Wij lazen voor U r r Mond- en klauwzeerbestrijding Zeeuwen V. Mededeling in Groningen LONEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Het grote gebrek aan cultuurgrond in Nederland maakt dat we niet veel meer denken aan de mo gelijkheid buiten eigen provincie een bedrijf te pachten of kopen. Alleen in de N. O. P. vindt jaarlijks een vrij groot aantal boeren uit andere provincies een plaats als pachter. We wreven daarom even onze ogen uit, toen we in het Groninger Landbouwblad van 10 Sept. j.l. een artikel aantroffen van Dr. Muntinga, de Rijks consulent voor Grond- en pachtzaken, waarin ge gevens vermeld staan over de migratie en vesti ging van Zeeuwen in Groningerland. In dit artikel worden de resultaten medegedeeld van een onderzoek dat in de na-oorlogse jaren werd ingesteld. Schrijver merkt eerst* op dat de lust van Gro ningers om naar elders te vertrekken nooit groot geweest is, behoudens naar de Haarlemmermeer en de Veenkoloniën in het verleden en de Zuider zeepolders in het heden. Dit werd mede veroorzaakt doordat de kans een bedrijf in Groningen te bemachtigen groter is dan elders, i. v. m. de geringe gezinsgrootte en het kiezen van een ander beroep door boerenzoons. Waarbij vanzelfsprekend de gehecht heid aan familie- en vrienden kring en geboortegrond een rol spelen, vooral voor de be woners van de lichtere gronden. Gedurende de laatste 50 jaren kwam een vrij groot aantal landbouwers naar Groningen, waar onder tijdens de eerste wereldoorlog een aantal Zeeuwen zich in de buurt van Bedum vestigde. De meesten zijn inmiddels weer naar elders vertrok ken. De trek is na de laatste wereldoorlog veel belangrijker geworden. Van 1945 t/m Juli 1953 hadden 42 vestigingen van Zeeuwen in de provin cie Groningen plaats, althans voor zover bekend. In 33 gevallen betrof het een verkoping, waar onder één tuinbouwbedrijf; in de resterende geval len betrof het verpachtingen. In bijna alle geval len werd het bedrijf inmiddels al in gebruik geno men; het is echter zeer goed mogelijk aldus de schrijver dat nog meer verkopingen en verpach tingen tot stand zijn gekomen, waarbij de grond tot nu toe niet in gebruik genomen werd. Het gaat hier vooral om akkerbouwbedrijven of bedrijven waarop de akkerbouw hoofdzaak is. De gemiddelde oppervlakte bedroeg met uit zondering van het tuinbouwbedrijf bijna 34 ha. In totaal werden 1051 ha verkocht en 336 ha ver- pacht. De meeste vestigingen hadden plaats in het Old- ambt daar hier zich 20 families vestigden. Welke verklaring hier aan gegeven moet wor den weet de schrijver niet met zekerheid. Veron dersteld wordt dat de aantrekkelijkheid om te ver pachten hier geringer is door de hogere lasten, terwijl het voorts bekend is dat in deze streek agenten werkzaam zijn die bemiddeling verlenen. Opgelost is de vraag niet, waardoor de schrijver aldus verder gaat: „Het blijft een open vraag, waarom de eigena ren in de genoemde gevallen bij verkoop en pacht de voorkeur gaven aan „Zeeuwen". De vraag naar grond is ook in de provincie groot en vele Gronin gers zullen ongetwijfeld gaarne voor de hoogst toelaatbare tegenprestatie een bedrijf willen kopen of pachten." Wij hebben het idee dat ze ook wel eens geneigd zullen ziin wat meer te bieden en dat eerst na 1 Januari 1954 de toestanden bij verkoop speciaal t.a.v. de pachter wat anders zullen komen te liggen. Even verder gaat de schrijver in op de redenen tot verkoop, nadat hij heeft vastgesteld dat de hoge leeftijd van de eigenaar en emigratie de be langrijkste redenen zijn geweest. Hij drukt zich dan als volgt uit: „Dergelijke motieven tort verkoop zullen onge twijfeld ook in andere delen van ons land aanlei ding geven tot verkoop, hoewel door de relatief geringe gezinsgrootte in het kleigebied van deze provincie het ontbreken van een opvolger hier veel- vuldiger zal voorkomen dan b.v. in het Zuiden van ons land. Dit zal ook één van de oorzaken zijn, waardoor de „Zeeuwen" in het Noorden vafi ons land succes Overvloed van artikelen tot een stellen. copie noodzaakt volgend nummer ons enige uit te RED. hebben bij hun pogingèn om bedrijven aan te kopen". Tot zover woordelijk de schrijver, die van 38 ge zinnen de gezinsgrootte heeft nagegaan en tot de conclusie komt dat deze gemiddeld 4,02 is. Dit wijst dus op grote gezinnen die variëren van 1— 10 personen. Merkwaardig is ook nog dat de Zeeuwen - die volgens de schrijver flinke en hardwerkende lieden zijn zeker niet als gemiddeklö staalkaart van de Zeeuwse bevolking aangemerkt kunnen worden. Van de 42 gezinnen behoort n.m'. 78,6 tot de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl tot de Nederlands Hervormde en Gereformeerde Kerk resp. 14,3 en 7,1 c/o behoren. Vermeldingswaardig is ook nog dat in de eerste 7 maanden van 1953- de verkoop van grond een enorme vlucht heeft genomen; in de betreffende maanden werd ruim V-s van de grond verkocht van het totaal na de oorlog. De hierboven reeds gesig naleerde invloed van de Wet Rechtshandelingen landbouwgronden wordt hier mee nog eens in cijfers om gezet. Helaas zijn de gevolgen van de verkoop voor de zit tende pachter niet altijd even plezierig. -We achten het waarnemen van verschijnselen, als deze V trek van de ene provincie naar de andere, ook op land bouwgebied, van groot belang voor het stellen van conclusies omtrent de beweegredenen die hiertoe de stoot hebben gegeven. Voordat deze getrokken kunnen worden lijkt het ons wenselijk in Zeeland een onderzoek in te stel len naar de omstandigheden waaronder deze ge zinnen verkeerden en de redenen die geleid hebben tot de beslissing. Samen met. de Groningse gegevens zou hiermee een waardevol stuk sociologisch onderzoek ron dom het gebrek aan cultuurgrond gedaan kunnen worden. B. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGERIED (Z.V.V.). HULST: Maandag 21 September a.s. in Hotel „De Korenbeurs" van 2.304 uur (de heer Wegner). WISSEKERKE: Woensdag 23 September a.s. op de beurs van 1113 uur (de heer Wegner). OOSTBURG: Woensdag 23 September a.s. in Café „De Vuijst" van 24 uur (de heer Cevaal). ZIERIKZEE: Donderdag 24 September a.s. in „Huis van Nassau" van 1113 uur (de heer Wegner) GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw beslaande polissen op het gebied van de levens-, lijfrente-, pensioen-, studie- en uitzet- verzekering controleren door onze adviseurs-des kundigen. Vraagt steeds inlichtingen alvorens nieuwe posten af te sluiten. ZEEUWS VOOR LICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. ZIERIKZEE: Donderdag 24 Sept. a.s. in „Huis van Nassau" van Burg). 11—13 uur a.s. in (de heer Van Laat Uw brandpolissen controleren door onze adviseur-deskundige. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGSSCHADE en BOUWBUREAU VOOR DE LANDBOUW. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 19 September, van 1113 uur, in Café „De Druiventros". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 24 September, van 1113 uur, in Café Gaakeer. Op het kantoor van het Bouwbureau te Middel burg kunnen dagelijks inlichtingen enz. worde* ingewonnen van 8.3012.30 uur en van 13.30— 17.00 uur. d Maa tregelen ten aanzien van heivervoer van runderen De hoofdafdeling Veehouderij van de Stichting voor de Landbouw heeft in haar jongste vergade ring de nieuwe regeling besproken t.a.v. het ver voer van runderen in verband met de bestrijding van mond- en klauwzeer. Zoals bekend, houdt deze regeling in, dat met ingang van 1 September het vervoer van een rynd, dat ouder is dan twee maanden, naar een markt, tentoonstelling, vér- koping of soortgelijke verzamelplaats van vee slechts is toegestaan indien de vervoerder in het bezit is van een verklaring, afgegeven namens een erkende Provinciale Gezondheidsdienst voor Die ren, waaruit blijkt, dat het rund tenminste veer tien dagen en uiterlijk zes maanden geleden tegen mond- en klauwzeer is geënt en afkomstig is uit een geënt rundveebeslag. In alle overige gevallen is het vervoer van een rund, dat ouder is dan twee maanden, slechts toegestaan als de vervoer der in het bezit kan worden gesteld van een ver klaring door een Gezondheidsdienst, waaruit blijkt dat het rund tenminste veertien dagen geleden tegen mond- en klauwzeer is geënt en afkomstig is uit een geënt rundveebeslag. Rundveebeslagen, welke vóór 1 Januari 1953 zijn geënt tegen mond- en klauwzeer, dienen vóór 1 September 1953 in hun geheel opnieuw te worden geënt. Zij worden dan tot 15 April 1954 beschouwd als geënt rundveebeslag. Voor vervoer van run deren afkomstig van veebeslagen, die in de periode van 1 Januari tot 15 April zijn geënt naar markten, tentoonstellingen, verkopingen of soortgelijke verzamelplaatsen van vee, is indivi- duële herinenting vereist, als de enting van het rundveebeslag in zijn geheel op het tijdstip van ver voer langer dan zes maanden geleden heeft plaats gehad. Ten aanzien van de herinenting van het rund vee, afkomstig van rundveebeslagen, die in de periode van 1 Januari 1953 tot 15 April 1953 zijn geënt, was de hoofdafdeling van oordeel, dat zij deze regeling van individuele inenting in strijd achtte met de gangbare opvatting bij de georgani seerde bestrijding van mond- en klauwzeer. Deze opvatting houdt in, dat tenzij bijzondere omstan digheden zich zouden voordoen slechts één keer per jaar het gehele veebeslag behoeft te worden geënt, en wel bij het begin van de weidetijd, om dat dit het meest gunstige tijdstip is. Gezien het feit, dat sedert lang geen gevallen van mond- en klauwzeer zijn opgetreden, vroeg de hoofdafdeling zich af of deze nieuwe regeling wel nodig is. Zij vreesde voorts, dat deze maatregel de geor ganiseerde enting in het voorjaar van 1954 zal verstoren. Afgezien van deze beoordeling heeft de hoofd afdeling haar ernstig misnoegen er over geuit, dat de regeling zonder overleg met de Stichting voor de Landbouw is getroffen. In verband met de normale najaarsafzet van slacht- en gebruiksvee, heeft het Dagelijks Bestuur van de Stichting op advies! van de hoofdafdeling Veehouderij zich tot de Minister gewend en er op aangedrongen de nieuwe regeling op zeer korte termyn ongedaan te maken. ACCOORDTifRIEVEN Nu één dezer dagen de oogst van de laatste pro ducten 1953 begint n.l. het rooien van bieten, laten wij voor de góede orde hieronder de vastgestelde accoordtarieven volgen. Bieten rooien. Zonder koppen hakken, met laden en loof uit de rijbanen Zeeuws schoon ƒ151,tot ƒ194, per ha. Bij machinaal rooien met de bietenlichter mogen bovenstaande tarieven met 10 tot 30 worden verlaagd. Koppen hakken ƒ23,tot 34,per ha. Voederbieten Rooien zonder laden 83,tot 120,per ha. Voor een normaal gewas dient steeds het gemid delde tarief te worden genomen. De maximumtarieven mogen slechts overschre den worden met goedkeuring van de Provinciale Sociale Commissie. Inlichtingen over arbeidszaken steeds verkrijg baar op het Secretariaat Z. L. M., Landbouwhuis, Goes. de L.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2