Als u geen bekeuring wilt krijgen bij het bietenvervoer EMIGRATIE Ervaringen met open veestallen in Frankrijk Het onderploegen zoute'' stalmest van HET WEER IN DE MAAND AUGUSTUS '53 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD dient U er aan te denken dat: 1°. Een rijvergunning, die aangevraagd kan wor den bij de Rijksverkeersinspectie te Middel burg, aanwezig is. 2°. Het personeel voorzien is van een werkboekje. Medewerkende zoons worden verondersteld in loondienst werkzaam te zijn, zodat ook zij ten gemeentehuize een boekje moeten halen. Men kan ontheffing hiervan vragen aan de Arbeids inspectie te Breda. 3°. De trekker van voren en achteren voorzien wordt van ronde borden met rode rand, waar op de snelheid van 6 of 16 km wordt aange geven. Deze borden komen, behoudens voor de trekkers die dienst doen bij het grensver keer, in de plaats van de kentekenbewijzen, die ingeleverd kunnen worden. Men kan deze borden, die ook op de wagens aan de achterzijde aangebracht dienen te wor den, bestellen bij dezelfde adressen als de ken tekenplaten. 4°. De verlichting dient te voldoen aan de volgen de eisen a. de trekker moet 1 of 2 rode achterlichten voeren en twee rode reflectoren. Als één achterlicht wordt gevoerd moet dit links worden aangebracht. Vanzelfsprekend dienen ook koplampen aanwezig te zijn. b. Indien één of meer aanhangwagens mee genomen worden, dienen deze aan de ach terzijde te zijn voorzien van twee z.g. lengtedriehoeken, die het van achteren komende verkeer waarschuwen dat het een lang transport is. Verder, evenals op de trekker, 1 of 2 rode achterlichten; in ieder geval één aan de linkerzijde en 2 witte zijlichtjes. De lengtedriehoeken moeten ook overdag gevoerd worden. Een wagen door paarden Meermalen wordt de vraag gesteld of deze stal mest nog enige waarde heeft en hoe of hiermee gehandeld moet worden. Wanneer de stalmest met meer of minder zout water overstroomd is geweest dan kan gerust aan genomen worden dat een vrij groot gedeelte van de plan ten voedende bestanddelen verloren is ge gaan. Het organische stofgehalte blijft echter van belang. Afgezien hiervan zal echter in de practijk de mest toch uitgereden moeten worden. Vaak is men van mening dat de hoeveelheid zout die men op deze manier in de grond brengt moei lijkheden kan opleveren. Wanneer U echter be denkt dat deze hoeveelheid maar zeer gering is in verhouding tot het totale kwantum, dat in de zoute gronden aanwezig is, dan zult U begrijpen dat enige invloed hiervan dan ook niet merkbaar zal zijn. Het verdient dan ook aanbeveling deze stalmest goed te spreiden en zo ondiep mogelijk onder te ploegen. Wanneer zij echter niet volledig onder gewerkt wordt en dat zal meestal het geval zijn mag dit voor U nimmer aanleiding zijn om hiervoor dieper te gaan ploegen. Beter de stalmest onvolledig ondergebracht, dan te diep geploegd. Ook moet men op zoute grond direct geen struc- tuurverbeterende werking van de stalmest ver wachten omdat dit proces op geheel andere wijze verloopt en alleen met gips te herstellen is. Vooral op nieuw ingezaaid grasland zal de stal mest van belang zijn. De Assistent voor Bodem en Bemesting, KI. BUWALDA. Goes, 15 September 1953. KATTENDIJKE. Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het uitbreidingsplan in hoofdzaak, het plan in onder delen kom Kattendijke alsmede bebouwingsvoor schriften. Het plan ligt ter inzage. Belanghebbenden, die bezwaren tegen dit plan hebben ingediend bij de gemeenteraad, kunnen binnen een maand na 7 September beroep instel len bij de Kroon. Van 7 September tot en met. 5 October ligt ter secretarie voor een ieder ter inzage het ontwerp tot herziening van het uitbreidingsplan in onder delen voor de kom Wilhelminadorp. Gedurende deze termijn kunnen belanghebben den bij de gemeenteraad bezwaren indienen. getrokken moet één achterlicht en één re flector voeren. 5°. Een rijbewijs niet nodig is; de bestuurder dient echter de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben en mag niet harder rijden dan 16 km/u met luchtbanden en 6 km/u met massieve banden. 6°. Er hoogstens 3 aanhangwagens mogen wor den meegevoerd met een gezamenlijke lengte van maximaal 22 meter. 7°. Een wegenbelastingkaart aanwezig is. Indien alleen voor het landbouwbedrijf gereden wordt, is deze kosteloos verkrijgbaar bij de belasting dienst. Bedenk tenslotte, dat ook U op de weg de veilig heid van het verkeer in de hand hebt, door U te houden aan de betreffende voorschriften. Aan de landelijke demonstratie met aardappel rooiers die op Woensdag 23 September a.s. te Em- meloord wordt gehouden, zullen vrijwel alle in ons land bekende voorraadrooiers deelnemen. Tevens zullen daar enkele loofklappers zijn, zodat men een indruk kan krijgen van de werking en het nut van deze voor ons land nieuwe machines. Het is ons bekend, dat velen in het watersnood- gebied rondlopen met plannen om te emigreren. Het is moeilijk om weer opnieuw te beginnen en de stap is niet zo groot als in andere, meer normale omstandigheden. Wij zullen echter deze emigratie nooit aanmoe digen, omdat emigratie in de eerste plaats een persoonlijke beslissing is. Wel zijn we steeds bézig de betrokkenen zo goed mogelijk in te lichten óver datgene wat hen straks staat te wachten. Aangezien voor velen de beperkte hoeveelheid geldmiddelen, die meegenomen kan worden, een bezwaar was, kunnen we hier nog mededelen, dat sedert kort het gezinshoofd direct 1500 in vréém de betaalmiddelen mee mag nemen en de andere gezinsleden ieder 1000. Bovendien wordt van Regeringszijde gewerkt aan een speciale regeling voor hen, die hun grond en gebouwen verkopen aan de Stichting Beheer Landbouwgronden. Het is de bedoeling zoveel mogelijk deze verkoopsom en de verdere schade uit te keren in de valuta van het land waar men heengaat.. Zodra hier meer over valt mede te delen, zullen we de aandacht van belanghebbenden hier op ves tigen. Sedert enige maanden is het A. L. E. C.-verband opgegaan in het grotere verband van de Algemene Emigratie Centrale. (A. E. C.) De Afdeling Goes van de A. E. C. houdt zitting iedere Maandag van 89 uur ('s avonds). Belangstellenden kunnen hier alle gewenste in lichtingen verkrijgen. Op het Internationaal Zuivelcongres te Den Haag (2226 Juni j.l.) werd door de heer Leroy (Frankrijk) een referaat gehouden over de erva ringen met de open loopstallen in Frankrijk. In de navolging van de ontwikkeling in de Ver enigde Staten en Engeland werd de laatste jaren in Frankrijk, en wel speciaal in de meest ontwik kelde landbouwgebieden waar men een groot aantal melkkoeien houdt en over veel stro be schikt, de z.g.n, «t?tuj5don libre (open veestal) ingevoerd. Volgens de heer Leroy heeft men vaak bestaande gebouwen kunnen benutten vanwege de gemakkelijke omhouw. Vooral door de oorlog beschadigde boerderijen werden hiervoor gebruikt. Ook door verschillende landbouwscholen zijn de open loopstallen gepropageerd om deze meer algemeen ingang te doen vinden. De kosten van de bouw en inrichting acht men in Frankrijk 25 lager dan bij de gewone stalling, waarbij het melkvee wordt „opgezet" (stabulation entravée) De open veestal bestaat uit een open kap-schuur (hangar), waaronder de koeien zich vrij kunnen bewegen, een üitloopruimte (courette) en een melkplaats, d.i. stalruimte, waar de koeien gemol ken worden. Dit gebeurt meestal machinaal en dan twee tegelijk (en tandem), waarbij de melk emmers veelal vervangen worden door een buis leiding, die de melk via de tepelhouders recht streeks in de koeltank brengt. Hierbij gaat men er van uit, dat zindelijkheid en zuinigheid een eenvoudige apparatuur vereist. Het onthoornen van de runderen of het verwij deren van de kwaadaardige dieren, om de rust in de koppel te verzekeren, wordt wenselijk geacht; beide methoden worden in Franrijk toegepast. De conclusies van een belangrijk aantal Franse veehouders, die dit systeem van melkveehouderij toepast, zijn, dat de „stabulation libre" verschillen de voordelen biedt, n.l. besparing aan bouwkosten, minder arbeid vereist, verbetering van de hygië nische kwaliteit van de melk (mogelijk naar Franse maatstaven Ref.) en gunstiger gezond heidstoestand van het vee. De Rijksveeteeltconsulent, Ir. W. L. HARMSEN. De maand Augustus gaf teveel regen en... teveel zon. Deze combinatie komt niet zoveel voor. Het begin van de maand was koel en regenach tig. Van 815 Augustus was er een warme en droge periode. Op 12 Augustus liep de tempera tuur te Vlissingen op tot 31 graden. Een record was dit niet, want in Augustus 1947 haalde Vlissin gen 33 graden. Na de 20e viel er veel regen en het einde van de maand gaf een totaal verregend weekeinde. De hoeveelheid neerslag r in Aug. bedroeg voor Vlissingen 125 mm, ter wijl het gemiddelde over 40 jaren over deze maand 66 mm bedraagd. Van 1849 af gerekend was de natste Augustusmaand die van 1917, er viel toen gemiddeld over het ge hele land 159 mm. Voor bepaalde plaatsen lag het record nog hoger, n.l. 292 mm te Voorthuizen in Augustus 1948, waarvan 208 mm op 3 Augustus alléén! Wat dit betekent, beseft men als men bedenkt, dat 1 mm neerslag hetzelfde betekent als 1 liter per m2. Op 3 Augustus 1948 viel te Voorthuizen dus 208 liter per vierkante meter. Op een bedrijf van 20 ha betekent dit ruim een en veertig en een half millioen liters! Het Zuidoosten van het land had minder dan de normale hoeveelheid neerslag. Een dergelijke gril lige verdeling komt in de zomermaanden vrij dik wijls voor, omdat de regen meest in de vorm van buien valt. De gemiddelde temperatuur te Vlissingen was juist gelijk aan de „normale," d.w.z. de gemiddelde temperatuur voor Augustus berekend uit gegevens over 40 jaren. De laagste temperatuur werd ge meten in het etmaal van 3 Augustus, n.l. 6 graden. In het etmaal van 3 Augustus 1928 werd in Neder land zelfs 2,2 graden gemeten. Intussen begint voor ons gevoel in deze maand reeds weer de herfst. De morgens in Augustus zijn dikwijls koel en nevelig en als de oogst van het veld verdwijnt is ook de echte zomer voorbij. De dagen worden reeds belangrijk korter. De tijd gedurende welke de zon boven de horizont zichtbaar is als er geen wolken zijn bedraagt DOOR M. SCHARRINGA. Vlissin£en ongeveer 15 uren en 25 minuten en in het uiter ste Noorden van het land nog 15 uren en 45 minuten. Op 31 Augustus is deze tijd reeds ingekrompen tot 13 uren en 40 minuten voor Zeeland en 13 uren en 48 minuten voor het Noorden. Wat September zal geven weten wij niet. In een geïllustreerd blad werd een warme en droge Sep tembermaand beloofd! September kan nog warm en droog weer geven. In 1865 regende het gemiddeld in het hele land slechts 6 mm in September, maar in 1876 was de hoeveelheid 152 mm! Op 4 September 1929 was het nog ruim 35 graden, maar op 30 September van het jaar 1928 daalde de temperatuur nog ruim twee en een halve graad onder het vriespunt. In 1952 werd in de nacht van 6 op 7 September reeds de eerste nachtvorst geconstateerd! Dit is wel heel vroeg, want nachtvorsten zijn in de eerste helft van September zeldzaam.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 8