JÜonen en Sociale voorzieningen Korte wenken voor de praktijk de vlasuitzaai denken. Gemakkelijke premiebetaling ONDERLING BOERENVERZEKERINGSFONDS ^\W at de Belgen over -k k Bescherming bij eigen organisatie Commissie Domeingronden 108 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD ZOMERLONEN IN DE TUINBOUW. Met ingang van .15 Februari a.s. treedt de zgn. zornerregeling in werking. Dit betekent, dat dan de volgende weeklonen in aanmerking moeten worden genomen: A. Voor de vaste arbeiders, indien zij nimmer in aceoord werken: Vakarbei fiers O ngeschoclden 17 jaar 31,76 29,90 18 35,70 34,13 19 41.36 39 06 20 44.80 41,63 21 48.20 44,88 22 51.37 48.45 23 e. o. 53,07 49.37 B. Voor de vaste vakarbeiders, werkzaam in het boomkwekerijbedrijf, die niet kunnen snoeien, enten en oculeren of geen bijzondere verant woordelijkheid dragen: 17 jaar 30.71 18 34,39 19 39,76 20 43,20 21 46,46 22 49.19 23 e. o. 51,40 C. Voor arbeiders, belast met de verzorging van vee en/of paarden, indien zij nimmer in ac- coord werken: 17 jaar 33,05 18 37,38 19 43,34 20 46.85 21 50.61 22 53,40 23 e. o. 55,76 medewerker uit Oost Zeeuws-Vlaanderen o.m. dat het v,aste werkvolk met onderbreking van werk, door de vorst, naar de W. en W. is gegaan. In tegenstelling hiermede schrijft de medewer ker uit Tholen en St. Philipsland, dat de bedrijven met een flinke kern vaste werkkrachten met de handen in het haar zitten, omdat, zij geen werk hebben voor hun arbeiders vanwege de vorst, ter wijl deze vaste arbeiders ook niet voor een W. en W.-uitkering in aanmerking komen. Uit de reacties blijkt, dat verscheidene lezers deze tegenstelling is opgevallen. Wij menen er daarom goed aan te doen mede 1e delen, dat de medewerker uit Oost Zeeuws-Vlaanderen een te eenvoudige oplossing voor de financiële consequen ties voor de werkgever heeft neergeschreven. Een vaste arbeider kan n.l. niet in de W. en W.- regeling, ook al is er geen werk tengevolge van vorst of sneeuw. Een vaste arbeider wordt voor een vol contractjaar aangenomen en moet ook tijdens vorst of sneeuw door de werkgever betaald worden. Onze medewerker uit Oost Zeeuws-Vlaanderen heeft echter zeer waarschijnlijk het los-vaste werk volk bedoeld. Deze los-vaste arbeiders worden n.l. eveneens voor een vol contractjaar aangenomen, doch onder voorwaarde, dat tijdens vorst of sneeuw het dienstverband gedurende 8 'weken kan worden onderbroken. Opgemerkt zij, dat deze los-vaste arbeiders, wat de W. en W. betreft, als los personeel worden aan gemerkt. Dit betekent, dat de werkgever voor hen 8.8 f/<- W. en W.-premie moet betalen. Gezien het feit, dat in Zeeland slechts zelden een vorst- of sneeuwperiode voorkomt, ziet men, in verband met de hoge W. en W.-premie. "net los- vaste dienstverband meer en meer verdwijnen. Men gaat tegenwoordig met de arbeiders een vast of een los dienstverband aan. hetgeen o.i. ook de verstandigste weg is. de L. Het zaaien van suikerbieten vóór 15 Maart blijft een riskante zaak, i. v..m. het optreden van schieters. Men moet de voor- en nadelen daarom terdege tegen elkaar afwegen. Een evenwichtige veevoeding is even belangrijk als een doelmatige bemesting. Van kalizout 40 strooit U toch ook niet net zo veel als van kali- zout .20? Een evenwichtige veevoeding eist voorts aandacht voor de mineralen voorziening. Voor de praktijk om standigheden in Zeeland is een speciaal Zeeuws (fos- forrjjk) mineralenmengsel verkrijgbaar. Maak daar van gebruik! Voeder in het begin van de mostperiode, wanneer de biggen pas afgewend zijn, voorzichtig en doel matig. Met het eigenlijke mesten kan pas begonnen worden op een gewicht van tegen de 25 kg. De tijd daarvoor moet men beschouwen a's een aanloop periode. Juist in die periofle dus vooral riiot to veel geven. Overdaad schaadt. Alleen goed voeren is voordelig mesten. Verstrek het voer in de vorm van een dikke brij. Door het geven van dunne slobber krijgen de varkens te veel vocht. Mocht wat vocht gewenst zijn, geef dan wat water vóór het voeren. Let er op, dat het verstrekte voer in 15 a 20 minuten is opgenomen. Wanneer het langer duurt, betekont; dit, dat do var kens Ie veel krijgen. Bedenk dat ook varkens die lig gen, groeien. Een punt waarop in de loop van de winter steeds gelet moet worden, is de klauw verzorging; de groei van de klauwen gaat ook in de winter steeds door, maar de klauwen worden nu niet „bijgeslepen" door het lopen van de dieren. De onnatuurlijke stalstand moeten we zo aangenaam mogelijk maken. Daarom is huid- en klauwverzorging van het groot ste belang. over het werken op volle capaciteit, wat gezien tie cijfers neer zou komen op een verwerking van 500. a 600.000 ton jper jaar. Dit zou een invcerbehoefte van 300 a 400.000 ton met zich meebrengen, terwijl de totale invoer uit Frankrijk en Nederland nooit boven de 155.000 ton is uitgekomen. Bovendien vragen we ons af of de opleving bij de textiel industrie een grote opvoering van de productie, zonder verdere prijsval, zal kunnen verdragen. Tenslotte moeten we er om denken, dat een uit breiding van het areaal in België, op grond van de gegeven adviezen, direct een verminderde vraag in Nederland tengevolge zal hebben. De gegeven waarschuwingen tegen een onverantwoorde uit breiding van het areaal blijven dus zeker van kracht. B. Het Onderling Boerenverzekeringsfonds geniet de steun van vele honderden coöperaties. Dit betekent in de practijk een zeer gemak kelijke premiebetaling, daar de coöperaties per uitbetalingsperiode de verschuldigde premies inhouden en deze afdragen aan het O.B.F. Dus geen betaling van grote bedragen in één keer, maar een geleidelijke betaling van kleine bedragen. En deze betaling in ge deelten leidt niet tot verhoogde premies. Volgt hierom het voorbeeld van bijna 19.000 Neder landse boeren en sluit Uw levensverzekering bij het O.B.F. SOPHIALAAN 2 LEEUWARDEN I>. Voor d'e losse arbeiders blijft hetzelfde uurloon gelden zoals gepubliceerd is in het orgaan van 2 Januari j.i. De werktijd wordt echter in- plaats van 44 uur per week 50 uur. Algemene opmerking. In bovenstaande lonen is de halve pensioen premie inbegrepen. De W. en W.-toesla£ moet hierbij echter worden opgeteld, evenals mogelijke toeslagen. De W. en W.-toeslag bedraagt voor vaste arbeiders 1.1 en voor losse arbeiders 4.4 e/c. Voor loonvoorbeelden verwijzen wij U naar de publicaties in het orgaan van 2 en 9 Januari 1954. Met nadruk zij er op gewezen, dat deze lonen gelden vanaf 15 Februari a.s. Voor de landbouwsector treedt de z.g.n z'omer- regeling eerst op 1 Maart a.s. in werking. Hier over volgen nadere publicaties. de L. TER VOORKOMING VAN MISVERSTAND. In bet orgaan van 6 Februari j.l. onder de rubriek ..Van boerderij en organisatie" schrijft de De Ministers van Financiën, van Landbouw en van Waterstaat hebben beslQten een commissie in te stellen die tot taak heeft te onderzoeken of het wenselijk en verantwoord is, het uitgeven door de Staal van nieuwe gronden dienstbaar te maken aan het verlichten van de moeilijkheden ten aan zien van het grondgebruik op het oude land. Dezer dagen is de samenstelling van de commis sie bekend gemaakt. Hierin hebben zitting een vijftal leden van de Tweede en Eerste Kamer, die deskundig zijn op het gebied van de landbouw, en kele andere niet ambtelijke deskundigen, alsmede vertegenwoordigers van de betrokken -ministeries. De Commissie Grondgebruik van de Stichting voor de Landbouw heeft er haar grote verwonde ring over uitgesproken, dat de georganiseerde landbouw niet in de gelegenheid was gesteld in deze voor de landbouw zo belangrijke commissie vertegenwoordigd te worden. In verband hiermede heeft het dagelijks bestuur van de Stichting voor de Landbouw besloten een en ander onder de aandacht van de minister van Financiën te brengen. Op een persconferentie heeft de Amerikaanse Minister van Landbouw, Benson een nadere uiteen zetting gegeven op het landbouwprogramma van President Eisenhower. Het afzonderen van overschotten kan als een tijdelijke maatregel worden gezien. De Minister meende dat deze reserves geen wezenlijke invloed op de markt zullen hebben. Gedacht wordt aan 4% k 5 millioen balen katoen, 13,5 a 16,5 millioen ton tarwe en een hoeveelheid zuivelproducten en oliën. De Belgische vlasnijverheid kan jaarlijks 500.000 ia 600.000 ton strovlas verwerken, overeenkomend met een areaal van 80.000 a 100.000 ha. Daar het binnenlandse areaal van 25 !a 30.000 ha slechts een 200.000 ton strovlas levert, moet er nogal wat wor'den ingevoerd. Hiervoor zijn twee mogelijkheden, te weten in voer uit Frankrijk of uit Nederland. Daar Frank rijk aan de eigen nijverheid een hoge subsidie geeft, is de uitvoer van Frans vlas aan beperkin gen onderhevig. In 1953 werd slechts voor 35.000 ton vlas uit voervergunningen gegeven, zodat het tekort in België grotendeels in Nederland gedekt moest worden. Zodoende is een verschuiving in vergelijking met de vóór-ooriogse situatie tot stand gekomen, toen in de jaren 19351939 Frankrijk ruim 100.000 ton leverde en Nederland ruim 50.000 ton. Doordat in 1953 de vlasuitzaai in de drie landen kleiner was, is de bevoorrading van de vlasnijver heid moeilijker geweest dan in andere jaren. Dit wordt niet alleen geïllustreerd door de uit- zaaicijfers, doch bovenal door de verminderde op brengst in tonnen, tengevolge van de lagere op brengsten: Uitzaai" 1952 1953 België 32.100, 32.000 Frankrijk 57.000 41.200 Nederland 33.700 27.300 Opbr. in tonnen: België Frankrijk Nederland 1952 210.000 350.000 260.000 1953 170.000 200.000 210.000 Lagere opbrengst 40.000 150.000 50.000 Er is echter nog een andere kant aan het vraag stuk die het Belgische blad „De Boer" ook aan de orde stelt in het nummer van 6 Februari. Door de daling van de prijzen der afgewerkte producten is de winstmarge aanzienlijk vermin derd, aangezien de prijzen van het strovlas niet gevolgd zijn tengevolge van de betrekkelijke schaarste. Zo bedroeg de gemiddelde prijs van het vlas bij invoer 3,96 fr. in 1951 en 3,85 fr. in 1952, terwijl de prijs van het gezwingelde vlas daalde van 57.S3 fr. tot 42,97 fr. Het blad meent dat de moeilijkheden voor een groot gedeelte opgelost zouden kunnen worden door het werken op volle capaciteit. De vooruit zichten van de textielindustrie zijn aanmerkelijk verbeterd, zodat de vooruitzichten niet slecht zijn en de vraag naar strovlas in het binnenland goed zal zijn. Het blad eindigt met de volgende zinsnede: „Vlas telen blijft een speculatie en vraagt vakken nis, doch -aan de durvers behoort de toekomst." We laten dit advies uiteraard voor rekening van het blad zelve, doch willen nog wel een paar korte opmerkingen maken. Er wordt hier gesproken

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 4