Het inkuilen van stoppelklaver met zuur Jüonen en Sociale voorzieningen HET EUVEL DER INHOUDSOPGAVE ZWARTE LONEN ONTSMET Uw zaaizaad r' iklnhii Met de zuurmixer geen bezwaar meer! ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD De ervaring leert, dat wanneer tijdens een perio de van wisselvallig weer het gevaar dreigt, dat de werkzaamheden niet op tijd hun beslag kunnen krijgen, er werkgevers zijn, die overgaan tot het betalen van z.g. zwart loon, d.w.z. hogere lonen dan die, welke krachtens de C. A. O. of loonrege ling zijn voorgeschreven. Ook dit jaar bleek dit het geval te zijn, toen in de afgelopen maanden het weer niet meewerkte bij het rooien van pootaardappelen en het vlas- trekken. De moeilijkheden werden hier en daar nog ver groot, doordat de hooibouw meer tijd in beslag nam dan normaal. Tijdens de oogst was de situatie in het algemeen gunstiger. De maand Augustus bracht enkele we ken droog weer, zodat de combine heel wat werk uit handen kon nemen. Geen moment zag het er dan ook naar uit, dat moeilijkheden zouden ont staan. Nu het rooien van aardappelen is begonnen en de bietenoogst voor de deur staat is het opnieuw mogelijk, dat de officiële lonen worden overschre den wanneer wij met een natte herfst te doen zou den krijgen. Het is op zichzelf verklaarbaar, dat in een streek waar gesproken moet worden van een chronisch tekort aan arbeiders, werkgevers trachten om door middel van hogere lonen voldoende arbeiders aan te trekken. Het is bovendien begrijpelijk, dat de arbeiders er op uit zijn van een dergelijke situatie te pro fiteren. Dit betekent echter nog niet, dat een en ander valt goed te keuren. Integendeel, wanneer een werkgever te hoge lonen betaalt, dan is zulks spoedig bij alle arbeiders ter plaatse bekend met als gevolg, dat andere werkgevers de grootste moei lijkheden ondervinden om de normale tarieven te handhaven. Vaak lukt dit niet en zien ook deze zich genoodzaakt het slechte voorbeeld van hun collega te volgen. Dat aldus geen oplossing voor het tekort aan arbeiders wordt verkregen, doch de situatie alleen maar verergert, doordat de werk gevers de arbeiders van elkaar wegkopen, zal zon der meer duidelijk zijn. Wij zijn dan ook van mening, dat het verre de voorkeur verdient, dat paar een andere oplossing wordt gezocht, waarbij 'de vastgestelde lonen en tarieven worden gehandhaafd. Voor zover nodig willen wij er terloops op wijzen, dat de lonen en tarieven, welke moeten worden be taald, te vinden zijn in de z.g. controle boekjes, waarvan exemplaren verkrijgbaar zijn bij de orga nisaties. Overzicht. Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M. Zitdagen Secretariaat der Z. L. M. Het Land van de Maaidorsers. Rectificatie Boerderijbouwnummer. Zitdagen Zeeuws Voorlichtingsinstituut op Verzeke- ringsgebied. (Z. V. V.) Zitdagen Zeeuws Voorlichtingsinstituut voor de Brandverzekering. (Z. V. B.) Zitdagen Adviesbureau voor Oorlogsschade en Bouw bureau voor de Landbouw. Van Boerderij en Organisatie. Voor de Plattelandsvrouw: „Wij en ons Huis." Wij lazen voor U. Subsidiëring Boerderijbouw. Enkele mogelijkheden om gips te verstrooien. Schetsen van de Belgische Landbouw. IV. Lonen en sociale voorzieningen: Het euvel der zwarte lonen. Het inkuilen van stoppelklaver met zuur. Nationale Tentoonstelling Den Bosch. Sociale Kroniek: De loonregeling per 1 Januari a.s-, Nederlandse geitenhouders helpen de getroffen col lega's in het rampgebied Zeeland. Bram uit de Slikhoek. Het bedrijfsleven heeft de E. V. O. nodig. Tuinbouw: De Zuringbladwesp. Onderwijs: Uitslag toelatingsexamen Rijkslandbouwwinter- school te Goes. Aardappelselectiecursus. Cursussen Technisch vakonderwijs. Goed onderwijs is niet duur. Korte wenken voor de praktijk. Korte berichten. Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw. Marktberichten. Uit de Kringen en Afdelingen: Kort verslag verg. Afd. St. Annaland der Z. L. M, Agenda verg. Kring O. Zuid-Beveland der Z. L. M. De oplossing, welke wij menen té moeten voor staan, is gelegen in een goedgeregelde arbeidsvoor ziening, waardoor het mogelijk istijdig arbeiders van elders aan te trekken zodra dit noodzakelijk is. Deze oplossing achten wij ook voor die gebieden, waar regelmatig een tekort "aan arbeidskrachten heerst, bruikbaar en afdoende. Ook voor dergelijke streken komt het er dus in de eerste plaats op aan, dat de C. A. O.-loncn en -tarieven worden ge handhaafd. De werkgevers doen er voorts verstandig aan, onderling overleg te plegen, vóórdat met de arbei ders voor bepaalde werkzaamheden een accoord wordt aangegaan. Wij hebben de indr d<, dat aan een dergelijk over leg nog veel ontbreel g Vaak wordt volkomen indi vidualistisch tewerk' gegaan met als gevolg, dat plaatselijk voor d< elfde werkzaamheden geen uniform tarief wo. toegepast. Het is o.i. alleen dan te verdedigen, dal van het normale tarief wordt afgeweken, wanneer het gewas hiertoe aanleiding geeft. r Aan een goedgeregelde arbeidsvoorziening menen wij de eis te moeten stellen, dat streeksgewijs re gelmatig een onderzoek wordt ingesteld naar de behoefte aan arbeidskrachten en dat aan de hand Naast het inkuilen van stoppelklavers volgens de Hardcland-methodc met bieten worden in ons gewest een aanzienlijk aantal silo's met klavers gevuld, door gebruik te maken van het A.I.V. zuur. De laatste methode, op zichzelf uitstekend, wordt in de practijk soms niet toegepast, omdat het verdun nen van het zuur met water en het sproeien met een gieter nog al omslachtig en niet geheel zonder gevaar is voor Jkièaoig on huid van dégene die 'het werk uit moet voeren. DE ZUURMIXER. Deze bezwaren kunnen thans worden ondervan gen door gebruik te maken van de zuurmixer. Dit apparaat, ontworpen bij de Landbouwvoor- lichtingsdienst in Friesland, is in de afgelopen weken door ons beproefd met succes bij de landbouwers C. de Kubber te Terneuzen, Ph. Haverbeke te IJzendijke en anderen. De zuurmixer dient te worden verbonden met een waterbron en een fles A. I. V.-zuur, opdat wa ter en zuur gemengd kunnen worden. Daarna kun nen de in te kuilen klavers worden besproeid. De waterbron kan in de eerste plaats zijn: de waterleiding. De zuurmixer wordt dan met een rubberslang aan de kraan van de waterleiding verbonden, ter wijl een plastic slang 'r- bestand tegen zuur. van de mixer in de fles A. I. V.-zuur hangt. Door nu de kraan van de waterleiding open te zetten, stroomt het leidingwater door de rubber slang met kracht in de zuurmixer eigenlijk een waterstraalpompje en trekt het zuur uit het A. I. V.-vat mee. Dit mengsel verdund zuur stroomt dan door een rubberslang, die op het eind een plastic sproeier heeft, waarmee het verdunde zuur op de klavers wordt gebracht. Op bedrijven waar een waterleiding aanwezig is kan de mixer eveneens met succes worden ge bruikt. De waterleiding wordt dan vervangen door mid del van een tank met water, van waaruit door mid del van een tandradpompje, aangedreven door een hiervan tijdig wordt beoordeeld of extra oogsthulp nodig is. Het ligt o.i. op de weg van de plaatselijke sociale commissies van de Stichting voor de Landbouw om voor een en ander te zorgen. De werkgevers kunnen de taak van deze commissies verlichten door tijdig op te geven hoeveel arbeiders zij voor de verschillende werkzaamheden extra kunnen ge bruiken. Ook wanneer onenigheid bestaat over de vraag welk tarief moet worden toegepast, kunnen de sociale commissies nuttig werk doen om de situatie in de hand te houden. Het is dus raadzaam, dat in voorkomende gevallen ook deze mogelijk heid wordt benut en dat niet zonder meer wordt toegegeven aan verlangens van de arbeiders, welke soms voortvloeien uit het feit, dat het bekend is, dat ter plaatse niet voldoende arbeidskrachten be schikbaar zijn. Het Bureau Oogstvoorziening is, evenals voor gaande jaren, ook nu paraat om bij te springen wanneer zulks nodig is. Wanneer de aanjagen voor oogsthulp tijdig zijn ingediend, kan men er van verzekerd zijn, dat voldoende arbeiders beschikbaar zullen komen. Het hangt uiteraard van de omstandigheden af of op de z.g. subsidie op vervoer-regeling arbeiders zul len worden toegewezen, dan wel dat oogstcolonnes zullen worden ingeschakeld. Wanneer iedere werkgever op de hierboven aan gegeven wijze meewerkt, kan het euvel der zwarte Ionen op doelmatige wijze worden bestreden, ter wijl het tegelijkertijd zeker is, dat de oogst op tijd kan worden geborgen. N. A. V. benzinemotor van ongeveer 1 pk, het water in de zuurmixer wordt gedreven. Verder gaat alles pre cies als bij gebruikmaking van de waterleiding. De voordelen van het gebruik van een zuurmixer zijn: le. Betere zuuurverdeling. 2e. Gemakkelijker werken. 3e. Geen beschadiging van huid of kleren. De zuurmixer kost 25,— waarbij nog ongeveer 8 m slang komt 9,60 Totaal 34,60 Heeft men geen waterleiding, dan komt daar nog bij voor het tandradpompje 32,60. Een kleine electromotor of benzinemotor met bij- behoren kost ongeveer 200, Op verschillende bedrijven is wel een dergelijke kleine motor aanwezig. Bij onze proefnemingen mochten we beschikken over een benzinemotortje van de landbouwer P. L. Mangnus te Biervliet. Hoe het ook zij, landbouwers met waterleiding, bevelen we aan een zuurmixer te kopen voor het inkuilen van hun klavers en eventueel gras. Land bouwers zonder waterleiding kunnen gezamenlijk met enkele bureft zuurmixer, tandradpompje en motortje aanschaf-fén. We geven zelfs de voorkeur aan het laatste, om dat de druk van de waterleiding op één dag zeer veel uiteen kan lopen, waardoor de mengverhou- ding water en zuur steeds verandert. Tenslotte moet men, om een goede werking, te verkrijgen goed opletten of de hoeveelheid te ver spuiten zuur in een goede verhouding met het water staat. Na enige ervaring gaat dit uitstekend. De assistenten van de Landbouwvoorlichtings diens t kunnen U hierbij behulpzaam zijn en geven U gaarne nader advCes. M. FRANCKE. Assistent R. L. V. D. te Axel. •t ,bi IM II li I Een product van N.V.N0URY&VANDER LANDE'S EXPLOITATIE MIJ. Deventer. l Verkrijgbaar bij Jebo. Depot», ^Verdugt-Agenten en Plaatselijke Coöperaties.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 6