„Denkt SI er aan Ét het vandaag Ontwikkelingsdag in Hoes is" BANTSCK LANDBOUWBLAD BOEKHOUDBUREAU Originele Alba Tarwe ZITDAGEN ZATERDAG i0 BER .953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD- Officieel Orgaan de Noord-Braba e Zee uw sc he Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT. DER Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2193 Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Bi*. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Eedactie: Secretariaat der Z. L. M. LandbouwhuD Goes Tel. K 1100- -2345 ver zie BÏ De Regering heeft besloten per 1 Januari aan staande een 5 loonsverhoging bindend voor te schrijven. En hiermede is de strijd tussen werkgevers, die 4 hadden aangeboden, en de werknemers, die 6 hadden gevraagd, be slist. Het is misschien wel goed hier nog even in het kort uiteen te zetten, waarom een loonsverhoging nodig wordt. In de eerste plaats zullen per 1 Januari a.s. de huren omhoog gaan. Dit betreft dus de huishuren. Het percentage van deze huurverhoging is niet in alle gemeenten hetzelfde, doch ligt toch overal in de 20 Om deze hogere kosten van het levens onderhoud op te vangen, zijn er door de Regering verschillende compensatie-maatregelen aangekon digd. Belastingverlaging, zowel op het gebied van de loon- en de inkomstenbelasting als op het ter- WISSEKERKE: Woensdag 14 October in Hotel ,,De Kroon". OOSTBURG: Woensdag 14 October in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 15 October in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 15 October in Café „De Eendracht". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 17 October in Hotel „De Druiventros". Wegens omstandigheden konden de zitdagen te Tholen op Zaterdag 3 Oct. en te Oostburg op 7 Oct. geen doorgang vinden. Deze zijn thans verschoven naar 17 Oct. en 14 Oct. HULST: Maandag 12 October, van 34 uur in Hotel „Het Bonte Hert". OOSTBURG: Woensdag 14 Octobervan 35 uur in Café „De Vuijst". THOLEN: Zaterdag 17 October^van 1112% uur,, in Hotel „Hof van Holland". TERNEUZEN: Woensdag 21 October, van 2V2—AV2 uur in Hotel „Des Pays-Bas". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 22 October, van 111 uur in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 22 October, van 3 4% uur in Café „De Vriendschap". AXEL: Zaterdag 24 October, van 34% uur in Hotel „De Lozanne". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. rein van de omzetbelasting en de .suikeraccijns, voorziet gedeeltelijk in dek? compensatie. Daar naast zal een loonsverhoging de loontrekkenden in staat moeten stellen de hfgere huishuren te be talen. Toen de besprekingen over .een dergelijke loonsverhoging aanvingen, hebben de arbeiders vertegenwoordigers in de Stichting van den Arbeid het orgaan van samenwerking van alle Neder landse werkgevers en werknemers er op ge wezen, dat deze loonsverhoging verder diende te gaan dan alleen maar #?n goed maken, een com pensatie dus, van de hogere Losten tengevolge van de komende huurverhoging. Bij de laatste ronde van 2 jaar geleden, die ve üeensl^ot stand kwam om de toenmaals gestegen kbsten van levensonder houd te bestrijden, hëpben 'immers de vertegen woordigers» der .vakbonden gen «egen genomen met 5 terwijl het percentage t >n 10 had moeten zijn. Het verbruik moest in elk jaren in Nederland naar beneden, omdat on*11 :;d er econofcnisch slecht--voorstbmi Onzeaan het buiten land o ver troffen, de inkomsten uit dag-buitenland. De waarde van onze invoer lag.vér boven de waar de van onze uitvoer. De deviezenpositie ging zien derogen achteruit en dus moest de invoer, dus het verbruik, beperkt worden. Gunstige economische positie. Nu twee jaren later, door allerlei omstandig heden, die hier buiten beschouwing kunnen worden gelaten, de economische toestand vanNederland aanmerkelijk is verbeterd en de pond. en deviezen voorraad weer aanzienlijk is, meenden de arbei dersvertegenwoordigers, dat deze vrijwillig aan vaarde consumptiebeperking kon worden opgehe ven. Een op zichzelf niet onredelijke eis, die door werkgevers en '-Regering daji ook werd- aanvaard. Dit is dus het tweede pufftgdat moest bijdragen tot de berekening van het percentage der aanstaan de loonsverhoging naast de compensatie voor de huurverhoging. Na vele berekeningen en -besprekingen kwamen de hierboven genoemde-4 pjp-6 uit de bus. De Regering heeft nu de knoöp'^oorgehakt en er 5 van gemaakt. Op de reacties, die deze beslissing bij werkgevers en werknemers gewekt heeft, behoevén wij hier niet in te gaan. Wij heb.ben rekening te houden met een loonsverhoging van 5 ook in de land bouwsector per 1 Januari^ a,f4. Daarbij zal dan ver moedelijk nog 2 cent per uur extra komen, omdat het tot heden gevolgde systeem van gemeente- classificatie in zoverre gewijzigd zal worden, dat het verschil tussen de hoogste en de laagste klasse met 2 cent verminderd zal worden. Men kan dit beschouwen als een begin van een geleidelijke af schaffing van de gemeente-classificatie, een af schaffing waarop reeds jarenlang door het platte land is aangedrongen. Welke gevolgen? Men kan zich afvragen Wat de gevolgen van deze nieuwe loonronde zullen zijn. Hierbij beper ken wij ons tot de landbouwsector. En zien dan op het ogenblik een dalende markt voor de granen. De inkomsten voor het - akkerbouwbedrijf gaan hierdoor omlaag. De uitgaven zullen stijgen door de loonsverhoging. Veel producten, waarin deze kostenstijging door te berekenen valt, zijn er niet ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaa,' tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. meer. Het zijn slechts de tarwe en de suiker. Ver wacht kan voorts worden, dat er na de loonsver hoging een prijsstijging intreedt voor verschillen de industrieële producten, die de boer nodig heeft. De afzet van onze gehele Nederlandse agrarische productie hangt voor een flink deel af van de export-mogelijkheden. En deze zijn weer afhanke lijk van onze concurrentie-mogelijkheden. De loon ronde zal deze laatste zeker wat verzwakken, al menen de deskundigen, dat er nog geen gevaar bestaat, dat wij te duur worden. Wanneer men al deze aspecten beziet, bekruipt ons toch wel het gevoel, dat de zelfstandige onder nemer zijn positie door deze nieuwe kostenstijging ziet verzwakken. En dat in een tijdperk, waarop de wereldprijzen zich in een dalende lijn bevinden. Direct gevaar is er weliswaar nog niet, doch meer dere waakzaamheid is zeker geboden voor hen, die de belangen van deze groep, dus van de boeren in ons geval, heeft te verdedigen. Of deze nieuwe loonronde tenslotte niet zal lei den tot mindere productiviteit, tengevolge van een meer extensieve bedrijfsvoering, moet worden af gewacht. Dit zou, indien dit zich ook zou uitstrek ken tot de industriële sector, funest zijn, aangezien eigenlijk een hogere productie /le loonronde zou dienen op te vangen. Volkshogeschool in. Zeeland. Het Volkshogeschool werk heeft in onze provincie na de oorlog een kwijnend bestaan geleid. Vele moeilijkheden deden zich steeds weer voor, waar door dikwijls ook misverstanden ontstonden, die dan op hun beurt weer een gezonde opbouw in de weg stonden. En zo is Zeeland op dit gebied van ontwikkeling achter geraakt, hetgeen jammer is, omdat de Volkshogescholen in Nederland een uit stekend werk verrichten. Het is niet de bedoeling hier in deze weinige regelen een volledig beeld te schetsen van dit werk. Wij willen slechts wijzen op het grote nut, dat uitgaat van bijeenkomsten van enkele dagen, waar mensen van alle rangen en standen, van alle ge zindten tezamen zich scharen om een probleem, om dit, onder leiding van deskundige sprekers en van de leider van dit Volkshogeschoolwerk, open lijk en openhartig te bespreken. Dus niet elkaar trachten te overtuigen, doch een gedachtenwisse- ling, waardoor dieper inzicht verkregen wordt en veel meer begrip voor elkanders standpunt. Dat wij hier in Zeeland op dit terrein achter zijn geraakt, moge blijken uit het feit, dat op de 8 bestaande Volkshogescholen, die er in Nederland zijn, in 1952 liefst 10.000 cursisten gedurende in totaal 70.000 cursusdagen verschillende belangwek kende vraagstukken behandelden. En voor diegenen, die mochten menen, dat dit Volkshogeschoolwerk in een bepaalde geest wordt verricht, moge hier eens nadrukkelijk worden vast gesteld, dat deze 10.000 mensen kwamen zowel uit de grote steden als van het platteland, dat hier onder waren directeuren en arbeiders, studenten en boerenjongens, huisvrouwen en kantoorperso- KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE productief - oogstzeker - aanbevolen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1