Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw zeeüwsch Landbouwblad ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. AAN ONZE LEZERS. VAN DE PENNINGMEESTER. COÖRDINATIECOMMISSIE VOOR DE HULPVERLENING LANDBOUW WATERSNOOD 1953. AANVRAGEN ERKENNINGEN. UITBREIDINGSPLANNEN VAN GEMEENTEN. gemeente zevenbergen. RONDOM DE BOERDERIJ. oost brabant. land van altena. VERSLAG DAG. BESTUURSVERGADERING. TRACTORBEHENDIGHEIDS- WEDSTRIJD TE ZEVENBERGEN. CENTRALE FOKVEEDAG TE BREDA. NIEUWENDIJK: Donderdag 17 September, 11— 12 uur, Café v. d. Heuvel. FIJNAART: Vrijdag 25 September, 10%—12% uur, Hotel „De Graanbeurs". Gezien de omvang van het Landbouwblad moes ten wij ons in de afgelopen weken zoveel mogelijk beperken met de copie voor onze kolommen. Hierdoor konden wij bovendien niet steeds alle berichten tijdig opnemen. Voortaan hopen wij echter weer oyer wat meer ruimte te ^beschikken. Onze correspondenten en medewerkers kunnen dus hun copie weer normaal aan ons adres (Sta tionslaan 4 te Zevenbergen) insturen. Willen abonné's die verhuizen steeds 'direct hun adreswij ziging aan ons doorgeven? Ook bij onjuiste adres sering ontvangen wij gaarne bericht, opdat ver traging bij de bezorging van het landbouwblad zo veel mogelijk wordt voorkomen. In de afgelopen weck werd de contributie ont vangen van de afd. Fijnaart, welke wij hierbij met dank voor de overmaking verantwoorden. Er zijn enkele afdelingen, die tot nu toe niets van zich lieten horen, maar waarvan wij toch ook binnenkort de overmaking van de contributie verwachten. Aan alle door de watersnood getroffen land bouwers in Noord-Brabant zijn onlangs enquête formulieren van het Ned. Roode Kruis toegezon den, waarop de getroffenen enige gegevens moeten vermelden in verband met de verdeling van ge schenkzendingen aan werktuigen, die van buiten landse Roode Kruisverenigingen zijn ontvangen. In verband met het feit, dat eerst met de ver deling der werktuigen kan worden begonnen, na dat alle formulieren zijn ingevuld en opgzonden, verzoekt de Coördinatie Commissie voor de Hulp verlening Landbouw dringend aan degenen, die hun formulier nog niet hebben ingevuld en opge zonden, dit alsinog ten spoedigste te doen. Met formulieren, die na 30 September binnen komen, kan géén rekening meer gehouden worden. U bent verantwoordelijk voor Utv bezittingen U maakt zich nu misschien daarover geen zorgen, maar wat gebeurt er, wanneer U er eens niet meer mocht zijn Welk deel eist de fiscus? Zorg er dan tijdig voor, dat de NATIONALE deze zorg van Uw nabestaanden heeft overgenomen. Vraag hierover vrijblijvend advies bij de vertegenwoordigers en des kundigen van de De getroffenen in Noord-Brabant moeten hun formulier opzenden aan de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant, Spoorlaan 46 te Til burg. Het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit deelt mede, dat vanaf 1 September 1953 tot nadere aan kondiging, wederom de volgende aanvragen kun nen worden ingediend. I. Aanvragen tot erkenning als bedrijfsgenoot A (erkend groententeler), nieuw teeltrecht, alsmede overschrijving van teeltrecht. II. Aanvragen tot erkenning als bedrijfsgenoot B (erkend fruitteler) en üitbreiding fruitaanplant. Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de afd. Tuinbouw van het Bureau van de Voed- selcommissaris, Stationsstraat 30, Tilburg. De Voedselcommissaris voor Noord-Brabant, L. F. A. VAN AGTMAAL. Tot 2 October ligt ter inzage een ontwerp van een plan tot partiële herziening van het uitbrei dingsplan der gemeente Zevenbergen, betrekking hebbende op de gronden gelegen tussen de Hazel- donksche zandweg en de Langeweg, ten Oosten van de spoorlijn RoosendaalLage Zwaluwe. Gedurende 'bovengenoemde termijn kunnen door belanghebbenden bezwaren tegen dit plan bij de gemeenteraad worden ingediend. De graanoogst is voorbij, de akkers zijn weer kaal geworden. Overal hoort men het gezoem der dorsmachines die het graan, dat in schelven op de akkers staat af dorsen. Naar ons ter ore kwam is de opbrengst over het algemeen redelijk. De rogge, die vooral in het voorjaar een slechte stand ver toonde, valt niet tegen. Alleen de prijzen die dit jaar gemaakt worden, zulle"- beduidend lager lig gen dan in 1952. Dit j VootaJ voor de grotere zandbedrijven (ontginningsbedrijven) welke over het algemeen veel rogge verbouwen, merkbaar zijn of worden. Daar de rogge nog steeds een der voornaamste graangewassen is die op de zand gronden worden verbouwd, zal het prijsverloop van dit gewas ook wel met: bijzondere belangstelling worden bijgehouden. Er is veel knolgewas gezaaid, dat dank zij de regenval in Augustus een goede stand vertoont. De aardappeloogst is aan de gang. Er zijn nogal wat zieke aardappelen. Vooral de Bintje is sterk döor de Pbytophtora aangetast. Ik geloof dat er te \yeinig-«p Vlo zandgronden gespoten wordt tegen deze ziekte. Vooral nu het aardappel- areaal op dé zandgronden aan het uitbreiden is, zal er meer aan de bestrijding van de aardappel ziekte moeten worden gedaan. Er worden ook nog al wat telers van aardappelen verbaliseerd omdat zij de Wet op de aardappelmoeheid overtraden. Als men de dagbladen bijhoudt, bemerkt men wel, dat dit euvel in het gehele land in meer óf mindere mate voorkomt. Wat de maïsverbouw betreft gelöof ik, dat deze aan het afnemen is. Komt dit door de minder goede resultaten van het vorig jaar? Of door de hoge kosten van dorsen en drogen? Of doordat we nog geen maïsras hebben, dat geschikt is voor ons klimaat? Inderdaad jammer, daar we enkele nieuwe gewassen als vruchtwisseling op onze gronden wel kunnen gebruiken. In tegenstelling daarmee neemt de kruidenteelt in onze omgeving sterk toe. Voor zover wij gezien hebben staan deze gewassen er over het geheel prachtig voor en beloven een goede oogst. We zullen af moeten wachten wat de financiële resultaten zijn. Zijn deze goed dan zit hier zeer zeker voor de kleine bedrijven toekomst in. Temeer daar men te vorón van de afname van zijn product verzekerd is. De regens van de laatste tijd hebben de gras- groei zeer bevorderd. Wie in Augustus en begin September nog wat stikstof heeft uitgezaaid op de weiden, kon hier nog veel van profiteren, en kan met vertrouwen de herfst tegemoet zien. Het ver schil tussen met stikstofgemeste en niet-gemeste percelen kan men spoedig merken. Hetgeen daar aan besteed is, is heus niet weggegooid, maar brengt zijn rente dubbel op. Door het vrij mooi weer der eerste weken van de Septembermaand zijn de oogstwerkzaamheden voor wat de granen betreft nu beëindigd. Over de resultaten kan men over 't algemeen niet onte vreden zijn. De aardappeloogst is thans in volle gang. Ook deze heeft een vrij vlot verloop met tevens behoorlijke uitkomsten. Vooral degenen die op tijd en voldoende bespuitingen hebben toe gepast zien de kosten daarvan meestal ruim be loond. Ook over de prijzen die besteed worden heeft men niet te klagen. Zo rond de 10 ct. per kg direct vanaf 't land voor Bintjes is geen slechte prijs. Zodra men moet gaan kuilen en verder onder winterdek zetten, komen er al gauw een 2 a 3 ct. per kg onkosten overheen. Vooral nu de stro- prijzen weer behoorlijk hoog liggen. De bewaring in luchtgekoelde bewaarplaatsen biedt in vele streken reeds belangrijke perspectieven. Een dergelijke wijze van bewaring is in onze streek nog onbekend. Toch zit hier zeker iets in. Vorige week is een demonstratie met cultivato ren gehouden op initiatief van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting en de Rijkslandbouwvoorlich tingsdienst. De belangstelling was goed te noe men. Juist uit het Oostelijk gedeelte van Altena had de belangstelling echter groter kunnen zijn. Het grote belang van een snelle en goede stop pelbewerking is daar nog eens naar voren ge bracht. Juist door het gebruik van de cultivator kan men meestal aan die eis voldoen. Vooral voor percelen waarin kweekgras voorkomt is dit werk tuig zeer geschikt. Op vele bedrijven ziet men het gebruik van de cultivatoren (en soms onder moeilijke omstandig heden ook wel de schijfegge) toenemen. Enkele bedrijven gebruiken de stoppelploegen vrijwel of in het geheel niet meer. Bij goede toe passing (dus vooral snel na het ruimen van het gewas) kan men met de cultivator een zeer goede stoppelbewerking toepassen. Zowel een goede verkruimeling, die nodig is voor snelle kieming der onkruidzaden als een in tensieve bestrijding van wortelonkruiden, kan men met dit werktuig verkrijgen. Juist een vroeg tijdige stoppelbewerking, niet in het minst op de zware gronden, vereist de grootste aandacht, om hierdoor tijdig met wintervoorploegen te kunnen beginnen. Wegens overvloed aan copie van deze week kan het verslag van de op 14 September j.l. gehouden vergadering van het Dag. Bestuur der N.B.M.L. pas volgende week worden opgenomen. De vereniging van jonge landbouwers te Zeven bergen organiseerde op 12 September j.l. een trac- torbehendigheidswedstrijd waarbij 24 deelnemers elkaar bekampten. Het parcours bestond o.a. uit het passeren van een hek, een smalle doorgang, behendigheid in het laden en lossen, het achteruit plaatsen van de wagen, een richtingproef enz. Twintig deelnemers volbrachten het parcours met de volgende uitslag: 1. M. de Lint (8 min. 21 sec.), die hiermee de wisselbeker won; 2. Piet Lokers (8 min. 31 sec.); 3. Mees Burgers (8 min. 35 sec.); 4. Arie de Lint Mzn (9 min.); 5. Wim Punt (9 min. 39 sec.); 6. Henk Lokers (9 min. 53 sec.); 7. Jaap Burgers (10 min.); 8. Rien Donken (10 min. 6 sec.); 9. J. Middelkoop (10 min. 23 sec.); 10. Piet Bastiaan- sen (10 min. 55 sec.); 11. Gerrit Korteweg (11 min. 8 sec.); 12. A. van Lusdonk Sr. (11 min. 44 sec.); 1£. Martien Noteboom (11 min. 58 sec.); 14. Leen Langeweg (12 min. 40 sec.); 15. Wim de Lint (13 min. 29 sec.); 16. J. Gulden (14 min. 26 sec.)17. A. van Lusdonk Jr. (14 min. 40 sec.)18. Kees Lokers (15 min. 16 sec.); 19. J. Antonissen (16 min. 8 sec.) en 20. R. Knook (23 min. 2 sec.). Het was een spannende en goed georganiseerde wedstrijd, die zeker in volgende jaren steeds meer belangstelling zal trekken. Door verschillende firma's waren mooie prijzen beschikbaar gesteld, die na afloop van de wedstrijd in hotel Tolenaar werden uitgereikt. Op Vrijdag 9 October a.s. wordt vanwege de Bond van Fokverenigingen in Noord-Brabant (zwartbont F. H. Veeslag) de zeventiende centrale fokveedag te Breda gehouden op de terreinen van de veemarkt. Inschrijfbiljetten voor deelname moeten worden ingezonden vóór of op 19 September bij het secre tariaat van de Bond: C. Jansen, Burgerhoutsche straat 3 te Roosendaal (N.-Br.). Het inschrijfgeld bedraagt 1 per dier, terwijl mededinging alleen is toegestaan voor dieren gefokt door of in eigen dom toebehorende aan leden van verenigingen, aangesloten bij bovengenoemde Bond. Alle dieren moeten ingeschreven zijn in het N.R.S. of R. v. J.- en moeten t.b.c.-vrij zijn. Voor het vervoer van dieren, welke ingeënt zijn tegen mond- en klauw zeer tussen 31 Juli 1952 en 15 April 1953 kan ont heffing van her-inenting worden gegeven door bemiddeling van bedrijfsvoorlichters van de Ge zondheidsdienst voor Dieren onder toezicht van het betreffende districtshoofd van de Veeartsenij- kundige Dienst,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 12