I I Uit de Herverkavelingsgebieden Een zo uitgebreid en zo juist mogelijke voorlichting is van het grootste belang om de herverkaveling aan haar doel te doen beantwoorden ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Op velerlei wijze hebben we lering kunnen trekken uit de Herverkaveling van het eiland Walcheren. Eén der belangrijkste bezwaren, die men tegenkomt, is het gebrek aan voorlichting der betrokkenen, waardoor vele moeilijkheden zijn ontstaan, die op andere wijze te vermijden waren geweest. Op grond hiervan hebben we gemeend een speciale rubriek te moeten openen voor de lezers in de vier herverkavelingsgebieden in Zeeland, te weten Schouwen-Duiveland, Tholen, Waarde en de Zak van Zuid-Beveland. Het is zeker niet de bedoeling in deze rubriek nieuwtjes op herverkavelingsgebied te vermelden. Het gaat er slechts om toelichting te geven op belangrijke gebeurtenissen en artikelen van de Wet op de herverkaveling. Betrouwbare voorlich ting, waardoor de nadelen en bezwaren, die ver bonden zijn aan deze ingrijpende handeling, zo min mogelijk schade berokkenen aan de er bij betrokken personen. We hebben ons hiervoor mede verzekerd van de medewerking van een aantal deskundige personen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de praktijk, wekken we onze lezers op zoveel mogelijk vragen en moeilijkheden aan ons voor te leggen. Wanneer we deze in ons blad behandelen, zal een ruime kring van belanghebbenden er z'n voor deel mee kunnen doen. RED. De herverkavelingscommissie Zeeland en de agrarische commissies benoemd Een goede start van deze nieuwe rubriek leek ons de installatie van de Herverkavelingseommis- sie Zeeland en de Agrarische commissies, die op Vrijdagmiddag 9 Oct. in Hotel „De Korenbeurs" te Goes door de Minister van Landbouw plaats vond. Hieronder geven we de namen van de leden en deskundigen. Zoals men wellicht reeds weet, wer den de leden van de Herverkavelingscommissie bij koninklijk besluit benoemd en de leden van de Agrarische Commissies bij beschikking van de Minister. Gaarne wensen wij betrokkenen geluk met hun benoeming en spreken daarbij graag de hoop uit, dat ze door hun werkkracht en kennis van zaken een belangrijk aandeel zullen mogen leveren aan het herstel in de zwaarst getroffen delen van Zee land. HERVERKAVELINGSCOMMISSIE ZEELAND. Mr. A. J. v. d. Weel, Middelburg, Voorzitter; Mr, Dr. A. J. J. M. Mes, Heinkenszand, le Viee-Voorzit- ter; C. Philipse, 's-H. Arendskerke, 2e Vice-Voor zitter; M. van Fraassen, Waarde; A. M. Geluk, Noordgouwe; Ir. M. A. Geuze, Poortvliet; A. J. Groenewege, St. Maartensdijk; C. Padmos, Re- nesse; P. Rijk, Oudelande; Dr. Ir. C. W. C. van Bovenstaande verklaring van Ir. Post stellen we op hoge prijs, zodat we deze gekozen hebben als titel van dit verslag. De Herverkavelingscommissie en de Agrarischecommissies zullen tijdens de uit voering hier hun aandacht aan moeten schenken. Ter wille van de samenbundeling van veel gelijk soortig werk is er voor Zeeland slechts één Her verkavelingscommissie gevormd met daarnaast een viertal Agrarische commissies. Men zou nu de vraag kunnen stellen wat de taak van deze laatste commissies is, daar de bevoegdheden niet nader in de wet zijn omschreven. Het ligt echter in de be doeling deze taak nader te omschrijven in een door de Minister van Landbouw uit te vaardigen in structie. De commissies zullen in hun werk worden bij gestaan door een secretariaat, dat te Goes gevestigd zal worden, terwijl voor ieder der gebieden een Bureau van Uitvoering, bestaande uit een ingenieur van de Cultuurtechnische Dienst en een landmeter zal worden gevormd. Verder behandelde de heer Post een drietal za ken, die van overwegend belang zijn bij een goede uitvoering van de herverkaveling. Beekom, Goes; Ir. J„ H. v. d. Burgt, Middelburg; Ir. M. D. A. Glerum, Middelburg; Ir. H. D. J. Swaters, Middelburg; Ir. W. H. Ubbink, Goes; Ir. M. de Vink, Middelburg. DESKUNDIGEN. Ir. J. J. van Hennik, Goes; J„ Klompe, Burgh; Ir. J. F. A. Molenaars, Bergen op Zoom; H. C. van der Zande, Zierikzee. AGRARISCHE COMMISSIES. Schöuwcn-Duiveland. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Heinkenszand, Voorzit ter; J. Beye, Burgh; A. M. Geluk, Noordgouwe; J. M. Goemans, Zonnemaire; L. Hanse, Haamstede; J. Klompe, Burgh; J. Kwaak, Viane; M. J. van Maurik, Zierikzee; H. K. Michaelis, Bruinisse; C. Padmos, Renesse; L. Raamsdonk, Ouwerkerk; H. van Toledo, Haamstede; J. der Weduwen, Zierik zee; H. C. van der Zande, Zierjkzee. Tholen. Ir. M. A. Geuze, Poortvliet,Voorzitter; D. C. Bouwense, St. Maartensdijk; P. J. Goorden, Oud- Vossemeer; H. van Gorsel, Oud-Vossemeer; A. J. Groenewegen, St. Maartensdijk; J. J. Hage, Poort vliet; A. de Heer, Tholen; P. j. Koopman, St. Maar tensdijk; C. J. J. Kooyman, St. Annaland; L. J. van Poperingh, St. Annaland; C. van Putte, Stave- nisse; P. J. Vroegop, Poortvliet. Zak van Zuid-Beveland. C. Philipse, 's-Heer Arendskerke, Voorzitter; D. J. Dees, Oudelande; I. Groenewege, Hoedekens- kerke; A. KoemanNijsse, Driewegen; C. J. P. v. Liere, Ellewoutsdijk; W. N. v. Liere, Baarland; A. Oele, Baarland;* P. Rijk, Oudelande. Waarde. C. Philipse, 's-H. Arendskerke, Voorzitter; M. v. Fraassen, Waarde; L. Ruisson, Waarde; M. A. v. Weele, Waarde; M. Westveer, Waarde. De lezing, die de Rijkscultuurconsulent, Ir. J. Post, dezer dagen hield voor de Kring Schouwen en Duiveland der Z. L. M., verdient in ruime kring belangstelling, daar verschil lende belangrijke onderdelen van de herver kaveling door hem op nieuwe wijze werden belicht. Na de lezing „op hoog niveau" die Ir. Herweijer hield voor het 100ste Landhuis- houdkundig Congres, hadden we behoefte aan een practisch plan dat aanknopingspunten geeft voor de uitvoering der werken. Door deze lezing aan de vooravond van de installatie van* de bij beleid en uitvoering be trokken commissies te houden, heeft Ir. Post 1 de leden van deze commissies stof tot over denking gegeven. We hebben ons bij de keuze der punten uiteraard helaas sterk moeten beperken. 1 Red. SCHATTING VAN DE GROND. Men moet de grond tweemaal schatten, n.m. op 31 Januari 1953 en na afloop van de herverkave lingswerkzaamheden. Niet alleen moet een uit gangspunt verkregen worden voor de ruiling van grond, doch ook de waardeveranderingen dienen te worden vastgesteld. Dit geldt zowel de veranderin gen, die een gevolg zijn van de stormramp, als die, welke ontstaan tengevolge van de herverkavelings werkzaamheden. Een positief verschil -- .vaardevermeerdering bepaalt de bijdrage, die door de belanghebbende als herverkavelingskosten moet worden betaald. Een negatief verschil waardevermindering geeft daarentegen aan, dat het verschil in geld wordt uitbetaald. Het gaat er nu maar om; en op Walcheren heeft dit punt vele moeilijkheden gegeven een bruikbaar en billijk schatlingssysteem te vinden. Hierbij zal aldus de heer Post de verkoop waarde buiten beschouwing moeten blijven, omdat deze door vele nevenfactoren wordt beïnvloed, die bij de herverkaveling geen gewicht in de schaal leggen. Bij de waardebepaling dient daarom rekening te worden gehouden met de productie-factoren, te weten: afwateringstoestand, drainage, ontsluiting, onegale ligging, perceelsvorm, bedrijfsverkaveling en bedrijfswatervoorziening. Uitgaande van de waardebepaling van de grond op basis van het bodemprofiel, kan men dan aftrekken toepassen, voor zover deze productie-factoren niet of slechts weinig aanwezig zijn. Bij de tweede schatting hoeft men er nu alleen op te letten in hoeverre de aftrekken tengevolge van de herverkavelingswerkzaamheden worden opgeheven. Men heeft dan direct de waardevermeerdering bepaald. Bij de ruiling gaat men bij dit systeem uit van de waarde van de grond, zonder dat met de aftrek ken rekening wordt gehouden. Anders zou iemand, die slecht ontsloten, 'onvoldoende gedraineerde, on gelijke percelen van slechte vorm in zou leveren, aanzienlijk in zijn oppervlakte worden gekort bij de toewijzing. De kosten van de in uitvoering zijnde ruilver kaveling op Schouwen zullen voor rekening van het Rijk komen. Hier vloeit uit voort, dat waarde vermeerderingen, die het gevolg zijn van deze ruil verkaveling, mede bepalend zijn voor het verschil tussen eerste en tweede schatting. De vraag of bij de schatting ook rekening moet worden gehouden met de hoogte van de water schapslasten, meende Ir. Post ontkennend te moe ten beantwoorden, daar o.a. de maatregelen ter centralisatie van het dijkbeheer grote veranderin gen en nivelleringen met zich mee zullen brengen. Het moet aldus de spreker goed doenlijk wor den geacht de schattingen, op grond van de bodem- kartering en de taxaties van de ruilverkavelingen, door plaatselijke deskundigen vanaf de kaart te doen uitvoeren. UITVOERING DER WERKEN. Wat de wegen betreft, deze wil Ir. Post ener zijds laten voldoen aan de landbouwkundige eisen, terwijl anderzijds de kosten van aanleg en onder houd niet te hoog op mogen lopen. Een wijd wegennet heeft als voordeel dat het de economische uitvoering van utiliteitswerken als waterleiding, telefoon en electriciteit bevordert. Als richtlijn kan een kaveldiepte van 400600 meter voor de kleine bedrijven en 5001000 meter voor de grote bedrijven worden aangenomen. Hoewel ook bij de waterlopen en kunstwerken nog geen sprake is van een enigszins uitgewerkt plan, kan nu reeds worden gezegd dat ingrijpende wijzigingen nodig zullen zijn om tot een goede af watering te geraken. Vooruitlopend op het bij de wet voorgeschreven advies om waterlopen en kunstwerken toe te wij zen aan lichamen die belast worden met het be heer en het onderhoud, meent de heer Post dat in overleg met de Provinciale overheid, reeds nu voorstellen gedaan moeten worden om te komen tot een wijziging van het waterschapswezen, die overeenstemt met de herverkavelingsplannen. Het afgraven van de binnendijken en het al dan niet opheffen van de trambaan vormen voor Schouwen nog problemen van een geweldige verstrekkende omvang. Spreker meende dat de tram op Schouwen zijn tijd gehad heeft en dat de baan hiervan goed ge bruikt kan worden voor de aanleg van wegen, die goed geschikt zijn voor het autovervoer. SANERING. Dit is .ook één van de eerste beleidskwesties die de Herverkavelingscommissie, samen met de Agrarische commissies zal hebben op te lossen, vooral wat de grootte betreft waartoe de kleine bedrijven gesaneerd zullen moeten worden. Om het bezwaar van het later weer door zoons in gebruik nemen van de grond te voorkomen, is bepaald dat eigenaren-gebruikers die naar domein gronden vertrekken hun land dienen te verkopen aan de Stichting Beheer Landbouwgronden (S. B. L.). Deze kan de grond in eigendom toedelen aan te saneren bedrijven. Hetzelfde geldt voor de verpachters, wier familie de grond in gebruik zou kunnen gaan nemen. Verder zal de grootte van het domeinbedrijf on geveer overeen moeten komen met het ingeleverde bedrijf. Daar reeds vóór de installatie van de leden der Herverkavelingscommissie en de Agrarische com missies bekend moest zijn wie er vertrekken wilde naar de N.O.P. zulks in verband met de eerst komende uitgifte werden reeds oproepen ge plaatst. Uit de binnengekomen aanvrage is een keuze gemaakt, waarbij voor Schouwen-Duiveland de mate van vernieling der bedrijfsgebouwen maat gevend geweest is. Daar bij de komende uitgifte 600 ia 700 ha beschikbaar komen, mag verwacht wórden dat een vrij groot aantal boeren in de N.O.P. een be drijf zal krijgen. De vrij gekomen grond zal vooreerst gebruikt worden om tijdens de uitvoering van de herverka veling boeren te helpen, wier land tijdelijk of voor goed onbruikbaar geworden is. Tenslotte meende Ir. Post dat van de faciliteiten bij emigratie meer aandacht geschonken zou moeten worden. Hij hoopte dat door eendrachtige samenwerking van allen de herverkaveling een bijdrage zou mogen leveren aan het welvarender doen verrijzen van het zwaar beproefde eiland,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 9