Onderwijs B KORTE DERICHTEN AARDAPPELSELECTIECURSUS. CURSUSSEN TECHNISCH VAKONDERWIJS. GOED ONDERWIJS IS NIET DUUR. lanbouw- wekktuigkunde tractorenkennis motorenkennis aardappelselectie veevoeding veeverloskunde plantenteelt plantenziekten fruitteelt groententeelt Korte wenken voor dc praktijk ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD UITSLAG TOELATINGSEXAMEN RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL GOES. Tot de eerste klasse der Rijkslandbouwwinterschool te Goes zijn toegelaten 30 leerlingen te weten:" L. Th. Begheyn te Amsterdam, Jac. Bil te Kerk- werve, J. A. Boogaard te Hoedekenskerke, P. B. v. d. Broecke te Middelburg, Corn, van Driel te Kats, P. C. Franje te Krabbendijke, Adr. de Jager te Kapelle- Biezelinge, Joh. Janse te Renesse, P. G. Karelse te Kruiningen, A. P. Kielman te Sluiskil, L. D. van Klin ken te Nieuwerkerk, J. B. C. Kole te Kruiningen, L. Kopmels te Nisse, Joh. Koster te Zaamslag, W. L. Leendertse te Wissekerke, J. Legemate te Zierikzee, A. C. van 't Leven te Ovezande, W. van Liere te 's Heer-Abtskerke, M. Moerdijk te Krabbendijke (Oostdijk), Adr. Moermond te Zierikzee, H. J. van Nieuwenhuizen te Kruiningen, H. Sinke te Krabben- djjke, L. van der Sluis te Anna-Jacobapolder, Corn. Stehouwer te Melissant, P. J. Tazelaar te Coljjns- plaat, J. van de Velde te Yerseke, Joh. Verdonk te Nieuwdorp, M. van de Vrie te 's Heer-Abtskerke, M. J. v. d. Weele te St. Annaland en W. J. Zandee te. Wolf aartsdijk. Na gehouden examen slaagde voor de tweede klasse: L. W. van Nieuwenhuyzen te De Heen (Steen bergen). De deelname aan de aardappelselectiecursus is dit jaar weer opengesteld. Deze cursus wordt gegeven door de keuringsdienst Zeeland. Een ieder, die zich interesseert voor de teelt van poot- goed, wordt aangeraden een dergelijke cursus te volgen. De kennis van de ziekte'bec.lden, het selec teren zelf, het overbrengen van virusziekten door bladluizen, zijn onderwerpen die behandeld wor den, terwijl bovendien de nieuwere, zaken op het gebied van pootgoqdteelt zoals stamselectie en nacontröle van pootgoed behandeld zullen worden. Voor het opzetten van een dergelijke cursus kunt U contact opnemen met het bestuur van Uw organisatie. Tijdig aanvragen (vór 1 Oct.) is gewenst. De Landelijke Coördinatie Commissie Vakonder wijs organiseert binnenkort cursussen in spuiten en cursussen ter opleiding van trekkerchauffeurs. De cursus spuiten kan opleiden voor de diploma's „Spuiten in de Tuinbouw" en „Spuiten in de Land bouw". Beide opleidingen duren pl.m. 90 uren en omvatten een gehele winter. Er zijn twee vakken, te weten techniek en plantenziekten, elk van pl.m. 45 uren. De lessen worden mondeling gegeven door bevoegde en bekwame leerkrachten. Omdat er ter verkrijging van Rijkssubsidie tenminste 12 leerlingen moeten zijn, worden de cursusplaatsen vastgesteld aan de hand van het aantal aanmel dingen en woonplaatsen der gegadigden. Het les geld bedraagt 20 per persoon. Meer personen uit één gezin krijgen reductie. Aan het eind van de cursus bestaat gelegenheid mondeling examen af te leggen ten overstaan van een examencom missie onder toezicht van een Rijksgecommitteer- dr. Het examengeld bedraagt vermoedelijk 15. Bij een succesvol examen krijgt de leerling een diploma van de Stichting Examens der Georgani seerde Landbouw. Gegadigden kunnen zich melden bij hun eigen organisatie of bij de Boval, Nachtegaalstraat 76bis te Utrecht. Zij moeten dan opgeven of zij opleiding wensen voor het tuinbouw- of het landbouwdiplo- ma, hun naam, voornamen, datum, maand, jaar en plaats van geboorte, woonplaats, nauwkeurig adres en tenslotte of zij werkzaam zijn in de landbouw, in de tuinbouw of daar buiten en of zij dat doen als zelfstandige of in loondienst. Al deze gegevens moeten ook opgegeven worden door personen, die zich aanmelden voor de oplei ding voor diploma's. „Trekker-bestuurder in de Landbouw of „Trekkêrbestuurder in de Tuin bouw". Deze twee opleidingen omvatten pl.m. 180 les uren, verdeeld over twee winters. De lessen wor den mondeling gegeven in de vakken motor- en trekkerkennis, landbouwwerktuigen, natuurkunde, E.H.B.O., Landbouwveiligheid en Wegenverkeers recht. Het lesgeld bedraagt 20 per persoon per winter. Ook hier wordt reductie verleend voor meer per sonen uit één gezin. Aan het einde, van het eerste winterhalfjaar bestaat gelegenheid tentamen te doen in de bestudeerde stof. Na het tweede jaar volgt het volledige mondeling en schriftelijk examen, evenals bij de spuitexamens onder Rijks- toezicht afgenomen. Het examengeld van pl.m. ƒ15 moet afzonderlijk worden voldaan. Voor het overige geldt het boven medegedeelde over de spuitcursussen ook voor de cursussen trekker bestuurders. Gegadigden kunnen zich ook hier melden bij hun eigen organisatie of bij de Boval. Het is zaak. dat de aanmeldingen spoedig ge schieden. Wie niet in 't alles leren wil Wil in 't geheel niet leren. NIC. BEETS. Dank zij de subsidies die vanwege Rijk en pro vincie gegeven worden, zijn de kosten verbonden aan een cursus georganiseerd door de Z. L. M. of een andere landbouworganisatie slechts heel laag in vergelijking met datgene wat men er op kan steken. Toch zijn er nog velen die zich laten strik ken voor een dure cursus, georganiseerd door het (^n of andere bureau. Terwijl ze dan later tot de ontdekking komen, dat g de cursus geheel of in hoofdzaak schriftelijk!, is, waardoor het nuttig effect direct aanzienlijk daalt. Voordat men dus overgaat fot het besluit een cursus te volgen die geheel of gedeeltelijk schrif telijk is opgezet, wende men ziel tot ons met het verzoek een dergelijke cursus te organiseren. Wij zullen de mogelijkheid hiertoe graéfcg onderzoeken. In de meeste gevallen kan men. zich het beste wenden tot het afdelingsbestuur dat nadere inlich tingen kan verstrekken, daar het ohlapgs voorzien is van een uitgebreide circulaire over 't cursorisch landbouwonderwijs. We noemen hier de volgende/^cursussen voor volwassenen Boekhouden en beöïi^sfëér. Doorgaans worden cursussen, van 1215 avonden* ieder van 2 uur, gegeten. De kosten bedragen 5 -yoor de gehele cur sus; alleen als de 30 lesuren overschreden worden, betaalt men ƒ10. Doorgaans wordt er gedurende 12 aVonden steeds 2 uur les gegeven. De kosten bedragen dan 5. Ter opleiding van hen die het diploma van de Stichting Examens voor de Georganiseerde Land bouw willen behalen kan de cursus worden aan bevolen, die de volgende vakken omvat: Boekhouden (25 uur); Recht (15 uur); Algemene landhuishoudkundige onderwerpen (20 uur); Land bouwbedrijfsleer (30 uur) en Rekenen (10 uur). De kosten bedragen 20. Voor deze cursus dient men zich rechtstreeks op te geven aan het Secre tariaat, Landbouwhuis, Goes. Algemene Land- en Tuinbouwcursussen. Doorgaans worden deze cursussen gevolgd door jeugdige personen, die geen ander landbouwonder wijs hebben gevolgd, Dezg moeten de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. De cursus duurt 2 jaar en omvat ongeveer 300 lesuren. Per winterhalfjaar bedraagt bet cursusgeld slechts ƒ10. Daar de tijd dringt i.v.m. het indienen der sub sidie-aanvragen, raden we een ieder die met plan nen rondloopt, de krioop zo spoedig mogelijk door te hakken. Indien plaatselijk niet voldoende deelnemers te vinden zijn, zullen we trachten combinaties tot stand te brengen. Niemand is te oud om te leren, zoals het spreek woord zegt. Toch betekent ieder jaar uitstel, het missen van het profijt dat de meerdere kennis kan geven. Want kennis is kapitaal, dat een flinke rente kan afwerpen. Laat tijdig onderzoeken welke bemesting uw grond nodig beeft. Indien U1 de- monsters opgeeft aan de assistenten van de Rijkslaridbouw- of Rijkstuinbouw- voorlichtingsdienst dan worden zij onderzocht op het Bedrijfslaboratorium voor" Grond- en Gewasonder- zoek te Goes. Win Uw wintervócr voor het vee zo goed en zui ver mogelijk, hetgeen vooral van belang is voor kuil- voer. Een silo is dt Opslagplaats daarvoor. Alleen daarin blijft de. kwaliteit behouden. Wanneer men dit najaar nog gebruik wenst te maken van een silo, dient men nu tot plaatsing daarvan over te gaan, omdat het beton eerst nog goed moet naharden, en de silo inwendig bestreken moet worden met silolak. Er hebben de Coördinatie Commissie voor Hulp verlening aan de Landbouw Watersnood 1953 vra gen bereikt over gevallen, dat degenen die door de ramp getroffen zijn niet meer in het rampge bied zijn gevestigd en daarheen ook niet zullen terugkeren omdat zij intussen elders werk hebben kunnen vinden. Deze getroffenen hebben het ge voel, dat zij als gevolg daarvan verstoken worden van de bijzondere hulp, welke in het rampgebied zelf is verstrekt, b.v. in de vorm van biggen, ge reedschappen en dergelijke. De Coördinatie Commissie voor Hulpverlening aan de Landbouw Watersnood 1953 heeft zich er nog niet over uitgesproken of zij voor deze getrof fenen nog iets zou kannen doen. Het is allereerst nodig, dat zij een inzicht krijgt omtrent het aantal getroffenen, dat zich elders blijvend heeft geves tigd. Het is daarom gewenst, dat zij die buiten het rampgebied blijven wonen en menen toch voor hulp in aanmerking te komen, hun adres bekend maken, hetzij bij hun organisatie, hetzij bij de Stichting voor de Landbouw, Raamweg 26, 's-Gra- venhage. De in December 1951 uitgegeven Lijst van Vee voeders, welke was te beschouwen als van voor lopige aard is thans in haar definitieve opstelling verschenen. Na vele en langdurige besprekingen met ver tegenwoordigers van verschillende takken van het bedrijfsleven is door de door de Minister van Land bouw daartoe ingestelde Commissie uiteindelijk de thans aangeboden tekst voor de Lijst van Veevoe ders opgesteld. De nieuwe uitgave is voor belangstellenden tegen vergoeding verkrijgbaar aan het Rijkslandbouw proefstation te Maastricht. Het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren heeft een verordening afgekondigd, welke behelst, dat öp de zogenaamde boerenpluimveebedrijven niet meer dan één haan per toom kippen mag worden aangehouden. Onder een toom wordt ver staan het aantal kippen, dat gezamenlijk in één hok gehuisvest is. Mede als overweging voor dit besluit heeft ge golden, dat de laatste jaren op sommige boeren bedrijven vrij veel hanen worden aangehouden en dat hierdoor de handel een niet onaanzienlijk aan tal bevruchte consumptie-eieren ontvangt. Daar bevruchte eieren sneller in kwaliteit teruggaan dan onbevruchte eieren, is dit niet bevorderlijk voor de kwaliteit in het algemeen van onze eieren. Aan de wens van vele pluimveehouders, die graag een haan bij de kippen hebben, is tegemoet gekomen door het aanhouden van één haan per hok kippen mogelijk te maken. Het Westduitse Ministerie van Landbouw heeft onlangs medegedeeld, dat tot en met het eerste halfjaar van 1953 ongeveer 38.400 gevluchte land bouwers aan een bedrijf zijn geholpen. In totaal was hier ongeveer 268.000 ha voor nodig. Gedeeltelijk betreft het hier ook nieuw gestichte bedrijven. De Britse suikerbietenoogst belooft één der beste uit de geschiedenis te worden, zo vertelt ons „Landbouwwereldnieuws". Het gemiddelde gewicht der bieten is 2 a 3 groter dan het vorige jaar; het suikergehalte is ongeveer 1 hoger, terwijl de plantdichtheid gro ter is. De fabrieken van de British Sugar Corpo ration zijn reeds in bedrijf gesteld. De aardappeloogst in Oostenrijk is dit jaar groot. Niet alleen door het gunstige weer, doch tevens doordat de oogst door gebruik van beter pootgoed en meer kunstmest is toegenomen. „Landbouwwereldnieuws" vermeldt dat de op brengst die voor de oorlog 13 'a 14.000 kg per ha was, nu gestegen is tot ca. 18.000 kg/ha. Ondanks het teruglopen van het areaal kan Oos tenrijk in eigen behoeften voorzien. In 1952 impor teerde het land o.a. nog 7.700 ton uit Nederland. De Zwitserse fruitoogst ziet er dit jaar niet erg gunstig uit. Tegenover een productie van 50.000 ton tafelappelen staat een consumptie van 60 a 80.000 ton, zodat verwacht wordt dat 10 a 30.000 ton geïmporteerd moet worden. Tengevolge van de ongunstige omstandigheden bij de bloei zo schrijft „Landbouwwereldnieuws" zal de Britse erwtenoogst dit jaar 30 kleiner zijn dan in 1952, toen een recordoogst werd ver kregen van ruim 2200 kg per ha. Daar de binnen landse productie waarschijnlijk niet aan de vraag zal kunnen voldoen, zal gedurende de rest van 1953 nog 10.000 ton op vergunningen geïmporteerd kunnen worden. Deze uitgifte is tot stand ge komen onder pressie van het Ministerie van Land bouw.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 12