WAT DOEN WE MET DE FILM? ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND DE LAATSTE STUIVER BAKWEDSTRIJD Z. P. M. AGENDA ONTSPANNINGSAVOND L. J. G. AFD. KRUININGEN. Het maïsproefveld der L. J. G. afd. Goes A. VAN DIJKE .WON DE 2e PRIJS. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 115 DE BOERENJEUGD Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, P. Hendrlkse, M. Kosten, L. de Jager, Z. Poppe en M. Poissonnler. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. We hebben ons wel eens laten ver tellen, dat een café in het Land van Hulst deze veelzeggende naam droeg. We denken er ook wel eens aan als we merken dat de kas van een afdeling bijkans leeg is. Jammer genoeg zijn sommige be stuursleden daar een beetje trots op. Het geld is er niet, dus dan houdt alles op, totdat de nieuwe contributie geïnd kan worden. Wat dit betreft kunnen we nog wel wat leren van de Amerikanen die spre ken van „to make money" (geld maken). Als er geen geld is moeten er wegen gezocht worden het te pakken te krijgen. Dat hoeft niet altijd de welbekende verloting te zijn of de bijdragen van de donateurs. De afdeling Goes van de L. J. G. liet de afgelopen zomer met een perceel maïs dat gedeeltelijk proefveld was, zien, dat de vereniging ook als onder nemer op kan treden, als alles maar onderling goed geregeld en op schrift gesteld wordt. Bovenal moet echter bij de finan ciële zaken in de toekomst worden ge zien. Een begroting is daarom beslist noodzakelijk, als men niet voor onaan gename verrassingen wil komen te staan. Maar al te veel wordt het contribu tiebedrag vastgesteld aan de hand van de resultaten van het afgelopen jaar. Is er wat geld overgebleven, nu dan kan de contributie omlaag denkt men. Het gevolg is dat er zo nooit een kleine reserve gekweekt kan worden om eens wat bijzonders te doen. Dat bijzonders behoeft niet te be staan uit potverteren door samen uit te gaan of het er eens goed van te nemen. We denken hierbij aan het organiseren van een kleine tentoonstelling op een dorp of van een cursus. Als men dan wat geld op de bank heeft, behoeft men ook niet voor het minste of geringste bij de leden aan te kloppen voor een extra bijdrage. De uitvoering van de inning is een hoofdstuk apart. We menen dat daar bij nog heel wat vereenvoudigingen door te voeren zouden zijn. Zo kan ons de maandelijkse inning van het twaalf de gedeelte der contributie maar matig bekoren. Is het nu zo'n bezwaar een bedrag van 8 a 10 gulden in één of twee keer te betalen? Laten we ook eens denken aan al het werk dat een penningmeester (esse) hieraan heeft, vooral met die leden die niet regelmatig of vrijwel nooit de ver-' gaderingen bezoeken. Elders moet de penningmeester avond aan avond op de fiets er op uit, om op verafgelegen hofsteden in het donker de donateursgelden op te halen. Als je er dan een kleine honderd hebt weet je dat je penningmeester bent. We zouden misschien beter van pen- ningslaaf kunnen spreken. Alle moeilijkheden die we in voor gaande stukjes en dit artikeltje heb ben aangesneden, hopen we eens cen traal te bespreken op een bijeenkomst met secretarissen (esses) en penning meesters (esses), die we op 20 Februari hopen te houden. We maken dit ook in ons blad bekend, omdat ook anderen dan bestuursleden er gebruik van mo gen maken. Ze kunnen zich hiertoe het beste wenden tot hun afdelings bestuur. Er zijn bepaalde scheidingslijnen tus sen stad en platte land te trekken. De stad zal echter steeds een centrum functie voor het omringende platte land blijven uitoefenen, ook in cultu reel opzicht. De bioscoop van de stad vormt daarbij een belangrijk onder deel, zelfs zó, dat het geven van voor stellingen op het platteland in ove rigens doorgaans slecht ingerichte zaaltjes nooit vaste voet heeft we ten te krijgen. Het percentage plattelandsbewoners, dat de stadsbioscoop bezoekt, is echter belangrijk genoeg om te veronder stellen, dat de film in het leven van velen een belangrijke functie vervult. Nu kan men dit laten voor wat het is en veronderstellen, dat de filmkeu ring er wel voor zal zorgen, dat jeug dige bezoekers geen nadelen van het bezoek ondervinden. Anderen willen weer het verschijn sel als geheel tot verboden gebied verklaren. Beide standpunten voeren tot een zekere passiviteit, die voorbij gaat aan de waarde, die de film naast het geven van ontspanning, kan hebben. Als deskundigen 20 van de jeugd rekenen tot de regelmatige bioscoop bezoekers, zullen we ook vele leden onder deze categorie moeten zoeken, die jaarlijks 55 van de 101 millioen der vermakelijkheidsbelasting op brengt. Deze wanverhouding van bioscoop bezoek tot concerten en toneelvoor stellingen heeft ons ook wat te zeg gen. Wat we tegen de film hebben. Er zijn gevaren verbonden aan de gang naar de bioscoop, vooral voor jonge mensen. Vele films geven een glad en vertekend beeld van het leven en laten niet na de toeschouwer steeds weer opmerkzaam te maken op het belang van luxe en lichame lijke aantrekkelijkheid. Het erotische wordt graag overdre ven gepresenteerd in een weelderige omgeving en, behoudens een aantal goede uitzonderingen, blijft het nor male gezinsleven buiten beschou wing. Daartegenover worden goede eigenschappen als verstandelijke eigenschappen en liefde tot de kunst Sneek, Tholen en St. Philipsland. Bij voldoende deelname zal vermoe delijk op Vrijdag 26 Februari een bakwedstrijd worden georganiseerd voor de leden der Z. P. M. Gebakken wordt in de Landbouwhuishoudschool in Tholen, volgens een recept dat de deelneemsters ter hand zal worden gesteld. In verband met de plaats ruimte kunnen slechts 10 tot 12 leden deelnemen. Daarom raden wij U aan, U spoedig, maar in ieder geval vóór 13 Februari, a.s. op te geven bij Uw Afdelingssecretaresse, die de deel neemster onmiddellijk moet door geven aan mej. R. Koopman. Hoog straat, Tholen. L. J. G. EN Z. P. M. AFDELING ST. MAARTENSDIJK, Donderdag 18 Februari des nam. 7.15 uur in Hotel ,,Hof van Holland". Toneelstuk: „Want ik kan niet buiten je". Vergadering der L. J. G.. Afdeling Kruiningen op Vrijdag 19 Februari. vaak belachelijk gemaakt en omlaag gehaald. Zodat de gang naar de bioscoop op morele en artistieke gronden de normen van jonge mensen kan neerhalen. Wil men de jeugd hiertegen wape nen, dan zal men tot een zekere scho ling moeten komen, waarbij dé criti- tische zijde van de toeschouwer wak ker wordt gemaakt. Als men er in slaagt verstandig te praten over een vertoonde film, is men reeds een eind op weg. Dit kan b.v. na de vertoning van een film in besloten kring en on der deskundige leiding plaats vinden. Als dit critisch besef gewekt is, zal de jeugdige bezoeker reeds tijdens of na het bezoek worden gehinderd door het besef, dat de getoonde film onwaarachtig is. Het zien wordt dan tot doorzien, waardoor de negatieve bestanddelen, die de film bevat geen of weinig uitwerking meer hebben. De bioscoopbezoeker wordt dan gehaald uit de grote groep van hen die de bioscoop bezoekt uit gewoonte of uit verveling en die niet let op het geen door de op recette beluste ex ploitant wordt voorgezet. Hij wordt tot een bewust bezoeker, die voortaan beter op de aankondigingen en critie- ken zal letten. Taak van de organisatie. De filmvorming biedt een werkter rein bij uitnemendheid voor scholen en jeugdorganisaties. Wanneer onder goede leiding dit probleem wordt aangepakt, mag ver wacht worden dat er goede resultaten te bereiken zijn. De Arnhemse school bioscoop draait 7 programma's voor 11.000 leerlingen van scholen van di verse richting en geeft daardoor een voorbeeld wat reeds voor het school kind gedaan kan worden. De Katholieke filmactie is sedert enige jaren werkzaam en beschikt over vele kleine fragmenten van goe de speelfilms, die in organisaties e.d. gedraaid worden als toelichting op lezingen en cursussen. Daarnaast hebben volwassenen hun filmliga's, waar waardevolle films op cultureel en moreel gebied worden gedraaid voor de leden. Ook in de jeugdorga nisaties zouden zo nu en dan goedé speelfilms vertoond dienen te worden die in een normale bioscoop nooit ver toond worden. We blijven met de gewone bioscoop achter, die de grote massa ontspan ning; verschaft. Deze groep bezoekers zullen we een critische houding t.o.v. de film bij moeten brengen, tezamen met een waardering voor de betere film. Die niet vanzelf wordt ge draaid doch alleen als het publiek er om vraagt. B. Op 25 April 1953 werd door de leden 46 are maïs gepoot, waaronder 20 are proefveld, verdeeld in 18 ver schillende rassen, die in tweevoud aangelegd werden. De bemesting werd normaal gegeven, d.w.z. op ieder veldje een gelijk aantal kilo's. De weersomstandigheden waren gun stig. De opkomst was in vergelijking met andere maïs goed, daar er enkele dagen na het poten regen viel. Daar door kwam de maïs ook iets gunsti ger door de koude dagen. Op 13 Juni werd de maïs gewied, gedund en teruggebracht op twee plantjes per pol. Op 21 Juli had de maïs een lengte van 1.20 m en waren van alle rassen de pluimen te voorschijn gekomen. In October bleek, dat de afrijpings- datum niet ver uit elkaar zou liggen, daar ook de late hybryden reeds be gonnen af te rijpen. Op 5 Nov. wer den alle rassen tegelijk geplukt, waar bij bleek, dat Goudster Plat en C.I.V. 5 de beste opbrengst gaven. Van de ziekten bleek spilrot 'de ergste aan tasting te geven. Fusarium en bui- lenbrand kwamen sporadisch voor. De opbrengsten waren Vr. gele r.C.B. 6310 kg per ha Goudster R. 7310 Goudster P. 7710 C. B. 32 6620 Amtwee 6130 C.I.V. 2 6850 C. B. 41 7050 C. L. V. 6 7160 Wisconsin 240 6040 K. F. 1 6810 Wisconsin 1602 6630 C.I.V. 5 7490 Ray makers 777 5450 Nodak 301 6120 C. B. 33 6930 K. E. 3 7180 Pionier 396 6440 Wisconsin 255 6260 Alle werk werd geheel door de leden van de afdeling Goes gedaan. Er werd viermaal gewied en met het poten en plukken met de hand zijn we heel wat uurtjes bij elkaar geweest op het veld. De opkomst voor de werkzaamheden was uitstekend, zelfs enkele leden die in militaire dienst waren, hebben nog meegeholpen met het onderhoud, ook al waren ze er van vrijgesteld. Door de hechte band van samenwerking in onze afdeling is het proefveld dan ook een groot succes geworden. Door zo in de zo mer met elkaar op het veld in de practijk te werken wordt de band die 's winters is gelegd op de bijeenkom sten, nog verstevigd. Men blijft niet alleen in de zomermaanden met elkaar in contact, maar het is ook zeer leerzaam om zelf met de L. J. G.-proefvelden aan te leggen waar je ook voor je later leven nog wat aan hebt. We kunnen dan ook andere afdelingen die met moeilijk heden te kampen hebben aanraden het ook eens met een proefveld te proberen. Maar men moet er natuur lijk een paar vrije middagen voor over hebben en de wil om ook eens iets te presteren. En niet ibij jezelf denken, dat je de uitslag van de proefvelden toch wel in de courant leest A. VAN DIJKE, Voorzitter. L. DE JAGER, Secretaris. Met vreugde ontvingen we het bericht, dat ons lid de heer A. van Dijke, voorzitter van de Afdeling Goes der L. J. G., bij de internatio nale ploegwedstrijden in Noord-Ier- land de 2e prijs in de categorie van de buitenlanders heeft behaald. Van harte wensen we hem geluk met deze mooie overwinning. HUISBROEDWEDSTRIJD VAN BLOEMBOLLEN EN HANDENARBEID VOOR DE Z. L. M.-TENTOONSTELLING. Daar de betreffende berichten in het nummer van 6 Febr. niet onder tekend waren, bleek er niet uit, dat deze bestemd waren voor de leden van de streek Tholen. Overigens kun nen er voor de tentoonstelling ook in andere streken nog voorwerpen wor den gemaakt, als er maar vooraf overleg wordt gepleegd met het Secretariaat te Goes, zodat er zoveel mogelijk verscheidenheid ontstaat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 11