erverkaveiingsgebieden ZITDAGEN Uit de Herverkaveling Waarde III Herverkaveling Zuid-Beveland resu Itaten Bevredigende 16— OP DE ERE GALERIJ De zoutgevoeligheid van de verschillende gewassen 7 PANOGEN (kwik) LIRO-THIRAM (TMTD) G, LIGTERMOET ZOON N.V. DUVEKOT's Graanhandel 154 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD We staan aan het begin van een nieuw groei seizoen in deze polder; het eerste na de ramp. Het zal geen gemakkelijk jaar worden. Het nog tame lijk hoge zoutgehalte is oorzaak dat het structuur- verval nog maar in beginsel aanwezig is op de goed begipste percelen; waar geen of weinig gips is gestrooid ligt de grond al dichtgeslempt. Het proefveldje bij de Gebrs. Verbrugge aan de Plat- dendijk demonstreert dit verschil opvallend. Indien we vóór Mei nog veel regen krijgen kan het zoutgehalte nog verder dalen. Bij scherp dro gend weer is er dan zeker kans op een harde, stugge bovengrond. De groei der gewassen zal dan traag verlopen. In deze hol staande gewassen is een welige onkruidgroei te verwachten. De ar beidsvoorziening op de grote bedrijven, sommige boomgaarden, het werken van vele kleine boeren bij de grote werken en de tijdelijke toewijzing van percelen, zullen dit beeld nog versterken. Boven dien komt hier nog een ander probleem om de hoek kijken, dat in alle verkavelingsgebieden nog aan de orde is geweest en dat nadien duizenden werkuren heeft gevraagd n.l.: dat de afgelegen percelen - en hoevele zijn er dat niet op Wal cheren worden verwaarloosd omdat ze misschien toch aan een ander worden toegewezen. Het is daarom in aller belang er hier eens na drukkelijk op te wijzen, dat er bij de toedeling reke ning gehouden wordt met de waardevermindering door onkruid volgens art. 17 van de Herverkave- lingswet. De goede boeren vinden hierbij dus in de wet een bescherming ten opzichte van minder soliede landgebruikers. Laten we hopen dat dit euvel hiermee voorkomen wordt en dat ieder er zijn eer in stelt schoon land in te leveren. Als de enkele „vuilboer" die er overblijft, bij de toedeling behoor lijk op zijn vingers wordt getikt, zal niemand dit erg vinden, want; „Wie zijn achterwerk brandt moet op de blaren zitten". De week van 22 t/m 27 Februari laat ons de vol gende resultaten zien: Hoek Grijpskerke Brouwershaven Zonnemaire Krabbendijke Nieuwvliet Kloetinge Wolfaartsdijk Nisse's-Heer Abtskerke St. Annaland Kapelle Yerseke Koudekerke Biervliet Oostburg Sluis Zuidzande 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 We hopen dat .we het zo nog een aantal weken houden. Het aantal ongeorganiseerde boeren in Zeeland is aan het minderen. Doch we zijn er nog niet zolang deze categorie uiterst schaars gewor den is. Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname 1 van artikelen is slechts geoorloofd met duide lijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. i ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden, niet- grondgebruikers, bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdag- avond aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345. Gewas Zoutgehalte Zomergerst 10.0 Voederbieten (wortelopbr.) 8.0 Suikerbieten (wortelopbr.) 7.5 Haver 6.5 Zomertarwe 4.0 Vlas (vezelkwaliteit) 3.0 Aardappelen (cons, kwaliteit) 1.5 Uien 2.5 Wierbonen 2.0 Blauwmaanzaad 1.5 Erwten 0.6 Bruine bonen 0.5 Lucerne 6.0 Rode klaver 3.0 >Ien houde zich daarom in alle gevallen aan de inzaai-adviezen, die de R. L. V. D. op grond van de verkregen C-cijfërs geeft. RED. PROGRAMMA VOORJAARSSTIERENKEURINGEN 1954. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. Maandag 8 Maart. Nw.- en St. Joosland 8.15 uur J. Francke Lewedorp 's-Heerenhoek 9.30 M. Vermue 10.30 Tegenover Landb. school Borssele 11.- Dorp Driewegen 14.- De Dreu Ellewoutsdijk 15.— Gebr. Smallegange Donderdag 11 Maart. Kleverskerke Kloetinge Yerseke Kruiningen Krabbendijke Schore Kapelle 9.15 uur 10.— 11— 13.- 14.- 15— Dorp Aernoutse Bij de Kerk Poley, Zanddijk Peman Kakebeeke Bij de Kerk Veilingsgebouw De thans binnengehaalde oogst in Argentinië zal aanzienlijk liggen beneden die van het recordjaar 1952/1953. De maïsoogst belooft één der beste van de laatste 10 jaar te worden. Als de totale graanexport in 1954 7 millioen ton zou belopen, dan zou er nog een eindvoorraad van 3,4 millioen ton overblijven. Zelfs bij een zeer matige oogst in het komende seizoen, zou er nog een behoorlijk export-overschot voor dat jaar over blijven. In verband met de herverkaveling van de Zak van Zuid-Beveland, zal dit gebied opnieuw in kaart gebracht worden. Dit zal gebeuren met behulp van foto's, die gemaakt zullen worden vanuit een vlieg tuig, dat U binnenkort boven Zuid-Beveland zult kunnen zien vliegen. In verband hiermede zullen op verschillende plaatsen grote witte schijven op de grond aange bracht worden. De nauwkeurigheid van de te maken kaart eist, dat deze schijven tot op de centi meter op de juiste plaats blijven liggen. Daarom wordt de bevolking verzocht deze schij ven ongemoeid te laten. Mocht om de een of an dere oorzaak toch een verstoring optreden, dan dient het Gemeentebestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden. In geen geval mag men de eventueel verstoorde schijven zelf weer zo goed mogelijk herstellen. HET BUREAU VAN UITVOERING HERVERKAVELING ZUID-BEVELAND. Nu in de komende weken vele van onze lezers de resultaten van het zoutonderzoek nogmaals on der de ogen zullen krijgen, lijkt het ons dienstig de zoutgrenzen van de verschillende gewassen te pu bliceren. Deze zijn ontleend aan de publicatie van de heer Dr. C. van den Berg: De inundaties gedurende 19441945 en hun gevolgen voor de landbouw deel VI. De reactie van de landbouwgewassen op het zoutgehalte van de bodem. Onder zoutgrens wordt dan dat zoutcijfer (C-cij- fer) Verstaan, waarbij minstens 75 van een ge middelde normale opbrengst bereikt kan worden. Uiteraard spelen de weersomstandigheden in het jaar van inzaai een alles overheersende rol. Doch juist omdat de hieronder weergegeven getallen ge- midelden over vele jaren voorstellen is de betrouw baarheid van de hierop gebaseerde adviezen des te groter. Opnieuw kunnen wij een aantal jubilea van ar beiders op landbouwbedrijven melden en wel van: De heer Jac. de Feijter Czn, die op 1 Maart 1954 35 jaar in dienst was op het bedrijf van de heer L. W. de Regt (voorheen L. de Regt) te Zaamslag. De heer P. Rooze, die op 15 Maart 1954 eveneens 35 jaar werkzaam was op het bedrijf „Ceres" van de heer C. M. v. d. Broecke te Aardenburg. De heer G. L. de Zutter was op 1 Maart 30 jaar in dienst bij de fam. D'Hoore te Sluis. De heer Jac. de Gardeijn was 1 Maart 30 jaar werkzaam bij de fam. Van Dijk te Groede. De heer P. de Koning was 1 December 1953 36 jaar in dienst bij de fam. De Smit te Oostburg. En tenslotte de heer C. Beekman, die 1 Maart 25 jaar werkzaam was bij de fa. B.oone te Nieuw en St. Joosland. Wij wensen de jubilarissen, alsmede hun werk gevers van harte geluk. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED. (Z. V.V.) MIDDELBURG: Donderdag 11 Maart a.s. in Café „De Eendracht" van 1316 uur (de heer Cevaal). KORTGENE: Donderdag 11 Maart a.s. in Hotel „De Korenbeurs" van 1113 uur (de heer Wegner). AXEL: Zaterdag 13 Maart a.s. in „De Graanbeurs" van 2.304.30 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw polissen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzetverzekering controleren door onze adviseurs. Vraagt inlichtingen bij het afsluiten van nieuwe posten. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 11 Maart a.s. in „Hof van Holland van 10.3012.30 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw brandpolissen controleren en vraagt inlichtingen bij het afsluiten van nieuwe posten. ADVIES-BUREAU VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. KRUININGEN: Woensdag 10 Maart, van 10—12 uur, in Café „Korenbeurs". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 11 Maart, van 1113 uur, in Café „Gaakeer". ZIERIKZEE: Donderdag 11 Maart, van 1114 uur, in het „Huis van Nassau". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 13 Maart, van 11 13 uur, in Café „De Druiventros". KORTGENE: Donderdag 18 Maart, van 10,30—13 uur, in Hotel „Korenbeurs". ZIERIKZEE: Woensdag 24 Maart, van 1113 uur, Donderdag 25 Maart, van 1114 uur, in het „Huis van Nassau". ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE. A. E. C.) AFDELING GOES. Iedere Maandag van 20—21 uur op het Land bouwhuis te Goes. CONTRACTTEELT. Brengt of zendt Uw teeltcontracten vóór het af sluiten ter beoordeling aan het Secretariaat der Z. L. M. Dit geldt ook voor de afrekeningen. Zaadbehandeling met: vloeibare droogontsmetter ROTTERDAM *-*«<• -• -t, s 2EWk- msgj i Vertegenwoordiger GOES

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 2