KORT VERSLAG ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU 'jö EMIGRANT ZATERDAG 24 OCTOBER 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Londbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Verlenging Pachtcontracten ZITDAGEN SECRETARIAAT DER Z.L.M. D. J. VAN DER HAVE No. 2195. Frankering bij abonnement: Terneuzen. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. van de Vergadering van hei Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op Maandag 19 October 1953 te Goes Opening. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de verga dering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Schade en herstel. De Wet op de Watersnoodschade is de vorige week door de Tweede Kamer goedgekeurd. Er zijn bij de openbare behandeling nog enkele verbete ringen tot stand gebracht. Bij zwaar herstel zijn de percentages van 60 en 75 resp. op 75 en 90 bevestigd. Verder zal thans ook één knechts woning, behorende bij een landbouwbedrijf onder de gunstige wederopbouwregeling vallen. Tevens is een afkoopregeling opgenomen voor de naschade Gedupeerde grondgebruikers, vooral ook in Schouwen en Duiveland, wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat pachtcontracten normaal verlengd dienen te worden, ook wanneer de grond nu nog onder water staat, willen zij straks geen moeilijk heden kunnen krijgen, als rechthebbende in de her verkaveling te worden erkend. Met het oog op de a.s. datum van 1 November zorge men dus aan de vereiste formaliteiten te voldoen. LET OP SAECK. OOSTBURG: Woensdag 28 October in Café „De Windt." ZIERIKZEE: Donderdag 29 October in Hotel „Huis van Nassau." KORTGENE: Donderdag 29 October in Hotel „De Korenbeurs." MIDDELBURG: Donderdag 29 October in Café „De Eendracht." SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 30 October van 9 tot 1-30 uur in Café „Huysse." IJZENDIJKE: Zaterdag 31 October in Hotel „Lie- vense." AXEL: Zaterdag 24 October van 34% uur in Hotel „De Lozanne." ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 31 October van 11 1 uur in Hotel „De Druiventros." Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied.. aan gebouwen. De aftrek van 50,per schade geval zal slechts éénmaal voor elke gedupeerde toe passing vinden. Het Dagelijks Bestuur spreekt er zijn vreugde en dankbaarheid over uit, dat de actie die maanden lang in Zeeland en in andere provin cies, mede door vele landbouwvoormannen is ge voerd, tot belangrijke resultaten heeft geleid. Wan neer we de thans door de Tweede Kamer goedge keurde wet vergelijken met het oorspronkelijke ontwerp van wet, dan is er heel wat in het voor deel van de watersnoodslachtoffers verbeterd. Voor het werk dat de Kamerleden en vooral de leden van de Watersnoodcommissie ten dezen hebben gedaan en voor de wijze waarop zij belangstelling hebben getoond en zich in deze moeilijke materie hebben ingewerkt, moet men grote waardering hebben. Over de normen, die zullen gelden bij de zaak- schade-regeling en over de normen die opgesteld zullen worden om de verloren gegane gewassen en voorraden uit te betalen, worden op het ogenblik door Overheid en bedrijfsleven besprekingen ge voerd. Vooral het feit, dat de betreffende Ministers bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer herhaaldelijk hebben betoogd dat de wet met de nodige soepelheid zal worden uitgevoerd, doet hopen dat de met de uitvoering belaste instanties deze soepelheid zullen betrachten. In het Bestuur wordt nog opgemerkt, dat nu de pachtbetaling per 1 November weer voor de deur staat, sommigen met moeilijkheden hieromtrent te kampen zullen hebben, vooral omdat de voorschot regeling wordt stopgezet nu de definitieve bereke ning van de schade gaat beginnen, een en ander met uitzondering van de gebieden Schouwen-Dui- veland en Kruiningen. Te bevoegder plaatse zal worden aangedrongen dat diegenen die hierdoor in financiële moeilijkheden komen, toch nog, zoals vroeger als bijzonder geval ook mogelijk was, een voorschot zullen kunnen verkrijgen. Tevens zal een verhoging van het maximum voorschotbedrag voor Schouwen-Duiveland en Kruiningen noodzakelijk zijn. Geschenkzendingen en hulpverlening. Medegedeeld wordt, dat er uit Drente een 61-tal dieren is verdeeld onder de gedupeerden, terwijl uit deze provincie ook een 8-tal veulens werd ont vangen. Een commissie uit de Drentse Stichting voor de Landbouw heeft bij haar bezoek aan Zee land bovendien medegedeeld, dat er in Drente nog een fonds van 100.000 ter beschikking van Zee land wordt gehouden. Dit zal te zijner tijd in over leg met de Zeeuwse Stichting voor de Landbouw een bestemming dienen te krijgen. De geschenkzendingen landbouwwerktuigen wor den regelmatig verdeeld, naar normen die in over leg met het Roode Kruis zijn vastgesteld. Voor Schouwen en Duiveland zal een voldoende reserve worden achtergehouden. De door het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. in een der vorige vergaderingen besloten onderlinge actie tot het beschikbaar stellen van voedermiddelen heeft in verschillende gebieden van Zeeland be hoorlijk resultaat opgeleverd. Daarnaast merken verschillende leden van het Dagelijks Bestuur op, dat de onderlinge hulp van boer tot boer in Zeeland zeker niet uit het oog moet worden verloren, ja, in geld uitgedrukt, zeer belangrijk is geweest. Tarweprijs. Medegedeeld wordt, dat de Minister de prijs voor de tarwe van de oogst 1954 heeft vastgesteld op ongeveer gelijke hoogte als de prijs van dit jaar. Deze late beslissing geeft in ieder geval de voldoe ning, dat de argumenten voor een prijs van 26, die dcfor de georganiseerde landbouw naar voren zyn gebracht, door de Overheid ziin erkend. Monopolieheffingen. De Minister heeft thans een monopolieheffing afgekondigd voor de rogge. Zoals bekend is de bin nenlandse marktprijs van de rogge gedaald tot een peil dat een stuk beneden de kostprijs ligt, waar de buitenlandse roggeprijs een zodanige daling heeft te zien gegeven. De afgekondigde heffing heeft tot dusver nog niet veel effect gehad. Het product rogge is om verschillende redenen geen gemakke lijk product om maatregelen voor te treffen. De vergadering meent echter dat het in het huidige landbouwbeleid niet j*iist is dat een zo'n belangrijk voergraangewas voor prijzen die ver beneden de kostprijs liggen, moet worden afgezet. Vlas. Medegedeeld wordt dat de besprekingen inzake de oprichting van een proeffabriek voor de vlas verwerking nog in volle gang zijn, zodat ook nog niet besloten is of de telers het volgend jaar een heffing zullen moeten opbrengen. Het ziet er ech ter wel naar uit, dat het deze kant op zal gaan. Tevens wordt megedeeld, dat de prijzen voor het vlaslint op het ogenblik stijf zijn. Gezien de reeds eerder gepubliceerde cijfers van uitzaai en op brengst van het vlas in Frankrijk en in België wordt vermoed dat er in de loop van het jaar nog een behoorlijke afzet naar België zal kunnen plaats hebben. Aardappelmoeheid. Het Bestuur meent, dat er voor de inundatie- gebieden ook het volgend jaar ontheffing verleend zal dienen te worden van de bepalingen van de wet op de aardappelmoeheid. De bedoeling moet zeker voor zitten om dezelfde regeling, die voor het jaar 1953 gold, te bereiken, zoniet dan zullen vele aardappeltelers daar bijzonder gedupeerd blijven. Mond- en Klauwzeer. Medegedeeld wordt, dat er op het ogenblik wei nig gevaar dreigt voor mond- en klauwzeer, alhoe wel een enkel geval in Zeeland is geconstateerd, en vooral ook weer in België. Er wordt nogmaals uit drukkelijk op gewezen dat het vervoer naar de markt van dieren, die langer dan 6 maanden ge leden geënt zijn, verboden is. Voor ander vervoer dan naar de markt geldt de regel dat de inenting na 1 Januari moet hebben plaats gehad. De Direc teur van de Gezondheidsdienst deelt verder mede, dat op 1 November a.s. de provincie Zeeland vrij zal zijn van reactie-dieren. Werkgeversaangelegenheden. Uitvoerig bespreekt het Bestuur het komende loonbeleid. Op 1 Januari a.s. zal een nieuwe ver plichte loonsverhoging van 5 worden opgelegd. Daarnaast zal ook het verschil in loon tussen de verschillende bestaande gemeenteklassen worden verminderd, hetgeen voor de landbouwlonen in ons KONINKLIJK KWEEKREDRIJF ZAADIIANDEL KAPELLE-BIEZELINGE de meest productieve schokker voor het Zuid-Westelijk kleigebied.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1