Het land van de maaidorsers ZITDAGEN Rectificatie Boerderijbouwnummer Ontwikkelingsdag van de Z.A.R. op 10 October ZEEUW sen LANDBOUWBLAD laten in internationaal verband aan te dringen op opheffing van belemmeringen van het handelsver keer, alsmede door medewerking aan een actieve exportpolitiek de afzet van agrarische producten zoveel mogelijk te bevorderen! De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (O.E. E.S.) in Parijs onderneemt wederom een breed opgezette poging om te komen tot een volledige afschaffing van de belemmeringen, die nog op het handelsverkeer drukken. De bewindsman is zich echter wel bewust, dat het in het bijzonder de land- en tuinbouwproducten alsmede de vis zullen zijn, waarbij de meeste uit zonderingen zullen moeten worden toegestaan. Ook de O.E.E.S. heeft dit voorzien en zij stelt voor, voor deze producten via een systeem van geleide lijke verruiming der contingenten uiteindelijk tot vrijmaking te komen. Ontwikkeling van de afzet. De afzet van akkerbouwproducten geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen van de zijde van de Minister. Het is verheugend, dat de pro ductie, in het bijzonder ook van veevoedergrond stoffen, zich op 'n bevredigend peil blijft bewegen. Het volgende jaar zal naar alle waarschijnlijk heid rekening moeten worden gehouden met een beperkte mogelijkheid tot levering van bacon naar Engeland. Door het tot nu toe gevolgde systeem te conti nueren, acht de bewindsman het mogelijk een zeker evenwicht te bereiken, waarbij de varkens houderij in Nederland nog voldoende lonend blijft. Wel wil de Minister een waarschuwend woord laten horen tegen verdere uitbreiding van de var kensstapel. Met betrekking tot de sterke neiging tot uitbrei ding van de pluimveestapel, die zich thans open baart, is eveneens 'n waarschuwing op haar plaats. Er bestaat vooralsnog geen reden tot ernstige ongerustheid ten aanzien van de afzet van zuivel producten, hoewel het ook in deze sector noodza kelijk is, uiterste activiteit ter bevordering van de afzet te ontplooien. De Minister is er niet zeker van, dat de subsi diëring van de consumptiemelk op het bestaande niveau zal kunnen blijven gehandhaafd. Dit is een aangelegenheid, die in het kader van het gehele loon- en prijsbeleid moet worden bezien. In verband met de grote gevoeligheid van de markt in tuinbouwproducten voor de exportmoge lijkheden, blijft een gedurige activiteit ten aanzien daarvan geboden. De Minister spreekt uitdrukke lijk uit, dat indien de marktontwikkeling en het- prijsverloop van zodanige aard zouden zijn, dat gesproken kan worden van ineenstorting, hij zich gebonden acht, die maatregelen te treffen, die on der de gegeven omstandigheden zijn geboden. Daarnaast acht de Minister het van belang, zich te bezinnen op de mogelijkheden om de eigen weerstandskrachten van de tuinbouw te verhogen, voor welk doel een speciale commissie is ingesteld, die reeds met het onderzoek is begonnen. Lonen omhoog. Hoe kostprijzen omlaag? Wij gaven hierboven een zeer beknopt overzicht van de afzetmogelijkheden van verschillende land bouwproducten, zoals Minister Mansholt die ziet. Wij weten allen, dat de prijzen van verschillende producten op de wereldmarkt een neiging tot da len te zien geven. Om 'onze Nederlandse veredelingsproducten te kunnen blijven afzetten zullen wij dus inderdaad weer moeten trachten de kostprijzen verlaagd te krijgen Dat de lonende afzet van onze veredelde producten ook voor de akkerbouw een levenskwes tie is, daar deze laatste sector immers voor de af zet van zijn productie afhankelijk is van de koop kracht van de verschillende soorten veehouderij en gemengde bedrijven, behoeft onzes inziens geen nader betoog. Maar tezelfder tijd zien wij aan de kostprijs- hemel meerdere duistere wolken opdoemen. Als belangrijkste noemen wij hier de loonsverhoging, die er in de lucht hangt. Zoals men weet krijgen wij per 1 Januari a.s. een huurverhoging. Daartegenover komen verschil lende maatregelen ter compensatie, als tegenhang dus. Eén hiervan is de loonronde. Men heeft kun nen lezen, dat het overleg over de hoogte van deze loonronde tussen werkgevers en werknemers in de Stichting voor de Arbeid mislukt is. Er was tussen beide partijen, naast minder belangrijke geschillen, een verschil in percentage. Wij willen op beider standpunt hier nu niet dieper ingaan, doch wij kunnen wèl vaststellen, dat er per 1 Januari een loonsverhoging op til is, die liggen zal tussen de 4 (werkgeversstandpunf) en 6 (oorspronke lijk werknemersstandpunt), waarbij wij niet om dat wij pesssimist ziin het houden op 6 Wanneer daarnaast de 5e gemeenteklasse wordt afgeschaft, betekent dit voor de landbouwlonen nog eens een verhoging van 2 cent. Neemt men hiernaast het nu langzamerhand opgetrokken pachtprijspeil, dan zien wij dus voor lopig slechts kostprijs-verhogende factoren in het verschiet. Dat de aangekondigde belastingverlagingen voor de boeren hiertegenover een voldoende verlichting zullen brengen, menen wij vooreerst te moeten betwijfelen. Zolang het gehele stel van maatregelen nog niet is vastgesteld en er in de voorstellen van de Re gering door de volksvertegenwoordiging de nodige wijzigingen kunnen worden aangebracht, blijft een duidelijk overzicht uiterst moeilijk, S< Terwijl ik dit schrijf lezers, en terwijl gij dit leest, zijn de Zwèeöse boeren nog bezig met hun graanoogst. Wel zal in het Zuiden van Zweden het graan practisch van het land verdwenen zijn, in het midden en Noordelijker raakt men pas tegen -het eind van September gereed. Het doet vreemd aan voor Nederlandse ogen, terwijl de eerste gele bladeren reeds van de bomen neer- flad-déren, de combines nog in de tarwe te zien rijden. Het doet al even vreemd aan op het per ceel ernaast tegelijkertijd de zaaimachine alweer wintertarwe te zien.zaaien. De wintertarwe moet in de grote b<^uwgebieden van Zweden eigenlijk zo tussen 1 10Sejstespiber gezaaid worden; maar half September zagenjwe nog velen hard bezig, ook zelfs Zondags. Zweden is het ,1a id van de maaidorsers; meer dan de helft van d< oppervlakte aan granen en oliezaden wordt m combines geoogst. Het is trouwens een bij; ridersterk gemechaniseerd landbouwland, wan; '->k veel meer dan de helft van de hoeveelheid i fm wordt met melkmachinës gemolken. M Dr. Roberg, directeur van wat wij zouden kun nen noemen het Zweedse Instituut voor Landbouw mechanisatie, heelt ons een en ander verteld over de aspecten van de Zweedse landbouwmechanisa tie. De vlucht van het: land naar de stad is in Zweden enorm. In dit land met: bijna 300.000 boerenbedrij ven en 3,7 millioen ha bouw- en weiland, trekken sinds 1940 jaarlijks 2 a 3 van de mensen weg, d.w.z. tot 20.000 mensen per jaar. Het gebrek aan arbeidskrachten heeft dientengevolge een zeer snelle mechanisatie ten sterkste bevorderd. In de eerste plaats heeft men in de boerderij, waar maar mogelijk, het gebruik van electromoto- ren te hulp geroepen; 95% van de Zweedse boer derijen is geëlectrificeerd. Dit is geen wonder, als men bedenkt, dat het 's winters op de hoogte van Stochholm geen zes uren per dag licht is. In de tweede plaats heeft men de trekkracht ge mechaniseerd. Er zijn momenteel, naar schatting, in de' Zweedse landbouw 95.000 trekkers, waarbij op de bedrijven van 25 ha en die van 510 ha beide ongeveer 30.000. Of het erg economisch is op deze kleine bedrij ven, is een vraag, die eigenlijk niet aan de beurt komt, omdat het nu eenmaal moest. Men dient daarbij te bedenken, dat zeer vele Zweedse bedrij ven tevens werk in ,bet bos hebben, dat veelal erbij hoort en dat nid iga.otte is opgegeven. Deze kleine bedrijven h vri ook nogal wat aan het hout verdiend en daarvan trekkers kunnen kopen. De laatste jaren komen er in Zweden 1215.000 nieuwe trekkers per jaar bij. Inmiddels zijn er 200.000 paarden minder. Hoe nijpend het arbeidsprobleem is, kan ook wel blijken uit het feit, dat men ons verschillende ge vallen /ertelde, waar de kinderen de ouders niet op de boerderij wensten op te volgen. Na de oorlog zijn er 200.000 mensen van het platteland voor de industrie vrijgemaakt. Ten derde zijn dus de oogstmethodes volledig gewijzigd door de vele maaidorsers. Van groot be lang is natuurlijk daarbij geweest, dat Zweden een belangrijke eigen landbouwmachines-industrie heeft opgebouwd, waarbij we voor de combines de mer ken BolinderMunktell en de Thermenius noemen. In het artikel over de financiering varr. bescha digde en verwoeste boerderijen komen helaas enige fouten voor. Toen de Memorie van Antwoord verscheen had het Bouwbureau voor de Landbouw het artikel reeds bij ons ingezonden. We hebben toen enige wijzigingen aangebracht, doch zijn vergeten in het gedeelte C, handelende over art. 14 van het Ontwerp wet en de bijdrage Regeling Boerderijen, verandering aan te brengen in het voorbeeld genoemd onder 4e. '(rechter pa gina, middelste kolom). In dit voorbeeld is het bouwen met een afschrij vingspercentage volgens art. 13, tengevolge van de ingediende wijziging van art. 13, voordeliger ge worden voor betrokkene. Ook- in de rechter kolom komt bewuste extra afschrijving van 10 voor bouwkosten boven de 30.000, abusievelijk nog voor. Terwijl eveneens de toezegging om dubbel ge troffenen te behandelen alsof zij slechts één keer waren gedupeerd, niet vernield is. Volgens het oor spronkelijke ontwerp kreèg de Minister alleen de gelegenheid er van af te wijken. Daar de wet zeer binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld en deze behandeling vooral onze belangselling heeft, i.v.m. mogelijke verbeteringen tenge\olge van ingediende amende menten, geven wij oize lezers gaarne de verzeke ring dat wij nog een; voorbeelden zullen geven als de wet is aangenomm door de Tweede Kamer en de gedupeerden bete: weten waar ze aan toe zijn/ RED/ Verder zagen we in Zweden veel Claas-, Massey Harris- en enkele Johnston-combines werken. Het stroprobleem bestaat er wel niet; men ver brandt er lustig op los, en er zijn nog maar weinig binders op de maaidorsers, afgezien van de boeren, die het persen voor eigen gebruik voor eigen vee. De Zweedse boeren kopen sinds 1946 voor ge middeld 30 millioen Zweedse kronen 225 mill, gulden) per jaar aan landbouwwerktuigen. Ze hebben zelf ook trekkcr-fabricage, zoals Munktell en Volvo. We passeerden ook de autobus-fabriek Scania Vabis. I-Iet combine-gebruik leidde er toe, dat de graansilo's als paddestoelen uit de grond zijn ge schoten; veelal zijn deze coöperatief. Wat de Zweedse boer hiemn nog heeft geïnvesteerd, zit niet in bovenstaand bedrag. Zo ziet men in het Zweedse landschap op gezette tijden in een klein stadje het silo-beeld tegen de lucht, wat 'inmiddels in Zeeland ook niet onbekend meer is, en naast de dorpstorens een baken voor oriëntatie begint te worden. M. A. GEUZE. Deze keer zal een voordrachtmiddag worden gehouden in „De Prins van Oranje" te Goes. De bijeenkomst begint om 1.45 uur en wordt ge opend door de presidente van de Bond van Platte landsvrouwen, mevrouw HuismanGriep. Mevrouw Hester JanssenKlenke zal voordragen, terwijl mevrouw ZoutewelleMoermond zorg zal dragen voor de muzikale omlijsting. Het slotwoord wordt gesproken door de heer Ad. Doeleman, voorzitter der L. J. G. U HOUDT DEZE DATUM TOCH VRIJ? ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.). UUSTbUKb: woensdag 30 September a.s. In Café „De Vuijst", van 2—4 uur (de heer Cevaal). ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 1 October a.s. in „Hof van Holland", van 10.3012.30 uur (de heer Cevaal). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw bestaande polissen op het gebied van de levens-, pensioen-, lijftrente-, studie- en uitzet- verzekering controleren door onze adviseurs-des kundigen, de heren O. H. Wegner en J. Cevaal. Vraagt steeds inlichtingen alvorens nieuwe pos ten af te sluiten. Aanvragen te richten aan het Secretariaat Z. V. V., Landbouwhuis, Goes. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.). ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 1 October a.s., in „Hof van Holland" van 10.3012.30 uur (de heer J. van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw bestaande brandpolissen toetsen en vraagt inlichtingen voor het afsluiten van nieuwe posten. Aanvragen te richten aan het Secretariaat Z. V. B., Landbouwhuis, Goes. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGSSCHADE en BOUWBUREAU VOOR DE LANDBOUW. MIDDELBURG: Donderdag 1 October, van 14 16 uur, Dam 43. GOES: Dinsdag 6 October, van 1315 uur, in het kantoorgebouw van de Stichting voor de Landbouw, Grote Markt 28a. OOSTBURG: Woênsdag 7 October, van 1416 uur, in Hotel „De Eenhoorn". KORTGENE: Donderdag 8 October, van 10.30 13 uur, in Hotel „De Korenbeurs". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 10 October, van 11 13 uur, in Café „De Druiventros". HULST: Maandag 12 October, van 13—16 uur, in Hotel „De Graanbeurs". KRUININGEN: Woensdag 14 October, van 10 12 uur, in Hotel „De Korenbeurs" ZIERIKZEE: Donderdag 15 October, van 1114 uur, in het „Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 22 October, van 1113 uur, in Café „Gaakeer". Op het kantoor van het Bouwbureau te Middel burg kunnen dagelijks inlichtingen enz. worden ingewonnen van 8.3012.30 uur en van 13.30 17.00 uur. Eveneens kunnen op Schouwen en Duiveland dagelijks inlichtingen worden ingewonnen bij onze vertegenwoordiger de heer C. J. van Burg, Nieuwe Bogerdstraat 176/ Zléttime,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2