ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Nederlandse Wolfederatie G.A., afd. Zeeland ZATERDAG 6 MAART 1954. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Nabetaling over scheer 1953: 33'/3 °/o D. J. VAN DER HAVE Bestel uiv zaaizaad aog vandaag! No. 2213. Frankering bij abonnement: Terneuzen iiCOBo*»<*-Tscl*0iogiicb Voor Zeeland D D E L B j' ÏUSf 42e Jaargang O ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD er zie Rt Het belangrijkste gebeuren, dat zich in het land- bou w-organisatieteven afspeelde, gedurende de laatste week was de instelling van het Landbouwschap. Wij laten hier eerst het officiële bericht volgen, dat door de Stichting voor de Landbouw is uitgege ven. „Op 23 Februari 1.1. is in Staatsblad no. 54 afge kondigd het Koninklijk Besluit van 16 Februari 1954, houdende instelling van een bedrijfschap voor de landbouw (Landbouwschap). Dit bedrijfschap ivormt de eerste toepassing die aan de Wet op de Bedrijfsorganisatie is gegeven. Verwacht mag wor den dat het in Mei aanslaande met de uitoefening van zijn functie zal kunnen aanvangen. De werkzaamheden die de Stichting voor de Land bouw sinds 1954 heeft verricht om overeenkomstig een harer doelstellingen te kernen tot publiekrech telijke organisatie in het agrarisch bedrijf, zijn met de totstandkoming van dit instellingsbesluit met succes afgesloten. Rr.eds in 1946 werd door de Stichting een ont werp van wet opgesteld, houdende instelling van een openbaar lichaam voor het Nederlandse land bouwbedrijf. Aangezien kort daarop door de Rege ring werd beslist dat mét feetrekking tot. de bedrijfs organisatie bij de wet eerst algemene richtlijnen zouden moeten worden getrokken, moest dit ont werp blijven rusten. Na de totstandkoming van de Wet op de Be drijfsorganisatie besloten de in de Stichting samen werkende organisaties om te trachten de instelling te doen geschieden bij Algemene Maatregel van Bestuur. Daartoe diende de Stichting als eertse concreet plan tot toepassing van genoemde wet, op 1 Augustus 1951 bij de Sociaal Economische Raad een ontwerp in, met verzoek daarover een gunstig advies uit te brengen. De besprekingen met genoemde Raad duurden tot Juli 1952, waarna een hernieuw beraad plaats vond in de organisaties. Over een nadien door de Stichting ingediend ge wijzigd ontwerp bracht de Sociaal Economische Raad op 17 April 1953 een gunstig adjvies uit. De overweging van dit advies door de Regering en de instelling en afkondiging van het Instellings besluit hetwelk, zoals bekend, zakelijk niet van het ontwerp kon afwijken heeft de resterende tijd in beslag genomen." Lang gewacht. Er is een rijmpje, dat zegt: Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Zo is het niet met het Landbouwschap. Maar door het lange uitblijven van deze publiekrechtelijke be drijfsorganisatie in de landbouw (P. B. O.) is de animo om tot een dergelijk lichaam te geraken bij de individuële boer en arbeider zeker verflauwd. Dit lange wachten is hoofdzakelijk te wijten ge weest aan het feit, dat zes organisaties het eroiver eens moesten worden en omdat goedkeuring moest worden verkregen over vorm en inhoud van de Sociaal Economische Raad (S. E. R.) het top- „Des orgaan in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie sfeer en van het Ministerie. Met de instelling van dit Landbouwschap is nog niet het inwerking treden samengevallen. Het tijd stip van inwerking treden zal bij een volgend Ko ninklijk Besluit worden bepaald. Wij stellen ons (voor in de komende maanden en kele artikelen aan de P. B. O. te wijden om het ge heugen van onze lezers nog weer eens op te frissen. Adviescommissie wettelijke regeling Land- cn Tuinbouwonderwijs geïnstalleerd. Donderdagmiddag, 25 Februari 1954 heeft Minis ter Mansholt de commissie, die tot taak heeft hem te adviseren bij de voorbereiding van een wette lijke regeling van het middelbaar en lager land- en tuinbouwonderwijs, geïnstalleerd. In zijn installa tierede constateerde de Minister, dat dit soort on derwijs, waarvoor geen wettelijke regelingen be staan, behoudens enkele voorzieningen, welke zijn neergelegd in de Wet op het Middelbaar Onderwijs en de Lager Onderwijswet, zich desondanks heeft kunnen ontplooien. Dit is te danken aan een goed contact tussen de O-Verheid en de landbouworgani saties. Meer en meer wordt echter, zowel bij de Over heid, de provinciale en gemeentelijke besturen als bij de organisaties, de behoefte gevoeld het middel baar en lager land- en tuinbouwonderwijs een wet telijke basis te geven. De Commissie, waarin ver tegenwoordigers zitting hebben van de landbouw organisaties, de landarbeidersbonden, de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen alsme de onderwijsdeskundigen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, behoeft nog aanvulling met een vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur. Een speciaal punt, dat de aandacht vraagt is de spreiding van de scholen. De Minister verzocht de Commissie er wel tegen te willen waken, dat een wettelijke regeling Ver starrend zou werken. De regeling moet geen keurs lijf doch een fundament worden, dat in de toekomst mogelijkheden openlaat voor nieuwe activiteiten. Ook moet worden voorkomen, dat door de regeling een nodeloze administratieve r.ompslomp ontstaat. De Voorzitter van de Commissie Ir. M. A. Geuze aanvaardde namens de Commissie de opdracht, waarna zij haar werkzaamheden aanving met een studie van het probleem. Wij achten het verheugend, dat er te zijner tijd een wettelijke regeling komt (van het land- en tuin bouwonderwijs. Want er bestonden zeker bezwa- ren, dat deze ontbrak. Als wij het goed begrijpen, dan zal deze commis sie zich in liet gviïcel nic-i gaan uitspreken over leerplan van landbouwwinterscholen en h gerè landbouwscholen. Toch zou ook hierover best eens gerapporteerd mogen worden. Te meer daar de meningen in den lande hierover verschillen. Dat ook hierbij het landbouw-organisatiewezen een woordje mee zou moeten spreken, lijkt ons gewenst. Het moet ons tenslotte verheugen, dat de Voor zitter der Z. L. M. de eervolle taak vervult om deze commissie voor te zitten. De overige leden zijn: de heren G. J. Delen, burgemeester van Oss en L. Ras- terhoff, burgemeester van Sneek, namens de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten; Dr. J. A. A. Verlinden, chef van de Afdeling Research eti Do cumentatie van het Ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen; V/. P. Cnossen, vice-voor- zitter van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuinderbond, te Woerden; Ir. J. Th. Evertse, secre taris van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders- bond, te Arnhem; Dr. H. G. W. v. d. Wielen, namens het Koninklijk Nederlands Landbouwcomiié, te Bakkeveen; L. A. Eiferink, namens-de. Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond, té Lisse; H. Kik kert, namens de Nederlandse Christelijke Landar beidersbond, te Zeist; J. J. Knip, namens de Alge mene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, te Zwolle; Ir. N. van Vliet, directeur van het Land bouwonderwijs, Ir. B. K. Bartels, inspecteur van liet tuinbouwonderwijs; Ir. N. J. A. van Keulen en Ir. G. Veenstra, inspecteurs van het Landbouw onderwijs en Mr. J. E. van Leeuwen, administrateur bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening. Tot secretarissen van de commissie zijn benoemd de heren Mr. J. H. M. Nas en A. J. Vos van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening. S. TERNEU2EN: Woensdag 10 Maart in Hotel Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 11 Maart in Hotel „Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 11 Maart in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 11 Maart in Café „De Eendracht". Dezer dagen is door het Hoofdbestuur der Ned. Wolfederatie het besluit genomen, dat aan de leden weer een nabetaling over de in 1953 gelever de wol zal kunnen worden gedaan van 33 Us van de opbrengst. Dit houdt dus in, dal de wol van de O-kwaliteit bij een rendement van 60 in totaal 5,33 per kg heeft opgebracht; de kwaliteit I ƒ4,80 en de kwaliteit II 4,40 per kg; een resultaat, waar mede de schapenhouders zonder twijfel tevreden zullen zijn. Zoals de laatste jaren gebruikelijk was, zal deze nabetaling alleen worden uitgekeerd aan de leden der N.W.F., terwijl ook geen nabetaling zal plaats vinden over de z.g. „Voorverkochte wol". Met het uitkeren van deze nabetaling zal, wat de provincie Zeeland betreft, zo spoedig mogelijk, wellicht nog op het eind van deze maand, een aanvang worden gemaakt. Belanghebbenden zullen nog nader van plaats en datum op de hoogte wor den gesteld. Ofschoon vrijwel aüe .schapenhouders in Zeeland (hans als lid bij de N.W.F. zijn ingeschreven, moei het bovenstaande de enkele niet-leden toch wel tot nadenken stemmen, temeer wanneer men bedenkt, dat dit nu reeds de 3e achtereenvolgende maal is, dat 38'.: over de zomeropbrengst der wol wordt nabetaald en dat de afzet van ruwe wol in het af gelopen jaar niet zo heel gemakkelijk is verlopen. Rekent men hierbij de besparing bij aankoop van breigarens en dekens, dan behoeft het geen betoog, dat menig schapenhouder en met name de Kudde- houders, zich gelukkig prijzen is een sterke organi satie, aan welker opbouw ook zij hun steentje heb ben bijgedragen, verenigd te zijn. Verzoeken om inlichtingen over de N.W.F. en bestellingen van wolproducten (ook door niet-scha- penhouders) gelieve men te richten aan het secre tariaat der Afd. Zeeland, Landbouwhuis te Goes (telefoon 011002345 na 6 uur: 3309). De Secretaris, W. SINKE. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELINGE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1