Hilleshög Dr. II'. F. P. MESU raet pensioen. Bezoekt de Uiendag te Goes op 22 Februari Uiendag te Goes op 22 Februari Bietenverbouw op geïnundeerde gronden Zaait Hilleshög 106 (Grootmeester der Cultuurtechniek.) Met ingang van 1 Mei 1954 is aan de directeur van de Cultuurtechnische Dienst van het ministerie van Landbouw, Dr Ir F. P. Mesu, wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeitijd eervol ontslag als zodanig verleend, met dankbetuiging voor de belangrijke in verschillende functies be wezen diensten. Ir F P Mesu werd op 14 April 1889 te Nieuw-, en St. Joosland geboren. Hij behaalde in 1914 te Wageningen de acte landbouwkunde M. O. ln i.n trad hij in dienst van de Friese Maatschappij van Landbouw als Cultuurconsulent. Van eind 1918 tot Juni 1920 vervulde hij de fuctie van hoofd van de afdeling Binnenlandse Granen en Peulvruchten van het Rijksbureau distributie granen en meel. Op 1 Juni 1920 werd hij aangesteld tot Rijks- landbouwconsulent, belast met de landbouwkun dige werkzaamheden aan het provinciaal bureau voor de ontwatering van Drenthe. In 1923 werd hem Zwolle als standplaats aange wezen, waar hij in het bijzonder de cultuurtechni sche werken in Overijssel leidde en hielp bevor deren. In verband met het in cultuurbrengen van de Wieringermeerpolder werd de heer Mesu in 1930 gedetacheerd bij het ministerie van Waterstaat. Hier bleef hij tot 1 Januari 1935, waarna hij bij het ministerie van Sociale Zaken werd belast met de functie van landbouwkundig adviseur m m£e" mene dienst, terwijl hem voorts de leiding van de Rijksinspectie werkverschaffing Drenthe werd op gedragen. j In Augustus van hetzelfde jaar werd hem de leiding van de Cultuurtechnische Dienst van het ministerie van Landbouw toevertrouwd als hoofd van dienst, tevens landbouwkundig adviseur voor werkverschaffing en steunverlening Sociale Zaken In 1939 werd hij tot directeur van genoéhide. dienst benoemd. In zijn' kwaliteit van directeur van de Cultuur technische Dienst heeft de heer Mesu een belang rijk aandeel gehad in de groei en ontwikkeling van deze instelling. Dat de ruilverkaveling hier te lande tenslotte tot een grootscheeps complex is uitgegroeid, is vooral te danken aan zijn grote be kwaamheid en de activiteit, die hij op dit gebied heeft ontplooid. Op internationaal terrein had hij o.m. een aan deel in de ontwikkeling van de gemechaniseerde landbouw in Suriname. Wegens zijn „zeer uitstekende verdiensten" ver leende de Senaat van de Landbouwhogeschool te Wageningen hem begin 1953 het doctoraat in de landbouwkunde honoris causa, bij welke ere-promo- tie zijn promotor hem „Grootmeester der Cultuur techniek" noemde. Dr Ir Mesu is Ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het maïsareaal in de U.S.A. zal, in de gebieden die voor de markt produceren, met 17,4 worden ingekrompen. Hierdoor blijft de normale voorzie ning met maïs gewaarborgd. De bovengenoemde gebieden verbouwden in 1953 ongeveer 80 van het totale areaal aan maïs. Iedere maïsteler krijgt vóór de uitzaai bericht over het areaal dat hem toegewezen is. Wanneer hij dit areaal zou overschrijden, komt hij niet in aanmerking voor de steunprijs van 90 van de pariteitsprijs. Het is echter te verwachten, dat de oogst niet evenredig zal verminderen met de beperking van het areaal daar de boeren zullen proberen de opbrengst per ha zo hoog mogelijk op te voeren, door de keuze van het beste land en dik zaaien en het geven van meer kunstmest. Buiten de eigenlijke maïsgebieden zal er bovendien wel meer maïs worden gezaaid. Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van artikelen is slechts geoorloofd met duide lijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden, niet- grondgebruikers, bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdag avond aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345. Zoals uit de op deze pagina opgenomen aan kondiging blijkt, zal op Maandag 22 Februari a.s. te Goes een Uiendag gehouden worden. De reden, waarom de samenwerkende organisa ties tot het houden van deze dag overgegaan zijn, moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de onbevredigende gang van zaken bij de export van dit product. De oorzaak hiervan is de over het al gemeen slechte hoedanigheid, waarin de uien op de buitenlandse markt aankomen. Bij het nagaan van de factoren, waardoor deze teleurstellende gang van zaken verkregen wordt, blijkt dit door verschillende omstandigheden ver oorzaakt te worden. In de eerste plaats is de behandeling van de uien bij de oogst zowel als bij het verzendklaar maken, in vele gevallen zodanig, dat beschadiging van het product niet kan uitblijven. Hiernaast zijn teelt- technische kwesties, zoals o.a. grondsoort, bemes ting, rassenkeuze, ziektenbestrijding en bewaring van grote betekenis voor de te bereiken resultaten. Zoals uit het programma blijkt, waarborgt de keuze van de sprekers, dat vele onderdelen betref fende teelt, verzending en export behandeld zullen worden. De door Dr Ir Van Beekom en Ir A. M. van Doorn te houden inleidingen hebben betrekking op de teelt en de bewaring van het product. De heer Klamer behandelt de huidige gang van zaken gezien van de zijde van het U.C.B., terwijl de heer Bos zijn visie geeft omtrent de export. De voor de organisatie gekozen vorm van samen werking biedt ongetwijfeld de mogelijkheid tot het verkrijgen van een zeer interessante vergadering. Wil deze bijeenkomst evenwel volledig aan zijn doel beantwoorden, dan is het noodzakelijk, dat uit de verschillende uiengebieden een groot aantal telers, selecteurs, vertegenwoordigers van veilin gen, commissionnairs en exporteurs deze dag zul len bijwonen. Door de Z. L. M., de Algemene Nederlandse Bond van Groenten en Fruitexporteurs, de Provinciale Commissie van Veilingen in Zeeland en de Stichting Nederlandse Uienfederatie wordt op 22 Februari a.s. een uiendag georganiseerd, welke gehouden zal worden in zaal Krijger, Beestenmarkt te Goes. Programma: 14.00 uur: Opening door de heer P. J. J. Dekker, Voorzitter van de Tuinbouwcommissie der Z. L.M. 14.15 uur: J. J. J. Bos, Voorzitter Algemene Ned. Bond van Groenten- en Fruitexporteurs te Rotterdam. Onderwerp: Onze uienexport in gevaar. 14.35 uur: P. H. W. Klamer, Directeur Uitvoer Controle Bureau voor Tuinbouwproducten te 's-Gravenhage. Onderwerp: Hoe staat het met de kwaliteit en de export van onze uien. 15.00 uur: Ir. A. M. van Dooien, Wetenschappe lijk onderzoeker bij het Instituut voor Plan- tenziektenkundig onderzoek te Wageningen. Onderwerp: Mededelingen omtrent het on derzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van koprot en valse meeldauw. 15.20 um-: Dr. Ir. C. W. C. van Beekom, Rijks- landbouwconsulent voor de Zeeuwse eilan den te Goes en deskundige van de Stichting Ned. Uienfederatie. Onderwerp: Factoren, die de kwaliteit van de uien bepalen. 16.00 uur: Discussie. Discussieleider, de heer J. A. van Nieuwenhuijze, Voorzitter van de Stichting Ned. Uienfederatie te Ooltgens- plaat. Na afloop van de discussie zal de heer J. A. van Nieuwenhuijze een samenvatting van het gespro kene geven. Het lijkt ons voor de belanghebbenden vrij over bodig, gezien bovenstaand programma, nog een speciaal opwekkend woord te schrijven om deze vergadering vooral bij te wonen. Wij zijn er bij voorbaat al van overtuigd dat de zaal Krijger tot de laatste plaats bezet zal zijn. Voor enkele gebieden b.v. Tholen verdient het wel licht aanbeveling deze vergadering in groepsver band per bus te bezoeken. Nadere mededelingen zullen hierover, zo nodig, volgen. Noteer nu reeds deze belangwekkende bijeen komst. De agrarische export van Denemarken nam toe voor vrijwel alle producten, wanneer we een ver gelijking tussen de jaren 1952 en 1953 maken. Opvallend groot is de toename van de aardappel export met bijna 60 De grootste toename ver toonde de export van aardappelen naar Frankrijk en Spanje. Indien dit het geval is, bestaat de kans, dat een duidelijke uitspraak door de verschillende belang hebbenden ten aanzien van de gestelde problemen gedaan wordt. Gaarne spreken wij de wens uit, dat op deze Uiendag de basis gelegd zal wórden, voor het nemen van maatregelen, die ertoe zullen bijdragen, dat onze ui wederom een volwaardige concurrent op de buitenlandse markt wordt. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.). ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 18 Februari a.s. in „Hof van Holland", van 10.3012.30 uur (de heer J. van Burg). OOSTBURG: Iedere Woensdag op de beurs. GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw brandpolissen controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. Inlichtingen steeds verkrijgbaar op het Secreta riaat Z.V.B., Landbouwhuis, Goes. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.B.). OOSTBURG: Woensdag 17 Februari a.s. in Café „De Vuiist", van 24 uur (de heer Cevaal). TERNEUZEN: Woensdag 17 Februari a.s. in Hotel „Des Pays-Bas", van 2.304.30 uur (de heer Wegner). KORTGENE: Donderdag 18 Februari a.s. in „De Korenbeurs", van 1113 uur (de heer Wegner). MIDDELBURG: Donderdag 18 Februari in Café „De Eendracht", van 1316. uur (de heer Cevaal). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw polissen op het-gebied van de pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzetverzekering controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. Stuur de antwoordkaarten, welke U des tijds via een rondschrijven ontving, ingevuld, retour. ADVIESORGAAN VOOR OORLOGS- EN WATERSNOODSCIIADE. KORTGENE: Donderdag 18 Februari, van 10.30 13.00 uur in Hotel „De Korenbeurs". ZIERIKZEE: Dinsdag 23 Februari, van 11.00 13.00 uur in Hotel „Huis van Nassau". Woensdag 24 Februari, van 10.0012.00 uur in Hotel „Huis van Nassau". Donderdag 25 Februari, van 10.0014.00 uur in Hotel „Huis van Nassau". Vrijdag 26 Februari, van 10.0012.00 uur in Hotel „Huis van Nassau". ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE. (A. E. C.) AFDELING GOES. Iedere Maandag van 2021 uur op het Land bouwhuis te Goes. CONTRACTTEELT. Brengt of zendt Uw teeltcontracten vóór het af sluiten ter beoordeling aan het Secretariaat der Z. L. M. Dit geldt ook voor de afrekeningen. Door het uitspoelen van de kali en het daardoor naar verhouding te hoge percentage stikstof in die gronden, zullen de bieten zeer moeilijk rijp worden. Voor de structuur van die gronden is het echter noodzakelijk, dat de bieten vroeg van het land zijn. Profiteert daarom van de voordelen der variëteit. Vroeg rijp. •fo Hoge suikeropbrengst. Veel loof, dus snelle grondbedekking. De gemakkelijkst rooibare biet door haar gladde, gave vorm met weinig tarra.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 2