50 Jaar Nieuwe regeling voor het vervoer van runderen i. v. m. de bestrijding van mond- en klauwzeer. RIJKSSERUMIN RICHTING. INHOUDSOPGAVE DE MOND- EN KLAUWZEERBESTRIJDING. Indien Uw arbeider jubileert G. Liqtermoet Zoon N. V. ZEEÜWSCH LANDBOUWBLAD 109 Op 2 Februari j.l. is onder grote belangstelling in de Vredeskerk te Rotterdam een herdenkings bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het feit, dat vijftig jaar geleden de Rijksseruminrichting werd opgericht. Verscheidene sprekers, waaronder Z.E. Minister Mansholt, hebben hierbij het woord gevoerd. Zowel van de. kant van de Rijksoverheid als van het agrarische bedrijfsleven werd hulde gebracht aan het 'belangrijke werk, dat de Rijks seruminrichting in de halve eeuw van haar bestaan heeft verricht. Toenemende besmettingskansen In zijn rede zei Minister Mansholt, dat de Rijks seruminrichting zich in de loop van haar bestaan onmisbaar voor de Nederlandse landbouw heeft betoond. De Minister roemde de uitnemende resultaten op het terrein van de serum, en vaccin- bereiding en var, de diagnostiek; bovenal verheugde hij zich over het belangrijke aandeel van de in richting in het onderzoek naar de bestrijding van dierziekten. Hiermede is, onder de bezielende lei ding van Poels en diens opvolger Loureris, een vooraanstaande plaats veroverd in de wetenschap pelijke wereld. Het werk van de inrichting wordt, aldus de Minister, met de dag belangrijker. Als we de ontwikkeling in de landbouw bezien, ver geleken met 50 jaar geleden, dan moeten we er kennen, dat de besmettingsmogelijkheden voor dierziekten zijn toegenomen. Ik ontken niet het grote belang van een wetenschappelijke veevoe ding, maar als practisch boer vraag ik mij toch af, waartoe deze zal leiden indien hierbij fouten wor den gemaakt. Het is mijn vaste overtuiging, dat door steeds meer de nadruk te leggen op een ver doorgeveterde economie in de veehouderij, een grotere vatbaarheid voor veeziekten ontstaat. Daar bij komt, dat de intensiteit van het nationale en in ternationale verkeer ook de verbreiding van be smettelijke veeziekten in de hand kan werken. De ontwikkeling van de Rijksseruminrichting bewijst, dat men hierbij niet stil is blijven staan. We zijn wetenschappelijk paraat, om aan de ver hoogde eisen ten aanzien van de gezondheidstoe stand van de veestapel het hoofd te kunnen bie den. Bovendien hebben zich belangrijke ontwik kelingen op het terrein van de organisatie van de dierziektenbestrijding voltrokken, getuige de in stelling van de Provinciale Gezondheidsdiensten. Tenslotte doen zich. ook de: verbeteringen op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek ge voelen. Overzicht Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M. De ledenwerfactie en de koude Dr. Ir. F. P. Mesu met pensioen Bezoekt de Uiendag te Goes op 22 Februari Programma Uiendag te Goes Zitdagen: Zeeuws Voorlichtingsinstituut voor de Brandverzekering (Z. V. B.) Zeeuws Voorlichtingsinstituut op Verzeke- ringsgebied (Z.V.B.). Adviesorgaan voor Oorlogs- en Waters- noodschade. Afd. Goes Algem. Emigratie Centrale (A.E.C.) Wij lazen voor U Het bedrijfsplan voor 1954 (Slot) Lonen en Sociale voorzieningen: Zomerlonen in de tuinbouw. Ter voorkoming van misverstand. Commissie Domeingrond Korte wenken voor de praktijk Wat de Belgen over de vlasuitzaai denken 50 Jaar Rijksseruminrichting Nieuwe regeling voor het vervoer van runderen i.v.m. de bestrijding van mond- en klauw zeer De mond- en klauwzeerbestrijding Indien Uw arbeider jubileert Belastingrecht 8 Emigratie Korte Berichten Wenken bij de veulengeboorte Paard en paardensport Weeroverzicht over de maand Januari 1954 Voorjaarshengstenkeuringen in Zeeland Centrale Hengstenpremiekeuring te Goes Bram uit de Slikhoek Radio Uit de Kringen en Afdelingen: Algem. Voorjaarsvergadering Kring Oost Zuid-Beveland Jaarvergadering Kring Walcheren Algem. Voorjaarsvergadering Kring Axel Marktberichten Boerenjeugd Noord-Brabantsche Maatschappij van Land bouw 111 Bladz. 105 105 105 106 106 106 106 In verband met de bestrijding van mond- en klauwzeer zal met ingang van 16 April 1954 een nieuwe regeling gelden ten aanzien van het ver voer van runderen. De nieuwe regeling is gepubli ceerd in de Nederlandse Staatscourant van 8 Fe bruari 1954. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de bepa ling in de sedert 1 September 1953 van kracht zijn de regeling, n.l. dat runderen, welke vervoerd wor den naar markten, tentoonstellingen, verkopingen en soortgelijke verzamelplaatsen van vee, niet kor ter dan 14 dagen en niet langer dan 6 maanden ge leden tegen mond- en klauwzeer moeten zijn geënt, met ingang van 15 Februari a.s. te laten vervallen, in de afgelopen weken hebben zich echter enige ge vallen van mond- en klauwzeer voorgedaan bij slacht- en marktrunderen. waardoor werd aange toond dat het mond- en klauwzeervirus nog^ altijd aanwezig is. Intrekking van de maatregel, vóórdat de Nederlandse veestapel voor het overgrote deel in het voorjaar wederom zou zijn geënt, zou zeer waarschijnlijk meerdere uitbraken van mond- en klauwzeer ten gevolge hebben. Het zou dan immers mogelijk worden, dat runde ren waarvan de enting van 13tot 15% maanden geleden heeft plaatsgehad via markten enz. terecht zouden komen op bedrijven waar de veestapels eveneens zo lang geleden waren geënt. In verband hiermede heeft de Minister van Land- bouw, Visserij en Voedselvoorziening besloten de thans geldende regeling te handhaven tot 16 April a.s. en haar dan te vervangen door een nieuwe. DE NIEUWE REGELING. In de nieuwe beschikking wordt bepaald, dat de vervoerder van een rund ouder dan 2 maanden, dat gaat naar een markt, tentoonstelling, verkoping of soortgelijke verzamelplaats, in het bezit moet zijn van een verklaring, afgegeven namens een erkende Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren, waar- 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 112 113 113 113 114 114 114 114 115 en 119 Nu we weer aan de jaarlijkse inentingsperiode zijn toegekomen, is het noodzakelijk om nog eens enkele woorden aan de mond- en klauwzeerbestrij ding te wijden. 1. De jaarlijkse inentingsperiode is blijkens de beschikking van de Minister vastgesteld van 1 Februari 1954 tot en met 15 April 1954. Dit betekent, dat na 15 April geen vervoer meer is toegestaan resp. geen verklaringen meer mogen worden afgegeven voor runderen van bedrijven, welke niet tussen 1 Februari 1954 en 15 April 1954 in hun geheel zijn overgeënt, uitgezonderd de kalveren jonger dan 2 maan den. Is het bedrijf vóór 1 Februari geënt, dan moet dit worden overgeënt vóór 15 April a.s. 2. Wanneer runderen worden aangekocht in deze periode, dan moeten deze, voorzover ze vóór 1. Februari 1954 zijn ingeënt, óf met het bedrijf worden overgeënt, óf, als ze na het inenten van het bedrijf worden aangekocht, alsnog worden overgeënt. 3. Tot 15 April blijven de thans geldende maat regelen van kracht, n.l. dat er geen verklarin gen mogen worden afgegeven voor runderen, waarvan de inenting langer dan 6 maanden tevoren heeft plaats gevonden. 4. Deze 6 maanden-termijn is na 15 April opge heven en het ligt in de bedoeling om deze, als het enigszins kan, niet meer in te voeren. Het is van groot belang, dat iedere veehouder zijn veestapel dus laat inenten tussten 1 Februari 1954 en 15 April 1954. Voorzover de veehouders zich reeds het vorige jaar bij de Gezondheidsdienst voor de mond- en klauwzeerenting hebben gemeld, wordt hun naam nu weer doorgegeven aan hun dierenarts. Zij kun nen dan zonder meer de dierenarts verwachten. Aan diegenen, die zich het vorige jaar nog niet hebben opgegeven, is thans opnieuw een aanmel dingsformulier in de vorm van een dubbele brief kaart gezonden. Wij hopen, dat het merendeel hiervan zich zal aanmelden. Mocht de dierenarts ondanks Uw opgave toch niet bij U komen, vraagt U dan zelf Uw dierenarts even. Er kan een vergissing in het spel zijn. De afrekening van deze georganiseerde inenting gebeurt door de Gezondheidsdienst. Landelijk is het tarief vastgesteld op 1,85 per dier en voor de kalveren nog wat minder. Provinciaal zijn van dit tarief echter afwijkingen mogelijk. Hierover vin den thans nog onderhandelingen plaats in onze provincie tussen de Gezondheidsdienst en de Maat schappij voor Diergeneeskunde. Grote verschillen zal dit overleg niet kunnen geven. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd, dat een algemene inenting in het voorjaar goede resultaten oplevert. Helpt allen mee om deze resultaten ook het komende jaar te verkrijgen, zodat het mond- en klauwzeer buiten onze grenzen blijft. Dr. G. WAGENAAR. uit blijkt, dat het rund tenminste 14 dagen geleden tegen mond- en klauwzeer is geënt en afkomstig is uit een geënt rundveebeslag. Bij alle ander vervoer is vervoer alleen toegestaan als de vervoerder in het bezit van een dergelijke verklaring kan worden gesteld. Op dit punt is dus teruggekeerd naar de toestand van vóór 1 September 1953. Onder een geënt rundveebeslag verstaat 'de nieu we regeling een veestapel, die in een bepaalde pe riode in zijn geheel, met uitzondering van de runde ren jonger dan twee maanden, tegen mond- en klauwzeer is geënt. In afwijking met de vorige re geling is de entingsperiode bepaald van 1 Februari tot 15 April. Tevens is de bepaling opgenomen, dat runderen ouder dan twee maanden, die met een verklaring welke betrekking heeft op een enting in het vorige jaar aan het veebeslag worden toegevoegd nadat dit in de lopende periode reeds is geënt, opnieuw moeten worden geënt vóór 15 April 1954. Doet men dit niet, dan geldt het beslag niet meer als een ge- ent rundveebeslag en kan voor geen enkel rund uit dit beslag een verklaring worden afgegeven. Ditzelfde geldt voor een nieuw beslag dat gedu rende de entingsperiode (1 Februari15 April) wordt samengesteld uit runderen ouder dan twee maanden met verklaringen, welke betrekking heb ben op entingen in het vorige jaar. Ook deze run deren moeten vóór 15 April 1954 worden herënt, want anders wordt ook dit beslag na 15 April niet als geënt beschouwd en kunnen ook voor deze-run deren geen verklaringen meer worden afgegeven na deze datum. Tenslotte kunnen veebeslagen, die geënt zijn bui ten de periode van 1 Februari15 April 1954, door of namens de Directeur van de Veeartsenijkundige Dienst gelijkgesteld worden met beslagen die in deze periode zijn geënt. In verband hiermede zal een besluit van de Direc teur van de Veeartsenijkundige Dienst worden af gekondigd waarin verschillende bedrijven, waarop de veestapels in de maand Januari 1954 tegen mond- en klauwzeer zijn geënt omdat op of in de omgeving van deze bedrijven mond- en klauwzeer voorkwam, met name worden genoemd. Deze be slagen worden, in ieder geval tot 15 September 1954, eveens beschouwd als geënte veebeslagen. Vanzelfsprekend geldt ook voor deze bedrijven, dat runderen ouder dan twee maanden die vóór 15 April 1954 doch-na de enting van-het beslag hieraan zijn toegevoegd met een verklaring die betrekking heeft op een enting in het vorige jaar, vóór deze datum moeten worden herënt, om dit veebeslag hierna als geënt te beschouwen. raden wij U aan hem ter gelegenheid van zijn 253035 of 40-jarig jubileum een getuigschrift uit te reiken voor zijn trouwe dienst. U kunt dit opgeven per brief of briefkaart aan het Secretariaat der Z. L. M. met vermel ding van de juiste of vermoedelijke datum van indiensttreding en volledige naam van werk gever en werknemer. De kosten bedragen 2,50 per getuigschrift, te storten op gironummer 172503. De naam van de jubilaris wordt tevens op genomen in de rubriek „Op de ere-galerij". Vierhavenstraat 56 - ROTTERDAM - Tel. 35459

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 5