DU PUITS De ledenwerfactie en de koude ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 13 FEBRUARI 1954. midpelbuko waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE No. 2210. Frankering bij abonnement: Terneuzen - voor 2ewi 42e Jaargang o ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD *s ©ver zieRt AlïerWege wordt in de Landbouwpers de nieuwe suikerprijs teleurstellend genooemd. Precies veertien dagen geleden hielden wij op deze plaats een voorbeschouwing over deze P'.'ijs, niet we lende natuurlijk, dat Minister Mans- holt juist de dag vóórdat onze lezers het Zeeuwsch Landbouwblad in hun bus kregen, de knoop had doorgehakt en de prijs, die hij voor 100 kg suiker aan de fabrieken zal betalen, met 2,— had ver minderd tot 47,En hiermede onze reeds som bere verwachtingen deed uitkomen.. Wij hebben aan ons betoog van toen weinig toe te voegen. Het geschil tussen de Minister en de Stichting voor de Landbouw zat hoofdzakelijk in de kostprijs. Daar deze voor het Zuid-Westelijke kleigebied een stuk lager ligt dan voor het Noorden en voor de Veenkoloniën hangt het er maar van af hoe zwaar men de lagere laat meetellen. De Minister laat de laagste zeer zwaar wegen en komt dan tot de hui dige prijs. Dat zij daarmede aan een gebied als de Veenkoloniën een zware slag toebrengt, is duidelijk. Maar men vergisse zich niet in de gevolgen voor een provincie als Zeeland. De verlaging van de prijs voor de suikerbieten betekent toch zeker 1 miilioen gulden minder inkomsten voor de boeren stand in ons gewest, bij gelijke opbrengst. Deze terugslag komt in een jaar, dat verschillende kos ten, als ionen en pachten, omhoog gaan. Zij komt ook in een provincie, waarvan grote delen over stroomd zijn geweest en juist in het komende sei zoen o.a. aangewezen zijn op het telen van suiker bieten. Neen, erg dankbaar kunnen wij voor deze beslis sing van onze Minister niet zijn, al zitten wij dan met de kostprijs aan de goede kant. Het bewijst weer eens, dat het voeren van een landbouwbeleid in een tijd van opgaande conjunc tuur nog wel iets anders is, dan in een omgekeer de periode. Er zijn wel lichtpunten. Men moet de zaak ook weer niet te somber be kijken. De Minister was het namelijk volledig met de georganiseerde landbouw eens, dat de suiker biet als een zeer belangrijke peiler van het akker bouwbedrijf moet worden beschouwd. Hij is nog steeds bereid om voor dit product een zodanige prijs vast te stellen, dat, naast een vergoeding voor alle productiekosten, een 20 ondernemerswinst wordt inberekend. En in de productiekosten is nu ook opgenomen een bedrag voor ondernemersloon, een nieuw element, waarvan de billijkheid onlangs door de landbouworganistaties is bepleit. Dit be drag bedraagt 105,per ha en geeft dus een zekere ondergrond aan de teler, die nu voor het werk van ondernemer ziin beloond wordt, evenals ook het salaris van de directeuren van Philips in de kostprijs van de gloeilamperl zzit. De Minister heeft dus zijn landbouwbeleid als zo danig niet gewijzigd. Maar wat alleen teleurstel lend genoemd moet worden, is, dat bij een ge schil over de berekening van de kostprijs, de be- LET OP 7) SA6CK OOSTBURG: Woensdag 17 Februari in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 18 Februari in Hotel „•Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 18 Februari in Hotel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 18 Februari in Café „De Eendracht". ST. PHILIPSLANDZaterdag 20 Februari in Hotel ,,De Druiventros". windsman, terwijl de kosten stijgen, naar de laagst mogelijke uitleg greep. De Stichting voor de Landbouw wilde in de kost prijs ook laten meetellen gebieden, waarvan geen officiële berekening bekend is, waar dus de L. E. I. nog geen bedrijven heeft. Wij betreuren het, dat dit zwakke argument als een der sterkste troeven werd uitgespeeld. Wij kunnen er uit leren, dat de kostprijsbereke ningen van het L. E. I. nog lang niet volledig zijn. Het ware in ieder geval gewenst, 'dat in de toe komst ook in bovenbedoelde gebieden als Haarlem mermeer, N.-Holland, Friesland en de zandgronden kostprijsberekeningen worden opgezet. Het Land bouw Economisch Instituut is een voor de land bouw uiterst nuttige instelling. Het is indertijd opgezet door het Kon. Ned. Landbouwcomité om kostprijzen te berekenen. In de loop der jaren ble ken er veel meer en veelzijdiger taken voor weg gelegd, zodat het L. E. I. uitgroeide tot een econo misch onderzoekcentrum op landbouwgebied. Hiervoor moet de boerenstand zeker dankbaar zijn, aangezien de baten van al de gedane onderzoekin gen aan de landbouw en dus ook aan de boer ten goede zijn gekomen. Maar de oorspronkelijke taak, het berekenen van de kostprijzen, mag nooit in het gedrang komen. En aan de volledigheid hiervan ontbreekt nog wel wat, getuige de koostprijsberekening van de sui kerbieten. Het ware goed, als het bestuur van het L. E. I. hier aandacht aan besteedde. Gebrek aan geld mag in dit opzicht geen rol spelen. Want wan neer de georganiseerde landbouw over de kostprijs van de bieten in streken als Noord-Holland, Fries land, de zandgronden enz. had beschikt, was er vrij zeker een hogere bietenprijs uit de bus gekomen. Waarmede wij maar hebben willen aantonen, dat v'oor de kostprijsberekeningen wel een offertje ge bracht mag worden. De Z. L. 31. Wij stappen thans van de bietenprijs af. Gedane zaken nemen geen keer. Wij willen onze lezers eens mededelen, d^de ledenwerfactie van de Z. L. M. vruchten begint af te werpen. Gemeld kan worden, dat reeds enige honderden nieuwe leden zich aan meldden en werden gewonnen. Het stemt tot grote dankbaarheid. Want het bewijst, dat vele bestuurs leden van de afdelingen voor hun organisatie heb ben gearbeid en dat de thans 111-jarige Z. L. M. vol leven zit. Dit is goed. Maar dit moet ook. Want in deze eeuw van organisatieleven, moet de boerenstand, liefst eensgezind, haar stem luide laten meeklin ken. Wij leven in 1954 waarschijnlijk alweer in een overgangstijdperk. Allerwege kan men in kringen buiten de landbouw horen, dat de boeren toch zoveel geld hebben verdiend. Als men zegt, dat lonen en pachten behoorlijk omhoog gaan, dan is slechts het antwoord: „dat kan best betaald wor den". Als men een bedenkelijk gezicht zet over de ver laging van de bietenprijs, dan hoort men in deze kringen: „dat kan er gemakkelijk af". Men kan het overal waarnemen. Men plukt van alle kanten aan het boereninkomen. Maar men be denke, dat een miilioen gulden inkomsten minder in boerenkringen in een provincie ais Zeeland zijn weerslag zal hebben op middenstand, ambachtslie den, zelfstandigen enz. Men vergeel, dat van de goede jaren de fiscus zijn deel heeft gehad. Men ziet over het hoofd, dat de kosten van levensonderhoud niet dalen, dat het bijblijven op het gebied van de gemechaniseerde in span kapitalen kost. Men kent de liquiditeitspositie van de gemiddel de boer niet. Neen, in kringen waar men redeneert als bovenvermeld, heeft men geen flauw benul van deze zaken. Daar staart men zich blind op sommige grote, gunstig gelegen bedrijven en praat men ijve rig na wat men van Jan Publiek hoort. Maar de feiten voor 1954 zijn hogere lasten en mindere inkomsten. En daarom dient de boeren stand op zijn zaak te letten. Dat er in Zeeland 'een grote, bloeiende organisatie van boeren is, stemt daarom tot voldoening. En dat deze organisatie bloeit bewijst, dat de Zeeuwse boer zijn belangen ziet. Dat dit zo moge blijven. Onze Kringen. Wij kregen in handen het keurig gedrukte jaar verslag van de Kring Tholen en St. Philipsland der Z. L. M. en tevens het jaarverslag van de Kring Noord-Beveland. Deze zijn of worden aan alle leden van deze Kringen toegezonden. Laat alle leden deze ook even doorlezen. Want daaruit ziet men weer, welke activiteiten er in 1953 plaats vonden. Ook welke invloed op de gang van zaken werd uit geoefend. Is dit ook niet iets voor de andere Krin gen. Het lid kan daardoor nog meer meeleven. Walersnoodsehade. De slachtoffers van de watersnood wachten reeds enige tijd op het bekend maken van de normen, volgens welke de vergoedingen zullen worden uit betaald. Enige malen werd aangekondigd, dat deze normen voor een bepaalde datum zouden worden bekend gemaakt. Dat door omstandigheden zulks niet doorging, vinden wij niet erg. Uiteindelijk gaat in.dit geval een juiste berekening boven een snelle. Deze week lazen wij, dat deze normen thans op 15 Februari wereldkundig zouden gemaakt worden. Later vernamen wij, dat de directeur van de Rijks dienst voor Landbouwherstel de normen zelve op 22 Februari voor de radio bekend zou maken. Waarom dit voor de radio moet gebeuren, zien wij niet in. Van het voor de radio gesproken woord blijft niet veel hangen. In gedrukte vorm kan men het beter rustig bestuderen. Deze gedrukte vorm hopen wij dan onze lezers in die week op te dienen. Jammer is het, dat er niet wat ruimer voorschot wórdt verstrekt, aangezien veel mensen tegen het komende seizoen dringend geld nodig hebben. Daar er geen rentevergoeding is volgens de Wet op de watersnoodschade, zullen de slachtoffers deze rente zelve moeten betalen. Hopenlijk kan hierin ver betering worden gebracht S. In de week van 1 t/m 6 Februari werden onder staande resultaten van de ledenwerfactie bereikt, die in de invloed van de lage temperatuur goed doen uitkomen. We zijn er dan ook van overtuigd, dat de stijging van de temperatuur samen zal gaan met een stijging van het aantal leden. Oudelande 8 Cadzand 3 Zoutclandc 2 St. Philipsland 2 Eikerzee Alg. leden West Zuid-Beveland 1 Wolphaartsdijk 1 Borssele 1 Kapelle 1 Middelburg 1 Terneuzen 1 Hulst 1 KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADIIANDEL KAPELLE-BIEZELINGE het enige Lucerneras van betekenis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 1