NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD ZITDAGEN BOEKHOUBBUREAU ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1953. WAARIN OPGENOMEN HET Officieel Orgaan yg» de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabaifeche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT. DER Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE HEINE VII-, STARING- en MINISTERTARWE No. 2191. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is sleeths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Secretariaat t Landbouwh' Tel. K L ADVERTENTIETARIEF: Per mm' 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. (BverzicRi De vorige week was een week van vele gebeur tenissen. Daar was allereerst de door onze Konin gin uitgesproken Troonrede. Ofschoon de dagbladen reeds uitvoerig over dit steeds belangrijke stuk het nodige hebben gezegd, willen wij hier toch nog aan enkele, op de landbouw betrekking hebbende zinsneden herinneren. Daar was in de eerste plaats de passage, die gewijd was aan de verschrikkelijke ramp van de le Februari. Met grote dankbaarheid werd gewag gemaakt van het ontroerend medeleven in binnen- en buitenland, van het goede werk van Rampenfonds en Rode Kruis en van het feit, dat alle dijken, op één na, gedicht zijn. Het ware de schoonste beloning voor de onvermoeide arbeid van velen, zo zeide Hare Majesteit, indien ook dit laatste gat vóór de na jaarsstormen gedicht zal zijn. Hoe voelen de Zeeuwen, en dan nog speciaal de inwoners van Schouwen en Duïveland, dit mede. Moge het weer medewerken, opdat ook het stroom- gat bij Ouwerkerk bedwongen wordt in de komen de weken. Op het moment, dat wij deze regelen schrijven, woedt reeds een najaarsstorm en wij allen in Zeeland houden bij elke rukwind ons hart vast. Wij leven weer opnieuw mee met de getij tafels en weten wanneer er springvloeden ver wacht worden. En wij bidden en hopen dat alles goed mag gaan. In de Troonrede wordt voorts gezegd, dat de Regering vertrouwt, dat het wetsontwerp inzake de schaderegeling spoedig in behandeling zal ko men. Inmiddels kan worden medegedeeld, dat dit op 14 October zal geschieden. Vele Zeeuwse ogen zullen dan op het Binnenhof in Den Haag gericht zijn. Daar kan men van overtuigd zijn. Een tweede passage, die voor de landbouw van belang was, luidde: „Het streven der Regering blijft gericht op het scheppen van zodanige econo mische voorwaarden, dat de landbouw en de vis serij in staat worden gesteld de grootst mogelijke bijdrage aan de nationale welvaart te leveren. Hiertoe bevordert zij krachtig het landbouwonder wijs, de voorlichting en het onderzoek. Was in de OOSTBURG: Woensdag 3€ Sept. in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 1 Oct. in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 1 Oct. in Hotel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 1 Oct. in Café „De Eenndracht". THOLEN: Zaterdag 3 October, van 1112% uur, in Hotel „Hof van Holland". OOSTBURG: Woensdag 7 October, van 35 uur, in Café „De Vuijst". ZIERIKZEE: Donderdag 8 October, van 1112% uur, in Hotel „Huis van Nassau". HULST: Maandag 12 October, van 3—4 uur, in Hotel „Het Bonte Hert". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal* en technisch gebied, jaren na de laatste wereldoorlog de markt voor producten van de landbouw en visserij gunstig, thans moet met een dalende tendens rekening worden gehouden. Het streven naar verlaging van kostprijzen en het voeren van een actief afzet- beleid vormen dan ook nog meer dan tevoren een belangrijk onderdeel van de landbouwpolitiek." Deze zinsneden zijn op zichzelf vrij bemoedigend, doch, zoals altijd in een stuk van de Troonrede, vaag, zoals ook niet anders kan. Wanneer wij iets meer te weten willen komc& omtrent het Landbouwbeleid, te voeren, dienen op de Begroting en Voed- rijft de de land- zf)n Mfrris- dat Minister Mansholt d<_ wij de Memorie van Toelie van het Ministerie van Lan selvoorziening op te bewindsman het te bouw nader. Wij ontlenen hieraan eb <n w „y,. terie uitgegeven persbericht) het volgende. ,In 1951 is er een indeling in drie categorieën landbouwproducten gemaakt, waarvoor een bepaal de gedragslijn inzake het prijsbeleid geldt. Genoemd werden de producten als tarwe, kool zaad, suikerbieten en consumptiemelk (producen tenprijs gelijk aan kostprijs plus redelijke onder nemerswinst), 2e de producten ihdustriemelk, vlees, voedergranen en aardappelen (geen volledige garantie, maar wel vrije uitloop naar boven toege staan) en 3e de vrije producten als vlas, karwij- zaad, erwten, vele tuinbouwproducten, enz. (markt risico geheel voor rekening van de producent). Ook in de toekomst zullen deze producteii het ob jectvan het prijsbeleid in de landbouw moeten zijn. Bij de eventueel te treffen prijsondersteunende maatregelen zal echter het verband tussen de on derscheidene producten niet uit het oog mogen worden verloren. Met name zal niet in de eerste plaats het prijsverloop van een bepaald product, maar zullen de gehele marktsituatie van de producten env'de daaruit voortvloeiende rentabili teit van het desbetreffende bedrijfstype bepalend zijn voor het prijsbeleid. Hieruit vloeit voort, dat de Minister zich niet bij voorbaat kan binden aan minimumgrarantie- prijzen voor elk dezer producten, maar zowel het moment van ingrijpen in de vrije prijsvorming voor een bepaald product als het peil, dat daardoor als dan zal worden nagestreefd, mede afhankelijk zul len zijn van het prijspeil der overige producten, die door dit bedrijfstype worden voortgebracht. Door deze gedragslijn wordt bevorderd, dat de vrije prijsvorming en aanpassing aan de markt zo lang mógelijk behouden blijven. Uiteraard moet ook in deze gedaditengang een te diepe prijsval voor een bepaald product worden voorkomen, aan gezien redresserende maatregelen, wanneer ook andere producten in moeilijkheden komen, moge lijk moeten blijven. Vanzelfsprekend passen in dit beleid ook maatregelen ter voorkoming van te hoge prijzer teneinde een goede voorziening van de consumenten te waarborgen. Geen verzorgingspolitiek. De conjuncturele ontwikkeling in de wereld, waarbij onder de bestaande verhoudingen een on verwachte terugslag steeds tot de mogelijkheden behoort, kan het wenselijti maken, dat tijdelijk het verband tussen de prijaen op de binnenlandse markten en de internatioiale markten wordt ver broken teneinde te bereikm, dat, in het kader van de algemene economisch^ toestand in Nederland, het agrarische volksdeel riet onevenredig zal wor den benadeeld. De Minista- stelt hier uitdrukkelijk vast, dat hij hierbij niet denkt aan een verzorgings- politiek, doch aan een p:ijspolitiek, die het voor het rationeel producerende landbouwbedrijf eleven mogelijk maakt, zich een redelijk bestaan te ver werven. Het doel, dat door deze politiek zal worden nage streefd, kan worden gekenschetst als het schep pen van zodanige economische voorwaarden, dat de landbouw in staat wordt gesteld de grootst mo gelijke bijdrage te leveren aan de nationale wel vaart. Wil de Nederlandse landbouw hiertoe blij vend in staat zijn, dan moet een redelijke bestaans mogelijkheid op de goedgeleide bedrijven zijn ver zekerd. Dat hiervoor beïnvloeding en zelfs be heersing van de productie en afzet nodig kunnen zijn, mag als bekend worden verondersteld. Toch nog vaag. Wij vinden bovenstaande nadere omschrijving van het te voeren prijsbeleid vrij vaag. Met name kunnen wij niet ontdekken of er nu basisproduc ten zullen blijven, waarvoor dus een prijs zal wor den vastgesteld, steunende op de kostprijs plus een redelijke ondernemerswinst of dat de prijsvorming voor de tarwe, suikerbieten enz. vrijer gelaten zal worden. Dit laatste zouden wij betreuren, aangezien wij van mening zijn, dat de boer recht heeft op een bedrijfsbasis. Recht omdat hij deze producten, die jarenlang voor de voedselvoorziening van ons volk en voor het besparen van deviezen van zo grote betekenis waren, heeft afgeleverd tegen prijzen, die soms aanzienlijk lagen beneden de wereld marktprijzen en beneden de prijzen, die zijn col legae in de ons omringende landen vóór deze pro ducten maakten. Recht ook omdat de verbouw van deze producten nog altijd deviezenbesparend werkt en de wereldmarktprijs van b.v. de tarwe nog hoger ligt. Recht ook tenslotte, omdat een redelijke ondernemerswinst voor deze basisproduc ten ten zeerste kan bijdragen om de boer een rede lijk bestaan te verschaffen. Iets, wat de Minister zelve in zijn Memorie van Toelichting stelt. Juist omdat dit gesteld wordt, hebben wij goede hoop, dat voor genoemde producten een redelijke prijs vorming zal worden bevorderd. Daarnaast achten wij een bodem in de markt voor producten als voedergranen en aardappelen een redelijke eis. Uit datgene, wat er de laatste weken op het ge bied van de voergranen is gebeurd, menen wij te mogen afleiden, dat een dergelijke bodem in de markt ook in 's Ministers bedoeiing ligt. Het zou ook wel ietwat vreemd zijn als men het ene jaar ten sterkste aandringt op de verbouw van voeder producten in eigen land in verband met te ver wachten schaarste en men het volgende jaar de boer met deze producten in de kou zou laten staan. Verlaging productiekosten meer dan ooit geboden. De afzet van producten van land- en tuinbouw heeft tot dusverre in de jaren na de oorlog een gunstig verloop .gehad. Thans doen zich echter tekenen voor, die er op wijzen, dat een kentering niet is uitgesloten. Reeds manifesteren zich ten aanzien van enkele belsmgrijke veredelingsproduc ten moeilijkheden, die tot nu toe nog zonder ern stige gevolgen konden worden opgelost. Zij zijn echter wel een aanwijzing, dat meer dan tevoren moet worden gestreefd naar verlaging van de pro ductiekosten, aldus Minister Mansholt De Minister verklaart voorts, niet te zullen na- KONINKLIJK KWEEKBEDE! JE ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELINGE Voor directe levering beschikbaar:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1