Uit en voor de polder Ludwig der Bayer Centraal Bureau TUINBOUW Nederlandse geitenhouders helpen de getroffen collega's in het rampgebied van Zeeland Uit een geheim vceekboek van Bram uit de Slikhoek HET BEDRIJFSLEVEN HEEFT DE E.V.O. NODIG. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Met grote dankbaarheid aanvaardden een 10-tal gedupeerde geitenhouders te Dreischor op Schou- wen-Duiveland op 4 September j.l. een geschenk zending geiten, die als eerste groep naar dit zwaar getroffen eiland kon worden teruggevoerd. Tegelijk met een zending schapen uit Friesland, kwamen 3 geiten uit Groningen en 7 uit Utrecht des voormiddags om half elf te Goes aan, waarna ze direct werden overgeladen om met de boot van Katseveer naar Zierikzee te worden gebracht. Van daar uit werden ze gratis vervoerd door de Firma Meerdinck uit Zierikzee, waarna de dieren na een lange, en vooral voor de jongere dieren, vermoeien de reis omstreeks half 4 te Dreischor aankwamen. Aldaar werden de geiten onmiddellijk opgestald en van lekker voer vooi^ien, gesneden uit niet- 22 September. Gisteren heeft de herfst haar intrede gedaan. De intrede ging.gepaard met koude buien; doch nu is het weer beter geworden. Toch merk je al goed, dat de dagen korter worden en kouder. Zaterdag een wolletje er bijgedaan, want het werd tijd. Het aardappelrooien is gebeurd en we kunnen niet anders zeggen, dan dat het prima vlug is ge gaan, met weinig stagnatie door nat weer. Het aardappelrooien was een prachtig werk. Door de droogte rolden de aardappels er schoon uit en de hopen liggen keurig schoon, wat straks bij het af leveren groot gemak zal geven. De opbrengst der aardappels was ook goed; weinig zieke knollen zijn er achter gelaten. De prijs lijkt ook goed, je kunt de prijs der aardappels ook aflezen naar het aan tal aardappelkappers die als kraaien op de tarwe op onze gerooide aardappelvelden neerstrijken. Is de prjjsj matig, dan komt er maar een enkele kap per. Donderdag gaan we aan de eerste bieten begin nen. Door de regen zal het nu wel gaan, doch vorige week stonden ze nog zo vast als een muur. We hoorden vorige* week van iemand, die een nieuw ras had gezaaid, zeer vroeg en geen schie ters. Natuurlijk wij er op af. En werkelijk er was geen schieter in, doch bij nadere beschouwing ble ken er Oök bijna geen bieten aan te zitten. Geef ons dan maar wat schieters en dan grote bieten er bij. De bieten zullen van 't jaar wel goed rijp en van een goed gehalte zijn, dat wezen de voorrooiingen al uit. Het is altijd prachtig werken in een goed gewas. Wanneer dit laatste gewas goed is, heeft 1953 onder de boeren zeker een goede naam gekre gen, want al de opbrengsten waren goed tot best. We hebben natuurlijk met grote interesse de Troonrede gehoord en gelezen. Er staan vele be langrijke dingen in, die je weer gauw vergeet. Doch de dingen, waarvan de mensen direct profi teren zullen, als belastingverlaging bijvoorbeeld, dat kunnen we onthouden. Het geheel lijkt ons wel een puzzle, want er is een groot tekort en toch worden de belastingen verlaagd! En de Minister zei, dat het tekort niet erg is en de betalingsbalans 'goed. Enfin, we zullen ons er maar niet verder in verdiepen; we krijgen al rimpels en grijs haar genoeg. We wachten de volgende begroting wel af en daar tussen wordt alles wel recht gepraat. Valt het tegen, dan komt dat door de een of andere gebeurtenis, valt het mee dan heeft de Minister goed geboerd. 4-scharige rondgaande tractorploeg g V R 8 5 de ideale ploeg voor de verzilte gronden. .Prijs incl. 1 schijfkouter, diepgang 4 tot 16 cm g 947.— Ook te leveren als 2-scharige ploeg voor de zwaardere grond, waarmede prima werk wordt verricht. Diepgang 25 cm. Prijs incl. 2 schijfkouters en voorscharen o j 789.— 1 Vraagt inlichtingen bij de plaatselijke Coöp. 2 Aankoopvereniging of bij Haringvliet 100 ROTTERDAM geïnundeerd gebied uit de naburige gemeente Zon- nemaire. Ja, dat voeder vormt voor de geitenhou ders nog een probleem, want het droge, maar nog dorre land te Dreischor vertoont nog een trooste loze aanblik. Onder de leden van de geitenfokvereniging te Dreischor verspreidde het bericht van de aan komst van de geschenkzending geiten zich als een lopend vuurtje. Onder leiding van de plaatselijke advies-commis sie van de Stichting voor de Landbouw en van ondergetekende werden de 10 aangekomen geiten vervolgens verloot onder de 15 geitenhouders, die op 1 Februari j.l. één of meer dieren verloren. In overleg met het bestuur van de geitenfokvereni ging werd besloten de twee ernstigst gedupeerde geitenhouders, die ieder 3 dieren verloren, waar onder goede stamboekdieren, te laten loten om de beide oudere stamboekgéiten; de overige 13 ge gadigden lootten daarna om de overgebleven 8 jonge geiten waarbij helaas nog 5 nieten moesten zijn. De geitenhouders, die thans een dier kregen toegewezen, roemden de kwaliteit van het geschon ken materiaal. Inderdaad, de kwaliteit was uitste kend en ckt vormt een prachtig uitgangspunt voor de geitenfokkerij in de toekomst in dit zo sterk gehavende gebied. Naast deze geschenken was reeds eerder een geit toegewezen aan de heer C. W. v. d. Berge te St. Maartensdijk, aangevoerd vanuit Groningen, en één aan de heer F. Stols te St. Annaland uit Zeeland. Ook werd een beste stamboekgeit toege wezen aan de ernstig gedupeerde P. Verheule te Wolf aartsdijk, eveneens uit Zeeland afkomstig. Ook de Vereniging ter Verbetering van het Gei tenras in Zeeland werd bedacht met de jonge bok Oskar, opgefokt en geschonken door A. Venema te Westzaan. Deze bok werd eind Augustus in een open oud Opeltje, verborgen in een wasmand, ge bracht. Een avontuurlijke reis voor schenker en een paar jongelui, die uiteraard in Middelburg gastvrij werden ontvangen. Nog 17 gedupeerde geitenhouders kunnen dit jaar geholpen worden en daarvoor zijn ook wel dieren beschikbaar. Moeilijker wordt het echter het volgende jaar, daar dan nog 40 gedupeerde gei tenhouders op Schoüwen-Duiveland in aanmerking komen om een geit. terug te krijgen. Nu staat er nog water en hoe zal de woning van deze mensen straks te Voorschijn komen en wan neer zal huis en land weer bewoonbaar en bebouw baar zijn? Allemaal vragen, maar wel moeten de geitenhouders in Zeeland, en wellicht ook daarbui ten zich inspannen, dat, wanneer deze geitenhou ders weer terug kunnen keren, zij ook wederom een geit in ontvangst zullen kunnen nemen. Ook zij worden niet vergeten! d. E. DE ZURINGBLADWESP. Het is weer nazomer en tevens is hiermede het hoogtepunt in de fruitoogst aangebroken. Door de grote drukte, dié- het plukken, sorteren en verzenden met zich meebrengen, blijft er in de meeste gevallen geen tijd meer beschikbaar om de grond behoorlijk te verzorgen. Aan het onkruid wordt geen aandacht meer be steed, zodat het zeer snel opgroeit. De onderste takken zijn weldra door de hooggroeiende onkrui den omgeven, o.a. Melde-, Rumex- en Polygonum- soorten. In dit onkruid nu, schuilt het gevaar dat ons dik wijls heel wat schade kan berokkenen. Het is de zuringbladwesp, die in deze voor haar zo geschikte omgeving haar eieren afzet. De zuringbladwesp (Ametastegia glabrata) legt in de maanden Juni-Juli haar witte eieren op de bladeren van Polygonum-sporten. Uit deze witte eieren komen bastaardrupsen te voorschijn, die hardgroen van kleur zijn en fluweel achtig aanvoelen. Deze rupsen voeden zich met de bladereh waarop ze zijn géboren. In Augustus-September ontstaat er een tweede generatie die in deze maandeh ook volgroeid raken. Deze rupsen zoeken hun plaats op om te gaan overwinteren; hiervoor kiezen ze dikke vlezige stengels van onkruiden, o.a. ook weer die Polygo- numsoorten. Wanneer de rupsen echter appels ter beschikking hebben, dan geven ze daai de voorkeur aan en worden de vruchten schijnbaar als vlezige stengels beschouwd. De appels aan de onderste takken worden meestal het eerst aangetast. Dikwijls worden meerdere Het Hoofdbestuur van de E.V.O. (Algemene Verladers- en Eigen Vervoerders Organisatie) heeft zich een dezer dagen met onze voorkennis met een schrijven tot onze leden gewend. In die brief wordt medegedeeld, dat de E. V. O. de konink lijke goedkeuring heeft verkregen op haar nieuwe statuten zodat nu een vrijwillig lidmaatschap voor de leden ook officieel mogelijk is geworden. Uiteraard raden wij de leden ten sterkste aan om zo zij reeds lid zijn van de E.V.O. dit ook te blijven. En zo zij in de achter ons liggende periode, om welke reden dan ook, voor het lidmaatschap be dankten, dit lidmaatschap weer aan te vragen. De reden van dit advies is deze*: Bij de uitvoering van de vervoerswetgeving heeft zowel de Minister van Verkeer en Waterstaat als de Volksvertegen woordiging sterk tot uitdrukking laten komen, dat een sterke organisatie van het eigen vervoer en de verlader onmisbaar is. De Regering wil de stem van de gebruiker v'ctn eigen vervoermiddelen horen en vooral ook de stem van de verzender, de verlader moet meer en meer naar voren komen. De E.V.O. heeft op dit gebied zeer veel werk verricht, zowel nationaal als internationaal. De ervaring heeft geleerd, dat de adviezen welke door de speciale organisatie van verladers en eigen ver voerders worden gegeven van grote betekenis en invloed zijn. Daar komt bij dat, ook soms in ons land, de be tekenis van het eigen vervoer voor het bedrijf niet altijd juist wordt ingezien. Nog steeds moet ook de E.V.O. op de bres staan voor de belangen van het bedrijfsleven bij het eigen vervoer. Steeds weer moet in velerlei vorm bij de leniging van inschrijvingen, bij nieuwe wettelijke regelingen als het rijtijdenbesluit en dergelijke naar voren worden gebracht, dat het eigen vervoer niet alleen een eigen, zeer belangrijke plaats inneemt maar ook geheel eigen problemen kent, problemen welke in het verleden zeer vaak geheel zijn miskend. Ieder weet uit eigen ervaring dat de regeling van de rijtijden in vele branches in het geheel niet was afgestemd op de werkelijke behoeften in het eigen bedrijf. Daarnaast heeft de E.V.O. op technisch en eco- nomisch-administratief gebied een geheel van diensten opgebouwd, welke onze leden niet kunnen missen in hun bedrijfsvoering. Voorlichting over de specifieke autotechnische vraagstukken als on derhoud en keuze, administratie en chauffeurs opleiding; voorlichting op verladersgebied zoals tarieven, vervoersvoorwaarden van spoorwegen en binnenvaart; verbetering van bestaande documen ten zoals het vervoeradres en vereenvoudiging van bestaande werkmethoden (rembours en der gelijke); dat alles maakt wel duidelijk hoezeer de E.V.O. is geworden van een iegen vervoerders organisatie tot een organisatie welke op alle ge bied de belangen van het bedrijfsleven bij de iaan- en afvoer van hun goederen behartigt. Op grond van al deze overwegingen heeft de ver tegenwoordiger van onze organisatie in 't Hoofdbe stuur van de E.V.O. besloten U op te wekken om niet alleen lid te blijven (of te worden) van E.V.O.; doch ook om van de vele diensten die deze organi satie U kan bieden een ruim gebruik te maken. gangen in een vrucht gemaakt. De gegraven gaatjes zijn gemakkelijk te onderscheiden van die, welke de Carpocapsa maakt. Ze zijn zuiver rond en er zijn geen uitwerpselen aanwezig. De schade kan soms zeer groot zijn. Er zijn gevallen bekend van 60 a 70 aantasting. Niet alleen de onderste takken werden door de rupsen bezocht. Men vond zelfs op 1.50 meter hoogte nog beschadigde vruchten. Wanneer de takken geheel vrij van het onkruid hangen, kan er toch nog behoorlijke schade ont staan, doordat de rupsen langs de stam omhoog kruipen. Een dezer dagen zag jk de eerste schade reeds aan Cox. Men kan er van verzekerd zijn, dat de latere soorten zoals Jonathan, Goudreinet en Gol den Delicious, zeer zeker een behoorlijke aantasting staan te wachten. Wat nu te doen, wanneer de aantasting wordt gevonden. In de eerste plaats het onkruid onder de bomen opruimen, hetzij door weghakken of kort maaien. Bij een eventuele zware aantasting, d.w.z. wanneer de eieren in groot aantal worden gevon den, desnoods de bomen van lijmbanden voorzien. Laat ook geen kisten met fruit in het onkruid staan, want ze kruipen er gemakkelijk in. Begin September kan het onkruid desnoods wor den bespoten met een rotenonhoudende oplossing van een Derris of Louchcarpus. Dit laatste is echter in een boomgaard niet uit voerbaar. De beste bestrijding zal dan ook zijn; het kort houden van het onkruid of zwart houden van de grond. Men moet de zuringbladwesp de gelegenheid voor het afzetten van haar eieren zo veel mogelijk ontnemen, R, A, ADGEVER.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 11