!00l content met Uur PRESIDENT ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 119 Deze is ook voor ons land van groot belang en aan het bereiken van dit doel zal verder moeten worden gewerkt. De inwerkingtreding van het Landbouwschap, dat men had gedacht op 1 Januari 1954 te doen plaats vinden, is door bijzondere omstandigheden naar een later tijdstip moeten verschoven worden. Bestaat dus het Landbouwschap op papier, om de werkzaamheden daadwerkelijk te kunnen aanvan gen, moeten de door de Wet en de A. M. v. B. ver melde organen worden samengesteld, en om de ad viserende en belangenbehartigende taak van de Stichting voor de Landbouw over te nemen, zijn nog een aantal organisatorische maatregelen nodig. Voor de financiering hiervan zal dit jaar nog de heffing op producten worden voortgezet. Per 1 Januari 1955 komt in plaats hiervan een areaal heffing met de mogelijkheid om de contributie van de standsorganisatie geheel of gedeeltelijk hiervan af te trekken. Een en ander heeft het Dag. Bestuur doen besluiten voor te stellen om dit jaar nog de contributie, zoals die voor het jaar 1953 gold, on gewijzigd te handhaven. Spreker maakte vervolgens melding van enkele voorstellen, welke door de N.B.M.L. zijn gedaan t.a.v. de areaalheffing voor het consumptie-aard appelfonds en de uitbetaling van de melk. Geheel onverwacht werd de Wet op de vervreem ding van Landbouwgronden in werking gesteld. Dit is vooral toe te schrijven aan de grote verkopen van land en boerderijen in Zeeuws-Vlaanderen aan Belgische belanghebbnden. Daar een der voor naamste bepalingen in deze Wet is, dat de pachter het voorkeursrecht heeft bij verkoop, wanneer deze in het bezit is van een pachtovereenkomst, welke tenminste voor de wettelijke duur is aangegaan of vastgelegd en voor zover nodig is goedgekeurd, is het aantal gegadigden bij verkoop aanzienlijk kleiner geworden. Vast staat echter, dat bij toe passing van deze Wet, en de daarmee samenhan gende A. M. v. B. de prijzen der gronden en de boerderijen aanzienlijk stijgen, zelfs in bepaalde gevallen zodanig, dat er geen koper is te vinden. Spreker merkte hierbij op, dat deze regeling ook ernstige fiscale gevolgen heeft voor de bezitters van boerderijen en landerijen, want ook de fiscus houdt bij de vaststelling van het vermogen met deze verhoging rekening, en natuurlijk eveneens bij de successie. Grote belangstelling hebben wij ook voor het z.g. Delta-plan tot afsluiting van de zee-armen. Moge hiervoor spoedig rapport worden uitgebracht, daar ook voor onze provincie met de verwezenlij king hiervan grote belangen op het spel staan. Tot slot wekte spreker op allen actief mee te blijven werken om de belangen van de landbouw zo goed mogelijk te verdedigen, waarmee hij deze al gemene vergadering voor geopend verklaarde. Spreker heette hierna in het bijzonder welkom de sprekers voor deze middag de heren Ir Tuijnman en Dr Kirch, Ir Knottnerus als voorzitter van het K.N.L.C., de heer P. M. Sneep, ere-voorzitter der N.B.M.L. ,de vertegenwoordigers van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant, de herne Consulenten Ir Ariëns, Ir Smale, Ir Kupers, Ir 'Crijns, Ir Wijmenga, de heer Van Hoven, de Prov. Voedselcommissaris Ir Van Agtmaal, de heer Van Delft, Dir. R.A.B. Breda, Mr. Van Beusekom, Dir. van de Brandverzekeringen, de heer Blank van het C. B., de heer v. d. Vijver van het Boekhoud- bureau, de vertegenwoordigers van de Jongeren organisatie en de heren van de pers. Berichten van verhindering waren ingekomen van de Burgemeester van Breda, de Geldersche Mij van Landbouw, Ir Teppema, Ir v. d. Vring, Ir Kluijte- naar, Ir Lardinois, Dr Kerstens en de heer Hof. Hierna werden de notulen van de vorige verga dering aan de orde gesteld en onveranderd goed gekeurd, waarna door de secretaris het jaarver slag over het jaar 1953 werd uitgebracht. (Reeds vorige week opgenomen.) De heer C. van Zalinge verzocht hierna het woord om zijn bewondering uit te spreken voor de wijze, waarop de landbouwers in het rampgebied deze ramp hebben gedragen en het herstel van hun getroffen boerderijen hebben ter hand geno men. Spreker heeft alle respect voor de wijze, waarop ook hier wordt bewaarheid, dat onder alle omstandigheden geldt ,,en de boer ploegt voort" en wenst hen hierbij Gods zegen toe. De voorzitter dankte de heer Van Zalinge voor deze woorden. Vervolgens werd aan het Hoofdbe stuur goedkeuring verzocht om de contributie regeling van het jaar 1953 ook voor dit jaar te handhaven, welke goedkeuring staande de vergade ring werd verleend. Hierna verkreeg de heer Ir D. S. Truijman, secre taris van de Hollandsche Mij van Landbouw het woord voor zijn rede over: „De Amerikaanse Landbouwpolitiek". Gezien de belangrijkheid van deze rede, die met grote belangstelling werd gevolgd, zullen wij trachten deze in zijn geheel in het landbouwblad te doen opnemen. De heer G. N. de Lint stelde naar aanleiding hiervan de vraag of het Amerikaanse standpunt wel juist is; dat het overhevelen van de surplus- voorraden naar de z.g. achtergebleven gebieden de genoemde gevaren oplevert. Komt men deze gebieden niet te hulp, dan is hier des te meer een voedingsbodem voor het communisme. Voorts rijst de vraag, of de productie in Amerika op de duur evenredig zal kunnen stijgen met de toename van de bevolking. Ten aanzien van het teveel aan katoenolie maakte vraagsteller een woordspeling om deze olie te benutten voor het smeren van het ambtenaren-apparaat, daar vele landbouwers met smart zitten te wachten op hun uitkeringen i.v.m. de watersnoodschade. Ir Tuijnman wees er op, dat een crisis kan wor den veroorzaakt door slechts een klein surplus. Zolang dit wordt vastgehouden gebeurt er niets, de grote vraag is echter, waar en wanneer wordt dit gespuid. Verschillende surplusproducten lenen zich minder voor de z.g. onontwikkelde gebieden. Een verdere productiestijging in Amerika is voor de eerste tijd zeker nog mogelijk o.a. door betere rassenkeuze, bemesting enz. Nadat door de voorzitter een woord van dank was gericht tot Ir Tuijnman, werd door een wire- recorder de causerie, welke de heer C. de Zeeuw deze middag voor de radio-rubriek „Over ons plat teland" was gehouden, weergegeven, een service, die gheeel belangeloos door de firma Van Boxtel werd verricht en zeer op prijs werd gesteld. Na een korte pauze verkreeg vervolgens het woord Dr J. Kirch, Directeur van de Gezondheids dienst voor Dieren in Noord-Brabant voor zijn rede over: „De huidige stand van zaken bij de rundertuberculose-bestrijding". Spreker ving aan met op de hem eigen humoris tische wijze te vertellen, hoe hij vooral de laatste tijd met velerlei vragen wórdt bestormd, meestal variaties op het thema: „Hoe is de stand nu, Mieke?" Spreker stelde het op prijs hierover op deze vergadering nadere mededelingen te kunnen doen. Aan de hand van een aantal duidelijke gra fieken, welke in de zaal werden rondgedeeld, werd een overzichtelijk beeld gegeven, allereerst van het aantal te saneren en het aantal gesaneerde bedrij ven in de diverse provincies per 26 December 1953. Hierbij blijkt, dat in het begin van de sanering 30 %'van het totaal in ons land te saneren bedrij ven in Noord-Brabant lag. Thans is 77,6 van deze bedrijven in onze provincie in ruim 2xk jaar tijd gesaneerd en t.b.c. vrijgemaakt. Het aantal reageerders bedroeg bij het begin bedroeg bij het begin van het 5-jarenplan 23.359. Op 23 Januari 1954 waren hiervan 18.136 bedrijven gesaneerd. Het aantal reageerders bedroeg bij het begin van 't 5-jarenplan (20 Mei 1951) 84.300 stuks. Vol gens deze gegevens, verhoogd met de geraamde uitbreiding, zouden 95.000 reageerders moeten worden geruimd. Op 1 Januari 1954 waren ge ruimd 81.794 stuks, terwijl op de inmiddels vrij ver klaarde bedrijven 14.943 reageerders zonder slacht- bewijs werden afgevoerd. De sanering is dan ook veel vlotter verlopen, dan mocht worden verwacht. Thans is bepaald, dat per 1 Mei 1954 geen reageerders op de bedrij ven in Noord-Brabant zullen mogen worden ge houden en zal onze provincie dus vrij moeten zijn. Naast het z.g. „boerenkwartje" hebben vooral ook de bijdragen uit de E.C.A.-gelden de financie ring van de bestrijding mogelijk gemaakt. Deze gelden werden verdeeld over de 11 provincies op basis van het aantal reageerders, aanwezig bij het begin van de sanering. Door de grote uitstoot van reageerders werd. vorig najaar eerst een daling van de vleesprijzen gevreesd, dit is echter meegevallen. Het aantal tegenvallers is niet van betekenis, vol gens recente gegevens 2,2 Wanneer de algehele sanering is voltrokken zal de desbetreffende hef fing op de melk kunnen vervallen. Alleen in onze provincie werd tot nu toe, ruim 10 millioen gulden aan premies uitbetaald. Het toezicht hierop berust bij de Accountantsdienst van het Departement, die er nauwlettend op toeziet, dat deze gelden in goede handen komen. Onvolle dige opgaven van namen, adressen e.d., veroorzaken hierbij nog wel eens stagnatie. Ook wordt er op toe gezien, dat niet met de slachtbewijzen wordt geknoeid, waarvoor de C.C.D. is ingeschakeld. Na 1 Mei a.s. zal voor tegenvallers een premie worden gegeven, gelijk aan het verschil tussen slachtvee en gebruikswaarde. Spreker eindigde zijn interessante rede met nog maals te wijzen op het grote belang van een doel treffende bestrijding van de rundertuberculose ook uit een oogpunt van de volksgezondheid. Gedachten wisseling. Op deze leerzame uiteenzetting volgde een uit voerige gedachtenwisseling. De heer Van der Eijnden informeerde naar de besmettingskansen op markten enz. In dit verband deelde Dr. Kirch mede, dat op de veemarkt te 's-Hertogenbosch per 1 Maart a.s. alleen vee met wit, witgroen of rood certificaat zal mogen worden aangevoerd. De heer Van Liere wees op het voorkomen van miswijzigingen; de heer Maijers op het toezenden der slachtbewijzen. Spreker antwoordde, dat controles in abattoirs aantonen, dat de gevolgde methode van entnn be trouwbaar is. Het aantal miswijzigingen is uiterst klein. T.a.v. de slachtbewijzen geldt, dat deze strookjes alle door de Directeur worden getekend. De heer G. Korteweg wijst op de bedrijven in West-Brabant, die reeds voor het begin van de bestrijdingsactie, op eigen initiatief hadden gesa neerd. Deze bedrijven werden vaak weer ge ïnfecteerd, daar in dit gebied ontheffing was ver leend van het verbod tot het kopen van reageer ders. Kan voor deze bedrijven de premie bij tegen vallers niet hoger worden gesteld? Dr Kirch deelde mede, dat genoemde maatregel vooral was genomen ten behoeve van de mest- bedrijven in West-Brabant. Inderdaad zullen andere bedrijven hierdoor tegen vallers hebben moeten boeken. Bovendien kregen we hierdoor ook uit andere provincies reageerders binnen. Deze ontheffing tot het aankopen van rea geerders werd dan ook per 1 Sept. 1953 beëindigd. Een supletie met terugwerkende kracht is echter niet mogelijk en zou overigens zeker niet door de Minister worden goedgekeurd. De heer Walraven wijst op de te lage vergoeding bij het afslachten van hoogdrachtige reageerders; de heer Krul op de a-specifieke reacties. In het eerste geval is hierover overleg gepleegd met de zuivelfabrieken, die echter mogelijk niet steeds hun leden hierbij hebben betrokken. De a-specifieke reacties worden geval voor geval beoordeeld. Nadat Dr Kirch'nogmaals dank was gebracht voor zijn uitvoerige uiteenzetting en be antwoording volgde. De Rondvraag. De heer P. M. Sneep sprak een woord van lof voor hetgeen door de beide sprekers van deze mid dag werd naar voren gebracht. Spreker memoreerde zijn deelname aan een stu diereis naar Amerika en deelde mede, dat re betref fende studiegroep hierover thans 'n uitvoerig rap port heeft uitgebracht, dat onder de titel: „De land bouwcoöperatie in Amerika" bij de Nat. Coöp. Raad kan worden besteld. De prijs bedraagt 4,50 per stuk. De Voorzitter verzocht om bestellingen aan het secretariaat te willen opgeven. Vervolgens werd een schrijven van de afd. Lage-Zwaluwe voor gelezen, waarin met klem wordt aangedrongen op een spoedige uitkering van de vergoedingen voor watersnoodschade, daar bij vele getroffenen de hoogst nodige bedrijfsuitgaven anders sterk in het gedrang zullen komen. De voorzitter deelde naar aanleiding hiervan mede, dat reeds op spoed is aangedrongen. Ver wacht mag worden, dat de vergoedingsnormen thans vóór 15 Februari a.s. bekend zullen zijn. Waar niet was te voorzien, dat een en ander zo lang zou duren, en velen daarom tot nu toe geen voorschot aanvroegen, adviseerde de voorzitter dit thans alsnog te doen. De heer Glerum wees er op, dat indertijd een spoedige algehele afrekening is toegezegd. Het verlenen van voorschotten zou dan niet nodig zijn geweest. Door de heer Van NieuwenhuijzenJas werd het niet juist geacht, wanneer hierover verwijten zou den worden gericht tot de Dienst Landbouwherstel. Het overleg over de normen is nog steeds gaan de, en vaak is het hierbij niet gemakkelijk om felkaar te overtuigen. Overigens zouden de nor men al lang bekend zijn geweest, wanneer onze vertegenwoordigers alles hadden geaccepteerd. Het is echter de vraag of de belangen van de getrof fenen hiermee zouden zijn gediend. De heer Ir Smale, Inspecteur van de Rijksdienst Landbouwherstel sprak zijn teleurstelling uit over de reacties, die naar voren zijn gebracht en dankt de heer Van NieuwenhuijzenJas voor zijn toe lichting. De goede wil is bij Landbouwherstel aan wezig en zodra de normen bekend zijn, zal direct worden afgewerkt. Overigens make men, wanneer men in moeilijkheden dreigt te komen, gebruik van het aanvragen van een voorschot. Spreker zegde zijnerzijds alle medewerking toe. (Applaus.) De voorzitter bracht hierna dank aan de heer Ir Smale en wees er op, dat o.a. ook döor de Hol landsche Mij van Landbouw op een en ander bij de Minister is geattendeerd. De heer G. N. de Lint tenslotte lichtte nog toe, dat zijn opmerkingen allerminst gericht waren tot de Diensten van Landbouwherstel of P.V.C. in onze provincie, die hun uiterste best doen bij de uitvoe ringen der Wet. Laat men zich echter in Den Haag de toezegging herinneren, dat deze Wet soepel en op loyale wijze zou worden uitgevoerd en dat de getroffenen er op rekenen, dat deze toezegging wordt gehonoreerd. De voorzitter bracht de heer De Lint dank voor deze toelichting en sloot hierna de vergadering met een woord van dank voor aller medewerking. Oe ztatalje PeFrolëufrT-tr'ètilterj Vraagt inlichtingen^^850.^^! Imp.: v.Driel&v.Dorsten Hoofddorp VB

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 15