ZETOR N.v. Indumy AFDELING WOUDRICHEM. NIEUWE VOORZITTER GEKOZEN VAN VEILING DRUNEN. BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE PROV. GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN IN NOORD-BRABANT. Tuinbouwtrekker T BOD GEVRAAGD Aandelen MERRIEVEULEN MAD0TARWE POOTAARDAPPELEN C. v. d. BOGERT, dieseltra eter WETERINGKADE 7 -'S GRAVENHAGE-TEL.771978 P. WILLEBOORDSE G. MEINDERTSMA Sluiskil ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Donderdagavond kwam het Bestuur van de afd. Woudrichem der Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw in café Groeneveld met de cursisten van de vorige cursus bijeen, tot het uitreiken van de behaalde diploma's. Nadat de voorzitter, de heer C. M. Schaap, de jonge landbouwers had toegesproken, reikte de heer v. d. Loo als leider van deze cursus de diplo ma's uit. Daarna besprak men met de aanwezigen de wen selijkheid om ook dit jaar weer een cursus aan te vragen. Bijna algemeen was men bereid hieraan deel te nemen. Besloten werd een cursus aan te vragen in plantenteelt. Er is alsnog gelegenheid zich hiervoor op te geven bij het Bestuur. De Secretaris, H. DE LORM. Op de vorige vergadering van het Bestuur der veiling „De Langstraat" te Druneif werd de heer J. den Hollander te Kaatsheuvel met algemene stemmen gekozen als voorzitter. De heer Den Hollander, die reeds jarenlang voorzitter is van de Ond. Tuinbouwvereniging te 's GrevelduinCapelle heeft op dit terrein reeds zijn kunnen getoond. Ongetwijfeld zal deze kennis en ervaring mede aanleiding zijn geweest om hem thans deze verantwoordelijke post bij de veiling te Drunen toe te vertrouwen. Ook in velerlei andere functies o.a. als lid van het Dag. Bestuur der N.B.M.L. en in de aan- en verkoopcoöperatie toont de heer Den Hollander zich iemand die de belangen van land- en tuinbouw met inzet van zijn gehele persoon wil dienen. Moge de veiling Drunen, die door de stijgende omzet de laatste jaren reeds enkele malen een uit breiding onderging, onder zijn leiding een goede toekomst tegemoet gaan in het belang van de tuin bouw in het gehele gebied van de Langstraat. Het is van algemene bekendheid, dat in Mei 1951 in Nederland begonnen is aan een plan tot vrij making van de Nederlandse Rundveestapel van tuberculose. Met grote energie is in alle delen van Nederland aan de uitvoering van dit plan gewerkt en grotere gebieden zijn momenteel reeds vrij van runder- tuberculose geworden. In deze strijd heeft ook Noord-Brabant zich niet onbetuigd gelaten. Alhoewel Noord-Brabant naast Zuid-Holland tot de zwaarst besmette provincies moest worden gerekend, is in onze provincie aan deze sanering gewerkt met een snelheid en een overtuiging, die de stoutste verwachting heeft overtroffen. Waren er in de winter 1950/1951 meer dan 80.000 op tuberculine reagerende runderen onder een totale veestapel van ruim 300.000 dieren geconsta teerd, thans is dit aantal reeds teruggedrongen tot enkele duizendtallen. Dit heeft met zich gebracht, dat duizenden be drijven, die voorheen besmet waren, thans als t.b.c.-vrije bedrijven zijn geadministrateerd en er wel voor zullen waken, dat niet opnieuw de be smetting op deze bedrijven binnen komt. Het is daarom dan ook niet te verwonderen, dat het Bestuur van de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant zich heeft beraden over de wijze, waarop het gevaar van hernieuwde besmetting voor deze vrije bedrijven tot een mink mum kon worden teruggebracht. Na gehouden overleg met zowel de Coöperatieve als de Particuliere Zuivelindustrie, hebben de Be sturen en Beheerders der Zuivelbedrijven zich in overweldigende meerderheid uitgesproken voor een regeling, waarbij in de kortst mogelijke tijd de gevaren van herbesmetting van de,vrije bedrijven in de Noord-Brabantse veestapel moesten worden weggenomen. Daarom heeft thans het Bestuur van de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant het besluit genomen, dat na 1 Mei 1954 het houden van runderen, waarvan be kend is, dat deze op de tuberculineproef positief reageren, de z.g. reageerders, wordt verboden. Dit betekent dus, dat Noord-Brabant na 1 Mei 1954 vrij van rundertuberculose zal zijn. Dit besluit is ter goedkeuring voorgedragen aan de Minister van Landbouw,. Visserij en Voedsel voorziening. Bij diens besluit van 5 September 1953 No. L. 4178 heeft de Minister aari dit besluit zijn goed keuring verleend, hetgeen betekent, dat daardoor dit besluit rechtskracht heeft verkregen en op grond van de bepalingen van de Wet Bestrijding Tuberculose onder het Rundvee van 23 Juni 1952 Staatsblad No. 352 moet worden nageleefd. De inhoud van dit Bestuursbesluit komt op het volgende neer: a. In de Provincie Noord-Brabant is het voor de aangeslotenen bij de Provinciale Gezondheids dienst voor Dieren na 1 Mei 1954 verboden runderen te houden, te weiden of te doen wei den, tenzij een bewijs van de Provinciale Ge le. 2e. 3e. b. zondheidsdienst voor Dieren kan worden ge toond of gegevens bij de Provinciale Gezond heidsdienst voor Dieren kunnen worden ver kregen, waaruit blijkt: het rund als reactievrij is aangemerkt; het rund in onderzoek is op het bedrijf, waar het zich bevindt; het rund in afwachting van de definiteve af voer met toestemming van de Gezondheids dienst slechts tijdelijk op het betrokken bedrijf vertoeft. Iedere houder van runderen, die vóór 1 Decem ber 1953 alle reactiedieren, welke op zijn bedrijf aanwezig zijn en als zodanig zijn geadmini streerd, van zijn bedrijf verwijdert en de even tuele bij een daaropvolgend saneringsonder zoek geconstateerde reageerders eveneens bin nen 20 dagen van zijn bedrijf afvoert en indien de saneringsdatum voor het betrokken bedrijf nog niet is overschreden, kan voor elk reage rend rund, met uitzondering van runderen, die aan het bedrijf zijn toegevoegd in strijd met art. 12 van het Provinciaal Tuberculosebestrij- dingsplan, na slachting overeenkomstig art. 10 van het Provinciaal Tuberculosebestrijdings- plan een premie verkrijgen tot een bedrag van dezelfde grootte als is vastgesteld voor de pre miewaardige reageerders in de periode 1 Nov. 1952—1 Mei 1953. c. de houders van runderen, die hun aanwezige en als zodanig geregistreerde reageerders niet alle vóór 1 December 1953 van hun bedrijf verwijderen, kunnen slechts in aanmerking komen voor een aantal slachtpremies gelijk aan het aantal reageerders, dat op de peil datum aanwezig was. Uit het bovenstaande blijkt, dat dit besluit een gunstige regeling inhoudt voor die veehouders, waarvoor de uiterste saneringsdatum was gesteld op 1 Nov. 1953—1 Nov. 1954 of 1 Nov. 1955. Aanvankelijk konden de veehouders voor niet meer slachtpremies in aanmerking komen, dan het aantal dat overeenstemde met het aantal ge constateerde reageerders in de winterperiode 1950/ 1951. Thans kan dus voor iedere reageerder, die ge slacht wordt vóór 1 December 1953, indien aan de bekende voorwaarden wordt voldaan, een slacht- premie worden toegekend. Deze slachtpremie is van dezelfde grootte als geldt voor de andere reageerders. Zij, die anders hun runderen hadden moeten ruimen vóór 1 Nov. 1953 kunnen desgewenst hun reageerders tot uiterlijk 30 Nov. 1953 behouden, zonder gevaar te lopen hun recht op slachtpremie en op de terugbetaling der spaai heffing te Ver liezen. Indien de bedrijven, waarvan als uiterste sane ringsdatum 1 Nov. 1954, resp. 1 Nov, 1955, is gesteld, hun bekende reageerders niet alle vóór 1 Decem ber 1953 hebben geruimd, behouden deze veehou ders alleen het recht tot uitkering van een aantal slachtpremies, overeenkomstig het aantal reageer ders, dat op hun bedrijven bij het winteronderzoek 1950/1951 was geconstateerd. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat degenen, die aan de gestelde verplichtingen t.a.v. de sanering van hun veestapel in het verledehr niet hébben vol daan, d.w.z. hun reageerders langer hebben gehou den, dan na de voor hen vastgestelde sanerings datum, van de gunstige regeling, voortvloeiende uit het thans gènomen Bestuursbesluit niet kun nen profiteren. Ook voor retfgeerders, die zonder geldige certifi caten aan het bedrijf zijn toegevoegd, kan geen slachtpremie wórden uitgekeerd. Bovendien moe ten de runderen, waarvoor subsidie wordt ver strekt, aanwezig zijn' geweest bij het stalonderzoek 1952/1953 en als reageerder zijn geadministreerd, ofwel nadien met een geldige t.b.c.-verklaring aan het bedrijf zijn toegevoegd. De regeling ten aan zien van het verkrijgen van de extra slachtpremie is van terugwerkende kracht tot 1 Maart 1953. Reeds tal van Zuivelbedrijven hadden n.l. voor hun eigen werkgebied tot een versnelde sanering met als uiterste datum 1 Nov. 1953 besloten. De sedertdien geslachte reageerders kunnen, zoals bekend, dus voor deze extra prèmietoewijzing in aanmerking komen. Het zal diudelijk zijn, dat het bovenstaande een zeer gewichtig besluit is. Zonder twijfel zal de uitvoering van een en ander voor een aantal vee houders niet zonder het brengen van offers ge paard gaan. Laat men er zich echter van bewust wezen, dat deze maatregel niet alleen genomen is in het belang van de thans reeds vrij zijnde bedrij ven, maar ook èn economische motieven èn niet in het minst motieven ter bescherming van de ge zinnen van zwaar besmette bedrijven, het Bestuur van de Gezondheidsdienst tot het nemen van boven bedoeld besluit hebben genoopt. Het streven van de Gezondheidsdienst was steeds: Brabant zo spoedig mogelijk vrij van Runder tuberculose in het belang van Mens en Dier." Door de spontane medewerking van de over grote meerderheid der Brabantse veehouders is in korte tijd zeer veel bereikt. Een hartelijk woord van dank aan onze Brabant se veehouders voor deze grootse daad van ge meenschapszin is hier zeker op zijn plaats. De Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant, JOAN KIRCH, Directeur. TE KOOP: een tweewielige op luchtbanden, merk „Planet",-- 2% pk, met wentelploegje, wied- rek met messen, aard- lichter en scharren. I. J. DEURLO, Achterlos B 37, St. Maartensdijk, Tel. 74 Adverteren doet verkopen op 700.000 kg SUIKERBIETEN te leveren aan groot vaar water. Brieven onder let ter Y, Bureau van dit blad te Terneuzen. Spoedig te huur of te koop gevraagd: van de Coöp. Suikerfa briek „Dinteloord". Brieven onder letter Z, Bureau van dit blad te Terneuzen. TE KOOP: een ingeschreven Vader: Nico van de Hei bloem, bij HENDRIK VAN SLUIJS, Westkapelle. TE KOOP: le nab. NIEUWENHUIJZEN SNEEP Dinteloord Telef. 45 Wij bieden aan voor herfstlevering van de beste selectievelden: Furore - Alpha - Record - Gineke - Libertas - Noordel. - Meerl. - Bevel. - R. Star - Vo- ran - IJsselster - Bintje - G. Eerstel. - R. Eerstel. - Doré - Saskia - G. Eigenh. - BI. Eigenh. - in de klas sen E, A en B 2528, 2835, 3545. Vraagt voor Uw benodigd kwantum onze uiterste prijzen, ook voor alle soorten Zaaigerst - Tarwe en Rogge. Overal franco. Land- en Tuinbouwbenodigdheden IIEDEL, Telefoon 298 K 4199 Vertegenwoordiger voor Zeeuws-Vlaanderen: F. DEKKER, Westsluis P 41, Terneuzen, Telef. 2024. Vertegenwoordigers voor Zuid-Beveland: P. RIJK, Hollenpoldersedijk 5, Ovezande, Telef. 315; J. SCHOUTEN, Doelestraat 74, Krabbendijke. Verder overal plaatselijke agenten. Deskundige service Gewaarborgde onderdelen voorziening Dealer voor Zeeland SEROOSKERKE (W.) Telef. K. 1189—201 Voor Oost Zeeuws-Vlaanderen:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 13