Agrarische Winkler Prins BOEKEN Bieten rijden Rijkslandbouwwinierschool de Groot's DE GROOTS HOUTBOUW C. O. V. A. N.V. Veenman's Inschrijf biljet J. DE JONGE fë P. WILLEBOORDSE FABERY DE JONGE WAGENSCHVRl Cova-Lagedrukbanden 730 Coöperatieve Boerenleenbanken Encyclopedie voor Landbouw, Veeteelt en Tuinbouw Het le deel van dit gigantische boekwerk verschijnt in December a.s. Aan Boekhandel N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE ex. van Veenman's Agrarische Winkler Prins ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD GOES. Bent U geslaagd voor het toelatingsexamen? Bestelt dan zo spoedig mogelijk de benodigde Wij kunnen U alle boeken zowel voor de eerste als voor de tweede klas uit voorraad leveren. ALGEM. BOEKHANDEL Lange Kerkstraat 33 GOES Telef. 2264 U kunt bergeo verzetten... met een Zetrt. dieseltractor 28 P.K. - Voordeligst in prqs 6625, Dealer voor: Z.- en N.-Beveland, Walcheren en Z.-Vlaanderen: SEROOSKERKE (W.) - Telef. K. 1189 - 201 Een der meest gesorteerde zaken in Uw omgeving voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: Lange Kerkstr. 30 - Opgericht 1834 - GOES "KAPBERGEN KIPPENHOKKEN GARAGES WONINGEN LOODSEN 25 jaar ^ervaring I Vraagt Int. te;, TELK 5498-328 Bestelt nog heden dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Alleen deze geven 4060 °/o besparing in trekkracht. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen. Deze geven minder besparing in trekkracht. Telefoon 29245 GRONINGEN Eén dubbeltje is weinig, 100 al iets te lijken, maar.... 1000 zijn al 100 gulden geworden! Geregeld gespaard geld groeit tot een kapitaal! Kies er een veilige belegging voor - een Spaarbankboekje bij de Boeren leenbank. Het brengt een goede rente op en is altijd opvraagbaar. De Stichting Aange»!. hij da CgPg, Cantrale Spaarbank van Rsiffsisan-Bank to Utrecht Onder redactie van Prof. Dr. G. Minderhoud, Br. A. E. H. R. Boonstra, Prof. Dr. D, L. Bakker, Prof. Dr J. H. Bekking, Dr J. G. Bcumé, Prof. Dr. A. Dumon, Dr. Th. de Groot en Prof. Ir. A. M. Sprenger; bijgestaan door circa 200 medewerkers. Ondanks de groeiende bevolking levert de agrarische sector in Nederland en België het hoogste relatieve percentage van de totale exportwaarde n.l. 31 resp. 20 Men kan hier zelfs aan toevoegen *dat de opbrengst per ha in onze lage landen tot de hoogste van de wereld behoort. Deze imponerende cijfers zijn enerzijds te danken aan de vlijt en volharding onzer boeren, anderzijds vooral aan de uitmuntende scholing en voorlichting (o.a. door middel van consulenten), gedu rende de laatste decennia. Thans wordt de kroon op dit voorlichtingswerk gezet door het verschijnen van een Agrarische Encyclopaedic, vrucht der samen werking van twee uitgeversmaatschappijen: Veenman te Wagenin- gen, sedert tientallen jaren gespecialiseerd op het gebied van landbouwkundige werken, en Elsevier, uitgever van een groot encyclopaedisch fonds. Tien jaar lang is door ruim 150 van de meest vooraanstaande des kundigen uit Nederland en België gewerkt aan deze uitgave, die bij is tot op vandaag en door tekst en illustratiewijze een voor beeld is van instructiviteit. En wat het belangrijkste is, zó bekwaam afgestemd op de practijk, dat land- of tuin- of bosbou wer, bijen-, pluimvee- of veehouder zowel snel als gemakkelijk vinden hetgeen zij zoeken. Deze agrarische encyclopaedie is afgestemd op een strenge doel matigheid met vermijding van alle theoretische geleerdheid zonder praetisch nut. De gebruiker zal daardoor als het ware in staat zijn om door besparingen in zijn bedrijf of een verhoogde opbrengst van zijn grond, de "aanschaffingsprijs dezer encyclopaedie veel vuldig terug te verdienen. 2100 pagina's. Groot encyclopaedieformaat. Ruim 5000 illustraties, waaronder vele buitentekstiilustraties in zwart en in kleuren. Omslag en bandontwerp van J. F. Doeve. Drie delen. Gebonden in buckram. Bij voorintekening 32,50 per deel. Na verschenen prijsverhoging van ten minste 2,50 per deel. -. 7 Noordstraat 55 Terneuzeti Hierbij verzoek ik U mij in te schrijven op tegen de voor-intekenprijs van f32,50 per deel Naam -- Straat- Woonplaats 5*7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 15