Noord-Brabantsche Maatschappij van landbouw BEKNOPT VERSLAG WATERSNOODSCHADE AAN GEBOUWEN. VOORLICHTING INZAKE WATERSNOODSCHADE. VRIJGEMAAKTE RUNDVEEBESLAGEN. INDRUKKEN VAN EEN VERBLIJF IN DENEMARKEN. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD van de vergadering van het Hoofdbestuur dec Noord-Brabantse Mij van Landbouw gehouden op 26 October te Breda. (Slot.) Winterprcgramma en ledenwerving. Ten behoeve van de afdelingsbesturen werd een lijst van sprekers en films opgesteld, waaruit een keuze kan worden gemaakt voor de te houden af- delingsvergadeiringen. De vorige winter gehou den ledenwerfactie werd tengevolge van de wa tersnood afgebroken, doch zal voor het a.s. winter seizoen opnieuw worden opgezet. Het a.s. Landbouwschap, dat op de organisaties wordt opgebouwd, maakt het des te urgenter, dat ook zij die tot nu toe ongeorganiseerd waren, zich bij do hun passende standsccganisatie aansluiten. Rechtskundig bureau. Naar aanleiding van hierover ingekomen vragen werd een rapport opgesteld over de werkwijze van deze bureaux in de verschillende provincies. Ge zien de vrij hoge tarieven en de matige belangstel ling werd besloten voorlopig geen verdere stappen te doon om te komen tot oprichting van een rechts kundig bureau. Vragen of moeilijkheden op dit terrein kunnen het best, evenals tot nu toe ge beurt, met het secretariaat worden opgenomen, waarbij geval voor geval getracht zal worden, e.t. met inschakeling van een daartoe het meest ge schikt geachte rechtskundige, een oplossing te vinden. Werkgeversbelangen. Bij het voeren van onderhandelingen voor het afsluiten van C.A.O.'s is het noodzakelijk, dat de vertegenwoordigers der werkgevers zo goed moge lijk zijn geïnformeerd. Een meer intensief con tact met zuster-organisaties is hiervQor nodig. Daarnaast is een goede voorlichting van de werk gevers van groot belang. In de e.v. vergadering van de commissie werk geversbelangen der N. B. M. L. zal dit nader wor den besproken. Daarnaast werd er op gewezen, dat het afsluiten van een C.A.O. weinig zin heeft, wanneer deze toch niet door partijen wordt gehand haafd. In werkgeverskringen zal men er zich ernstig op dienen te bezinnen, op welke wijze het volgend jaar een betere handhaving van de C.A.O. kan worden gewaarborgd. Wetsontwerp watersnoodschade. Dit wetsontwerp is intussen door de Tweede Kamer aangenomen, waarbij verschillende wensen van de georganiseerde landbouw alsnog in de Wet zijn opgenomen. Door de heer J. J. van Nieuwen- huijzen-Jas., lid van de Landelijke Herstelcommis sie, werd ren toelichting op de verschillende arti kelen en de desbetreffende verbeteringen gegeven. Omtrent verschillende finesses betreffende de uit voering wordt nog overleg gepleegd, doch de in druk bestaat, dat o.a. ook voor de vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten (ploegen, zaaien, bemesting) en de aanvullende vergoeding voor gezaaide gewassen (zomergerst, suikerbieten) een soepele regeling zal worden getroffen. Belangrijk is voorts, dat het ondernemersloon ook als element van de kostprijs is erkend en als zodanig ook in de vergoedingsregeling wordt opgenomen. Een woord van dank voor de voormannen uit de geor ganiseerde landbouw, die steeds en overal waar dit dienstig was, voor een redelijke vergoeding van de geleden schade hebben gepleit, werd op deze vergadering uitgesproken en is ook zeker in ons landbouwblad op zijn plaats. Grond- en pachtzaken. Behandeld werd een verslag van de Commissie Grond- en Pachtzaken der N. B. M. L. Omtrent de plannen tot verhoging van de pachtnormen is officieel nog niet het advies van de landbouw organisaties gewaagd. Dit punt zal daarom in een e.v. vergadering nader worden besproken. Reeds thans bestaat echter de indruk, dat met name de verhoging van de normen voor gebouwen vooral voor kleinere pachtbedrijven grote bezwaren zal gaan opleveren. Het valt te betreuren, dat de Overheid met haar prijsbeleid t.a.v. grond- en pachtprijzen zover ach terop komt, dat een verhoging van deze prijzen wordt ingevoerd, nu alles er op wijst, dat de land bouw een dalende conjunctuur tegemoet gaat. Vraagpunten uit de afdelingen. Door de afd. Raamsdonk werd geïnformeerd naar de vereenvoudiging van de loonadministratie. Verwacht wordt dat de eerste stap in dezen per 1 Januari a.s. zal worden gezet. Men moet daarbij niet de illusie koesteren, dat daarmee de loonadministratie drastisch zal zijn vereenvoudigd. Enkele verbeteringen zullen daar mee echter wel zijn bereikt. Intussen zal voort moeten worden gegaan met te streven naar verdere vereenvoudiging, teneinde de werkgevers zoveel mogelijk van de administratieve lasten te bevrijden. Door de afd. Raamsdonk werd voorts de mono polie-heffing op de voedergranen aan de orde ge steld. Naar aanleiding hiervan werd besloten aan te dringen op verhoging van de monopolie-heffing voor rogge, daar dit product, dat voor de zandbc- drijven als basisproduct is te beschouwen de kost prijs niet haalt. Door de afd. Almkerk werden vragen gesteld inzake de vervroegde sanering voor de runder - tuberculose-bestrijding, waardoor sommige vee houders in moeilijkheden dreigen te komen. Er werd een kleine commissie gevormd, die dit met de Directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren verder zal opnemen. Rondvraag. Bij de rondvraag kwam nog aan de orde het aan houden van de vaste kern op door de watersnood getroffen bedrijven. Hoewel het op vele bedrijven moeilijk zal zijn om steeds werkgelegenheid te vin den, verdient het toch aanbeveling om de vaste kern zoveel mogelijk aan te houden, ook met het oog op de toekomst. Een geval van wildschade in Oost-Brabant zal nader met het secretariaat worden opgenomen. Voorts bleek bij de rondvraag, dat hier en daar door vertegenwoordigers van levensverzekerings instellingen wordt geschermd met een komende verplichte ouderdomsvoorziening. Dit is een mis leidende methode om zoveel mogelijk posten te sluiten, daar in dezen van een stok achter de deur geen sprake is. Van een verplichting nu of in de toekomst is niets bekend. Naar aanleiding van een desbetreffende vraag zal nader geïnformeerd worden naar de afwikke ling van de aanvullende bijdrage voor oorlogs schade, in het bijzonder voor hen die ook door de watersnood zijn getroffen. Nadat nog de stagnatie in de bouw van het compostbedrijf te Nuenen was toegelicht, werd hiermee deze geanimeerde verga dering door de voorzitter met een woord van dank gesloten. Het is van belang dat getroffenen, die van me ning zijn, dat de werkelijke herstelkosten van rampschade aan hun gebouwen belangrijk hoger liggen dan het door de Wederopbouw getaxeerde bedrag, zich hierover in verbinding stellen met het adviesbureau van de Stichting voor de Landbouw. Dit geldt vooral voor hen, die nog niet hersteld hebben en waar dus de schade nog kan worden waargenomen. Bij het beoordelen van de taxatie houde men er rekening mee-, dat de normale onderhoudswerk zaamheden hierin niet zijn opgenomen, daar deze niet voor vergoeding in aanmerking komen. De zitdagen van het adviesbureau zullen iedere week in het landbouwblad worden bekend gemaakt. Het adviesbureau van de Stichting voor de Land bouw zal voorlichting en advies inzake watersnood- schade geven op de volgende zitdagen: ALMKERK op Donderdag 12 November a.s. van 912 uur in Café Van Dijk te Almkerk. NIEUW-VOSMEER op Vrijdag 13 November a.s. in Café J. Luijks, des v.m. van 9.30 tot 13 uur. STEENBERGEN op Vrijdag 13 November a.s. in Hotel „Concordia", des n.m. van 14 tot 17 uur. Verder elke Dinsdagvoormiddag in het kantoor van de Prov. Stichting voor de Landbouw, Spoor- laan 46 te Tilburg. De Gezondheidscommissie voer Dieren van de Stichting voor de Landbouw geeft het volgende overzicht van 't aantal rundveebeslagen, dat in de periode van 20 Mei 1951 tot en met 3 October 1953 vrij van tuberculose is geworden: Groningen 2.087 1.741) Drenthe 1.454 313) Overijssel 6.781 4.687) Gelderland 10.092 4.053) Utrecht 2.435 1.661) Noord-Holland 3.894 2.588) Zuid-Holland 3.249 2.597) Zeeland 1.808 559) Noord-Brabant 16.280 3.664) Limburg 6.805 753) Nederland 54.885 (22.616) Onder de 54.885 vrijgemaakte rundveebeslagen bevinden zich 1760 rundveebeslagen, die na afloop van de voor die beslagen vastgestelde sanerings periode zijn gesaneerd; dat wil zeggen, die te laat zijn gesaneerd. De betrokken veehouders zijn dus niet meer in aanmerking gekomen voor uitkering van de extraheffing of van slachtpremie. De getallen tussen haakjes geven aan de aan tallen rundveebeslagen, die meer dan een jaar vóór het einde van hun saneringstermijn zijn vrijge maakt. I. Internationale uitwisseling leidt tot wederzijdse contacten, waarbij vaak vriendschapsbanden wor den gelegd. Het was hierdoor dat het'lid van ons Dag. Bestuur, de heer A. de Lint, een tegenbezoek in Denemarken bracht, waarover hij onderstaand een en ander meedeelt: Begin September was ik in de gelegenheid een bezoek te brengen aan het Deense eiland Als, ge legen aan de Zuid-Oostkust van Jutland. Mijn be schrijving geldt dus niet voor geheel Denemarken, maar alleen voor die bepaalde streek, want ook in Denemarken heeft men, evenals in ons land, streeksgewijs zeer grote verschillen. Het eiland Als is ongeveer 200 km2 groot en is zeer heuvelachtig. Het hoogste punt ligt n.l. 65 m boven de zeespiegel, terwijl enkele fjorden diep het land indringen en er hier en daar flinke meertjes zijn. De bodem bestaat uit een dikke laag vrucht bare klei, met een slibgehalte van pl.m. 35 De ondergrond is zand. De aanwezigheid van versprei de keien in en onder de bouwvoor, sommige zelfs enige honderden kilo's zwaar, wijzen er echter wel op, dat onder het zand rotsen voorkomen. De bouw voor bevat voldoende kali, fosforzuur en humus, maar is arm aan kalk (pl.m. 0,1%). De voorlich tingsdienst daar vindt echter, dat kalkgehalte vol doende. Een klein gedeelte van het eiland, „Hol land" genaamd, ligt onder zeeniveau en is om geven door een kade. Het wordt door een elec- trisch gemaal drooggehouden. Lossing door een sluis is niet mogelijk daar er in de Oostzee geen eb en vloed is, alleen soms enige opstuwing door storm. In dit polderland bestaat de bodem uit veen. Tot 1946 was het uitstekend grasland; in dat jaar heeft men echter gescheurd, wat tot een grote teleur stelling heeft geleid, daar de bodem zo dras is in een regenperiode, dat hij niet te bewerken is. Een zelfrijdende combine verzakte op een dag 4 keer en telkens waren tractors met kooiwielen uitge rust en een takelwagen nodig om de zaak weer op gang te krijgen. Het werk dat geleverd werd, was dan ook alles behalve prima. De meest gelegerde gedeelten, waar het schot meer dan een handlengte op de tairwe stond, liet men maar voor wat het was. Na dit extra natte jaar is men echter besloten, alles maar weer grasland te maken. De bouwtrant van de boerderijen komt enigszins met de oud-Limburgse overeen. De woonhuizen staan Oost-West, aan de Noord- Oost en Noord-Westkant schuren en stallen. De siertuin bevindt zich aan de Zuidkant, met daar naast de fruit- en mostuin; de oprit is aan de Noordzijde. Op het voorplein dat met keien ver hard is vindt men een grasperk met vlaggestok. Een grote tegenstelling met de enigszins sombere Noordkant, vormt de Zuidzijde, waar een groot, prima onderhouden gazon het hoofdstuk van de siertuin vormt. Door spuiten en zeer dikwijls scheren houdt men het gazon onkruidvrij, en zeer dikwijls hebben we onze mening moeten uit spreken over de gazons. Veelal zijn de huizen voor onze begrippen enorm groot, dat van onze gastheer was 32 m lang en 10t% m breed, de bij keuken, houtloods en boenplaats niet meegerekend. Op de inrichting der huizen zal ik later nog terug komen. De algemeen geldende bedrijfsvorm is de ge mengde. De vruchtwisseling is als volgt: Haver, tarwe, voederbieten, gerst met inzaai van klaver of lucerne, 2 jaar kunstwei of lucerne. Naarmate men meer of minder vee heeft, past men ook de 6- of 8-jarige omloop toe. Bij de zes-jarige vervalt een keer gerst en bij de acht-jarige komt tussen 2 X gerst een keer koolrapen voor veevoeding. Voor de granen gebruikt men 10 meer zaaizaad dan bij ons; zaaiafstand 10 rijen op 2,25 m, terwijl voederbieten en koolrapen 4 rijen op 2,25 m dus op 56 cm gezaaid worden. De afstand op de rij is voor suikerbieten pl.m. 40 cm en voor koolrapen 45 a 50 cm. De opbreng sten leken mij zeer goed. Aardappelen worden alleen voor eigen of plaatselijk gebruik geteeld, Bintje of Up te Date. De kwaliteit vond ik maar zeer matig. Het meest verbouwde tarweras ïs Eroika dat goed wintervast is, doch in Nederland op de proef velden in opbrengst niet mee kan. De laatste paar jaar worden echter ook Heine's VII en Nord Desprez beproefd. Voorlopig geven deze een goede indruk, zodat het areaal zich hiervan uit breidt. Op enkele bedrijven zagen wij ook nog graszaad,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 13