Ploeg- wedstrijden Voor bloembollenliefhebbers Waarom cursussen in handvaardigheid ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND SPORTDAG L. J. G. AFDELING ZAAMSLAG. ZEEUW SCH LANDBOUWBLAD DE BOERENJEUGD Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, P. Hendrik se, M. Kosten, L. de Jager, Z. Poppe en M. Poissonnier. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. De vorige keer bespraken we het ge vaar van de eenzijdigheid zich toe te leggen op het zuiver landbouwtechni- sche. Het is wel merkwaardig, dat de afdelingen onderling in dezen nog grote verschillen vertonen. Zo kennen we afdelingen waar regelmatig en zon der uitzondering iedere maand door één der leden een inleiding over een technisch onderwerp wordt gehouden. Doch ook afdelingen, waar dit zo on geveer taboe is. Ondanks dat wordt er toch lang niet altijd een onderwerp op ander gebied aangesneden, zoals b.v. emigratie, de gemeente-classificatie of de litteratuurvoorziening op het platte land. Vraagt men naar het waarom, dan zal men niet altijd bevredigd worden. De ondervraagden zullen vaak het ant woord schuldig moeten blijven, omdat ze er niet voldoende over hebben na gedacht. Het is daarom juist de taak van onze organisatie de smaak bij te brengen van onderwerpen op al deze gebieden en een noodzakelijke aanvulling te geven op de eenzijdigheid van ons landbouwonderwijs. We ondernamen daartoe enkele pogingen in de afge lopen drie winterseizoenen en menen dat deze geslaagd genoemd mogen worden, al dient hieraan te worden toegevoegd, dat niet alle 6 tot 8-weekse vormingscursussen dezelfde terreinen besloegen en niet alle cursisten boven vermelde mening zullen willen onder schrijven. Na de vijf cursussen, die gehouden werden in Goes (1950/'51), Tholen en Zaamslag (1951/'52), Zierikzee (ged.) en Oostburg (1952/'53) durven we te schrijven, dat dit een schuchter begin is in de goede richting. Door de veel heid van onderwerpen moet men uiter aard een keuze doen. Bovendien kan men de gekozen onderwerpen nog maar zeer terloops behandelen wegens tijdsgebrek. Het is zoals een bakker zijn klanten een koekje aanbiedt, in de hoop dat hij een half pond zal ver kopen. De beste weg zou zijn een cursus op te zetten waar gedurende een half jaar tweewekelijks een avond werd gevuld. Doch vooral niet alleen door een in leider, die zich enige uren lang staat in te spannen zijn kennis en ideeën ten toon te spreiden. Het actief inschake len der deelnemers en deelneemsters is iets dat zo belangrijk is, dat we hier later nog eens apart op terug willfn komen. Dit is ook één van de grond gedachten van het werk der Volks hogeschool, dat dezer dagen in Zeeland weer opnieuw een kans gaat krijgen. In het blad van de P. J. G. N. van Augustus vonden we op de voor pagina de aankondiging van een wed strijd om bloembollen zo goed moge lijk in bloei te trekken. Hoewel we ons er van bewust zijn dat de animo voor bloembollen in Zeeland geringer is dan in het gebied waar ze geteeld worden, menen we dat de mogelijkheid om deze wedstrijd te organiseren in Zeeland geschapen dient te worden. Teneinde een overzicht te krijgen van.de bestaande belangstelling ver in het begin hebben we deze cursus sen bestempeld met de naam kadercur sussen en enkele zusterorganisaties ge bruiken dit woord ook nog. Er zit wat waars in, doch het gevaar is niet denk beeldig, dat het gewone lid denkt dat hij of zij er niet behoort. En dus rus tig thuis blijft. Het woord vormings cursus, zoals dit nu ook staat afgedrukt op de'brevetten, die de getrouwe deel nemers krijgen uitgereikt, geeft beter deze bedoeling weer. Een kwestie, die ons verder bezig houdt, is de vraag of deze cursussen verzorgd moeten worden door één per soon of door meerdere, zoals dit b.v. in Gelderland plaats heeft. Tegenover het voordeel van de samenhang tussen de onderwerpen, staat het risico dat Wij lopen bij ons werk steeds het gevaar van een zekere eenzijdigheid. Zodat bezinning op de mogelijkheid een veelzijdig programma samen te stellen steeds nodig is. Het Hoofdbestuur meent de moge lijkheid tot het verbreden van het terrein der vereniging steeds aan te moeten grijpen en bezon zich de laat ste maanden op de mogelijkheid de getroffen afdelingen zo goed mogelijk van dienst te zijn. En waar heeft men speciaal behoef te aan, wanneer men woont in een huis dat half is ingestort of waarvan op zijn minst toch de planken van de benedenverdieping zijn opgebroken? Of als de maïsren half kapot aan de dijk ligt, de damhekken ontzet zijn en de aardappelbewaarplaats verzakt is? Dan moet men goed met hamer, vijl en kwast om kunnen gaan om zelf ook eens wat op te kunnen knappen en niet bij de eerste de beste moeilijk heid met de handen in het haar te zitten. Lieden, die blauwe nagels oplopen als ze een hamer hanteren en een bloedblad aanrichten als ze een bei- zoeken we een ieder die hier wat voor voelt een briefkaartje te zenden aan het Secretariaat op het Landbouw huis te Goes. Het ligt in de bedoeling de wed strijden te organiseren in het ver band van afdeling of streek, zodat de besturen dit ook nog nader kunnen bespreken. Vooral voor de Z. P. M. leden lijkt ons dit een aantrekkelijke wedstrijd, die daar de kosten de 3,niet te boven zullen gaan, voor iedereen open staat, het geheel een mislukking wordt. Ter wijl, vooral als de poging slaagt, aan de docent de gelegenheid is gegeven een zeer sterk persoonlijk stempel op het geheel te zetten. Vooral bij de eerste cursussen heb ben we de deelnemers op één avond wel eens teveel tegelijk voor willen zetten. Met al9 enige gevolg, dat de bespreking geheel in het gedrang komt. Tot nu toe gingen deze vor mingscursussen uit van de provinciale organisatie, die, in verband met het grote belang, geheel gratis werden ge geven. De verenigingstechniek speelde een belangrijke rol in het geheel, wat niet verwonderlijk is gezien vanuit het standpunt van een organisatie, die lei ders uit eigen kring nodig heeft. De eerste tekenen zijn aanwezig, dat de streekbesturen op de ingeslagen weg verder zullen gaan. Zij kunnen leren van de fouten die gemaakt werden in het verleden, door de cursus zo lang mogelijk te laten duren en vooral niet te veel hooi op de vork te nemen. Laten we stuk voor stuk eens na denken of we de besturen niet één of meer ideeën hierover aan de hand kun nen doen. B. tel ter hand nemen, zijn er al vol doende. Zeker op een landbouwschool valt heel wat te leren, maar deze dingen nu net niet. Terwijl hier vroeger wel degelijk aandacht aan werd besteed en ook het onderwijs in Amerika veel meer op het bevorderen van handigheid der leerlingen is afgesteld. Het Hoofdbestuur wilde daarom, in samenwerking met de Ambachts scholen in Zeeland, cursussen in handvaardigheid organiseren. Daar zou b.v. het timmeren, schil deren, metaalbewerking en de kennis van motoren in practische zin onder wezen kunnen worden. We menen dat de ambachtslieden niet bevreesd behoeven te zijn voor concurrentie. Want blijven die een voudige karweitjes in de regel niet liggen of worden ze niet uitgevoerd op een manier waar een vakman zich gewoonweg voor zou schamen? Daar de directeuren van de Am bachtsscholen in Zierikzee en Bergen op Zoom in principe hun medewer king hebben toegezegd, hangt het r.u alleen maar af van de leden of deze cursussen door kunnen gaan. Daar de school in Zierikzee nog te moeilijk bereikbaar is, komt alleen een cursus in Bergen op Zoom in aanmerking. Enige weken geleden werd aan alle leden van de afdeling Kruiningen en de afdelingen op Tholen een ciculaire gezonden. We hebben uit de binnen gekomen antwoorden begrepen, dat het velen nog niet geheel duidelijk was. Door deze uiteenzetting zult U be grepen hebben waar het over gaat. We willen U in de gelegenheid stel len op een practische manier en onder deskundige leiding wat te leren knut selen. De kosten zullen hierbij nooit een bezwaar zijn, aangezien deze beperkt blijven tot de kosten van de verbruik te materialen, zodat we nog meer opgaven verwachten, Wie zullen op 26 September op de Provincial^ ploeg wedstrijd in 's-Heer Arendskerke uit komen? De wed strijden in de streken zullen dit uit maken. Bij het schrijven van dit bericht is dit nog niet bekend; wanneer U deze regels onder ogen komen, zijn we al een heel eind verder. Voor zover ons bekend, zullen de volgende wedstrijden in de streken worden gehouden: Tholen: Zaterdag 19 September ,bij J. J. Noom, „Dijkzicht", Scherpe- nisse. Noord-Beveland: Zaterdag 19 Sep tember, 2 uur, bij de heer Fr. Israëls te Kortgene. West Zeeuws-VlaanderenZaterdag 19 September, 1 uur, bij de heer Joh. Risseeuw te Schoondijke. Zuid-Beveland: Zaterdag 19 Septem ber, 2 uur, op het bedrijf van de heer A. G. van Dijke, „Landlust" te 's-Heer Arendskerke. Op Walcheren en Schouwen en in Oost Zeeuws-Vlaanderen wordt geen wedstrijd gehouden. Het is nog niet bekend of deze streken toch nog ploe gers af zullen vaardigen. Op 26 September volgt de finale. Dan zal 's middags om 1 uur een keur van ploegers aan de start ver schijnen om elkaar de titel voor 1953 te bekampen. Wie zal de wisselbeker, die de Z. L. M. beschikbaar stelde, mee naar huis nemen? Het zal de winnaar van één der categorieën rondgaande- of wentel- ploegen zijn. De opdracht voor beide categorieën zal zijn zowel een aanstorting als een open voor te ploegen. Het beschikbaar gestelde perceeltje zal binnen een zekere tijd geheel klaar geploegd moeten worden. Als reglement wordt aangehouden dat van de Stichting Technisch Plat- telandsjongercn-werk hetwelk op aanvrage verkrijgbaar is op het Secretariaat in Goes. Het te ploegen perceel is een gerstestoppel; afslib- baar 25 De jury zal bestaan uit 3 personen te weten de heren J. P. Lindenbergh te 's-Heer Arendskerke en J. G. van Liere te Goes, alsmede een nog door het Hoofdbestuur der L. J. G. aan te wijzen licl Wij nodigen een ieder uit deze wed strijd bij te wonen. Het terrein is gemakkelijk te bereiken, daar het ge legen is aan de Provincialeweg Goes- Middelburg vlak bij het viaduct te 's-Heer Arendskerke. In de onmiddellijke omgeving is parkeergelegerfheid aanwezig. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, die een tocht naar 'S-Heer Arendskerke ten volle waard is. De Sportclub der L. J. G. O. Z. Vlaanderen heeft besloten, de ere medaille, geschonken door de afdeling Zaamslag der Z. L. M., uit te reiken aan de heer P. van Hattem te Noord- gouwe, wegens de beste prestaties geleverd op de j.l. gehouden sportdag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 5