Noord-Brabanfsche Maatschappij van Landbouw ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. WATERSNOODSCHADE. AFDELING NUENEN. AFDELING ALMKERK. AFDELING DEURNE—HELENAVEEN. AFDELING WERKENDAM. AFDELING HILVARENBEEK. VAN DE PENNINGMEESTER. BRANDVERZEKERING ALGEMENE VERGADERING ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 117 NIEUWENDIJK: Donderdag 1 Februari, 11-12 uur, Café v. d. Heuvel. Hoewel getracht wordt op zo kort mogelijke ter mijn een aanvang te nemen met de definitieve uit kering van de agrarische schade aan de ramp slachtoffers, doch geen zekerheid kan worden ver strekt, dat vóór de a.s. voorjaarswerkzaamheden de getroffenen zij het geheel, zij het ten dele, een schade-uitkering zullen hebben ontvangen, advi seren wij de getroffenen, die in moeilijkheden ko men of dreigen te komen, met het oog op de be- drijfsuitgaven in het voorjaar, een voorschot aan te vragen bij de plaatselijke bureauhouder van hun district. Door de Inspecteur van de Rijksdienst voor Landbouwherstel is toegezegd, dat in dringende ge vallen deze voorschot-aanvragen soepel en met spoed zullen worden behandeld. De Afdeling Nuenen der N.B.M.L. houdt op Woensdag 17 Februari a.s., dés avonds half acht in café Verhagen te Gerwen, een ledenvergadering met filmavond. De heer Korteweg, secretaris der N.B.M.L., zal enkele actuele onderwerpen behan delen, terwijl verschillende interessante films, o.a. op het terrein van veevoeding en graslandverzor- ging en enkele ontspanningsfilms zullen worden vertoond. Gerekend wordt op aller aanwezigheid; ook de dames worden verwacht. De Secretaris, G. HUIZING. Op Maandag 15 Februari a.s. zal Ir. J. A-. M. Tep- pema, Rijksconsulent voor Grond- en Pachtzaken, in café Van Dijk te Almkerk een lezing houden over: „Grond- en Pachtzaken." Aanvang half acht 'is avonds. Gezien dit belangrijke onderwerp, alsmede vooral de nieuwe Wet op de Vervreemding van landbouw gronden, mag op deze avond niemand ontbreken. Het niet-voldoende bekend zijn met deze voor schriften en verplichtingen heeft al vele landbou wers teleurgesteld. Het is Uw eigen belang, dat U met deze zaken voldoende op de hoogte blijft. Deze vergadering is belegd door de Afdeling Almkerk der Noord-Bra- bantsche Mij van Landbouw tesamen met de Afde ling Almkerk van de C. B. T. B. W. NOORLOS, Secretaris. De Afdeling DeurneHelenaveen hield ten huize >van de heer A. van Kampen te Zeilberg een leden vergadering, waarvoor de opkomst goed was. Bij de opening heette de voorzitter allen welkom, in het bijzonder de heer Noordergraaf, die meer dere malen door ziekte verhinderd was de vergade ring bij te wonen. Een extra welkomstwoord richt te de voorzitter tot de heren De Zeeuw en Engelen. Daar de secretaris wegens een hem overkomen ongeval afwezig was, werden door een van de leden de notulen van de vorige vergadering gelezen, wel ke onveranderd werden goedgekeurd. De heer Noordergraaf sprak een woord van dank voor de fruitmand, die hij met Kerstmis van de Af deling ontving. De heer Brouwer stelde een vraag over landbouw onderwijs. De heer De Zeeuw gaf hierover een uiteenzetting, waarop discussie'volgde over de mogelijkheden, die er zijn, voor de oprichting van een Prot. Lagere Landbouwschool of Landbouwhuishoudschool. Tijdens de pauze werden de leden door de gast vrouw van koffie voorzien. Na de pauze sprak de Kringvoorzitter de heer De Zeeuw over het onderwerp: „Moeilijkheden op onze zandgronden." Achtereenvolgens bracht spreker naar voren de aanpassing van het bouwplan, de pachtprijzen en tenslotte het op komst zijnde landbouwschap. Op deze inleiding volgde een levendige bespre king, waarbij vooral de pachtkwesties weer Ieders belangstelling hadden. Ook het komende landbouw schap gaf aanleiding tot vragen. Toen de wijzers van de klok het middernachtelijk uur begonnen te naderen, eindigde de vergadering, die leerzaam en gezellig was; een kenmerk van alle vergaderingen van de Afdeling Deurne. J. HOOGENDOORN, secretaris. Ledenvergadering der Afdeling Werkendam van de Noord-Brabantsche Mij van Landbouw, op Vrij dag 29 Januari j.l. te n.m. 7.30 in café De Waal te Werkendam. De voorzitter opende deze avond, en heette allen hartelijk welkom. Tevens deed hij verschillende mededelingen over vervreemding landbouwgron den, de wet op de watersnoodschade e.d. De notulen der vorige vergadering werden onge wijzigd goedgekeurd. Het jaarverslag en finan- cieel verslag van- de secretaris-penningmeester werdén na dankzegging' voor kennisgeving aange nomen evenals de agenda der Algemene Vergade ring van 2 Februari. De aftredende bestuursleden, de heren W. G. de Waard en D. Janse, werden herkozen. Het bestuurslid de heer J. L. Kodde stelde zich wegens zijn hoge leeftijd niet meer herkiesbaar. In zijn plaats werd gekozen de heer A. de Jager, die deze functie ook aanvaardde. De voorzitter bracht de heren Kodde en Konings die onlangs zijn afgetreden, dank voor het vele werk dat zij in een reeks van jaren als bestuurslid voor de afdeling hebben gedaan en hoopte dat zij nog vele malen onze vergaderingen zullen mogen bezoeken. Het voorstel om beide heren te benoemen tot ere-lid der Afdeling, werd met aller instemming goedgekeurd. Na nog een opwekkend woord te hebben gesproken om de Algemene Vergadering te bezoeken sloot de voorzitter de vergadering. A. WESTERHOUT, Secretaris. De Afdeling Hilvarenbeek der N.B.M.L. hield op 4 Februari j.l. haar maandelijkse vergadering waarbij door de heer Korteweg een filmavond ver zorg dwerd. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter het op 4 Februari te 's-Hertogenbosch gehouden congres over de watervoorziening voor de land bouw, welk congres grote plannen in uitzicht stel de voor de watervoorziening in Noord-Brabant, vooral van zo groot belang voor onze hoge zand gronden. Vóór de pauze zagen wij de films: 50 jaren Cen traal Bureau en de V.C.S.-film. De heer Korteweg hield hierna een causerie over de watervoorziening voor mens, dier en plant. 85 van onze bevolking heeft waterleiding; de 15 die het niet heeft, wordt op het platteland gevonden. Onze zandgronden kunnen 20 meer opbrengst geven, bij een optimale watervoorzie ning. Na de pauze zagen wij de film: „Mijn neef uit Canada, Ned.^-Antillen en Het polderland van Suriname". Een zeer leerzame avond, waarop ook de Bond van Plattelandsvrouwen, Afdeling Hilvarenbeek uitgenodigd was, was hiermee teneinde en hebben de thuisblijvers een mooie avond gemist. De volgende vergadering heeft plaats op 4 Maart a.s. waar de heer Raaijmakers, Secretaris van de Stichting voor de Landbouw, zal spreken over het komende landbouwschap. J. HUISMAN, Secretaris. Dezer dagen mochten wij de eerste contributie afdrachten ontvangen voor het jaar 1954. Eerste was de Afdeling Lage-Zwaluwe, terwijl de Afdeling Dinteloord een gedeelte van de contributie voor 1954 overmaakte, welke stortingen wij hiermee verantwoorden. Aan de betreffende penningmees ters en leden onze dank voor hun medewerking. Rectificatie. In het vorige week opgenomen jaarverslag over het jaar 1953 werd het bedrag van de toename der verzekering van vaste goederen (vnl. boerderijen) onjuist opgennomen. De juiste gegevens zijn als volgt: De verzekering van roerende goederen tegen brandschade, ondergebracht bij de Meergelijkmatige Onderlinge Brandwaarborgmij nam in het afge lopen jaar toe met een verzekerde waarde van 318.425 de verzekering van vaste goederen tegen brandschade nam toe met een verzekerde waarde van niet minder dan 683.775. der Noord-Brabantse Mij van Landbouw, ge houden op Dinsdag 2 Februari 1954 in Café- Restaurant >,De Graanbeurs" te Breda. Ondanks het uitzonderlijk koude weer was de zaal van „De Graanbeurs" geheel gevuld, toen de voorzitter de heer W. G. de Waard omstreeks half twee de vergadering opende met allen welkom te heten. Spreker begon zijn openingsrede met de waters nood van 1 Februari 1953 te memoreren, die ook vele van onze leden zwaar trof. Ter herdenking van de gevallen slachtoffers werd hierna staande enkele minuten stilte betracht. Spreker schetste vervolgens de maatregelen, welke direct na de ramp werden getroffen om hulp te bieden. Door Regering en Tweede Kamer werd te kennen gegeven, dat deze nationale ramp door het gehele Nederlandse volk zou worden gedragen en dat de vergoedingen snel en soepel zouden wor den uitgekeerd. Het Rampenfonds is met zijn uit keringen reeds een eind gevorderd. In de agrari sche sector echter wacht men nog steeds op de definitieve normen voor schadevergoedingen. Weliswaar zijn voorschotten uitgekeerd, doch velen vroegen geen voorschot aan in de stellige overtuiging,' dat een spoedige algehele afrekening zou plaats vinden. Waar in het voorjaar weer grote bedfijfsuitgavcn moeten worden gedaan is het zaak, dat thans zo spoedig mogelijk uitbetaling van de vergoedingen volgt. De getroffenen hebben hier recht op en tegen een op de lange baan schui ven zal dan ook met kracht stelling moeten worden genomen. Daarom geen geheimzinnigheid met de normen, geen getreuzel met de afwikkeling, soepel en snel werken in overleg met de georganiseerde landbouw.' Spreker behandelde vervolgens de dreiging van de Amerikaanse landbouwvoorschotten. Men vraaagt zich af op welke wijze en tegen welke prijzen deze zullen worden gespuid. Ook volgens president Eisenhower dient er onmiddel lijk te worden gehandeld om een economische nood toestand te voorkomen. In ieder geval is deze toestand niet alleen een belang van de eerste orde voor Amerika, maar zeer zeker ook voor de Europese landen, die hierbij betrokken zijn. Of men voorraden wil afvoeren naar onderontwikkelde gebieden, of men deze buiten de normale handel wil houden, of op andere wijze van de markt wil wegvoeren, 't zal altijd zijn een verplaatsen van de moeilijkheid. De enige radicale oplossing zal moeten zijn, als men ten minste deze rigoreuze ingrijping in het Amerikaan se landbouwbeleid durft te aanvaarden, de steun prijzen verlagen en deze in nauwer verband bren gen met de werkelijke marktsituatie, wat o.a. neer komt op hogere prijsgaranties bij schaarste, ten einde de productie aan te moedigen en lagere ga ranties in tijden van overvloed. Het landbouwbeleid dat door onze Regering wordt gevoerd, ondergaat wijzigingen, welke met-waakzaamheid dienen te worden gevolgd, en al zegt de Minister van Land bouw,, dat de doelstellingen hetzelfde zijn gebleven, het komt er op aan, hoe worden ze ten uitvoer gelegd en hoe worden ze geëffectueerd. Toegegeven moet worden, dat de situatie de laatste jaren wel een zodanige verandering heeft ondergaan, dat het verzetten der bakens nodig is, want na de oorlog moesten maatregelen gelden om de binnenlandse markt van landbouwproducten te beschermen tegen de druk naar boven, i.v.m. de wereldmarktprijzen, thans maatregelen op de neerwaartse druk van bepaalde producten. Het is echter een gelukkig verschijnsel, dat de Regering bij het bepalen van haar maatregelen steeds bereid is overleg te ple gen mét de georganiseerde landbouw, hoewel het soms wel eens een onbehagelijk gevoel geeft, wan neer op minder goede motieven wordt afgeweken van de adviezen, welke uitgaan van de Stichting voor de Landbouw. Het landbouwbeleid in ons land heeft rekening te houden met de ontwikkeling in het buitenland. Wij zijn exporteur van agrarische producten en importeur van grondstoffen. Een crisis in de landbouw zal zich ook in de andere sectoren van het bedrijfsleven ernstig doen gevoelen. Uit alles blijkt echter onze grote afhankelijkheid van buiten landse markten en de kwetsbaarheid van ons ver- edelingsbedrijf. Met de per 1 Januari j.l. ingegane loonsverhoging van 5 zijn we weer in de be kende vicieuze cirkel geraakt. Loonsverhoging i.v.m. de huurverhoging, maar onmiddellijk volgt een groot aantal goederen, waarvan de prijzen in opwaartse richting gaan, koffie, thee en diverse andere artikelen. Omdat-de loonsverhoging de uit komsten van het bedrijf ernstig beïnvloedt, moet dan hierop straks weer een loonsverhoging volgen, de harde economische wetten kan men nu eenmaal niet ongestraft wijzigen, en loonsverhogingen hebben altijd tot gevolg stijging van bepaalde nood zakelijke producten. Heeft men zich wel gerealiseerd wat een derge lijke loonsverhoging in het landbouw- en veehou derijbedrijf betekent? Het komt hierop neer, dat een middelgroot bedrijf enkele duizenden guldens meer loon per jaar zal moeten betalen en naar evenredigheid een hogere afdracht van diverse premies. Zo knabbelt men steeds meer aan de rentabili teit van onze bedrijven en worden de netto-inkom sten steeds gedrukt. Men mag hierbij niet uit het oog verliezen, dat de betrekkelijk gunstige bedrijfs- uitkomsten van de laatste jaren grotendeels een gevolg waren van recordoogsten. Bij de herziening van de belastingen zou meer dienen te worden gestreefd naar een verlaging van de lasten voor de zelfstandige ondernemer. Ook de middenstand is in een zeer moeilijke positie ge raakt. Spreker memoreerde voorts de moeizame onder handelingen die worden gevoerd op de weg naar West-Europese integratie. (Vervolg op pag, 119.),

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 13