Wij lazen voor U ZITDAGEN Gras- en Klaverzaden en Pootaardappelen Het verhandelen van geïmporteerde slachtpaarden GEBRs DE J0NGH De staltijd voor het vee ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Omtrent het resultaat van de adviezen, die de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst dagelijks geeft aan vele boeren, is maar heel weinig bekend. Uiter aard geeft deze dienst adviezen, in de eerste plaats ziende het bedrijf, waarvoor deze adviezen bestemd zijn. De uitwerking van deze adviezen kan echter, gezien de persoonlijke omstandigheden, die de be drijfsvoering beïnvloeden, aanzienlijk verschillen bij de diverse groepen. Een vermeldenswaardige poging om te onder zoeken wie er door de voorlichtingsdienst worden bereikt en wat de resultaten hiervan zijn, werd in het Juni-nummer van het Landbouwkundig Tijd schrift gepubliceerd. Ir. A. W. van den Ban heeft in de omgeving van Woudenberg een systematisch onderzoek naar de invloed van de voorlichtings dienst op de bedrijfsvoering ingesteld. In de eerste plaats werd hierbij nagegaan of er verband bestaat tussen de toepassing van moderne landbouwmethoden en het contact met de R. L. V. D. Dit verband bleek zeer duidelijk aanwezig te zijn, zodat het onderzoek voortgezet kan worden in een meer gespecialiseerde richting. Door de schrijver werd" toen verder nagegaan of er verband bestaat tussen ver schillende omstandigheden, die verband houden met de bedrijfs leider of het bedrijf. Het bleek daarbij dat nieuwe landbouwmethoden vooral wor den toegepast door jonge boeren, speciaal wanneer deze ook land bouwonderwijs hebben genoten. Overigens had van de onderzoch te boeren slechts het derde gedeelte de lagere land bouwschool of een avondcursus gevolgd. Ook de bedrijfsgrootte blijkt duidelijk invloed te hebben, ..ook al omdat de kleine grondgebruikers in veel mindere mate lid zijn van de vereniging van be drijfsvoorlichting. Dit blijkt uit het volgende overzicht: Bedrijfsgrootte Percentage grondgebruikers lid van Ver. voor Bedrijfsvoorl. 1— 5 ha 12 5—10 ha 64 10—20 ha 68 2&—50 ha 90 Het lidmaatschap van standsorganisatie en co- operatie oefent ook de nodige invloed op de be drijfsvoering uit. Het is vrij moeilijk dit onafhan kelijk te zien van de andere omstandigheden, daar ook hier weer het lidmaatschap van de standsorga nisatie samenhang heeft met de bedrijfsgrootte. Em wel £ls vojgt: Bedrijfsgrootte Percentage grondgebruikers lid van standsorganisatie 1— 5 ha 22 5—10 ha 40 10—20 ha 50 20—50 ha 64 Dus weer hetzelfde verband als bij de vereniging van bedrijfsvoorlichting, al valt het op, dat, behou dens de zeer kleine grondgebruikers, het percen tage dergenen die lid zijn van een standsorganisa tie, aanzienlijk lager is dan hetzelfde percentage van de vereniging voor bedrijfsvoorlichting. Reeds eerder is de aandacht van belanghebben den erop gevestigd, dat krachtens de Verordening Invoer Slachtpaarden 1953 van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees het voorhanden hebben van paarden, welke van een slachtpaardenmerk zijn voorzien, slechts is toegestaan aan paardenimpor- teurs, paardenhandelaren, vleesgrossiers en sla gers, en zulks uitsluitend gedurende de door dat merk aangeduide maand en de eerste veertien dagen der daaropvolgende kalendermaand. Dit be tekent dat het degenen, die niet tot een der ge noemde categorieën behoren, verboden is, paarden, welke van een slachtpaardenmerk zijn voorzien, voorhanden te hebben. Bij een met ingang van 29 October 1953 in wer king getreden wijziging van bedoelde verordening is bovengenoemde regeling aangevuld met bepa lingen, krachtens welke paarden, welke van een slachtpaardenmerk zijn voorzien, slechts door een paardenimporteur of een paardenhandelaar aan een paardenhandelaar, vleesgrossier of slager mogen worden verkocht en slechts door een paardenhan delaar, vleesgrossier of slager van een paardenim porteur of paardenhandelaar mogen worden ge kocht. Genoemde handelingen mogen uitsluitend binnen de door het slachtpaardenmerk aangeduide maand of de eerste veertien dagen der daarop vol gende kalendermaand plaats hebben. Bedoelde paarden mogen dus niet worden verkocht of afge leverd aan of gekocht of ontvangen door degenen, die niet tot een der bovengenoemde categorieën behoren. Landbouwvoorlichting en bedrijfsvoering Over het lidmaatschap van de coöperatie en de maté waarin zaken met deze instelling worden ge daan, hangt samen met de bedrijfsgrootte en daar door dus ook met de bedrijfsvoering. Er zijn wel oorzaken aan te wijzen voor het min der toepassen v&n moderne landbouwmethoden door bedrijfsleiders van kleine bedrijven. En wel: le. Doordat de zoon maar zelden thuis werkt. Bovendien zijn de kleine boeren gemiddeld ouder. 2e. Doordat de kleine boeren minder landbouw onderwijs hebben genoten. Van de dertien boeren die geen landbouwblad lezen, komen er bovendien negen voor de in de groep van 15 ha. 3e. Veel kleine boeren hebben een nevenberoep, zodat ze niet zoveel aandacht aan het bedrijf kunnen besteden. De adviezen van de R. L. V. D. zijn aldus de schrijver wel voldoende aangepast aan het klei ne bedrijf, doch waarschijnlijk kunnen de voorlichtingsdienst, de standsorganisaties en de coö peraties moeilijk contact krijgen met deze groep, omdat deze een afwijkende mentaliteit bezit. Merkwaardig genoeg kan men •volgens de sociologen de levens stijl van de boer op grond van waarnemingen afmeten aan de meubilering, de kranten en het bezit van auto, telefoon en een deurbel. De deurbel schijnt samen te hangen met het meer gesloten gezinstype, waar men maar niet- zo naar binnen stapt, doch eerst netjes belt. De moderne levensstijl gaat tevens samen met een moderne bedrijsvoering en daar door ook met het lidmaatschap van de stands organisatie. De boeren met een moderne levens stijl zijn voor 83 lid van een standsorganisatie; die met een middelmatige en ouderwetse, resp. voor 50 en 22,5 Tenslotte onderzocht Ir. Van den Ban ook nog het verband met het al dan niet pachter zijn. De pachters zijn niet erg vooruitstrevend, wat de auteur toeschrijft aan de lage pachten en de weten schap van de pachters, dat ze niet zó slecht kunnen boeren, dat ze van het bedrijf worden gezet. Het vraagstuk met dit onderzoek niet opge lost. In andere delen van het land zullen de verhou dingen zeker anders liggen. We dachten, bij het nog eens doorlezen van het artikel,, aan de her- verkavelingsgebieden, waar vooral op de te sa neren bedrijven veel behoefte aan voorlichting zal bestaan. Gezien de gepubliceerde cijfers uit Wou denberg, lijkt ons een onderzoek in deze gebieden zeer wenselijk, omdat vooral na.de toewijzing der percelen hier gebruik van gemaakt kan worden. Men zal hierbij niet moeten schromen zonodig voor deze groep van boeren andere voorlichtingsmetho den toe te passen om het doel te bereiken. Het is moeilijk uit de veelheid van factoren, die de voorlichting en het resultaat hiervan beïnvloe den, een vaste lijn te trekken over de invloed van iedere factor afzonderlijk. Uit deze onderzoekingen is echter wel als hoofdzaak naar voren gekomen, dat de boer, die zich openstelt voor de invloed van landbouwonderwijs, standsorganisaties en coöpe raties, een beter contactpunt biedt om moderne landbouwmethoden, die hem door de R. L. V. D., al dan niet in samenwerking met andere organen, worden voorgezet, te accepteren en toe te passen. Waarmee we de noodzaak van een goede samen hang tussen deze onderdelen der schijnbaar wel eens ingewikkelde agrarische samenleving voldoen de aangetoond achten. B. Voor Uw benodigde INLANDSE EN IMPORT naar Import POSTBUS 35 Nu het tijdstip is aangebroken waarop het vee in de stal wordt geplaatst, willen wij op een moge lijkheid wijzen om onze dieren èn de stal zindelijker te houden. Verschillende veehouders maken reeds gebruik van de z.g. staartbinder in de vorm van een touw, dat aan een looplijn is bevestigd. Dit lijkt een goede manier, maar er zijn enkele opvallende nadelen aan te wijzen. Een touw, op zichzelf al moeilijk te bevestigen, knelt spoedig en door het schuren en trekken van de dieren is het zeer wel mogelijk, dat wondjes ontstaan. Ook een combinatie van touw en leer is niet ideaal. Toch wil men in ieder geval voorkomen, dat het vuil door de zwiepende staart overal heen wordt geslagen, tot op de uiers toe. Het is ons verschil lende malen gebleken, dat de rubber staartbinder in dit geval een eenvoudige oplossing is. De grote elasticiteit van rubber geeft al direct een voorsprong op touw, dat rekbaarheid volkomen mist. Deze staartbinder heeft een speciaal gecon strueerde lus, die wanneer op de juiste wijze bevestigd afknellen van de staart zal voor komen. Bij het liggen zal de koe geen last hebben van de staartbinder, omdat deze steeds voldoende mee geeft. Er zijn altijd nog veehouders, die het opbinden van de staart overbodig vinden. Maar laat men zich de moeite eens getroosten tegelijk met het opstal len de staarten op te binden; men zal dan zien dat men daar veel profijt van heeft. Export ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.). TERNEUZEN: Woensdag 11 November a.s. in Hotel „Des Pays-Bas" van 2.304.30 uur (de heer Wegner). ZIERIKZEE: Donderdag 12 November a.s. in „Huis van Nassau" van 1113 uur (de heer Wegner) MIDDELBURG: Donderdag 12 November a.s. in Café „De Eendracht" van 1316 uur (de heer Cevaal). IJZENDIJKE: Zaterdag 14 November a.s. in Café „Lievense" van 1012 uur (de heer Cevaal). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw polissen op het gebied van de levens-, pensioen-, studie- en uitzetverzekering controleren door onze adviseursdeskundigen en vraagt inlich tingen omtrent het afsluiten van nieuwe polissen. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.). OOSTBURG: Woensdag 11 November a.s. in Café „De Vuijst" van 24 uur (de heer J. van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw brandpolissen controleren door onze adviseur-deskundige. Sluit geen nieuwe post af alvorens inlichtingen in te winnen bij ons Z. V. B., Secretariaat Landbouwhuis, Goes. ADVIESORGAAN VOOR OORLOGS- EN RAMPSCHADE. KRUININGEN: Woensdag 11 November van 10 12 uur, in Hotel „De Korenbeurs". KORTGENE: Donderdag 12 November van 1113 uur, in Hotel „De Korenbeurs". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 14 November van 1113 uur, ip Café „De Druiventros". ZIERIKZEE: Donderdag 19 November van 1114 uur, in het ,.Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 26 November van 1113 uur, in Café Gaakeer. Op het kantoor van het Bouwbureau te Middel burg kunnen dagelijks inlichtingen worden inge wonnen van 8.3012.30 uur en van 13.3017.00 uur. Eveneens kunnen op Schouwen en Duiveland dagelijks inlichtingen worden ingewonnen bij onze vertegenw'oordiger, de heer C. J. van Burg, Platte- weg 14, Zierikzee. CONTRACTTEELT. MIDDELBURG: Donderdag 12 November van 13 uur in Café „De Vriendschap". GOES: Donderdag 12 November van 11—12 uur op het Landbouwhuis. ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE A. E. C., AFD. GOES. Iedere Maandag van 2021 uur op het Lanbouw- huis te Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2