NOTULEN No. 2200. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 28 NOVEMBER 1953. waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. l. M.) de Noord-Bracantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen DANKDAG De beste lucerne ter wereld 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa tie}. bedraagt 10.per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. van de vergadering van hei Hoofdbesiuur der Z. L. m., gehouden op Maandag 23 November 1953 ie 1.30 uur in Hoiel Ceniraalie Goes OPENING. De Voorzatter, Ir M. A. Geuze, opent de verga dering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Spr. memoreert de sluiting van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk op Vrijdag 6 November. Vreugde en dankbaarheid mogen onze gevoelens overheer sen, doch dit neemt niet weg, dat er een dieper besef is gekomen, dat wij het eigen lot niet in han den hebben. En dat vooral deze winter bepaalde risico's zullen moeten gedragen worden. De Voor zitter meent de gevoelens der Zeeuwen het beste te kunnen karakteriseren met de woorden: „Elk Zeeuws hart draagt een watermerk". Veel werk, dat ons in de toekomst wacht, zal afgestemd zijn op de gebeurtenissen van dit jaar en de strijd t iger: hat water zal hierzijn stempel druilen. Het is onze taak, aldus de Voorzitter, mede te wer ken die mogelijkheden te scheppen, die de getrof fen mensen in staat zullen stellen met Gods hulp weer een waardig bestaan op te bouwen. NOTULEN. De notulen van de vergadering van het Hoofd bestuur van 2 Juni 1953 worden onder dankzegging aan de samenstellers ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. MEDEDELINGEN. De Voorzitter stelt voor de mededelingen inzake schade en herstel aan te houden tot de heer Ir. Post ter vergadering is gekomen. zelfde subsidie wordt toegepast als op de ontgin- ningsgronden. De heer Stols merkt op, dat de bouwkosten in d.e N.O.P. normaal ongeveer 20 hoger liggen dan voor gelijkwaardige wohingen en bedrijfsgebouwen elders. De heer Bos zegt, dkt het percentage voor de ontginningsgebieden maximaal 40 bedraagt en afneemt met de bedrijfegrootte. De heer Van Maldegjm vraagt of onder de sub sidieregeling ook een arbeiderswoning, welke bij het bedrijf behoort, vall. De Voorzitter is vanjmening, dat dit wel zo zal zijn. De heer Ubbtnk zegt; dat deze kwestie uitvoerig in de vprgad-zmv ie Grondkamer is bespro ken. Wat oetreft ctè tferih ontginningsgebieden zegt spr., dat hieronder ook is te verstaan nieuwbouw op herverkavelingsgronden. De heer Ubbink wijst etop, dat naarmate de sub sidie hoger wordt, ook het toezicht van de Over heid ingrijpender zal worden. De Voorzitter concludeert, dat het niet eenvoudig zal zijn in deze kwestie verbetering te krijgen. Men zal eerst de animo voor de in erfpacht uit te geven gronden willen afwachten. ZAAITARWE. De Voorzitter zegt, dat de vraag naar zaaitarwe zeer groot blijft. Na Staring en Alba is nu ook on gekeurde Heine's VII vrijgegeven. Ook is er BOERDERIJEN N.O.-POLDER IN ERFPACHT. De Voorzitter deelt mede, dat blij kens de begroting van het Zuider- zeefonds het in het voornemen van de regering ligt, om behalve de fruitteeltbedrijven ook 45 van de 160 in 1954 uit te geven akkerbouw bedrijven in de N.O.P. uit te geven in erfpacht. De erfpachters zullen zelf woning en bedrijfsgebouwen moeten plaatsen. Indien de Staten- Generaal zich met de erfpacht-uit gifte verenigen, zal op de bouw kosten een subsidie van ongeveer 20 worden verstrekt. Van groot belang is hierbij, aldus de Voorzit ter, hoe de erfpachtcanon zal zijn. Het is principieel van groot belang, dat men een dergelijke uitgifte van plan is, omdat er een meer natuur lijker opbouw in de N.O.P. zal worden verkregen. De heer v. d. Zande acht het sub sidiepercentage van 20 te laag. De Voorzitter zegt, dat dit inder daad zo is, als men de huidige eisen, die men aan de bouw stelt, in aanmerking neemt. Het laat zich echter aanzien, dat men, wat de bouw betreft, wat meer vrijheid zal krijgen. De heer Dekker is het met de heer v. d. Zande eens en wijst op de subsidies, welke elders worden ver strekt, bijvoorbeeld in de ontgin ningsgebieden, waar 40 wordt verstrekt. We zullen voorts moe ten proberen goedkoper te bouwen. De Voorzitter is van mening, dat men moeilijk kan verdedigen, dat op de gronden in de N.O.P. een- reeds veel vraag naar ongekeurde Peko zomer- tarwe. STROSITUATIE. Ten aanzien van de strosituatie merkt de Voor- zitter op, dat er sprake is van een exportverbod, ten bate van de binnenlandse voorziening. De vergadering is evenwel van mening, dat er geen tekorten te verwachten zijnhierbij speelt ook de verkorting der staltijd door het gunstige weer een rol, terwijl ook nog veel stro van behoorlijke kwaliteit van aardappelkuilen e.d. zal vrijkomen. De heer Beeu deelt mede, dat de hoofdafdeling akkerbouw van de Stichting voor de Landbouw eveneens tot de beslissing is gekomen, dat een ex portverbod niet gewenst is. VLASHEFFING. Wat de vlasheffing betreft voor de nieuwe proef fabriek, deelt de Voorzitter mede, dat men nog steeds niet tot overeenstemming is gekomen. De heer Dekker deelt mede, dat verschillende regelingen zijn besproken en dat men uiteindelijk deze oplossing meent te hebben gevonden, dat de heffing zal gelden over het areaal van 1953, doch alleen voor die telers, die ook in 1954 vlas zullen zaaien. De Secretaris kan mededelen, dat het rioordnc- stüur van de Stichting voor de Landbouw zich heeft uitgesproken tegen een heffing over oogst 1953, tegen een heffing dus met terugwerkende kracht. De Voorzitter concludeert, dat afgezien van de wijze van heffing, de landbouw toch niet mag ach terblijven, deel te nemen in de nieuwe proeffabriek. Het Bestuur is eveneens van mening, dat gezocht dient te worden naar een oplossing, waarbij de landbouw deelhebber kan zijn in de nieuwe fabriek. POOTGOED. De Voorzitter deelt mede, dat in verband met de onbevredigende prijsvorming van pootgoed voor de telers de gelegenheid is opengesteld reeds thans pootgoed ter overname aan de STOPA aan te bieden. Een voorschot van ongeveer 50 zal worden uitbetaald van de garantie prijs, exclusief bewaarvergoeding. Het plotselinge besluit van de Franse regering om een import heffing van 15 op het pootgoed in te stellen, heeft de pootgoed- markt onaangenaam getroffen. AARDAPPELMOEHEID. Ten aanzien van de wet op de aardappelmoeheid deelt de heer Dorst mede, dat in grote lijnen de zelfde regeling zal worden aange houden als in 1952. De P. D. is ech ter bij wijze van uitzondering be reid in speciale gevallen, met name in de rampgebieden, ontheffing van de bepaling 1 op 3 te verlenen. Spr. wijst er evenwel op, dat Zee land inmiddels een goede naam heeft veroverd met de export van consumptie-aardappelen, waardoor zo goed mogelijk nastreven van de aardappelmoeheidsbepalingen drin gend gewenst is. Als de oogst "binnen is Uw is deez' aarde, lieflijk stralend, als zonnegloed haar ijs ontdooit. Uw is z', in lenteschoonheid pralend, met bloesems als een bruid getooid. Uw is z', als 't wuivend korenveld een rijken, schoonen oogstdag spelt. Uw is deez' aard', als woeste vlagen haar akker teist'ren en haar woud, als stormen door het luchtruim jagen en neev'len dalen, kil en koud, als 't witte sneeuwkleed is gespreid, waar zij eens bloeid' in heerlijkheid.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1