MARKTBERICHTEN Uit de Kringen en Afdelingen. ONDERLING BOERENVERZE KERINGSFONDS 114 KRING OOST ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. KRING WALCHEREN DER Z. L. M. KRING AXEL DER Z. L. M. ALGEMENE VOORJAARSVERGADERING op Zaterdag 20 Februari a.s.> nam. 2 uur, in Café „De Uitkijk" te Kruiningen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen en Jaarverslag. 3. Rekening en verantwoording over 1953. 4. Verkiezing Hoofdbestuurslid, wegens perio dieke aftreding van de heer W. C. v. d. Werff (herkiesbaar). 5. Mededelingen inzake de uitvoering der Wet op de Watersnoodschade 1953. 6. Lezing met lichtbeelden door onze Algemeen Voorzitter, de heer Ir M. A. Geuze. Onder werp: „Reisindrukken uit Spanje". 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Tevens zal op deze vergadering aanwezig zijn onze Algemeen Secretaris, de heer Mr J. F. G. Schlingemann. Het Bestuur, P. SCHEELE—DE PUTTER, Voorzitter. M. A. KOSTENSE, Secretaris. JAARVERGADERING op Maandag 22 Februari 1954 in de Boogaardzaal te Middelburg. Aanvang 1,45 uur. Agenda: 1. Opening door de Voorzitter. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag Secretaris-Penningmeester. 5. Rapport financiële commissie. 6. Vaststelling contributie Kring over 1954. 7. Verkiezing Hoofdbestuursleden wegens af treden van de heren W. de Buck en S. de Visser (beiden herkiesbaar) en een vrije ver kiezing voor een 5de Hoofdbestuurslid. 8. Lezing door de Weled. heer Ir W. H. Ubbink, Consulent voor Grond- en Pachtzaken, over Wetgeving inzake Grond en Grondgebruik alsmede Prijsbeheersing van Landbouwgron den en Taxatieproblemen. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Namens het Bestuur der Kring Walcheren, A. W. CEVAAL, Voorzitter. P. WIELEMAKER, Secretaris. ALGEMENE VOOR JA ARS VERG ADERIN G op Dinsdag 23 Februari a.s. te Axel in „Het Cen trum, om 2 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen door de Voorzitter. 4. Jaarverslag Secretaris. 5. Verslag financiële commissie. 6. Rekening en verantwoording Penning meester. 7. Lezing door de heer B. Meijers, Directeur Boekhoudbureau Z. L. M. Onderwerp: „Fis cale actualiteiten. 8. Lezing door Ir P. R. Bouman, Riikslandbouw- consulent voor Zeeuws-Vlaanderen, over: .Landarbeid, nu en in de toekomst". 9. Rondvraag. 10. Sluiten. Op deze vergadering zal tevens aanwezig zijn de Algemeen Secretaris Mr J. F. G. Schlingemann. Het Bestuur, A. HAAK, Voorzitter. M. BOOGERD, Secretaris. (Advertentie) De organisatie van en voor de boer. Inlichtingen omtrent een verzekering bij het O.B.F. kunt U inwinnen bij Uw Coöperatieve Ver eniging, ten kantore van het O.B.F. (Sophialaan 2, Leeuwarden) of bij onze medewerker voor Zeeland R. MEIJERING, Julianastraat 24 - Wemeldinge - Tel. K 1192 - 395 ALGEMEEN OVERZICHT. Gedurende de week van 1 tot en met 6 Februari gaf de binnenlandse graanmarkt een geheel ander beeld te zien dan de laatste weken. Kon toen gespro ken worden van een vaste markt met oplopende prij zen, thans is het tegendeel het geval. Rogge, waarvoor in het verleden steeds een grote belangstelling bestond, ondervindt thans weinig in teresse, waardoor de prijs regelmatig afbrokkelt. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de lopende export contracten schijnbaar ingedekt zijn. Daarbij komt nog, dat de laatste week Denemarken, maar meer nog Zweden met dringende offertes aan de markt zijn. Zomergerst bleef prijshoudend met weinig zaken. Slechts de betere kwaliteiten werden gevraagd. Scheepsladingen konden in verband met de weersge steldheid nog niet geplaatst worden. Wintergerst ondervond meer attentie, doordat deze partijen snel uit het binnenland te verladen zijn en dus voor de consument, in verband met de transport moeilijkheden voor buitenlandse gerst, zeer aantrek kelijk zijn. De havermarkt, welke tot voor kort zeer vast ge stemd was met steeds oplopende prijzen, ondervindt thans weinig of geen belangstelling, met het gevolg, dat thans de haver tegen aanzienlijk lagere prijzen te koop is. In ruim 1 week tijds noteert speciaal de gepunte kippenhaver ca. ƒ2,lager. Oorzaak hier van is, dat de dekkingsvraag, die in het verleden de prijsontwikkeling zeer sterk heeft beïnvloed, thans uit de markt is verdwenen. De afgelopen week bleef ook de consumptie-vraag zeer gering, hetgeen mede door de slechte verladingsmogelijkheden tot gevolg had, dat in de productiegebieden het tekort aan op slagruimte zich deed gevoelen. Ook op dit moment blijft de binnenlandse markt als geheel flauw ge stemd, speciaal door de dringende offertes van het disponibele goed. Buitenland. La Plata Maïs is schaars, het aanbod in spoedige afladingen is niet groot. Nieuwe oogst Juni-Juli aflading 27,40, doch hiervoor is niet veel belangstelling. Disponibele Maalmaïs ontbreekt, voorlopig worden ook geen boten verwacht. Amei'i- kaanse aanbiedingen liggen iets hoger. Gerst voor direct en op aflading is er voldoende. De markt is iets gemakkelijker mede door aanbod van de 2e hand. Berichten uit Nrd-Afrika spreken van zeer goede oogstvooruitzichten. Irak heeft nog voldoende voorraad oude oogst, terwijl de verwach ting voor de a.s. oogst goed zijn; het houdt in af wachting van een betere markt de offertes vast. Haver. Hoewel voor direct nog wel prijshoudend, doen de afladingsoffertes op ƒ21,60 vermoeden, dat de haverprijs zodra meer goed beschikbaar komt kan dalen. Rogge is een moeilijk artikel geworden, waarin men bij het huidig prijsniveau weinig durft te ondernemen. Er moeten nog heel wat op aflading ge kochte partijen binnenkomen. Notering buitenlandse granen. heffing Disp. Febr./Mrt per aflad. 100 kg La Plata Maïs, oude oogst 31,25 0,55 Gele Am. Maïs no. 2 30,95 29,25 0,55 Le Plata Gerst 65/66 kg 23,15 22,30 0,55 La Plata Rogge 22,21,75 0,55 La Plata Haver 52/53 kg 23,60 20,50 1,55 Hieronder volgt het overzicht van de in de maand Januari geëxporteerde hoeveelheden peulvruchten en fijne zaden, alsmede de totale cijfers over 1953: Groene erwten: 4.248 en 29.157 ton; Schokkers 470 en 2.289 ton; Bruine Bonen 157 en 897 ton; Karwij- zaad 253 en 2.723 tonBlauwmaanzaad 101 en 601 ton Koolzaad 297 en 1334 ton. ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe. De verladingsmoeilijkheden belemmeren het aanbod. Witte tarwe 28,30, Rode tarwe 27,80. Gerst. Niet veel kooplust, deze gaat voornamelijk uit naar de geschoonde kwaliteiten. Doorsneekwali teit ƒ23,50; geschoond ƒ24,spoorvrij geleverd. Het Centraal Brouwerij Kantoor heeft zich in verband met de bizondere weersomstandigheden uit de markt teruggetrokken. Haver. Maalhaver 50/51 kg 23,50. Gepunte blanke kippenhaver 55/56 kg 24,50. Het aanbod was niet groot. Rogge 22,75. Maïs. Een enkele wagon werd geplaatst voor 28,75. Groene Erwten. Onveranderlijk bij matige koop lust 40 tot 53,50. 3 kwaliteit 56,50. Schokkers komen meer in de belangstelling te staan. Het aanbod was behoorlijk, waardoor een goede kooplust bestond. De prijs kon hiervan profi teren en varieerde van 60 tot 76. 3 schokkers 82,50. Bruine bonen. Onveranderd. In tegenstelling met de verwachting blijft de belangstelling gering. De laatste weken worden buitenlandse Bruine bonen tegen belangrijk lagere prijzen gesloten. De kwali teit hiervan is echter veel minder dan van onze inl. bonen. Van 80 tot 102. Blauwmaanzaad iets beter gestemd van 120 tot ƒ130. Karwijzaad. Goed prijshoudend van ƒ95 tot ƒ104. FRUITAFZET 4—10 FEBRUARI *54. Bij snel afnemende vorst werden de aanvoeren gro ter. Van buitenaf werd nog heel wat Keuken en Fa briek geruimd. Uit de koelhuizen werden flinke par-4 tijen Goudreinette en Jonathan geveild. Voor een goede spreiding is het ook nodig om nu de markt te blijven voorzien. De prijzen waren oplopend. Vooral de Goudreinette komt dit jaar goed uit de bus: nog weinig verval, ter wijl de prijs ruim het dubbele is van de inzetwaarde. In de Jonathan komt meer verval voor. Restanten Cox waren duur. De prijzen: Jonathan: I grof: 59; I: 48; K: 36—45. Goudreinette: I grof: 49--57; I: 44—48; K: 3241. Golden Delicious: I grof: 7477; I: 6670; K: 50—63. Cox: A: 101; B/C: 91; I grof: 92; I: 75; K: 43. St. RemyI: 30—32; K: 29—31; F: 24—26. Doyenne du Cornice: I grof verp.: 90. Monsterveiling: Goudreinette: I en op: 46ƒ53,50. Jonathan: I en op: 5859,50. AARDAPPELBEURS GOES (9-2-'54). Evenals vorige week wegens vorst geen geregelde handel. Incidenteel wordt verkocht uit luchtgekoel- de aardappelbewaarplaatsen tegen hogere prijzen. EIERVEILING MIDDELBURG. De minimumprijs voor pluimveehouders is 1,83 per kg. BIGGENMARKT GOES (9-2-'54). Bij geringe aanvoer belangrijk hogere prijzen. 6 8 weekse biggen 5570 per stuk. Lopers 2 ƒ2,25 per kg. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal 3467 stuks vee aangevoerd. De handel in vette koeien was kalm bij ruimere aanvoer. De markt was niet geheel prijshoudend. De noteringen varieerden van 2,40 tot 3,06 per kg geslacht gewicht. De prima dieren gingen boven de notering. De aanvoer van nuchtere kalveren was groter en de prijzen van deze dieren waren lager bij kalme handel. Voor de biggen werden bij matige handel dezelfde prijzen betaald als de vorige week. De slachtpaarden waren prijshou dend bij redelijke handel. De aanvoer van schapen en lammeren was iets korter, de handel was goed. De beste kwaliteiten noteerden iets hoger, doch ver der bleven de prijzen onveranderd. De aanvoer van kalfkoeien en melkkoeien was gewoon. De handel in deze dieren was stil met onveranderde prijzen. De vare koeien noteerden bij slepende handel vooral niet hoger. Voor vaarzen en pinken was de markt stabiel bij stroeve handel. De prijzen van het t.b.c.-vrije vee waren onveranderd bij kalme handel. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 4686 stuks vee, zijnde: 1722 runderen, 314 vette kal veren, 946 nuchtere kalveren, 51 fokzeugen, 406 slachtzeugen, 128 lopers, 969 biggen, 139 schapen en 11 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van 775ƒ1150; Guiste koeien 565ƒ800, zware soorten boven notering; Kalfvaarzen ƒ680—1100; Klamvaarzen ƒ590—ƒ685; Guiste vaarzen ƒ600—ƒ715; Pinken ƒ425—ƒ560; Graskalveren 260ƒ365; Fokkalveren 75ƒ140; Nuchtere slachtkalveren 37,50ƒ46; Zware soorten 5578,50; Drachtige zeugen ƒ265350; Lopers ƒ75—ƒ105; Biggen ƒ45—ƒ63; Schapen ƒ60—ƒ75; vette schapen 80110, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 725 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten vaarzen tot 3,05, le kw. 2,802,90, 2e kw. 2,552,65, 3e kw. 2,302,40, vette stie ren ƒ2,702,75; worstkoeien ƒ2,102,30, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren zware soorten van ƒ2,30ƒ2,50; idem middenklasse ƒ1,95ƒ2,25; idem lichte soorten ƒ1,65ƒ1,80; nuchtere slachtkalveren 1,12% 1,23%; zware soorten 1,42%1,55%; slachtzeu gen ƒ1,60ƒ1,70 met 4 kg tarra; jonge slachtvar- kens 1,75—1,80 met 4 kg tarra, alles per kg lev. gewicht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 10