HET TRAGISCHE LOT VAN EEN KLEIN VOLK Uw Volkshogeschool Zeeland" UITNODIGING Ontwikkelingsdag van de Z. A. R. op 10 October ZEEUWSCII LANDBOUWBLAD De titel boven dit artikel is te zwaar voor de enkele reisindrukken uit Finland, die wij hier zul len weergeven. Maar toch is het goed om iets over de positie van Finland, het land met de 60-duizend meren, in het geheel van de vrije Europese landen, te zeggen. Het Finland van thans als onafhankelijke natie bestaat eigenlijk pas van na de eerste wereldoor log. Voordien was het afwisselend Russisch en Zweedüs bezit, met vrijheidsoorlogen tussendien. Doch alleen reeds van 1939 tot 1945 heeft het drie oorlogen moeten voeren. Eerst de winteroorlog van 1939'40, toen het aangevallen werd door de Russen, wat leidde tot de vrede van Moskou en gebiedsafstand. Daarna heeft men 1940'44 in de tweede wereldoorlog getracht het verloren gebied te heroveren. Tenslotte heeft men van 1944'45, na het sluiten van de wapenstilstand, de pseudo- bondgenoten, de Nazi's het land uit moeten slaan, waarbij Lapland geheel verwoest werd. Zo is nu onder dit kleine volk van 4 millioen mensen 1 op de 16 mannen van militaire leeftijd een invalide; 1 op de 17 getrouwde vrouwen een weduwe en 1 op de 24 kinderen een oorlogswees. Tragisch is het lot van Fin land tussen het Oosten en het Westen. Wie herinnert zich nog niet de strijd der dappere Lotta's, de Finse vrouwen en meisjes, die meestreden voor het behoud van de vrijheid? De Finnen hebben 10 van hun grondgebied aan Rusland moeten afstaan, o.a. de Kare- lische landengte met de ha venstad Vipuri (Viborg) en in 't Noorden de uitweg naar de Noordelijke IJszee. Grote oor logsvergoedingen moesten aan Rusland worden betaald. Deze zijn kort geleden afge wikkeld, waardoor het land thans in een uitgeputte eco nomische positie is achterge bleven. 425.000 mensen, hoofdzake lijk uit de Karelische land engte, zijn verdreven van huis en hof. Deze evacuatie van één-tiende gedeelte van zijn bevolking is ook een enorme opgave voor het Finse volk geweest. Grote woonblokken zijn en worden in de steden uit de grond gestampt en vele boeren wordt in nieuwe kolonisatiegebieden een nieuw bestaan aangeboden. Gelukkig is het land nog groot meer dan 10 x Nederland hoewel bijna Ms boven de Poolcirkel ligt. Veel bos, dat 71 van de totale oppervlakte van Finland bedekt, kan nog gerooid worden om als bruikbaar land aan de verdreven boeren te wor den gegeven. In het kader van de Technical Assistance-reizen zijn 16 vertegenwoordigers van de Stichting voor de Landbouw en Overheidsdeskundigen naar Scan dinavië gereisd, om kolonisatie en saneringspro blemen voor boerenbedrijven in de Noordelijke lan den te bestuderen. De ontvangst, die ons in Finland ten deel is ge vallen, heeft ons pas doen beseffen, welk een „goodwill" wij Nederlanders daar hebben. De ban den tussen Nederland en Finland zijn veel ouder dan wij wisten. De eerste burgemeester van Hel- singfors de huidige hoofdstad van Finland was een Nederlander. De pers, tot de grote bladen toe, schonk veel aandacht aan het bezoek van de Nederlandse dele gatie. Een foto van de groep verscheen in de kran ten. Onze bus was de eerste Nederlandse bus, die na de oorlog in Finland verscheen. De grondslag van de Finse economie is het bos- bezit. Hout en de producten van de houtverede lingsindustrie zijn primair. Boer in Finland be tekent ook bos-exploitant te zijn. Gemiddeld Ms van zijn inkomen trekt de Finse boer uit zijn hectaren bos. Vroeger waren alle Alle belangstellenden nodigen wij gaarne uit de Provinciale ploegwedstrijd der L. J. G. op Zaterdag 26 September bij te wonen. De wedstrijd wordt gehouden op het terrein van de heer J. P. Lindenbergh te 's-Heer Arendskerke, dat gelegen is langs de Provinciale weg GoesMiddelburg. HET HOÓFDBESTULTR DER L. J. G. Deze keer zal een voordrachtsmiddag worden gehouden in „De Prins van Oranje" te Goes. De bijeenkomst begint om 1.45 uur en wordt ge opend door de presidente van de Bond van Platte landsvrouwen, mevrouw HuismanGriep. Mevrouw Hester JansenKlenke zal voordragen, terwijl mevrouw ZoutewelleMoermond zorg zal dragen voor de muzikale omlijsting. Het slotwoord wordt gesproken door de heer Ad. Doelpman, voorzitter der L. J. G. U HOUDT DEZE DATUM TOCH VRIJ? Wederom zal de Volkshogeschool Zeeland haar poorten openen. Naar we hopen nu definitief, al hoewel dit laatste van U zal afhangen. Wij hebben in de eerste plaats deelnemers nodig en in de twee de plaats geld ter financiering van ons werk. Tengevolge van de watersnoodramp van 1 Febr. j.l. is ons laatste weekend, hetwelk gehouden zou worden op 5, 6 en 7 Februari j.l. letterlijk en fi guurlijk in het water gevallen. Het thema van dit weekend was: „Wat bindt ons in Nederland". Dit onderwerp is vooral door de watersnood ur gent geworden, en het is daarom dat wij opnieuw dit weekend gepland hebben op 24, 25 en 26 Sept. in het jeugdcentrum „Hedenesse" te Cadzand. De voorzitter van de Volkshogeschool Zeeland Mr. J. F. G. Schlingemann zal voor ons inleiden „Moge lijkheden en vooruitzichten voor Zeeland". Voor waar, voor ons jonge Zeeuwen in 1953 een zeer belangrijk onderwerp. Zeer verheugend is het, dat wij nu een perma nente kracht ter beschikking hebben voor de V.H.S. Zeeland. De heer Ir. Lugtmeijcr zal voor lopig 3 maanden per jaar als cursusleider voor Zeeland beschikbaar zijn. Het zal van U afhangen op welk tijdstip deze 3 maanden moeten worden verlengd tot 6 maanden dan wel tot een vol jaar. Zeeland zal U er dankbaar voor zijn. Het is daar om dat ik hier boven schreef „Uw Volkshoge school". Ja het hangt van U jongeren in het bij zonder af, hóe hard deze V.H.S. zal groeien en bloeien. Wat de „Pokon" is voor de kamerplant, zijt „gij" voor de volkshogeschool in Zeeland. Het leven van de V.H.S. hangt van Uw deelname en ondersteuning af. huizen er van hout. Nu is een stad als Helsinki met 400.000 inwoners een voorbeeld van moderne architectuur met enorme gebouwen en wooncom plexen. De boerderijen zijn veelal van hout; de boeren zagen zelf coöperatief hun planken en bouwen veel zelf. Van de bevolking leeft 42 van de landbouw. De productiviteit van de landbouw kan niet hoog zijn tengevolge van het koele klimaat. Wintertarwe en suikerbieten groeien enkel in het Zuidelijke achtste gedeelte van het land. De suikerbieten lijden er niet aan vergelingsziekte. Wij zagen de nieuwe rogge, nu begin September, reeds bovenstaan. Met de oogst is men nog volop bezig. Men zet het graan veel ongebonden aan tollen, wat in deze natte Septembermaand het regent vrijwel iedere dag wel nodig is. De haver moet nog meest worden gemaaid. Het koolzaad staat soms al bijna vol. En ondanks de zon, komen de jassen soms de gehele dag niet uit. De grond is vaak zwaar en stug en ligt in greppels nog. De regenval in het Zuiden is gelijk of wat min der dan bij ons. De Finse boer heeft dan ook in de natte herfstmaanden veel werk om zijn oogst aan de kant te maken, zijn aardappels te rooien en zijn suikerbieten te verwerken. En dat alles vóór de sneeuw in December invalt. Tenslotte wil ik speciaal de aandacht van onze Zeeuwse bevolking vestigen op datgene, wat Fin land voor ons als watersnoodgebied gedaan heeft. H. M, Gezant, Z. E. Van der Vlugt, heeft ons daar treffend© staaltjes van verteld. De Finse regering heeft niet alleen een groot bedrag aan geld ge schonken, doch de Finse bevolking heeft zelf veel en van goede kwaliteit geschonken. Zóveel, dat de Legatie wekenlang nauwelijks iets anders heeft kunnen doen dan goederen opstapelen. De mensen brachten nieuwe kleren; er kwam rondhout en ge zaagd hout voor dijkherstel; er kwam gratis ver voer. De kerkcolïeclen overtroffen alle verwach tingen. 96% van de Finse bevolking is Luthersch; het volk is godsdienstig maar niet kerks. De speciale collecte voor de watersnoodslachloffers in Neder land bracht 5 millioen Finmarken op; een bedrag dat nog nooit bij een bijzondere collecte in Finland was opgebracht en dat de verwachtingen van de synode meer dan vijfmaal overtrof. Ook de kleine R. K. Kerk en de Russische Emi granten Kerk gaven in verhouding zeer veel. Ne derland, en ten zeerste daarbij Zeeland, kan deze sympathie en hulp van een klein, qua structuur zo verwant, volk als het dappere Finse en dat onder zo moeilijke eigen omstandigheden nooit genoeg waarderen. Moge dese korte brief een weinig tot dit begrip bijdragen. M. A. GEUZE. De cursusleider Ir. Lugtmeijer zal deze dagen voor ons inleiden „Wat bindt ons in Nederland". Dr. en mevrouw Van der Wielen zullen do algeme ne leiding van deze dagen op zich nemen. Mevrouw HuijsmanGriep zal de culturele avond verzorgen. De laatste dag zal een bezoek aan de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" worden gebracht. Voor ons allen zeer interessant en boeiend. Tengevolge van het speciale Boerderijbouwnum- mer van vorige week, verschijnt dit artikel wel wat laat. Alle afdeüngssecretarissen der L.J.G. en Z.P.M. hebben een programma ontvangen. Vraagt het bij hen ter inzage. Geeft U zich nu direct als deelnemer voor dit weekend op, aan het secretariaat der V.H.S. Zee land, Oostkapelseweg 26, Serooskerke (W.), Tel. K 1189386. Kosten slechts 12,per deelnemer. De Volkshogeschool opent haar poorten en daar mede nieuwe perspectieven voor Zeeland. Zij wil een gesprekcentrum zijn, waar jonge, volwassen mensen van verschillende politieke en godsdien stige gezindheid elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen en waarderen. De V.H.S. wil ertoe bijdra gen een grondslag te leggen voor de mogelijkheid voor iedere Nederlander om met behoud van eigen overtuiging tot een oprechte samenwerking met anderen te komen. Ook dit hebben wij Zeeuwen nodig. Wat bindt ons in Zeeland?in Nederland, daarover discuseren wij in „Hedenesse". Dit thema laat ook U niet los, daaróm geeft U zich direct als deelnemer (ster) op. Z.L.M.-ers en L.J.G.-ers, Plattelandsvrouwen en Z.P.M.-sters, aan jong en oud de taak daartoe. JS. CEVAAL.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 3