. De gemiddelde productie-gegevens over de lacta- tieperiode 1952 zijn als volgt: 4644 Kg melk met 3,69 vet in 312 dagen. Deze cijfers hebben betrekking op 3310 melkliisten van koeien met een lactatie-periode van 260360 dagen. Het aantal melkmachines bleef op 21 gehand haafd. Voor de eerste keer werden cursussen in machinaal melken gegeven. Bij de geschenkzendingen bevindt zich ook een K.I. stier, die geschonken was door de zuivelfabriek in Oudega (Fr.). Op het eind van het jaar is men begonnen een plan uit te werken, dat beoogt om 3 X per week sperma te vangen, in plaats van 2 X per week, zoals tot nu toe gebruikeliik is. Het is dan echter noodzakelijk, dat het aantal beschikbare stieren met 1 of 2 wordt uitgebreid. Men wil hierdoor trachten te bereiken dat het percentage drachtige dieren na 1 inseminatie hoger wordt, wat mogelijk geacht wordt, omdat men dan geen sperma van 4 dagen oud meer behoeft te gebruiken. Het totale aantal inseminaties liep terug van 17.877 tot 15.354, bij een aantal dieren, dat vermin derde van 9873 tot 8528. Het drachtigheidspercen- tage na eerste inseminatie liep terug van 51,4 tot 49,7 In het verslagjaar werden van de in totaal 585 aangeboden stieren 392 of te wel 67 goedgekeurd. Op de rundveekeuringen werden 1661 dieren aangevoerd, tegenover 1683 dieren in 1952, De door de Provinciale Commissie ter bevorde ring van de Rundveefokkerij ingestelde Commissie voor het Afstammelingen-onderzoek zette haar werk voort. Ook het onderzoek naar de mesterij in Zeeland, dat werd uitgevoerd op het Proefbe drijf in Bruinisse, verliep gunstig in de winter 19521953. Helaas moest deze mestproef tenge volge van de inundatie afgebroken worden. Varkens. De vergelijking tussen December 1953 en Decem ber 1952 heeft 4000 varkens minder te zien, waar van 1500 voor rekening van Schouwen-Duiveland komen. Ook in Oost en West Zeeuws-Vlaanderen, alsmede in Zuid-Beveland, zien we het aantal var kens sterk afnemen, alleen op Walcheren nam het aantal iets toe. Ook de animo voor de stamboek fokkerij is afnemende, wat afgeleid kan worden uit het aantal ingeschreven zeugen, dat vermin derde van 54 tot 28. Schapen. Het totaal aantal schapen verminderde van 11855 tot 11062, ondanks een vrij sterke uitbreiding op Zuid-Beveland en in Oost Zeeuws-Vlaanderen. De Vereniging tot verbetering van het Schapen ras in Zeeland telde per eind Dec. 1953 in totaal 118 leden, w.o. 48 leden van de afdeling Melkscha- pen. Vorig jaar waren deze cijfers resp. 110 en 53. Geiten. De belangstelling voor de geitenfokkerij daalt voortdurend. Het aantal geitenfokkers bedroeg eind 1953 nog maar 634 tegen 703 een jaar daar voor. Albion de Klokhof, K. 2412 Deze hengst, lichtbruin, 5 jaar, kampioen van West-Vlaanderen, eerste jin Oostende, Ghistelle, Soignies en van de grote maats-vierjarigen op de jongste tentoonstelling in Brussel, aangekocht door „Venray," werd dezer dagen ingevoerd en inge schreven. De belangstelling aan de grens overtrof nog de verwachtingen. Formidabel paard, tot de grote maat behorend, mannelijk gebouwd met best geplaatste lange schouder, korte en sterke rug, ge spierde lendenpartij en een gehoekte, niet te brede achterhand, beste standen, zware, gespierde klasse benen met forse knieën en spronggewrichten, brede pijpen, geprononceerde kogels, mooie kronen en uitstekende voeten, iets onregelmatige stap en een actie in draf, die tot enthousiasme aanleiding geeft. Al met al een zeer markant paard, dat, vooral door zijn uitstekend fundament, van hoge waarde kan zijn voor de fokkerij en deswege goed werd ontvangen. Albion de Klokhof, zoon van de zeer zware Moustachu de la Wattine, thans 16 jaar en stam mend uit de lijn Aristo de Lombise-Kamp. Suc- cesseur d' Herse-Kamp. Albion d' Hor, voert het bloed van laatstgenoemde bovendien via Condé de Mouscron-Kamp. Avenir d' Herse en langs de lijn Islam de Hurogne-Cupidon de Kerque-Kamp. Es- poir de Quaregnon-Kamp. Avenir d' Herse. Een uitgesproken „Albion," in de in fokkerskrin gen gangbare betekenis van het woord, is hij des ondanks aUlerminst. Want; dit machtige, maar goedsoortige, nog jonge vaderpaard is best ge bouwd, maar niet in het malse, lieve familietype der Albions en der Avenirs. Echter vormen zijn zware klasse-benen en beste voeten daarvoor een royale compensatie. Waarschijnlijk is door deze importatie de fokke rij verrijkt en wel voobal in verband met de altijd weer nodige verbetering van benen en voeten, waarvoor Albion de Klokhof vermoedelijk zeer bruikbaar en zeer nuttig kan zijn. C. Het is al weer ruim een week geleden, dat de Gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland het nieuwe gebouw aan de rand van Goes officieel in gebruik nam. Het was een mooie dag voor deze Dienst, die vooral de laatste jaren een vaste plaats in het denken van iedere Zeeuwse boer heeft ingenomen. Een langdurige staat van dienst heeft deze orga nisatie nog niet. Dit bleek uit het overzicht van de voorzitter. Als laatste provincie werd in Zeeland in 1937, mede door toedoen van de Z. L. M., een vereniging tot bestrijding van de runder-t.b.c. op gericht. Deze ging aan het werk op vrijwillige basis en wist in het eerste jaar 1166 veehouders met 13.845 dieren te bewegen aan dit doel mee te werken. Het reactie-percentage bedroeg in die tijd 17.4 Men kon de ziekte wel constateren, doch maar moeilijk de grootste lekken gevormd door vee handelaren en consumptiemelkers wegnemen. De tweede wereldoorlog stak een spaak in het wiel van de vereniging, dat de Duitsers alleen op zekere voorwaarden wilden zien wentelen. Het bestrijden van de ziekte bij de consumptiemelkers werd als een eis van volksgezondheid per 1 Oct. 1942 verplicht gesteld. Op 1 Maart 1946 viel het besluit de Gezondheids dienst voor dieren op te richten in de vorm van een stichting, die wordt overkoepeld door de Stich ting voor de Landbouw. In het voorjaar van 1948 werd de barak op het Ravelijn De Groene Jager betrokken. De huis vesting, die het Landbouwhuis kon bieden, voldeed niet langer aan de bestaande behoeften. Met ingang van 1 Aug. 1948 werd de bestrijding van de runder-t.b.c. over de gehele provincie ver plicht gesteld. Intussen behoorde reeds 65 der veehouders tot de leden van de Gezondheidsdienst. Dit eerste seizoen (1948/'49) moest de gehele veestapel dus worden onderzocht. Op 58.000 dieren van 6500 veehouders werden 6100 reageerders aan getroffen. Dit reactiepercentage (10,6 was hoog, in vergelijking met dat van Walcheren (3.2 dat na de oorlog goed vee kocht. Vanuit deze cijfers is in 1950 de grote aanval be gonnen, die, onder de bekwame leiding van de directeur, gevoerd heeft tot het 2Vi jaar „te vroeg" vrij worden van de provincie Zeeland. Nu treden andere ziekten op de voorgrond, die vragen om een systematische bestrijding. Die van de runderhorzel vindt reeds lang plaats, terwijl de bestrijding van het besmettelijk verwerpen steeds vastere vormen aan gaat nemen. Daarnaast vra gen vele andere ziekten de aandacht. Het nieuwe laboratorium zal ruime mogelijk heden bieden om de bestrijding georganiseerd op te zetten. De „burgerlijke stand" van de rundveestapel geeft hiervoor de gegevens. Er zijn op 26 Februari heel wat gelukwensen aangeboden en suggesties gedaan. De belangrijkste suggestie leek ons die van de .heer De Groof uit Kruiningen, die meende dat de veterinaire weten schap om decentralisatie vraagt. Ook in de pro vincie zal men wetenschappelijk gelijke tred moe ten houden en onderzoekwerk moeten verrichten. Een dergelijk geluid kennen we ook van de zijde der landbouwwetenschap. Het oplossen van regio nale problemen kan op dergelijke laboratoria vaak beter worden uitgevoerd, omdat de bij het onder zoek betrokken personen beter met de plaatselijke bijzonderheden op de hoogte zijn. Dit doet niets af aan de doelstelling van de Stichting, die wil werken vóór en dóór de boer. Aan het slot van zijn rede drukte de voorzitter van de Stichting, de heer Jac. Lindenbergh, de taak van de Dienst, met betrekking tot de nieuwe huisvesting, aldus uit: .,Moge het een bewijs zijn van de verantwoorde lijkheid, die de Zeeuwse boer ten opzichte van de gemeenschap weet te dragen." Aan deze wens hebben we niets meer toe te voegen. B.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 6