LANZ getrokken 6' Maaidorsmachine N.V. Louis Nagel Co. - Arnhem Graslanddag 1954 1MARIBO- André Begheëjn Gepraepareerde C. A. BOT N.V. ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 Technische voordelen Alewijnse's Ochtendvoer D. Alewijnse&Zn 2 Juni a.s., een Landelijke Graslanddag JL FA.IIEVÉ&CO Z AA (polyploïd) LANDBOUWBUREAU WIERSUM GRONINGE Beheer en Bestuur in Polderzaken Rud Sack Zaainrtachines BERKHOUT, MIDDELBURG - Bijkantoor GOES Landbouwhuis - ZIERIKZEE il62 ZEEUWSGH LANDBOUWBLAD Benodigde trekkracht 28—35 PK Transportbreedte 273 cm C22J40 Capaciteit 25002800 kg per uur Speciaal bestuurbare loopwielen Uitgerust met beuker, 2de reiniging, sorteercylinder en draaibare verdeler Vraagt speciale folders en nadere inlichtingen IMPORTEURS: P. CALANDWEG 2 TEL. 27446 (2 lijnen) Aangesl. bij de Coöp. Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht Voedert Uw Kippen In iedere 5 kilo-zak zit een aardige verrassing. Middelburg - Tel. 2329 In samenwerking tussen de Stichting voor de Land bouw, het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, de Combinatie Groningen voor Ratio nele Bedrijfsvoering en de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst zal er op worden georganiseerd in Aduard, gelegen in hel Centrale Weidegebied van Groningen. Deze dag zal in de eerste plaats dienen voor demonstraties met de onderscheidene werktuigen voor de weidebedrij- ven, terwijl daarnaast een open stands terrein zal worden ingericht. Aan de demonstraties kan worden deelgenomen met o.a. de volgende werktuigen: Maaimachines, hooi oogstwerktuigen, mestverspreiders, laders, dakrui tersiepen, weidesiepen, kunstmeststrooiers, inkuil- machines en schuurhooi-installaties, terwijl voor de open stands o.m. de volgende rubrieken zijn opge nomen: Melkmachines, elevatoren, ruiters en rui- terslepen, weide-afrasteringen, stalinrichting, gier- pompen, -vaten en -verspreiders, zelfwerkende wei- depompen, hooi- en groenvoederblazers, silo-afdek kingen, stalventilatie en A.I.V.-zuur menginstallatie. Voor fabrikanten van werktuigen voor de weidebe- drijven, die voor deze Graslanddag een inzending wensen te doen, bestaat de gelegenheid tot opgave tot 22 Maart a.s. De opgaven moeten worden ge richt aan het Secretariaat van de Voorbereidings commissie Graslanddag '54, p a Stichting voor de Landbouw, Landbouwhuis, Groningen (Tel. 21741). Licve's Bloedpoeder prik kelt de maag en darm- klieren tot sneller en vol lediger verwerken van het voedsel. Zo verhoogt U Uw vlees- en melkproductie. Elke gulden besteed aan. Lieve's Bloedpoeder levert voor ettellijke guldens extra melk of vlees op. Uitvoerige voedingsproeven hebben dit bewezen. Bovendien zijn de dieren gezonder en sterker. Proefpakket van 5 kg f 9.- KORTEDI/K 16 VLAARD1NGEN If IK FR'BYE TJEN Z A;A Zeer hoge wortelopbrengst Hoog suikergehalte Veel blad, daardoor geschikt op zandgrond Het eerste polyploids ras in Nederland ingevoerd In Denemarken het meest verbouwde ras In België algemeen verbouwd J|(. fHAft Bw leverancier of Door het Bestuur der Kring West Zeeuwsch-Vlaan- deren der Z. L. M. zal een cursus gegeven worden op het gebied van het en wel door de heer A. v. d. LINDE, Kothastraat, Oostburg, Technisch Ambtenaar bij de Provinciale Waterstaat. Zij die wensen deel te nemen aan bovengenoemde cursus kunnen zich opgeven bij de Kring-Secretaris der Z. L. M., de heer J. J. ROSSEEL, Markt 19, Aar denburg, en verder bij alle voorzitters der dorps afdelingen der Z. L.M., Kring West Z.-Vlaanderen. Spoedige opgave gewenst. Het Bestuur der Kring, J. J. ROSSEEL, Aardenburg, Markt 19. na vele jaren nog steeds de BESTE 2 m 13 rij nokkenrad-systeem en autostuur met achterwielen 1.10 m, steeds voorradig. TELEFOON 44 IJZENDI.1KE Waar niet vertegenwoordigd, plaatselijke AGENTEN GEVRAAGD P Ongekende perspectieven voor de Plant- uienteelt. Engeland het gehele jaar open voor uien- invoer enz. Vraagt ons offerte en nadere toelichting. PRAEPARATIEBEDRIJF A 358 Telefoon K 2295—270 ^^^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^,^^SSSSSXSSSSSSSSSSSS^ Uw Brandverzekering :K'

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 10