VAN RUW FOSFAAT TOT SUPER A L is er een hemelsbreed, verschil tussen de boer, /I die met zijn kunstmeststrooier vijf balen super tl in een paar uur uitstrooit, en de huisvrouw op een bovenwoning, die twee theelepeltjes A. S. F.-korrels in haar gietertje oplost, om de kamerplanten te begieten, het gemeenschappelijke is, dat z.e beiden gewaardeerde afnemers zijn van de Nederlandse kunstmestindustrie. ZEEUW SCH LANDBOUWBLAD In dit geval van de indpstrie, die. fosfaatmest stoffen voortbrengt. Concentratie heeft het aantal fabrieken verminderd; in plaats van de oorspron kelijke primitieve .fabriekjes, verrijzen nu enorme industrieën, waarvan de N. V. Albatros met fabrie ken in Nederland en andere delen van de wereld een vooraanstaande plaats inneemt met een produc tie van 1.000.000 ton superfosfaat en andere fos- faathoudende meststoffen per jaar. Door deze concentratie vin«t de productie van de N. V. Albatros plaats in fabrieken te Amsterdam, Kralingse veer en Pernis. Aan laatstgenoemde fabriek die tevens de grootste verscheidenheid van meststoffen vervaardigt brachten we een bezoek, waarbij ons de logische opzet van het ge heel is opgevallen. De grondstoffen worden zo dicht mogelijk bij het water opgeslagen, terwijl na de gang door de fabriek de eindproducten ook weer in loodsen langs de Nieuwe Waterweg terecht komen. Als de enorme zeeschepen worden gelost tot 12.000 ton toe kunnen ze, dank zij de onvolprezen Nieuwe Waterweg rechtstreeks voor de wal komen kunnen, althans in het begin, 3 arbeiders er voor zorgen dat de grondstoffen op hun plaats komen in de enorme loods. Terecht vormen de 65 meter hoge kranen die 125 15,0 ton pyriet of ruw fosfaat per uur kunnen lossen de bijzondere trots van de directie. De grondstoffen voor de superfosfaat-industrie zijn pyriet (een verbinding van ijzer en zwavel) en ruw fosfaat. En al kan men met een paar eenvoudige formules neerschrijven wat er in de fabriek gebeurt, in de praktijk heeft men met een boekje in de hand nog moeite genoeg te ontdekken in welk stadium van de fabricage men terecht is gekomen. Laten we een poging wagen U, zonder het gebruik van formules, wat te vertellen over de fabricage. Het pyriet dient voor het maken van zwavelzuur. Daartoe wordt het gebracht in grote ovens, die geen verwarming vereisen, omdat bij het proces zelf warm te voldoende vrijkomt. De zwaveïgassen die ontwijken worden met behulp van water en stikstofoxyde in zwavelzuur omgezet. Terwijl de as, die na de verbranding overblijft, in een aantal gevallen vóórdat ze door de hoogovens ver werkt worden tot ijzer nog gebruikt wordt voor de- winning van allerlei edele metalen. In Pernis wordt tevens zwavelzuur gemaakt, door verbranding van afvalgassen van de Bataafse Petroleum Mij. In feite is die hele zwavelzuur-fabricage een fa briekje in de fabriek. De weekfabricage van 1700 ton is niet altijd voldoende, zodat door aankoop het tekort aangevuld moet worden. Tezamen met het fijngemalen fosfaat, dat 35 a 40 fosfaat bevat in een vorm die onoplosbaar is in water, kan men nu superfosfaat maken. In Pernis maakt men in verband met de export en de daarmee samenhangende vervoerskosten uitsluitend dubbelsuper. Het gehalte aan oplosbaar fosfaat ligt boVen de 40 Dit dubbelsuper wordt gemaakt van fosfaat en fosforzuur; de laatste stof wordt bereid door fosfaat met zwavelzuur te behan delen en het ontstane fosforzuur onder vacuum af te zuigen. Waarbij dan tevens gips ontstaat, dat weinig kopers weet te trekken. Bij de enorme aankopen die Landbouwherstel dit voorjaar had te verzorgen kon den deze hoeveelheden geen rol spelen, omdat buiten landse mijnexploitanten er niet voor voelden voor Mengkuipen en bandfilters in fosfor zuur fabriek korte tijd veel kosten te gaan maken bjj het openen van nieuwe mijnen. Het zwavelzuur doet ver der nog dienst bij de berei ding van zwavelzure am moniak, dat weinig recht streeks gebruikt wordt, doch wel vrij veel in mengmest- stoffen. Ook bü de bereiding van mono- en di-ammo- niumfosfaat gemengde meststoffen die vooral op grasland veel opgang ma ken - wordt ammoniak ge bruikt. Het mono-ammonium fosfaat bevat ,11 N en 56 P0O5 tegen het di- ammoniumfosfaat resp. 20 en 50 Gaat men nu nog een stap verder met het men gen, dan komt men in de welbekende A.S.F. korrels, die N, P en K bevatten. Al zijn er ook in deze groep wel meststoffen zon der kali of zonder stikstof tè vinden. In vernuftig uitge dachte menginrichtingen worden de afzonderlijke on derdelen hier innig gemengd en na afloop in gekor relde vorm opgeslagen. Ook voor de andere mest stoffen vi; ,dt de gekorrelde vorm steeds meer ingang. De mengmeststoffen zijn in het bijzonder geschikt voor die doeleinden, waarbij het geven van ballast- stoffen schadelijk geacht rpoet worden, zoals in de bloemisterij en tuinbouw in kassen. In de landbouw zijn de pogingen om deze mest stoffen op ruime schaal ingang te doen vinden steeds afgestuit op de hogere kosten, terwijl het ook moeilijk is om meststoffen te fabriceren die voor meëidere gevallen de goede verhouding van de voedingsstoffen bevatten. De voordelen van lagere transportkosten en andere voordelen kun nen hier in de regel niet tegen opwegen. Zou de fabrikant aan alle wensen van zijn klanten tege moet trachten te komen, dan wordt de omzet ver deeld over een te groot aantal soorten, waardoor de kans op vërlio/on W opslag weer .des te groter wordt en de ifabricage-kosten toenemen. Deze kansen nemen bovendien toe zodra men de mengmeststof zo geconcentreerd mogelijk wil maken en over moet gaan tot het inmengen van hooggradige, doorgaans meer water aantrekkende bestanddelen. Bovendien vormen deze hooggradige meststoffen een duurdere grondstof. Het komt ons dan ook voor dat de afzet van deze producten ook in de toekomst 'grotendeels in het buitenland ge zocht zal moeten worden. De resultaten van het grondonderzoek zullen er aan medewerken dat de boer weet welke meststoffen in vrij nauwkeurig bekende hoeveelheid gestrooid dienen te worden. De gegronde kennis der meststoffen geeft de Nederlandse boer de gelegenheid te komen boven het niveau van college's m andere landen, die vol staan moeten,met het bestellen van b.v. „aard- appelme^^" en de keuze verder aan de handelaar moeten overlaten. De I^ederlandse superfosfaat industrie heeft ongetwijfeld de grootste belangen in het buitenland liggen. Niet alleen exporteren de Albatros-fabrieken ongeveer 60 der produc tie, doch ook in de toekomst zijn de belangen vooral daar gelegen waar het fosfaatverbruik nog maar zeer gering, is. Als men het gemiddelde wereldverbruik van superfosfaat (7 kg/ha) vergelijkt met de hoeveel heid die een gewas aan de bodem onttrekt, moet men tot de conclusie komen dat in vele landen het verbruik nog enorm zou kunnen stijgen. Anderzijds is de kans dat landen, die hun productie trachten op te voeren over gaan tot het stichten van eigen fabrieken niet zo groot als men wel zou denken. Zonder export mogelijkheden, die sterk gebonden zijn aan goed kope transportmogelijk heden over zee, valt men terug tot een seizoen industrie, die duurder moet werken. Nederland ver zorgde in 1952 liefst 25 van de wereldproductie aan super en neemt daar door een belangrijke plaats in op de wereldmarkt. Het binnenlandse ver bruik heeft de afgelopen jaren harde klappen gekre gen door de hoge grond- stofprijzen, die ongeveer Droogtrommel van korrelinstallatie 70 van de productiekosten uitmaken. Inmiddels is er weer herstel ingetreden, al zal de „aarts vijand" thomasslakkenmeel hier in de grensgebie den ongetwijfeld van geprofiteerd hebben. Men kan n.m. wel zeggen, dat de zand- en veen gronden hoofdzakelijk slakkenmeel verbruiken en de kleigronden superfosfaat. Wijzigt zich de prijs, dan speelt de verschuiving zich af in de grens gebieden, waar beide meststoffen met succes ge bruikt kunnen worden. Vormen de superfosfaatf abrieken een front tegenover het thomasslakkenmeel dat door de fabrikanten van super als een soort bijproduct wordt gezien waarvan de prijs sterk afhankelijk is van de staalprijzen onderling hebben coöpe ratieve en particuliere industrie een belangenge meenschap gesloten en verzorgen zij b.v. gezamen lijk de propaganda via het Voorlichtingsbureau voor superfosfaat. Hierdoor wordt dubbel werk vermeden en kan het aan onderzoek en voorlich ting uitgegeven geld doelmatiger worden besteed. De verzorgde publicaties van deze Voorlichtings dienst zijn hiervan goede voorbeelden. Ook het Opzakmachine in expeditieloods onderzoek neemt bij de Albatrosfabrieken een be langrijke plaats in, al is dit niet geheel te scheiden van de voorlichting. Wie de modern ingerichte fabriek te Pernis bezichtigt, zal tot de ontdekking moeten komen dat deze industrie ondanks alle schijnbare eenvoud moet beschikken over een staf van wetenschappelijke medewerkers om bij te blij ven. Wij hebben de indruk dat dit onderzoek naar betere procédé's en de aanpassing aan de wensen van de landbouw, steeds meer een zelfstandig onderdeel gaat vormen. Als men een zak super verkoopt bestaat ongeveer 1% van de prijs uit de kosten die aan onderzoek en voorlichting zijn uitgegeven. Het komt ons voor, dat verschillende industrieën die landbouwproducten verwerken we hoorden nog onlangs door iemand uit de zuivelindustrie een (Zie verder volgende pagina onderaan.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 9