UIT DE KRINGEN EN AFDELINGEN LEDEN WERVEN LEDEN. RONDOM DE BOERDERIJ. KRING WESTELIJK ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. AFDELING GRIJPSKERKE. AFDELING WESTKAPELLE. -v ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 167 Sinds ongeveer 1900 heeft zich op de zandgron den een agrarische revolutie voltrokken, met als gievolg stijging van de welvaart Door het groot aantal ontginningen steeg de gemiddelde bedrijfsgrootte, doch nadien werden weer vele bedrijven gesplitst. De mogelijkheid van landaanwinning door ontginning is thans niet groot meer. Door de toename: van onze agrarische bevolking is er een groot tekort aan cultuurgrond ontstaan. Niet elke boerenzoon zal daarom boer kunnen worden. Wel zijn er nog grote oppervlakten cul tuurgrond door inpoldering bij te winnen, doch deze zouden deels bestemd moeten worden voor het saneren van de te kleine, bedrijven op het oude land door middel van ruilverkavelingen. De ge organiseerde landbouw heeft zich dan ook uitge sproken, dat een belangrijk deel van de nieuw aan te winnen gronden voor dit doel zou dienen te wor den bestemd. Het overschot aan boerenzoons is in Noord- Brabant wel het grootst. Gevolgen hiervan zijn o.a. verder gaande splitsing van bedrijven en stij ging van de gemiddelde huwelijksleeftijd (32 jaar), voorts ook het ongetrouwd blijven. Voor hen die boer willen worden en hier niet kunnen slagen om een bedrijf te krijgen, biedt emigratie kansen. Daarnaast dient tijdig voorlichting te worden ge geven over beroepskeuze. Er zijn immers ver schillende, beroepen, waar onze agrarische jonge ren zich goed thuis kunnen voelen en die een goede bestaansmogelijkheid bieden. Bij de gedachtenwisseling, waarvan4ruimschoots gebruik werd gemaakt, kwam o.a. het gebrek aan credietmogelijkheden voor jonge boeren naar voren. Een goede credietregeling voor vestiging b.v. in de Zuid-Oostpolder is nodig. Deze polder immers zal straks mede worden benut voor sane ring van het oude land. Wil men verdergaande splitsing van bedrijven tegengaan, dan stuit men op het erfrecht, waardoor een regeling in dezen niet eenvoudig is. Dat de kinderen op het kleine bedrijf hierin van jongsaf worden opgenomen is vaak een economische noodzaak, daar hun arbeid niet gemist kan worden. De, moeilijkheden doen zich dan echter later voor, wanneer zij een eigen bestaan willen gaan beginnen. Aan beroepskeuze-voorlichting dient daarom vooral ook op de zandbedrijven meer aan dacht te worden besteed. Voor het saneren van de kleine bedrijven heeft geen land die mogelijkheden zoals Nederland.' Wij kunnen immers nog grote oppervlakten door inpol dering bijwinnen en hiermee het kleine boeren- vraagstuk op den duur geheel of grotendeels op lossen. Deze interessante lezing met gedachtenwisseling gaf aanleiding om te besluiten dit onderwerp in een volgende vergadering verder te behandelen en hier aan dit najaar b.v. eens een streekdag te wijden. Nadat nog enkele mededelingen waren gedaan werd hierna de vergadering door de voorzitter met een woord van dank voor aller medewerking ge sloten. Enige tijd geleden verzochten wij onze Afdelings besturen om deze wintermaanden aandacht te willen schenken aan het werven van nieuwe leden. Nog steeds zijn er immers mogelijkheden om het ledental uit te breiden, terwijl meer leden betekent een sterker organisatie. Voor het behartigen van ons aller belangen dienen allen immers die het met onze doelstelling eens zijn, zich hecht aaneen te sluiten. Verschillende bestuursleden van afdelingen zijn hiervoor op pad geweest om te praten met hen, die tot nu toe niet georganiseerd waren. Het resultaat is, dat wij intussen aanmelding ontvingen van 22 nieuwe, leden en wel van de volgende afdelingen: Fijnaart 7; Werkendam 3; Lage-Zwaluwe 3; Din- teloord 2; Meeuwen 2; Heeze-Loende 1; Dussen 1Hilvarenbeek 1Sprang-Capelle 1 en 1 lid buiten afdelingsverband (Breda). Een woord van dank voor onze ledenwervers en een woord van welkom tot onze nieuwe leden. Mogen zij zich spoedig bij onze organisatie thuis gevoelen. Wij weten, dat nog meer aanmeldingen op komst zijn en komen hier dus nader op terug. LAND VAN ALTENA. Terwijl we deze regelen schrijven is na de korte vrij strenge winter en een mooie kalme dooi, van daag weer een winters- gezicht voor ons oog ont rold, en dat per 1 Maart 1954. Gelukkig breken zo juist de steeds sterker wordende zonnestralen, de wel iets buiige lucht, waardoor dit korte sneeuw beeld weer spoedig vergeten zal zijn, althans zo lijkt het. De akkerbouwer ziet dat sneeuwwater n.l. met lede ogen gaan, want de zo bij uitstek mooie struc tuur, zou bij soms te overvloedige hoeveelheden water, sterk achteruit kunnen gaan door het weer dichtslaan van vele klei- en zandgronden. Wanneer het dan ook maar even „drogen" wil zal de meeste grond zelfs spoedig zaaiklaar ge maakt kunnen worden. Over dat zaaiklaar maken in onze streek en waarom ook niet bestemd voor andere streken, al is onze streek, naar wel eens beweerd wordt, 50 jaar achter) wil ik toch eens iets opmerken, hopen de dat velen dit ter harte kunnen'en zullen nemen. Om vooral het machinaal maaien van erwten, wat in deze streek reeds met zeer veel succes meestal goed en toch niet te duur gebeurt, wer kelijk voor 100 goed te kunnen doen verlopen, is beslist nodig een volkomen vlakke ligging van de grond waarop men erwten zal telen. Vorig seizoen zijn in deze zo „achterlijke" streek, met slechts een gedeelte bouwland, reeds een 4-tal grote erwtenmaaimachines (alle in loonwerkers handen) aan het werk geweest. Het is hierop dat ik speciaal de aandacht wil vestigen, wanneer de ligging van de te maaien percelen erwten niet vol doende vlak is, zal dit stagnatie veroorzaken en minder kwaliteit van het werk. Het aantal van deze machines is inmiddels al weer uitgebreid en zal (vermoedelijk met iets kleinere machines) nog wel meer worden uitge breid. Laten we echter hopen, dat niet, zoals in zeer vooruitstrevende gebieden wel het geval blijkt te zijn met de uitbreiding van combines, ook hier een te groot aantal machines tot gevolg zou hebben een te geringe rentabiliteit. De gevolgen daarvan heeft men vorige zomer kunnen zien, in sommige streken reden de loon werkers met de combines als het ware tegen elkaar op (snelheden van 8 a 9 km, waren geen zeldzaam heid) om toch in de kortst mogelijke tijd een groot aantal ha te kunnen bewerken. De gevolgen waren dan meestal minderwaardig werk, althans te veel graanverlies, wat bij normaal werken niet gebeurd zou zijn. Om echter van de loonwerker goed werk te kun nen eisen, dient de boer te zorgen voor een zeer gelijkmatige vlakke ligging van de erwtenper celen. Daar vooral hier in de streek wel voor 80 a 90 met trekkerploegen en vrijwel altijd met diverse typen eenzijdige ploegen geploegd wordt, waardoor de grondligging vrijwel steeds te weinig gesloten is, zal men hier daarom de uiterste zorg aan het gelijk maken dienen te besteden. De daar aan te besteden extra zorg zal deze zomer zeker worden beloond door beter werk, zowel bij machi naal schoffelen, als oogsten. ALGEMENE LEDENVERGADERING op Zaterdag" 13 Maart a.s., om half drie, in „De Prins van Oranje" te Goes. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Rekening en verantwoording o|ver 1953. 5. Jaarverslag. 6. Bestuursverkiezing wegens periodieke aftre ding van de heer J. M. Klompe (herkiesbaar). 7. Verkiezing van een Hoofdbestuurslid wegens periodieke aftreding van de heer Jacs. van 't Westeinde. 8. Lezing door de heer Ir. P. R. Bouman, Rijks- landbouwconsulent voor Zeeuws-Vlaanderen, onderwerp: „Landbouwarbeid nu en in de toekomst". 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Daar de lezing van Ir. Bouman zeer belangwek kend is, is een grote opkomst dringend gewenst. JUL. KLOMPE, Voorzitter. A. E. BRUIJNING, Secretaris. JAARVERGADERING AFD. AAGTEKERKE, GEHOUDEN OP 23 FEBR. j.l. De Voorzitter, de heer S. de VisserMaljaars, memoreert in het kort het afgelopen jaar. Dit jaar is wel zeer belangrijk geweest daar wegens de her verkaveling alle boeren hun nieuwe kavel kregen toegewezen. Degenen die goed terecht zijn gekomen hoort men niet, doch wel degenen die het minder goed troffen. Wanneer laatstgenoemden gegronde redenen hiervoor hebben, zullen zij nog steeds be zwaar moeten blijven maken. Als hiertoe de moge lijkheid bestaat, kunnen zij van de Z. L. M. op medewerking rekenen. Wat de opbrengst en prijzen voor de landbouw betreft is het over het algemeen een goed jaar ge weest. Met de beste wensen voor 1954 voor gezin en bedrijf verklaart spreker de vergadering ge opend. Uit de jaarverslagen bleek dat er in het afgelo pen jaar twee leden bedankten, terwijl 7 nieuwe lederi werden bijgeschreven. De afdeling telt thans 61 leden. Er was een goed batig saldo in kas. Door de afdeling werd deze winter een cursus georganiseerd in Veeverloskunde. Als bestuursleden werden met grote meerder heid van stemmen de heren K. Brouwer en A. Klaas als zodanig herkozen. De Voorzitter werd wederom als afgevaardigde naar de Kring be noemd, terwijl als afgevaardigden naar de alge mene vergadering werden gekozen de heren K. Brouwer en P. de Visser Wzn. De leden werden opgewekt met hun koeien deel te nemen aan de rundveekeuring te Aagtekerke, waarvoor een bedrag uit de kas beschikbaar werd gesteld. Bij de rondvraag werd nog breedvoerig gespro ken over de herverkaveling en over het kopen en pachten van grond. Gevreesd werd dat in de toe komst hiervoor bijna geen vrijheid meer zal be staan. Gevraagd werd nog of er in de drukste periode van de landbouw niet wat meer arbeiders vrijgegeven kunnen worden door de cultuurtech nische dienst, daar de arbeiders dan beter in de landbouw kunnen worden tewerkgesteld dan dat ze werk verrichten dat niet van direct belang is. De Voorzitter zegt dat dit door Kring- en Hoofd bestuur reeds met de bevoegde instanties is be sproken, doch dat wordt betwijfeld of dit het ge wenste resultaat zal opleveren. De Secretaris, P. DE VISSER Wzn. De afdeling Grijpskerke der Z. L. M. hield Woens dag 24 Februari haar jaarvergadering, onder voor zitterschap van de heer A. W. Cevaal. De voorzitter sprak de hoop uit, dat 1954 voor ons weer een gezegend jaar mag wezen. De secretaris-penningmeester bracht zijn versla gen uit waaruit bleek dat 1953 een goed jaar voor de afdeling was en ook een goed boerenjaar. De kas sloot met een batig saldo van 210,Intussen was de Algem.-Secr. Mr. Schlingemann ter verga dering gekomen. Mr. Schlingemann besprak voor ons de problemen die er zijn op landbouwgebied, vooral voor de provincie Zeeland en gaf ook ophel dering over de P. B. O. Na de hieruit voortgeko men vragen te hebben beantwoord kregen we de journaalfilm 1953 nog te zien. K. POPPE, Secretaris. Verslag van de algemene vergadering. De voorzitter P. K. v. Rooijen heette alle aanwezi gen hartelijk welkom, in 't bijzonder de heer Nieu- wenhuize, hoofdassistent voor bedrijfseconomische aangelegenheden, die deze avond sprak over kost prijsberekening volgens L. E. I.-boekhoudingen. Het is veelal de gewoonte, op de jaarvergadering een blik terug te slaan in het jaar dat voorbij ging. Dankbaar willen wij evenwel memoreren, dat voor ons die buiten het rampgebied liggen, het jaar 1953 als goed kan worden aangemerkt. Ook de finan ciële uitkomsten, waarvoor wij al verschillende ma len gevreesd hebben, was voor de meeste gewassen goed. Voor 1954 zijn de voortekenen minder gun stig; verhoging van de vaste lasten, maar verlaging van de bietenprijs; extra onkosten voor vervanging van vele percelen uitgewinterde tarwe, maar geen kans op verhoging van de richtprijs. Laten wij ech ter niet te pessimistisch zijn en het nog onbekende deel van 1954 met vertrouwen tegemoet gaan, in trouwe plichtsbetrachting, ook ten opzichte van onze organisatie. Hopende dat het voor ons allen een goed boerenjaar mag zijn, waarop wij straks met dankbaarheid mogen terugzien. Dan volgde het jaarverslag en het financiële verslag, waaruit bleek dat er een kleine financiële achteruitgang is. Het ledental bedroeg per 1 Jan. 1954 90. Dan werd overgegaan tot het verkiezen van één bestuurslid, wegens periodiek aftreden van de secretaris J. Lievense; deze, werd met algemene stemmen herkozen. Hierna gaf de voorzitter het woord aan de heer Nieuwenhuijze. Deze gaf een overzicht Van het op stellen van kostprijzen, zoals die door het L. E. I. worden verricht. Aan de hand van. grafieken gaf spr. een duidelijk overzicht welke gewassen de laat ste jaren een gunstig, en welke een minder gunstig resultaat gaven. Bij het beantwoorden der vragen die hierover loskwamen, bleek wel dat spr. bij uit stek met deze materie op de hoogte is. Na de pauze vertoonde de heer Sinke het film journaal der Z. L. M., wat zeer in de smaak (viel. Na de rondvraag die niets opleverde, dankte de voor zitter de heer Nieuwehuijze voor zijn duidelijke uit eenzetting, de heer Sinke voor het vertonen van de mooie film en de leden voor hun opkomst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 15