Ik worstel en ontkom Niet uitgeroeid, maar wèl overwonnen EMIGRANT ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen GIPS VOOR DE POLDER KRUININGEN D. J. VAN DER HAVE No, 2198. Frankering bij abonnement: Terneuzen. ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953. 41e Jaargang- ZEEÜWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt f 10.per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. -P Onze oude Zeeuwse zinspreuk zal wel nooit zó tot ons gesproken hebben, als Vrijdagavond 6 November, toen de sirenes en stoomfluiten van alle vaartuigen, bij het gigantische werk van de dijkdichting bij Ouwerkerk, vooreerst de victorie meldden. Ik worstel en ontkom, zo vaak en min of meer gedachtenloos aan gehaald, kreeg hier wederom de allerdiepste inhoud. Gode zij dank, zal over veler lippen geklonken hebben, als een uitbarsting, na zo veel maanden van ondragelijke en niet-aflaten- de spanning, uit een diepte van gevoel, welke het vele malen gedachtenloze gebruik van deze uitdrukking tevoren te niet deed. En de smart over de verlorenen in de ramp, mocht en kon de blijheid, waarvan Hare Majesteit onze Koningin getuigde, niet weren. Zaterdagmorgen per trein van Rotterdam- Blaak naar D. P. rijdende, vlagde heel de stad. Rood-wit-blauw, oranje, groen-wit wapperde feestelijk op de nieuwe grote gebouwen van Rotterdams zich herstellende binnenstad. Een nationaal symbool van éénheid, van vreugde om het helen van de laatste wonde, geslagen in het lichaam van ons vaderland. De laatste bres niet alleen in Duiveland, niet alleen in Zeeland, maar in Nederlands grondgebied werd gesloten. De dijkdichting tjs geworden tot een zaak van ons volk. Wij zijn daar dank baar voor als Zeeuwen. Wij denken aan al, wat voor onze rampge bieden in de afgelopen maanden is gedaan; we denken aan het medeleven, aan de betoon de naastenliefde, de giften van lijfgoed voor onze bewoners, de geschenken in vee voor onze boeren, aan de zwoegende arbeiders ver van hun gezin, aan de dag en nacht doorwerken de ingenieurs, en dan welt weer tot onze lip pen het Gode zij dank. De radio bleek weer een ontzaglijk hulpmid del nood en redding dicht tot ons volk te bren gen. In de interkerkelijke dienst te Zierikzee werd getuigd van deze dank. Wanneer God het huis niet bouwt, is het zwoegen der bouw meesters ijdel." Zó zien wij het werk, dat het menselijk ver nuft mocht bouwen. Laat ons dan maken het woord van deze dienst, gehouden in het cen trum van ons geslagen en geschonden gebied, tot het onze: „Looft de Heere, mijne ziel, en vergeet gene van Zijn weldaden." Looft, gelooft, vertrouwt. En vergeet niet, laten wij niet vergeten de worsteling van 1953 en de uitkomst, die ons werd gegeven. M. A. GEUZE. BL -G TERNEUZEN: Woensdag 18 November in Hotel „Des Pays-Bas." ZIERIKZEE: Donderdag 19 November in Hotel „Huis van Nassau." ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 19 November in Hotel „Hof van Holland." MIDDELBURG: Donderdag 19 November in Café „De Eendracht." ST. PHILIPSLANDZaterdag 21 November in Hotel „De Druiventros." In de afgelopen weken heeft de Gezondheids dienst voor Dieren verschillende vergaderingen gehouden, waarop de stand van zaken bij de t.b.c.- bestrijding, i. v. m. het vrij verklaren van de pro vincie Zeeland, een grote rol heeft gespeeld. Bij een dergelijke gelegenheid mag men bij wijze van uitzondering wel eens met enige trots achterom zien. In de winter voorafgaande aan de uitvoering van het nationale plan, waren er nog een 8000 reageerders zijnde ongeveer 12 van de vee stapel en nu nog maar enkele tienden van pro centen. Op 1 September j.l. waren er nog maar 43 bedrijven die vrij gemaakt moesten worden, met in totaal 75 dieren die opgeruimd dienden te wor den. Ondertussen zijn deze dieren wel opgeruimd, doch op deze bedrijven bestaat vanzelfsprekend de kans dat er zich bij d>- hernieuwde inspuiting \veer een aantal gevaller^ -er zullen doen. 'fïet blijft een resultaat dat er zijn mag, nu de provincie Zeeland dank zij de initiatieven, ener zijds van de boeren zelf en anderzijds van de Ge zondheidsdienst, twee jaar eerder dan de eertijds voorgestelde datum de t.b.c. bedwongen heeft. Dat de kring Tholen hierin is voorgegaan op voorstel van de voorzitter der Z. L. M., verdient hierbij zeker vermelding. Dat heeft veel moeite en geld gekost en tegen vallers zijn de boeren helaas niet bespaard ge bleven. Er werden b.v. tot en met September van dit jaar in Zeeland 2462 reageerders opgeruimd, terwijl er zich liefst 1758 tegenvallers op de be drijven voordeden. Voor deze dieren werd een bedrag van ƒ777.000,— aan subsidie uitgekeerd aan de veehouders, die van hun kant hebben meebetaald in de vorm van de heffing van 4,— per dier. De Overheid heeft van haar kant over het gehele land 50 millioen gulden voor de t.b.c.-bestrijding uit getrokken, zodat met elkaar reusachtige bedragen zijn omgezet. Voor Zeeland waar de veehouderij verhoudingsgewijs niet belangrijk is, komt men met de uitgaven toch nog altijd boven de millioen gulden. 1 November ligt achter ons en we zouden kun nen denken dat we er zijn. Vele boeren zouden niets liever zien dan dat de spuit nu maar werd opgeborgen. Dat is echter een toekomstbeeld. Deze winter en ook in volgende jaren zullen de stallen weer alle gecontroleerd moeten worden om te zien of zich geen nieüwe gevallen hebben voorgedaan. Men is er niet met het vrij maken; het vrij houden van de stallen is zeker zo belang rijk. Naarmate een stal langer vrij is, worden de kan sen dat tegenvallers optreden vanzelfsprekend veel minder. Maar zo ver zijn we nog niet, omdat er zoveel stallen zijn die nog maar kort geleden vrij verklaard konden worden. En zolang er nog een groot gebied in Nederland niet t.b.c.-vrij is, dreigt van die kant ook nog ge vaar. Temeer waar vanuit dit gebied steeds vrij veel vee aangekocht werd en ook zal worden. Zo moet men bij de aankopen van vee met witte ver klaringen rekenen op 0,3 tegenvallers (3 op de 1000 dieren), terwijl het percentage op de vrije be drijven in Zeeland zelfs nog wat hoger ligt. Om de overgebleven bronnen in de provincie zo veel mogelijk te ontdekken, worden zoveel mogelijk de gevallen van t.b.c. die voorkomen bij geslachte koeien en varkens opgespoord. Daardoor kunnen vaak de oorzaken van de besmetting worden weg genomen. Hoe ver men kan komen met het omlaag halen van het percentage reageerders toont ons de pro vincie Friesland, die het verste gevorderd is op het pad der t.b.c.-bestrijding. Het percentage rea geerders zakte hier de laatste twee jaren van 0.1 tot 0.05 (5 op de 10.000 dieren). Laten deze cijfers de Zeeuwse veehouders tot steun mogen zijn, wanneer ze in de naaste toe komst nog eens verrast worden door onverwachte tegenvallers. Voor de staf van de Gezondheids dienst voor dieren is het behaalde resultaat een compliment waard, temeer waar deze dienst er in samenwerking met de boeren in geslaagd is de wettelijke maatregelen in een dusdanige vorm te gieten, dat slechts enkelen zich, merendeels op principiële gronden, hier niet mee hebben kunnen verenigen. Van gedwongen bestrijding is dan ook gelukkig weinig sprake geweest. Hopen we ten slotte dat bij de vrijwillige bestrijding, van de Abortus Bang, waarmee op Walcheren reeds een begin kon worden gemaakt, vergelijkbare resul taten bereikt zullen kunnen worden. B. Zoals bekend zal zeer binnenkort voor verschil lende „gipswaardige" percelen een gipstoewijzing worden verstrekt van gemiddeld 4 ton per ha. Enkele landbouwers menen dat zij het gips niet kunnen afnemen door gebrek aan opslagruimte. Met nadruk wil ik er evenwel nogmaals op wijzen, dat het in Uw eigen belang is om deze gips in ont vangst te nemen en zodra het moment gunstig moet worden geacht het over de hiervoor bestemde percelen uit te strooien. Mocht de grond te nat zijn dan is het> zeer goed mogelijk om het gips na een nachtvorst uit te strooien. U doet goed om het perceel voordien licht te eggen. Wanneer U een klein gedeelte van de toewijzing wilt reserveren voor 't volgende voorjaar, wat op zichzelf aanbeveling verdient, dan zal hiervoor op slagruimte moeten worden gezocht. Hiervoor zal een beroep op Uw collega's zeker niet tevergeefs zijn. Bij eventuele moeilijkheden doet men goed advies in te winnen bij de assistent van de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst de heer A. J. Dagevos, Wilhel- minastraat 46 te Wemeldinge. Tel. 335. De Rijkslandbouwconsulent, Dr Ir C. W. C. VAN BEEKOM. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE de meest productieve schokker voor het Zuid-Westelijk kleigebied.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1